Skip navigation

Appendix 1 - International safety statements

BG: Препоръки за безопасност за контролера UCC T3

Условия на околната среда

Използване на закритоIP30* (BS EN60529:1992)
Височинадо 2 000 м
Работна температураОт +5 °C до +50 °C
Температура за съхранениеОт -25 °C до +70 °C
Относителна влажност

80% максимум (без кондензация) при температури до +31 °C

Линейно намаление до 50% при +40 °C

Преходни напреженияInstallation category II
Степен на замърсяване2

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да се сложи UCC T3 в подходящ електрически изолиран корпус съобразно условията на околната среда на инсталацията за получаване на по-висок клас на защита IP.

ЗАБЕЛЕЖКА: За околни температури под 40 градуса по Целзий, максималната входна мощност за UCC T3 е 800 Вт. При температури между 40 °C и 50 °C максималната мощност е 400 Вт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: UCC T3 не се препоръчва за употреба при температури над 50 °C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осигуряването на условия за заземяване на комплектната машина е отговорност на производителя на оригиналното оборудване или монтажника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изолация: UCC T3 се изолира от постояннотоковото захранване чрез откачване на съединителя на захранването. Ако се изискват допълнително средство за изолиране, то трябва да бъде посочено и монтирано от производителя на машината или монтажника на изделието. Изолаторът трябва да е разположен с лесен достъп до него от оператора на КИМ и да отговаря на IEC61010 и всяка приложима нормативна уредба за опроводяване в страната на монтажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Захранващото устройство трябва да бъде толерантно към единични грешки, одобрено по EN60950-1 и трябва да бъде свързано със захранване, включващо защитен заземителен проводник. Осигуряването на условия за заземяване и защита от остатъчни грешки на комплектната машина е отговорност на производителя на оригиналното оборудване или монтажника.

Безопасност на машината

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключването или изолирането на UCC T3 НЕ може да предотврати неочаквано движение машина. На потребителя се препоръчва да изолира устройството от електрозахранването, сгъстен въздух или други източници на енергия в съответствие с инструкциите на производителя на машината, преди да влезе в опасната зона, или да извършва някакви дейности по поддръжка.

Ако оборудването се използва по начин, който не е указан от производителя, осигуряваната от оборудването защита може да се влоши.

Предпазната система за аварийно спиране, която е вградена в контролера UCC T3, има за цел да постигне категория 2 по стандарт BS EN ISO13849-1:2008, като това може да бъде конфигуриран хардуер за получаване на категория B. Оценката на риска от страна на монтажника на инсталацията е трябвало да определи коя категория е необходима.

UCC T3 трябва да бъде въведен в експлоатация само чрез софтуера на Renishaw, като неизпълнението на това изискване може да доведе до неочаквано движение на машината.

CS: Bezpečnostní doporučení pro řídicí systém UCC T3

Podmínky prostředí

Pro vnitřní použitíIP30* (BS EN60529:1992)
Nadmořská výškaaž 2 000 m
Rozsah pracovních teplot+5 °C až +50 °C
Rozsah skladovacích teplot

-25 °C až +70 °C

Relativní vlhkost

Maximálně 80% (nekondenzující) pro teploty do +31 °C

Lineární pokles na 50% při +40 °C

Přechodná napětíInstallation category II
Stupeň znečištění2

POZNÁMKA: Může být zapotřebí umístit systém UCC T3 do vhodného elektrického krytu podle podmínek prostředí instalace, abyste docílili vyšší třídy krytí IP.

POZNÁMKA: Při teplotách okolí pod 40 °C je maximální příkon systému UCC T3 800 W. Při teplotách mezi 40 °C a 50 °C je maximální příkon 400 W.

UPOZORNĚNÍ: Nedoporučuje se používat systém UCC T3 při teplotách okolí nad 50 °C.

UPOZORNĚNÍ: Za zajištění uzemnění celého stroje odpovídá výrobce OEM nebo ten, kdo ho instaluje.

UPOZORNĚNÍ: Odpojení: Systém UCC T3 se odpojuje od napájení stejnosměrným proudem odpojením napájecího konektoru. Je-li zapotřebí další prostředek pro odpojení, musí být specifikován a instalován výrobcem stroje nebo tím, kdo produkt instaluje. Odpojovací prvek musí být umístěn ve snadném dosahu obsluhy souřadnicového měřicího stroje a splňovat normu IEC61010 a všechny příslušné státní předpisy pro zapojení platné v zemi instalace.

UPOZORNĚNÍ: Napájecí zdroj musí být odolný vůči jednoduchým poruchám, schválený podle normy EN60950-1 a musí být připojený k napájení vybavenému ochranným zemnicím vodičem. Za zajištění uzemnění a ochranu před zbytkovou chybou pro celý stroj odpovídá výrobce OEM nebo ten, kdo ho instaluje.

Bezpečnost stroje

UPOZORNĚNÍ: Vypnutí nebo odpojení systému UCC T3 NEMUSÍ zabránit nečekanému pohybu stroje. Uživateli se doporučuje odpojit stroj od elektrického napájení, přívodu stlačeného vzduchu nebo jiných zdrojů energie v souladu s pokyny výrobce stroje dříve, než vstoupí do nebezpečného prostoru nebo bude provádět jakékoliv činnosti údržby.

Pokud je zařízení používáno způsobem, který není specifikován výrobcem, může dojít ke snížení ochrany poskytované zařízením.

Bezpečnostní systém pro nouzové zastavení zabudovaný do řídicího systému UCC T3 je navržen pro dosažení kategorie 2 podle normy BS EN ISO13849-1:2008, konfigurací hardwaru lze dosáhnout kategorie B. Vyhodnocení rizik provedené při instalaci tím, kdo systém instaluje, musí tedy určit, která kategorie je zapotřebí.

Systém UCC T3 musí být uveden do provozu pouze pomocí softwaru společnosti Renishaw, nedodržení této podmínky může způsobit nečekaný pohyb stroje.

DA: Sikkerhedsanbefalinger for UCC T3-styring

Miljømæssige forhold

Indendørs brug IP30* (BS EN60529:1992)
Højde op til 2000 m
Driftstemperatur +5 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur -25 °C til +70 °C
Relativ fugtighed

80% maksimum (ikke-kondenserende) for temperaturer op til +31 °C

Lineær reduktion til 50% ved +40 °C

Transiente spændingerInstallation category II
Forureningsgrad2

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at anbringe UCC T3 i en egnet elektrisk indkapsling i overensstemmelse med de miljømæssige forhold ved installationen for at opnå en højere IP-værdi.

BEMÆRK: For omgivelsestemperaturer under 40 °C er den maksimale indgangseffekt for UCC T3 800 W. For temperaturer mellem 40 °C og 50 °C er den maksimale effekt 400 W.

ADVARSEL: UCC T3 anbefales ikke til brug ved omgivelsestemperaturer over 50 °C.

ADVARSEL: Ansvaret for bestemmelserne om jordforbindelse for hele maskinen ligger hos OEM eller installatør.

ADVARSEL: Isolation: UCC T3 isoleres fra DC-strømforsyningen ved frakobling af strømstikket. Hvis der kræves yderligere måder at afbryde strømforsyningen på, skal de være specificeret og monteret af maskinproducenten eller installatøren af produktet. Afbryderen skal være placeret, så CMM-operatøren nemt kan nå den, og den skal overholde IEC61010 og eventuelle andre relevante nationale regulativer for ledningsføring i det land, hvor installationen foretages.

ADVARSEL: Strømforsyningen (PSU) skal være fejltolerant overfor enkelt-fejl, godkendt af EN60950-1 og tilsluttet til en strømforsyning med en beskyttende jordforbindelse. Ansvaret for bestemmelserne om jordforbindelse og fejlstrømsbeskyttelse for hele maskinen ligger hos OEM eller installatør.

Maskinsikkerhed

ADVARSEL: Slukning eller isolation af UCC T3 forhindrer muligvis IKKE uventet bevægelse af maskinen. Det anbefales at brugeren isolerer maskinen fra el-forsyning, trykluft eller andre energikilder i overensstemmelse med maskinproducentens vejledning, før vedkommende går ind i en farezone eller foretager nogen form for vedligeholdelse.

Hvis udstyret anvendes på en måde, som ikke er specificeret af producenten, kan udstyrets beskyttelse blive påvirket.

Nødstopsystemet, der er blevet integreret i UCC T3-styringen, er designet til at opnå kategori 2 i standard BS EN ISO13849-1:2008. Dette kan være hardwarekonfigureret for at opnå kategori B. Den risikovurdering, der er foretaget af systeminstallatøren, har derfor fastlagt, hvilken kategori der er nødvendig.

UCC T3 må kun idriftsættes via Renishaw software – i modsat fald kan der ske uventet bevægelse af maskinen.

DE: Sicherheitsempfehlungen für die UCC T3-Steuerung

Umgebungsbedingungen

Einsatz im Haus/MessraumIP30* (BS EN60529:1992)
Höhe ü.NNbis 2.000 m
Zulässiger Temperaturbereich im Betrieb+5 °C bis +50 °C
Zulässiger Temperaturbereich für die Lagerung-25 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit

Max. 80% (nicht kondensierend) für Temperaturen bis zu +31 °C

Linearer Abfall auf 50% bei +40 °C

Kurzzeitige ÜberspannungenInstallation category II
Verschmutzungsgrad2

HINWEIS: Je nach Umgebungsbedingungen am Aufstellort ist die UCC T3-Steuerung möglicherweise in einem geeigneten Elektrogehäuse unterzubringen, um eine höhere IP-Schutzklasse zu erreichen.

HINWEIS: Bei Umgebungstemperaturen unter 40 °C beträgt die maximale Eingangsleistung für die UCC T3 800 W. Bei Temperaturen zwischen 40 °C und 50 °C beträgt die maximale Spannungsversorgung 400 W.

ACHTUNG: UCC T3 sollte nicht in Umgebungstemperaturen über 50 °C eingesetzt werden.

ACHTUNG: Für die Erdung der kompletten Maschine ist der Maschinenhersteller bzw. Installationstechniker verantwortlich.

ACHTUNG: Isolierung: UCC T3 wird durch Abziehen des Netzgerätesteckers von der Spannungsversorgung getrennt. Wird eine weitere Abschaltmöglichkeit benötigt, ist diese zu spezifizieren und vom Maschinenhersteller oder Installationstechniker für das Produkt einzubauen. Der Trennschalter muss für den CMM-Bediener leicht erreichbar sein und IEC61010-Bestimmungen, wie auch alle anderen gültigen nationalen Verdrahtungsvorschriften im Installationsland erfüllen.

ACHTUNG: Das Stromversorgungsmodul muss das Kriterium der Einzelfehlertoleranz erfüllen, gemäß EN60950-1 zugelassen sein und an eine Spannungsversorgung mit Schutzleiter angeschlossen werden. Für die Erdung und den weiteren Fehlerstromschutz der kompletten Maschine ist der Maschinenhersteller bzw. Installationstechniker verantwortlich.

Maschinensicherheit

ACHTUNG: Das Abschalten der UCC T3 oder Trennen ihrer Spannungsversorgung ist KEIN Schutz vor unerwarteten Maschinenbewegungen. Der Bediener sollte, gemäß der Herstelleranweisung, die Stromversorgung, Druckluft und andere Energiequellen der Maschine trennen, bevor er die Gefahrenzone betritt bzw. Wartungsarbeiten durchführt.

Wird das Gerät für einen nicht vom Hersteller spezifizierten Zweck benutzt, kann dies zu einer Beeinträchtigung des vom Gerät bereitgestellten Schutzes führen.

Die in der UCC T3-Steuerung integrierte Notaus-Sicherheitsvorrichtung wurde entwickelt, um Kategorie 2 des Standards BS EN ISO13849-1:2008 zu genügen. Über eine Konfiguration der Hardware kann Kategorie B erzielt werden. Die Risikobeurteilung, die der Installationstechniker bei Einrichtung des Systems vorgenommen hat, sollte daher eine Angabe enthalten, welche Kategorie benötigt wird.

Die UCC T3 darf ausschließlich durch Renishaw Software betrieben werden. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu unerwarteten Maschinenbewegungen führen.

EL: Συστάσεις ασφαλείας για τον ελεγκτή UCC T3

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Χρήση σε εσωτερικό χώροIP30* (BS EN60529:1992)
Υψόμετροέως 2000 m
Θερμοκρασία λειτουργίας+5 °C έως +50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης-25 °C έως +70 °C
Σχετική υγρασία

μέγιστο 80% (χωρίς συμπύκνωση) για θερμοκρασίες έως +31 °C

Γραμμική μείωση σε 50% στους +40 °C

Μεταβατικές τάσειςInstallation category II
Βαθμός μόλυνσης2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως απαιτείται να στεγάσετε τον UCC T3 σε ένα κατάλληλο ηλεκτρικό περίβλημα σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες της εγκατάστασης, ώστε να λάβετε μια υψηλότερη κατηγορία ΙΡ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των 40 βαθμών Κελσίου, η μέγιστη ισχύς εισόδου για τον UCC T3 είναι 800 W. Σε θερμοκρασίες μεταξύ 40 °C και 50 °C, η μέγιστη ισχύς είναι 400 W.

ΠΡΟΣΟΧΗ: O UCC T3 δεν προτείνεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 50 °C.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παροχή γείωσης για ολόκληρο το μηχάνημα είναι ευθύνη του Κατασκευαστή αρχικού εξοπλισμού ή του εγκαταστάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θέση εκτός τάσης: Ο UCC T3 απομονώνεται από την παροχή ισχύος συνεχούς ρεύματος (DC) αποσυνδέοντας το βύσμα ισχύος. Εάν απαιτούνται οποιαδήποτε συμπληρωματικά μέσα απομόνωσης, πρέπει αυτά να καθοριστούν και να τοποθετηθούν από τον κατασκευαστή της μηχανής ή από τον εγκαταστάτη του προϊόντος. Ο απομονωτής πρέπει να βρίσκεται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο από το χειριστή του CMM και να συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC61010 και με οποιουσδήποτε εφαρμοζόμενους εθνικούς κανονισμούς καλωδιώσεων για τη χώρα εγκατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το PSU πρέπει να έχει ανοχή ενός σφάλματος, έγκριση σύμφωνα με το ΕΝ60950-1 και πρέπει να έχει συνδεθεί σε τροφοδοσία, η οποία θα περιλαμβάνει αγωγό προστατευτικής γείωσης. Η παροχή γείωσης και η υπολειπόμενη προστασία σφάλματος για ολόκληρο το μηχάνημα είναι ευθύνη του Κατασκευαστή αρχικού εξοπλισμού ή του εγκαταστάτη.

Ασφάλεια μηχανήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διακοπή ή απομόνωση του UCC T3 ΔΕΝ μπορεί να εμποδίσει μη αναμενόμενη κίνηση του μηχανήματος. Συνιστάται στο χρήστη να απομονώνει το μηχάνημα από την ηλεκτρική τροφοδοσία, τον συμπιεσμένο αέρα ή άλλες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή μηχανήματος, προτού εισέλθει στην επικίνδυνη ζώνη ή προτού διεξάγει οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης.

Εάν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται με τρόπο μη προδιαγεγραμμένο από τον κατασκευαστή, η παρεχόμενη προστασία του εξοπλισμού πιθανώς να παρεμποδίζεται.

Το σύστημα Σταματήματος Έκτακτης Ανάγκης το οποίο έχει ενσωματωθεί στον ελεγκτή UCC T3 είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτυγχάνει την κατηγορία 2 στο πρότυπο BS EN ISO13849-1:2008. Σε αυτό μπορεί να γίνει διαμόρφωση του υλικού ώστε να λαμβάνεται η κατηγορία Β. Για το λόγο αυτό με την αξιολόγηση κινδύνου που γίνεται από τον εγκαταστάτη συστήματος κατά την εγκατάσταση πρέπει να καθορίζεται ποια κατηγορία απαιτείται.

Ο UCC T3 πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μόνο μέσω του λογισμικού της Renishaw. Σε αντίθετη περίπτωση το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μη αναμενόμενη κίνηση του μηχανήματος.

ES: Recomendaciones de seguridad del control UCC T3

Condiciones ambientales

Uso en interioresIP30* (BS EN60529:1992)
Altitudhasta 2.000 m
Temperatura de funcionamiento+5 °C a +50 °C
Temperatura de almacenamiento-25 °C a +70 °C
Humedad relativa

80% máximo (sin condensación) para temperaturas hasta +31 °C

Reducción lineal hasta el 50% a +40 °C

Voltaje de sobretensiónInstallation category II
Nivel de contaminación2

NOTA: Dependiendo de las condiciones ambientales de la instalación, podría ser necesario ubicar el control UCC T3 en un armario eléctrico adecuado para obtener una tasa de IP superior.

NOTA: Para temperaturas ambientales hasta 40 °C, la potencia máxima de entrada del control UCC T3 es de 800 W. Para temperaturas entre 40 °C y 50 °C, la potencia máxima es de 400 W.

ADVERTENCIA: Se recomienda no utilizar el control UCC T3 con una temperatura ambiente superior a 50 °C.

ADVERTENCIA: Las conexiones de toma a tierra necesarias para toda la máquina son responsabilidad del fabricante de la máquina o el instalador.

ADVERTENCIA: Aislamiento: El control UCC T3 se aísla de la alimentación de CC desconectando el interruptor de alimentación. Si es necesario algún otro método de aislamiento adicional, debe especificarse e instalarse por el fabricante de la máquina o el instalador del producto. El aislante se colocará en un punto de fácil acceso para el operario de la MMC, y debe cumplir la norma IEC61010 y las regulaciones de cableado correspondientes al país de la instalación.

ADVERTENCIA: La unidad de alimentación o PSU debe ser tolerante a fallos sencillos, según la norma EN60950-1, y debe conectarse a la fuente de alimentación mediante un cable con protección de toma de tierra. Las conexiones de toma a tierra y la protección contra fallos residuales necesarias para toda la máquina son responsabilidad del fabricante o el instalador.

Seguridad de la máquina

ADVERTENCIA: Apagar o aislar el control UCC T3 NO evita necesariamente un movimiento imprevisto de la máquina. Para evitar movimientos imprevistos, el operario deberá desconectar la máquina de la toma eléctrica, el aire comprimido o cualquier otra fuente de energía, según las instrucciones del fabricante, antes de acceder a zonas peligrosas o realizar operaciones de mantenimiento.

Si no se cumplen las indicaciones especificadas por el fabricante para la utilización del equipo, la protección del equipo puede resultar inutilizada.

El sistema de seguridad de parada de emergencia integrado en el control UCC T3 ha sido diseñado para cumplir la categoría 2 del estándar BS EN ISO13849-1:2008, no obstante, el hardware puede configurarse para obtener la categoría B. La categoría necesaria deberá ser determinada por el técnico de sistemas mediante la evaluación de riesgos durante la instalación.

El control UCC T3 debe utilizarse únicamente mediante el software de Renishaw, de lo contrario, pueden producirse movimientos imprevistos de la máquina.

ET: UCC T3 kontrolleri ohutusjuhend

Keskkonnatingimused

Kasutamine siseruumidesIP30* (BS EN60529:1992)
Kõrguskuni 2000 m
Töötemperatuur+5 °C kuni +50 °C
Hoidmistemperatuur-25 °C kuni +70 °C
Suhteline õhuniiskus

Maksimaalselt 80% (mittekondenseeruv) kuni +31 °C temperatuuride puhul

Lineaarne vähenemine 50%-ni temperatuuril +40 °C

SiirdepingedInstallation category II
Saasteaste2

MÄRKUS: Suurema IP-taseme saamiseks võib olla vajalik paigutada UCC T3 paigalduskoha keskkonnatingimustele vastavasse sobivasse elektrilisse ümbrisesse.

MÄRKUS: Madalama kui 40 °C ümbritseva temperatuuri korral on UCC T3 suurim sisendvõimsus 800 W. Temperatuurivahemikus 40 °C kuni 50 °C on suurim võimsus 400 W.

HOIATUS: UCC T3 ei soovitata kasutada kõrgema kui 50 °C ümbritseva temperatuuri juures.

HOIATUS: Maandamisvõimaluste loomine masinale tervikuna on seadmete tootja või paigaldaja kohustus.

HOIATUS: Isolatsioon. UCC T3 on vahelduvvooluvarustusest isoleeritud voolulüliti lahtiühendamise kaudu. Kui esineb vajadus täiendavate isoleerimisviiside järele, tuleb need määratleda ja paigaldada masina tootjal või toote paigaldajal. Isolaator peab asuma koordinaatmõõtemasina operaatorile kergelt ligipääsetavas kohas ja olema kooskõlas IEC61010 ning teiste juhtmestikke puudutavate kohalduvate riiklike eeskirjadega.

HOIATUS: PSU peab olema ühe rikke kindel, EN60950-1 kohase heakskiiduga ning ta peab olema ühendatud kaitsvat maandusjuhti sisaldava vooluvarustusega. Maandamisvõimaluste ja jääkrikke kaitse loomine masinale tervikuna on seadmete tootja või paigaldaja kohustus.

Masina ohutus

HOIATUS: UCC T3 väljalülitamine või isoleerimine EI pruugi masina ootamatut liikumist ära hoida. Kasutajal soovitatakse isoleerida masin vooluvarustusest, suruõhust või teistest energiaallikatest masina tootja instruktsioonide kohaselt enne, kui sisenetakse ohutsooni või asutakse tegema hooldustoiminguid.

Kui seadet kasutatakse viisil, mida tootja ei ole ette näinud, võib seadme pakutav kaitse väheneda.

UCC T3 kontrollerisse sisseehitatud hädaseiskamise turvasüsteem on mõeldud saavutama standardi BS EN ISO13849-1:2008 2. kategooriat, kuid selle riistvara on võimalik konfigureerida ka B kategooria saavutamiseks. Seetõttu peaks süsteemi paigaldaja tehtud ohtude hindamine paigalduskohale tegema kindlaks, milline on vajalik kategooria.

UCC T3 võib kasutusse võtta ainult Renishaw tarkvara abil. Sellest mitte kinnipidamine võib tuua endaga kaasa masina ootamatu liikumise.

FI: Turvallisuussuositukset UCC T3-ohjaimelle

Ympäristöolosuhteet

Käyttö sisätiloissaIP30* (BS EN60529:1992)
Korkeus maan pinnastaenintään 2000 m
Käyttölämpötila+5 °C... +50 °C
Varastointilämpötila-25 °C... +70 °C
Suhteellinen kosteus

Enintään 80% (tiivistymätön) lämpötilaan +31 °C saakka

Lineaarinen pieneneminen 50%:iin saakka lämpötilassa +40 °C

SiirtojännitteetInstallation category II
Saastumisaste2

HUOMAA: UCC T3 saattaa olla tarpeen koteloida sopivaan sähkörasiaan asennuspaikan ympäristön olosuhteiden mukaan paremman IP-luokituksen saavuttamiseksi.

HUOMAA: Kun ympäristön lämpötila on alle 40 °C, UCC T3-ohjaimen suurin syöttöteho on 800 W. Lämpötiloissa 40 °C ... 50 °C suurin teho on 400 W.

VAROITUS: UCC T3-ohjainta ei suositella käytettävän yli 50 °C lämpötiloissa.

VAROITUS: Koko koneen maadoituksen toteuttaminen on OEM-valmistajan tai asentajan vastuulla.

VAROITUS: Eristys: UCC T3 eristetään tasavirtalähteestä irrottamalla virtaliitin. Jos muita eristämistapoja tarvitaan, ne tulee määritellä ja asentaa koneen valmistajan tai tuotteen asentajan toimesta. Eristyskytkin on sijoitettava standardin IEC61010 ja asennuspaikalla voimassa olevien sähköteknisten asennusohjeiden mukaisesti sellaiseen paikkaan, jossa se on helposti CMM-käyttäjän ulottuvilla.

VAROITUS: PSU-yksikön tulee olla vikasietoinen, hyväksytty standardin EN60950-1 mukaisesti ja liitetty suojamaadoitusjohtimella varustettuun virtalähteeseen. Koko koneen maadoituksen ja muiden vikasuojauksen toteuttaminen on OEM-valmistajan tai asentajan vastuulla.

Koneen turvallisuus

VAROITUS: UCC T3-ohjaimen kytkeminen pois päältä tai eristäminen EI välttämättä estä odottamattomia koneen liikkeitä. Käyttäjää kehotetaan eristämään kone sähkövirtalähteestä, paineilmalähteestä ja muista energialähteistä koneen valmistajan ohjeiden mukaisesti ennen kulkemista vaaralliselle alueelle tai huoltotehtävien suorittamista.

Jos laitetta käytetään valmistajan ohjeista poikkeavalla tavalla, sen suojavaikutus voi olla puutteellinen.

UCC T3-ohjaimeen integroidut hätäpysäytysjärjestelmät ovat standardin BS EN ISO13849-1:2008 luokan 2 mukaisia, ja luokan B mukainen taso saavutetaan asianmukaisten laitekonfiguraatioiden avulla. Järjestelmän asentajan on tehtävä riskiarviointi asennuspaikalla ja määritettävä sen perusteella, mikä luokitus vaaditaan.

UCC T3-ohjaimen saa ottaa käyttöön vain Renishaw-ohjelmiston avulla, koska muussa tapauksessa voi seurauksena olla odottamattomia koneen liikkeitä.

FR: Recommandations de sécurité pour le contrôleur UCC T3

Conditions d'environnement

Utilisation intérieureIP30* (BS EN60529:1992)
AltitudeJusqu'à 2 000 m
Température d'utilisationde +5 °C à +50 °C
Température de stockagede -25 °C à +70 °C
Humidité relative

80% maximum (sans condensation) pour les températures jusqu'à +31 °C

Réduction linéaire à 50% à +40 °C

Tensions transitoiresInstallation category II
Degré de pollution2

REMARQUE : Il peut être nécessaire de mettre l'UCC T3 dans une enceinte électrique adéquate suivant les conditions d'environnement de l'installation pour obtenir un niveau IP supérieur.

REMARQUE : Pour les températures ambiantes inférieures à 40 °C, la puissance d'alimentation maximale de l'UCC T3 est de 800 W. Pour des températures entre 40 °C et 50 °C, cette puissance est de 400 W.

ATTENTION : Il est déconseillé d'utiliser l'UCC T3 à des températures ambiantes supérieures à 50 °C.

ATTENTION : Il incombe à l'équipementier ou à l'installateur de prévoir une mise à la terre de toute la machine.

ATTENTION : Sectionnement : L'UCC T3 est coupé de l'alimentation c.c. par déconnexion du connecteur électrique. Si un moyen de sectionnement complémentaire est nécessaire, il doit être spécifié et installé par le constructeur de la machine ou l'installateur du produit. Ce sectionneur doit être facilement accessible par l'opérateur de la MMT et conforme à la norme IEC61010 ainsi qu'à toute réglementation de câblage applicable dans le pays d'installation.

ATTENTION : Le bloc d'alimentation doit avoir une tolérance à une panne, homologuée suivant EN60950-1, et doit être branché sur une alimentation intégrant un conducteur de terre. Il incombe à l'équipementier ou à l'installateur de prévoir une mise à la terre et une protection contre les pannes résiduelles de toute la machine.

Sécurité machine

ATTENTION : Mettre l'UCC T3 hors tension ou l'isoler N'EXCLUE PAS des mouvements inattendus de la machine. Il est conseillé à l'utilisateur d'isoler celle-ci des alimentations électrique, d'air comprimé et d'autres sources d'énergie conformément aux instructions du constructeur de la machine avant de pénétrer dans la zone de danger ou de réaliser des opérations de maintenance.

L'utilisation de cet équipement d'une manière non spécifiée par le constructeur peut compromettre la protection dont cet équipement est pourvu.

Le système de sécurité par arrêt d'urgence intégré au contrôleur UCC T3 est conçu suivant les critères de Catégorie 2 de la norme BS EN ISO13849-1 :2008 ; le matériel permet une configuration pour répondre à la Catégorie B. L'évaluation de risque effectuée par l'installateur lors de l'installation du système doit donc avoir déterminé la catégorie requise.

L'UCC T3 doit être mis en service exclusivement par un logiciel Renishaw car sans cela des mouvements inattendus de la machine pourraient avoir lieu.

GA: Moltaí sábháilteachta don rialaitheoir UCC T3

Dálaí timpeallachta

Úsáid laistighIP30* (BS EN60529:1992)
Airdesuas go 2000 m
Teocht oibriúcháin+5 °C go +50 °C
Teocht stórála-25 °C go +70 °C
Bogthaise choibhneasta

Uasmhéid 80% (neamh-chomhdhlúthú) do theochtaí suas go +31°C

Laghdú líneach go 50% ag +40 °C

Voltais neamhbhuanaInstallation category II
Méid truaillithe2

NÓTA: D'fhéadfadh riachtanas bheith ann UCC T3 a fheireadh in iniamh leictreach oiriúnach de réir dálaí timpeallachta an fhearais chun rátáil IP níos airde a bhaint amach.

NÓTA: I dtaca le teochtaí timpeallacha faoi 40 °C, is é 800 W cumhacht ionchuir uasmhéid don UCC T3. Is é 400 W an chumhacht uasmhéid do theochtaí idir 40 °C agus 50 °C.

RABHADH: Níl UCC T3 molta le húsáid i dteochtaí timpeallacha níos airde ná 50 °C.

RABHADH: Tá an OEM nó an suiteálaí freagrach as soláthairtí talmhaithe don mheaisín iomlán.

RABHADH: Aonrú: Tá UCC T3 aonraithe ón soláthar cumhachta DC trí dhínascú den naschóir cumhachta. Má tá aon mhodhanna aonraithe breise riachtanach, ní mór do dhéantúsóir an mheaisín nó suiteálaí an táirge é a mhionsonrú agus a shuiteáil. Ní mór an t-aonraitheoir a shuiteáil cóngarach don oibritheoir CMM agus é i gcomhlíonadh le IEC61010 agus le haon rialacháin náisiúnta sreangaithe infheidhmithe don tír inar suiteáiltear é.

RABHADH: Ní mór an PSU bheith aon-lochtlamhálach, faofa chuig EN60950-1 agus é nasctha le soláthar ina bhfuil seoltóir talmhaithe cosanta. Tá an OEM nó an suiteálaí freagrach as soláthairtí talmhaithe agus cosaint lochta iarmharaigh don mheaisín iomlán.

Sábháilteacht mheaisín

RABHADH: Tá seans ann NACH gcoiscfear gluaiseacht an mheaisín gan choinne tríd an UCC T3 a mhúchadh nó a aonrú. Moltar don úsáideoir an meaisín a aonrú ón soláthar leictreachais, ó aer comhbhrúite nó ó fhoinsí fuinnimh eile de réir treoracha ó dhéantúsóra an mheaisín sula dtéitear isteach sa chrios guaise nó sula ndéantar aon oibriúcháin chothabhála.

Má úsáidtear an trealamh ar bhealach nach bhfuil mionsonraithe ag an déantúsóir, d'fhéadfadh an chosaint sa trealamh bheith lagaithe.

Tá an córas sábháilteachta stop éigeandála atá comhtháthaithe isteach sa rialaitheoir UCC T3 deartha le catagóir 2 a bhaint amach chuig caighdeán BS EN ISO 13849-1:2008, d'fhéadfadh é seo bheith mar earraí crua cumraithe chun catagóir B a bhaint amach. Dá bhrí sin, ba chóir go mbeadh an chatagóir atá riachtanach dearbhaithe ag an measúnú riosca a rinne suiteálaí an chórais ar an suiteáil.

Ní mór an UCC T3 bheith coimisiúnaithe trí bhogearraí Renishaw. Gan é seo a dhéanamh, d'fhéadfadh gluaiseacht an mheaisín gan choinne a tharlú.

HU: Biztonsági előírások az UCC T3 vezérlő számára

Környezeti feltételek

Beltéri használatIP30* (BS EN60529:1992)
Tengerszint feletti magasság:max. 2000 m
Üzemi hőmérséklet+5 °C – +50 °C
Tárolási hőmérséklet-25 °C – +70 °C
Relatív páratartalom

max 80%. (nem lecsapódó), legfeljebb +31 °C hőmérsékletig

lineáris csökkenés 50%-ig +40°C hőmérsékleten

Átütési feszültségInstallation category II
Szennyeződés mértéke2

MEGJEGYZÉS: Szükségessé válhat az UCC T3 megfelelő elektromos szekrényben elhelyezni a beszerelési környezet feltételeinek megfelelően azért, hogy magasabb IP védettségi értékek érjünk el.

MEGJEGYZÉS: 40 °C alatti környezeti hőmérséklet esetén az UCC T3 max 800 W teljesítményt vesz fel. 40 °C és 50 °C közötti hőmérséklet esetén a maximális felvett teljesítmény 400 W.

FIGYELMEZTETÉS: Az UCC T3 használata nem javasolt 50 °C feletti környezeti hőmérséklet esetén.

FIGYELMEZTETÉS: A teljes berendezés földeléséről a gyártónak vagy a telepítést végző szakembernek kell gondoskodnia.

FIGYELMEZTETÉS: Leválasztás: Az UCC T3 leválasztása az egyenáramú energiaforrásról a csatlakozó leválasztásával történik. Ha egyéb leválasztásra lenne szükség, akkor azt a berendezés gyártójának vagy a termék beszerelőjének kell meghatároznia és beszerelnie. A leválasztónak a CMM üzemeltető számára könnyen hozzáférhető helyen kell lennie, és meg kell felelnie az IEC61010 szabványnak, illetve a területileg érvényes villamos bekötési szabályoknak.

FIGYELMEZTETÉS: A tápegységnek meg kell felelni az EN60950-1 szabvány előírásainak, és védőföldeléssel ellátott aljazthoz kell csatlakoztatni. A teljes berendezés földeléséről és a zavarvédelemről a gyártónak vagy a telepítést végző szakembernek kell gondoskodnia.

Gépbiztonság

FIGYELMEZTETÉS: Az UCC T3 kikapcsolása vagy leválasztása NEM feltétlenül akadályozza meg a berendezés váratlan mozgását. A felhasználónak le kell választania a berendezést az áramforrásról, sűrített levegőről és más energiaforrásokról a berendezés gyártói előírásainak megfelelően, mielőtt veszélyes területekre lépnének, illetve bármilyen karbantartási munkát végeznének.

A berendezés nem a gyártó által meghatározott módon történő használata befolyásolhatja a berendezés által nyújtott védelmet.

Az UCC T3 vezérlőbe integrált vészleállító biztonsági rendszer megfelel a BS EN ISO13849-1:2008 szabvány 2. kategóriájának; ez lehet a B kategória eléréséhez konfigurált hardver. A rendszer telepítője által a telepítéskor végzett kockázatfelmérésnek ezért tartalmaznia kell, hogy mely kategóriára van szükség.

Az UCC T3 kizárólag Renishaw szoftverrel telepíthető, ellenkező esetben váratlan gépmozgások léphetnek fel.

IT: Raccomandazioni di sicurezza per il controllo UCC T3

Condizioni ambientali

Per uso internoIP30* (BS EN60529:1992)
Altitudinefino a 2000 m
Temperatura di funzionamentoda +5 °C a +50 °C
Temperatura di stoccaggioda -25 °C a +70 °C
Umidità relativa:

80% massimo (senza condensa) per temperature fino a +31 °C

Diminuzione lineare fino al 50% a +40 °C

Oscillazioni di tensioneInstallation category II
Grado di inquinamento2

NOTA: Per ottenere una classificazione IP più elevata, potrebbe essere necessario alloggiare il controllo UCC T3 in un armadietto elettrico adeguato alle condizioni ambientali di installazione.

NOTA: In caso di temperature ambientali inferiori a 40 °C, la potenza massima di ingresso di UCC T3 è 800 W. Se la temperatura è compresa fra 40 °C e 50 °C la potenza massima è 400 W.

AVVERTENZA: Si sconsiglia l'utilizzo del controllo UCC T3 in ambienti con temperature superiori a 50 °C.

AVVERTENZA: La responsabilità di eseguire la messa a terra dell'intera macchina è a carico dell'OEM o dell'installatore.

AVVERTENZA: Isolamento: Per isolare elettricamente il controllo UCC T3, scollegare il connettore di alimentazione. Nel caso in cui fossero necessari ulteriori dispositivi di isolamento, sarà necessario specificare tale esigenza e richiedere al produttore della macchina o all'installatore di provvedere in tale senso. Il dispositivo di isolamento dovrà essere posizionato in un punto facilmente accessibile all'operatore della macchina CMM e dovrà risultare conforme allo standard IEC61010 e a tutte le normative nazionali sui cablaggi in vigore nel paese di installazione.

AVVERTENZA: L'alimentatore PSU deve essere conforme alla norma EN60950-1 e collegato a una sorgente di alimentazione dotata di un sistema di protezione con conduttore di messa a terra. La responsabilità di eseguire la messa a terra del sistema e delle misure di protezione per l'intera macchina è a carico dell'OEM o dell'installatore.

Sicurezza della macchina

AVVERTENZA: Lo spegnimento del controllo UCC T3 o la disconnessione dall'alimentazione NON garantisce che non possano esservi spostamenti imprevisti della macchina. Prima di accedere alla zona di pericolo o di eseguire operazioni di manutenzione, si consiglia di scollegare la macchina, oltre che dall'alimentazione elettrica, anche dall'aria compressa o da altre fonti di energia, in conformità alle istruzioni del produttore.

Se utilizzato in modo non conforme a quanto specificato dal produttore, il dispositivo potrebbe non fornire il livello di protezione previsto.

Il sistema di arresto di emergenza integrato nel controllo UCC T3 è stato progettato per conformarsi alla categoria 2 dello standard BS EN ISO13849-1:2008 e può essere configurato tramite hardware per ottenere la categoria B. La valutazione di rischio ,effettuata al momento dell'installazione, da parte del tecnico incaricato determinerà quale sia la categoria richiesta.

La messa in funzione del controllo UCC T3 deve avvenire solo tramite il software Renishaw. In caso contrario la macchina potrebbe non funzionare o generare spostamenti imprevisti.

LT: „UCC T3“ valdiklio saugos rekomendacijos

Aplinkos sąlygos

Naudoti patalpojeIP30* (BS EN60529:1992)
Aukštis virš jūros lygioiki 2 000 m
Darbinė temperatūranuo +5 °C iki +50 °C
Laikymo temperatūranuo -25 °C iki +70 °C
Santykinis oro drėgnis

Daugiausia 80% (nesikondensuojantis), esant temperatūrai iki +31 °C

Linijinis mažėjimas iki 50%, esant +40 °C

Pereinamoji įtampaInstallation category II
Užterštumo laipsnis2

PASTABA: siekiant išgauti aukštesnius IP parametrus, atsižvelgus į montavimo aplinkos sąlygas, „UCC T3“ gali reikėti patalpinti į tinkamą elektrinį įdėklą.

PASTABA: kai aplinkos temperatūra nesiekia 40 °C, „UCC T3“ maksimali tiekiama galia yra 800 vatų. Esant 40 °C – 50 °C temperatūrai, maksimali galia yra 400 vatų.

ĮSPĖJIMAS: nerekomenduojama naudoti „UCC T3“, kai aplinkos temperatūra viršija 50 °C.

ĮSPĖJIMAS: atsakomybė dėl viso įrenginio įžeminimo tenka originalios įrangos gamintojui arba montuotojui.

ĮSPĖJIMAS: izoliavimas: atjungus maitinimo jungtį, „UCC T3“ yra izoliuotas nuo pastoviosios srovės maitinimo. Jei reikia papildomų izoliavimo priemonių, jas turi nurodyti ir sumontuoti įrenginio gamintojas arba produkto montuotojas. Skyriklis turi būti lengvai pasiekiamas koordinatinės matavimo mašinos operatoriui ir turi atitikti IEC61010 bei kitas valstybės, kurioje montuojama mašina, elektros laidų instaliacijos taisykles.

ĮSPĖJIMAS: galios tiekimo įrenginys turi būti atsparus gedimams, patvirtintas pagal EN60950-1 ir prijungtas prie maitinimo tinklo, panaudojant apsauginį įžeminimo laidininką. Atsakomybė dėl viso įrenginio įžeminimo ir liekamosios apsaugos nuo gedimų tenka originalios įrangos gamintojui arba montuotojui.

Įrenginio sauga

ĮSPĖJIMAS: išjungus arba izoliavus „UCC T3“, gali NEPAVYKTI išvengti netikėto įrenginio pajudėjimo. Naudotojui patariama pagal įrenginio gamintojo nurodymus izoliuoti įrenginį nuo elektros tinklo, suspausto oro arba kitų energijos šaltinių, paskui galima saugiai patekti į pavojaus zoną arba atlikti bet kokius techninės priežiūros darbus.

Jei įranga naudojama ne taip, kaip nurodo gamintojas, gali sumažėti įrangos teikiama apsauga.

„UCC T3“ valdiklyje integruota avarinio sustabdymo saugos sistema pagal BS EN ISO 13849-1:2008 yra 2 kategorijos, tačiau panaudojus techninę įrangą, ji gali būti sukonfigūruota kaip atitinkanti B kategoriją. Todėl sistemos montuotojo atliekamu įrangos rizikos vertinimu turi būti nustatoma, kuri kategorija yra reikalinga.

„UCC T3“ derinkite tik naudodami „Renishaw“ programinę įrangą; nesilaikant šio nurodymo, įrenginys gali netikėtai pajudėti.

LV: Drošības ieteikumi „UCC T3” vadāmierīcei

Apkārtējās vides nosacījumi

Lietošana telpāsIP30* (BS EN60529:1992)
Augstumslīdz 2000 m
Darbības temperatūrano +5 °C līdz +50 °C
Uzglabāšanas temperatūrano -25 °C līdz +70 °C
Relatīvais mitrums

maksimums 80% (bez kondensēšanās) temperatūrā līdz +31 °C

Lineārais samazinājums +40 °C temperatūrā līdz 50%

Nestacionārais spriegumsInstallation category II
Piesārņojuma pakāpe2

PIEZĪME: lai iegūtu augstāku ierīces IP (starptautisko aizsardzības) novērtējumu atkarībā no uzstādīšanas vides nosacījumiem, iespējams, ka „UCC T3” ir nepieciešams ievietot piemērotā elektriski izolējošā apvalkā.

PIEZĪME: izmantojot temperatūrā, kas zemāka par +40 °C, maksimālā pievadāmā elektroenerģijas jauda ir 800 W. Ja temperatūra ir no +40 °C līdz +50 °C, maksimālā jauda ir 400 W.

BRĪDINĀJUMS: nav ieteicams izmantot „UCC T3”, ja apkārtējā temperatūra pārsniedz +50 °C.

BRĪDINĀJUMS: par pareizu visas ierīces zemēšanu ir atbildīgs tās ražotājs vai uzstādītājs.

BRĪDINĀJUMS: atvienošana: „UCC T3” no līdzstrāvas padeves iespējams atvienot, izmantojot strāvas savienotāju. Ja vajadzīgi papildu atvienošanas līdzekļi, tie ir jānorāda un jānodrošina ierīces ražotājam vai izstrādājuma uzstādītājam. Atvienotājam jābūt novietotam tā, lai tas būtu viegli pieejams CMM operatoram un atbilstu IEC61010 un jebkuriem saistītajiem uzstādīšanas valsts elektrotehniskajiem noteikumiem.

BRĪDINĀJUMS: nepārtrauktās barošanas avotam jābūt bojājumpiecietīgam, jāatbilst EN60950-1 standartam un jābūt pievienotam strāvas padevei ar aizsargājošu zemējuma vadu. Par pareizu visas ierīces zemēšanu un pārējās pretkļūmju aizsardzības uzstādīšanu ir atbildīgs tās ražotājs vai uzstādītājs.

Ierīces drošība

BRĪDINĀJUMS: „UCC T3” izslēgšana vai atvienošana NEGARANTĒ to, ka ierīce neuzsāks neparedzētu darbību. Pirms ieiet paaugstinātās bīstamības zonā vai uzsākt apkopes darbus, lietotājam ieteicams saskaņā ar ražotāja instrukcijām atvienot ierīci no strāvas padeves, saspiesta gaisa vai citiem enerģijas avotiem.

Ja izstrādājums tiek lietots veidā, kas neatbilst ražotāja norādītajam, ierīces nodrošinātā aizsardzība var mazināties.

„UCC T3” vadāmierīcē iebūvētā avārijas apturēšanas sistēma izstrādāta, lai atbilstu BS EN ISO13849-1:2008 standarta 2. kategorijai, un to iespējams pārveidot, lai atbilstu B kategorijas nosacījumiem. Sistēmas uzstādītājam jāveic riska novērtējums, lai noteiktu, kura drošības kategorija ir nepieciešama.

„UCC T3” drīkst pārvaldīt, izmantojot tikai „Reinshaw” programmatūru, jo pretējā gadījumā tas var izraisīt ierīces neparedzētu darbību.

MT: Rakkomandazzjonijiet dwar is-sigurtàgħall-UCC T3 controller

Kundizzjonijiet ambjentali

Użu fuq ġewwaIP30* (BS EN60529:1992)
Altitudnisa 2000 m
Temperatura tal-operat5 °C sa +50 °C
Temperatura li fiha jista' jinħażen-25 °C sa +70 °C
Umditàrelattiva

Massimu ta' 80% (bla kondensazzjoni) għal temperaturi sa +31 °C

Tnaqqis lineari għal 50% f'temperaturata' +40 °C

Vultaġġi temporanjiInstallation category II
Grad ta' tniġġiż2

NOTA: Jista' jkun hemm bżonn li tpoġġi l-UCC T3 ġo kompartiment elettriku adattat skont il-kundizzjonijiet ambjentali tal-installazzjoni biex tikseb IP rating ogħla.

NOTA: Għal temperaturi ambjentali taħt l-40 °C, il-provvista massima tad-dawl tal-input għall-UCC T3 hi ta' 800 W. Temperaturi bejn l-40°C u l-50 °C, il-provvista massima tad-dawl hi ta' 400 W.

TWISSIJA: UCC T3 mhuwiex rakkomandat għall-użu f'temperaturi ambjentali ogħla minn 50 °C.

TWISSIJA: Il-provvedimenti tal-earthing għall-magna sħiħa huma r-responsabbiltà tal-OEM jew tal-installatur.

TWISSIJA: Iżolament: L-UCC T3 jiġi iżolat mill-provvista tad-dawl DC billi tiskonnettja l-konnettur tal-provvista tad-dawl. Jekk ikun hemm bżonn ta' mezzi addizzjonali ta' iżolament, dawn iridu jiġu speċifikati u jiġu mmuntati mill-operatur tal-magna jew mill-installatur tal-prodott. L-iżolatur irid jitpoġġa fejn ikun jista' jintlaħaq faċilment mill-operatur tas-CMM u jrid ikun konformi ma' IEC61010 u ma' kwalunkwe regolamenti nazzjonali applikabbli dwar il-wiring għall-pajjiż fejn ikun qed jiġi installat.

TWISSIJA: Il-PSU jrid jittollera ħsara waħda, ikun approvat skont EN60950-1 u jrid jitqabbad ma' provvista tad-dawl li tinkorpora konduttur protettiv tal-earth. Il-provvedimenti tal-earthing u l-protezzjoni minn ħsara residwa għall-magna sħiħa huma r-responsabbiltà tal-OEM jew tal-installatur.

Sigurtà tal-magna

TWISSIJA: Li titfi jew li tiżola l-UCC T3 jista' MA JIPPREVENIX moviment mhux mistenni tal-magna. Hu rakkomandat li l-utent jiżola l-magna mill-provvista tad-dawl, minn arja kkompressata jew minn sorsi oħrajn ta' enerġija skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur tal-magna qabel ma jidħol fiż-żona ta' periklu jew qabel ma jwettaq kwalunkwe xogħol ta' manutenzjoni.

Jekk it-tagħmir jintuża b'mod li ma jkunx speċifikat mill-manifattur, il-protezzjoni pprovduta mit-tagħmir tista' titnaqqas.

Is-sistema tas-sigurtà ta' waqfien ta' emerġenza li ġiet integrata fil-kontrollur tal-UCC T3 hi maħsuba biex tilħaq kategorija 2 għal standard BS EN ISO13849-1:2008; din tista' tiġi kkonfigurata permezz tal-hardware biex tintħalaq kategorija B. Għalhekk, l-evalwazzjoni tar-riskju li tkun saret mill-installatur tas-sistema fuq l-installazzjoni, suppost li tkun stabbilixxiet liema kategorija hi meħtieġa.

L-UCC T3 irid jiġi kkummissjonat biss permezz tar-Renishaw software. Jekk tonqos li tagħmel dan, dan jista' jirriżulta f'moviment mhux mistenni tal-magna.

NL: Veiligheidsaanbevelingen voor de besturing UCC T3

Omgevingscondities

Gebruik binnenshuisIP30* (BS EN60529:1992)
HoogteTot 2000 m
Omgevingstemperatuur +5 °C tot +50 °C
Opslagtemperatuur -25 °C tot +70 °C
Relatieve vochtigheid

Maximaal 80% (geen condensatie) voor temperaturen tot +31 °C

Lineaire afname tot 50% bij +40 °C

PiekspanningenInstallation category II
Verontreinigingsgraad 2

OPMERKING: Het kan nodig zijn om de UCC T3 in een passende behuizing onder te brengen die bij de omgevingscondities past, om een hogere IP-waarde te verkrijgen.

OPMERKING: Voor gebruikstemperaturen onder de 40 °C is het maximale ingangsvermogen van de UCC T3 800 W. Bij temperaturen tussen 40 °C en 50 °C bedraagt het maximale vermogen 400 W.

WAARSCHUWING: De UCC T3 wordt niet aanbevolen voor toepassing bij gebruikstemperaturen boven 50 °C.

WAARSCHUWING: Voor aardingsvoorzieningen voor de gehele machine is de OEM of installateur verantwoordelijk.

WAARSCHUWING: Afsluiten: De UCC T3 wordt van de gelijkstroombron afgesloten door de spanningsconnector te ontkoppelen. Als nog een extra manier van afsluiten gevraagd wordt, dan moet die gespecificeerd en geplaatst worden door de machinefabrikant of de monteur van het product. De afsluitvoorziening moet ruim binnen het bereik van de CMM-operator aangebracht worden en voldoen aan IEC61010 en de andere elektrische regels die gelden in het land van plaatsing.

WAARSCHUWING: De voedingseenheid moet enkele-fouttolerant zijn, goedgekeurd zijn volgens EN60950-1 en worden aangesloten op een stroombron met een aardverbinding ter beveiliging. Aardingsvoorzieningen en beveiliging tegen resterende fouten voor de gehele machine zijn de verantwoordelijkheid van de OEM of installateur.

Machineveiligheid

WAARSCHUWING: De UCC T3 uitschakelen of afsluiten is GEEN garantie tegen onverwachte machinebewegingen. De gebruiker wordt geadviseerd om de machine volgens de instructies van de machinefabrikant af te sluiten van de voedingsspanning, perslucht en andere energiebronnen, en pas daarna gevaarlijke gebieden te betreden of onderhoud te verrichten.

Gebruik van de apparatuur op een manier die de fabrikant niet voorgeschreven heeft, kan het apparaat beschadigen of de bescherming beperken.

Het veiligheidssysteem met noodstop dat ingebouwd is in de besturing UCC T3, is afgestemd op realisatie van categorie 2 volgens norm BS EN ISO13849-1:2008. Via hardwareconfiguratie is dit te veranderen in categorie B. De risicobeoordeling door degene die het systeem installeert moet daarom aangeven welke categorie vereist is.

De UCC T3 mag alleen in bedrijf gesteld worden met behulp van Renishaw software, anders kunnen zich onverwachte machinebewegingen voordoen.

PL: Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa dla sterownika UCC T3

Warunki środowiskowe

Urządzenie przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniachStopień ochrony IP30* (BS EN60529:1992)
Wysokość nad poziomem morzado 2000 m
Temperatura pracyod +5 °C do +50 °C
Temperatura przechowywaniaod -25 °C do +70 °C
Wilgotność względna

maksymalnie 80% (bez kondensacji pary wodnej) w temperaturach do +31 °C

liniowy spadek do 50% w temperaturze +40 °C

Napięcie przejścioweInstallation category II
Stopień skażenia2

UWAGA: W celu osiągnięcia wyższego stopnia ochrony, konieczne może być umieszczenie sterownika UCC T3 w odpowiedniej obudowie elektrycznej, zgodnie z warunkami środowiskowymi instalacji.

UWAGA: Przy temperaturze otoczenia niższej niż 40 °C, maksymalna moc wejściowa dla sterownika UCC T3 wynosi 800 W. Przy temperaturach pomiędzy 40 °C a 50 °C, maksymalna moc wejściowa wynosi 400 W.

OSTRZEŻENIE: Nie zaleca się używania sterownika UCC T3 w temperaturze otoczenia powyżej 50 °C.

OSTRZEŻENIE: Za zapewnienie warunków uziemienia całej maszyny jest odpowiedzialny producent maszyny lub instalator.

OSTRZEŻENIE: Izolacja: Sterownik UCC T3 jest izolowany od zasilania prądem stałym poprzez odłączenie złącza zasilania. Gdy wymagane są jakiekolwiek dodatkowe środki odłączania, ich dane techniczne muszą być określone i muszą one być zainstalowane przez producenta maszyny lub instalatora produktu. Odłącznik musi być umieszczony w taki sposób, aby zapewniać operatorowi maszyny współrzędnościowej łatwy dostęp do niego oraz musi spełniać wymagania IEC61010 i wszelkich przepisów dotyczących okablowania, jakie obowiązują w kraju instalacji.

OSTRZEŻENIE: Zasilacz powinien tolerować tylko “jedną usterkę”, jak określono w normie EN60950-1 i musi być podłączony do zasilania wyposażonego w przewód uziemienia ochronnego. Zapewnienie warunków uziemienia oraz ochrona przed ryzykiem resztkowym całej maszyny są odpowiedzialnością producenta sprzętu oryginalnego lub instalatora.

Bezpieczeństwo maszyny

OSTRZEŻENIE: Wyłączenie lub odizolowanie sterownika UCC T3 może NIE zapobiec nieoczekiwanym ruchom maszyny. Zaleca się, aby przed wejściem do strefy niebezpiecznej lub wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych użytkownik odizolował maszynę od zasilania prądem elektrycznym, sprężonym powietrzem bądź od innych źródeł energii, zgodnie z zaleceniami producenta maszyny.

Jeżeli wyposażenie jest użytkowane w inny sposób niż określił to producent, zabezpieczenie zapewniane przez to wyposażenie może być osłabione.

Połączony ze sterownikiem UCC T3, system awaryjnego zatrzymania został zaprojektowany aby osiągnąć kategorię 2, zgodnie z normą BS EN ISO13849-1:2008, co można skonfigurować sprzętowo aby osiągnąć kategorię B. Ocena ryzyka wykonana przez instalatora systemu podczas instalacji powinna więc określać, która kategoria jest wymagana.

Sterownik UCC T3 powinien być uruchomiony tylko poprzez oprogramowanie firmy Renishaw. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować nieoczekiwany ruch maszyny.

PT: Recomendações de segurança para o comando UCC T3

Condições ambientais

Uso internoIP30* (BS EN60529:1992)
Altitudeaté 2000 m
Temperatura operacional+5 °C a +50 °C
Temperatura de armazenamento-25 °C a +70 °C
Umidade relativa

80% máximo (sem condensação) para temperaturas até +31 °C

Redução linear até 50% a +40 °C

Tensões transientes Installation category II
Grau de poluição 2

NOTA: Pode ser necessário alojar o UCC T3 em um invólucro elétrico apropriado, de acordo com as condições ambientais da instalação, para obter um grau de proteção IP mais alto.

NOTA: Para temperaturas ambiente abaixo de 40 °C, máxima potência de entrada para o UCC T3 é 800 W. Para temperaturas entre 40 °C e 50 °C a potência máxima é 400 W.

ATENÇÃO: O UCC T3 não é recomendado para uso em temperaturas ambiente acima de 50 °C.

ATENÇÃO: O aterramento da máquina completa é de responsabilidade do OEM ou instalador.

ATENÇÃO: Isolamento: O UCC T3 é isolado da alimentação DC através da desconexão do conector de potência. Se qualquer outro meio de isolamento for necessário, o mesmo deverá ser especificado e preparado pelo fabricante da máquina ou instalador do produto. O isolador deve ser de fácil acesso para o operador da MMC e atender à norma IEC61010 e todas as demais regulamentações elétricas nacionais do país onde estiver instalado.

ATENÇÃO: A unidade de alimentação deve ser tolerante a falha singular, aprovada conforme EN60950-1 e ser conectada a uma alimentação que incorpore um condutor terra. O aterramento e a proteção contra falha residual da máquina completa são de responsabilidade do OEM ou instalador.

Segurança da máquina

ATENÇÃO: O desligamento ou o isolamento do UCC T3 pode NÃO impedir um movimento inesperado da máquina. Antes de entrar na zona de perigo ou executar trabalhos de manutenção, recomendamos que o usuário isole a máquina da alimentação elétrica, ar comprimido ou outras fontes de energia, de acordo com as instruções do fabricante.

Se o equipamento for utilizado de modo não especificado pelo fabricante, a proteção oferecida poderá ser prejudicada.

O sistema de segurança de parada de emergência que foi integrado ao comando UCC T3 é projetado para atingir a categoria 2 da norma BS EN ISO13849-1:2008, que pode ser configurado no hardware para obter a categoria B. A avaliação de risco realizada pelo instalador do sistema na instalação deve, portanto, ter determinado qual categoria é necessária.

O UCC T3 somente deve ser colocado em funcionamento através do software Renishaw. Se isto não for observado, podem ocorrer movimentos inesperados da máquina.

RO: Recomandări de siguranţă pentru controller-ul UCC T3

Condiţii de funcţionare

Utilizare numai la interiorIP30* (BS EN60529:1992)
Altitudinepână la 2000 m
Temperatura de funcţionareDe la +5 °C la +50 °C
Temperatura de depozitareDe la -25 °C la +70 °C
Umiditate relativă

Maxim 80% (fără condensare) pentru temperaturi până la +31 °C

Scădere liniară până la 50% la +40 °C

Tensiuni tranzitoriiInstallation category II
Grad de poluare2

NOTĂ: Pentru a ridica gradul de izolatie IP poate fi necesară închiderea controller-ului UCC T3 într-o incintă suplimentară, în funcţie de condiţiile de mediu din punctul de instalare.

NOTĂ: Pentru temperaturi sub 40 °C, puterea maxima de intrare a controlleru-lui UCC-T3 este de 800 W. Pentru temperaturi între 40 °C şi 50 °C puterea maximă este 400 W.

ATENŢIE: Nu se recomanda utilizarea UCC T3 la temperaturi mai mari de 50 °C.

ATENŢIE: Împământarea întregii maşini este responsibilitatea OEM sau a instalatorului.

ATENŢIE: Izolaţie: UCC T3 se poate izola de sursele de tensiune continuă prin decuplarea conectorului de alimentare. Dacă sunt necesare nivele suplimentare de izolaţie, acestea trebuie specificate şi instalate de către producătorul sau instalatorul maşinii. Comanda izolaţiei trebuie poziţionată la îndemâna operatorului si trebuie sa fie comformă cu IEC61010 şi cu normele naţionale aplicabile în ţara de instalare.

ATENŢIE: Sursa de energie electrică trebuie sa permită o singură cădere (siguranţă), conform cu EN60950-1 şi trebuie să aibă împământare. Realizares împământărilor şi protecţia la tensiuni reziduale pentru întreaga maşină este responsabilitatea OEM sau a instalatorului.

Recomandări de siguranţă

ATENŢIE: Oprirea sau izolarea controller-ului UCC T3 NU împiedică mişcările neprevăzute ale maşinii. Utilizatorului i se recomandă deconectarea maşinii de la sursa de energie electrică, sursa de aer comprimat şi alte surse de energie, în conformitate cu instrucţiunile producătorului, înainte de a pătrunde în zona periculoasă sau de a efectua orice lucrări de întreţinere.

Dacă echipamentul este utilizat într-o manieră nespecificată de producător, protecţia oferită de echipament poate fi diminuată.

Sistemul de oprire de urgenţă integrat in UCC T3 este proiectat să se încadreze în categoria 2 a standardului BS EN ISO13849-1:2008 şi poate fi configurat hardware pentru a obţine categoria B. Evaluarea riscurilor efectuată de către instalatorul sistemului la instalare trebuie să determine ce categorie este necesară.

UCC T3 trebuie comandat numai prin intermediul software-ului Renishaw, nerespectarea acestei condiţii putând duce la miscări neprevăzute ale maşinii.

SK: Bezpečnostné odporúčania pre riadiacu jednotku UCC T3

Podmienky okolitého prostredia

Použitie v interiériIP30* (BS EN60529:1992)
Nadmorská výškado 2000 m
Prevádzková teplota+5 °C až +50 °C
Skladovacia teplota-25 °C až +70 °C
Relatívna vlhkosť

Maximálne 80% (bez kondenzácie) pre teploty do +31 °C

Lineárny pokles na 50% pri +40 °C

Prechodné napätiaInstallation category II
Stupeň znečistenia2

POZNÁMKA: Jednotku UCC T3 môže byť potrebné umiestniť do vhodnej elektrickej skrinky podľa podmienok okolitého prostredia danej inštalácie, aby sa dosiahlo vyššie krytie IP.

POZNÁMKA: Pre okolité teploty do 40 °C je maximálny príkon jednotky UCC T3 800 W. Pre teploty od 40 °C do 50 °C je maximálny príkon 400 W.

VÝSTRAHA: Jednotku UCC T3 sa neodporúča používať pri okolitých teplotách nad 50 °C.

VÝSTRAHA: Uzemnenie celého prístroja je zodpovednosťou pôvodného výrobcu zariadenia (OEM) alebo firmy vykonávajúcej inštaláciu.

VÝSTRAHA: Izolácia: Jednotka UCC T3 je izolovaná od jednosmerného napájacieho zdroja odpojením napájacieho konektora. Ak sa vyžadujú akékoľvek ďalšie spôsoby izolácie, musí ich špecifikovať a nainštalovať výrobca prístroja alebo firma vykonávajúca inštaláciu výrobku. Izolátor musí byť umiestnený tak, aby bol ľahko dostupný pre operátora súradnicového meracieho prístroja (CMM) a musí spĺňať normu IEC61010 a všetky príslušné národné predpisy týkajúce sa káblových rozvodov platné v krajine inštalácie.

VÝSTRAHA: Jednotka napájacieho zdroja musí byť odolná voči jednej poruche, schválená podľa normy EN60950–1 a musí byť pripojená k napájaniu s ochranným uzemňovacím vodičom. Uzemnenie celého prístroja a jeho ochrana prúdovým chráničom je zodpovednosťou pôvodného výrobcu zariadenia (OEM) alebo firmy vykonávajúcej inštaláciu.

Bezpečnosť prístroja

VÝSTRAHA: Vypnutie alebo izolácia jednotky UCC T3 NEMUSÍ zabrániť neočakávanému pohybu prístroja. Pred vstupom do nebezpečnej zóny alebo pred vykonaním ľubovoľných údržbových postupov sa používateľovi odporúča izolovať prístroj od zdroja elektrickej energie, stlačeného vzduchu alebo iných zdrojov energie v súlade s pokynmi výrobcu prístroja.

Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý nešpecifikoval výrobca, môže to negatívne ovplyvniť ochranu poskytovanú zariadením.

Bezpečnostný systém núdzového vypnutia, ktorý bol integrovaný do riadiacej jednotky UCC T3, je navrhnutý tak, aby spĺňal kategóriu 2 podľa normy BS EN ISO13849–1:2008. Môže byť hardvérovo nakonfigurovaný tak, aby spĺňal kategóriu B. Vyhodnotenie rizika firmou vykonávajúcou príslušnú inštaláciu systému preto musí zahŕňať určenie toho, ktorá kategória sa vyžaduje.

Jednotka UCC T3 sa smie uvádzať do prevádzky iba prostredníctvom softvéru od spoločnosti Renishaw, inak to môže spôsobiť neočakávaný pohyb prístroja.

SL: Varnostna priporočila za krmilnik UCC T3

Okoljski pogoji

Uporaba v zaprtih prostorihIP30* (BS EN60529:1992)
Nadmorska višinado 2000 m
Delovna temperatura +5 °C do +50 °C
Temperatura skladiščenja -25 °C do +70 °C
Relativna vlažnost

Največ 80% (brez kondenzacije) za temperature do +31 °C

Linearno zmanjšanje do 50% pri +40 °C

Prehodne napetostiInstallation category II
Prehodne napetosti 2

OPOMBA: Ohišje naprave UCC T3 je morda treba spraviti v primerno električno omarico v skladu z okoljskimi pogoji inštalacije, s čimer naprava dobi višjo stopnjo zaščite IP.

OPOMBA: Maksimalna vhodna moč naprave UCC T3 pri temperaturah okolice pod 40 °C je 800 W. Maksimalna moč pri temperaturah med 40 °C in 50 °C je 400 W.

OPOZORILO: Uporaba naprave UCC T3 ni priporočljiva pri temperaturah okolice nad 50 °C.

OPOZORILO: Ozemljitev celotnega stroja je odgovornost proizvajalca originalne opreme ali inštalaterja.

OPOZORILO: Izolacija: UCC T3 se od enosmernega električnega napajanja loči z odklopom električnega priključka. Če so potrebna dodatna sredstva za ločevanje, jih mora določiti in vgraditi proizvajalec stroja oz. tisti, ki je izdelek inštaliral. Ločilno sredstvo mora biti nameščeno v dosegu operaterja KMS in mora biti skladno s standardom IEC61010 ter z vsemi veljavnimi državnimi predpisi o električnih napeljavah v državi inštalacije.

OPOZORILO: Napajalnik mora biti toleranten na posamične napake, skladen z EN60950-1 in priključen na električno omrežje z vodnikom zaščitne ozemljitve. Ozemljitev in zaščita pred okvarnim tokom celotnega stroja je odgovornost proizvajalca originalne opreme ali inštalaterja.

Varnost stroja

OPOZORILO: Izklop ali ločitev naprave UCC T3 NE more zanesljivo preprečiti nepričakovanih gibanj stroja. Uporabniku priporočamo, naj loči stroj od virov električnega napajanja, stisnjenega zraka in drugih virov energije v skladu z navodili proizvajalca stroja, preden vstopi v nevarno območje ali se loti vzdrževalnih del.

Drugačna uporaba opreme, kot jo je predpisal proizvajalec, lahko povzroči izpad zaščitnih funkcij opreme.

Varnostni sistem za zaustavitev v sili, ki je integriran v krmilnik UCC T3, je zasnovan za kategorijo 2 po standardu standard BS EN ISO13849-1:2008, in ga je mogoče hardversko konfigurirati za kategorijo B. Katera kategorija je potrebna, se določi z oceno tveganj, ki jo izdela inštalater sistema za vsak primer posebej.

Krmilnik UCC T3 je dovoljeno zagnati samo s programsko opremo Renishaw, v nasprotnem primeru lahko pride do nepričakovanih gibanj stroja.

SV: Säkerhetsrekommendationer för styrenheten UCC T3

Miljöförhållanden

InomhusanvändningIP30* (SS-EN60529:1992)
Altitudupp till 2 000 m
Driftstemperatur +5 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur -25 °C till +70 °C
Relativ fuktighet

Högst 80% (ingen kondens) för temperaturer upp till +31 °C

Linjär minskning till 50% vid +40 °C

Transientspänningar Installation category II
Utsläppsgrad 2

OBS: Det kan vara nödvändigt att bygga in UCC T3 i en lämplig elektrisk kapsling i enlighet med installationens miljöförhållanden, för att nå ett högre IP-värde.

OBS: För omgivningstemperaturer under 40 °C är den maximala ineffekten 800 W för UCC T3. Vid temperaturer mellan 40 °C och 50 °C är den maximala effekten 400 W.

VARNING: UCC T3 rekommenderas inte för användning i omgivningstemperaturer över 50 °C.

VARNING: Hela maskinen måste jordas – detta ansvar åligger återförsäljaren eller installatören.

VARNING: Bryta strömmen: UCC T3 avskiljs från likströmsmatningen genom att dra ur kontakten. Om andra metoder behövs för att bryta strömmen måste maskintillverkaren eller installatören specificera och montera dessa. Brytaren måste sitta så att CMM-operatören enkelt kan komma åt den. Den ska följa IEC61010 och andra tillämpliga regler för elinstallation i det land där installationen sker.

VARNING: Nätenheten (PSU) måste kunna stå emot enkla fel, vara godkänd enligt SS-EN60950-1 och måste vara ansluten till en matning som har skyddsjordsledare. Hela maskinen måste jordas och jordfelsbrytare installeras – detta ansvar åligger återförsäljaren eller installatören.

Maskinsäkerhet

VARNING: Även om UCC T3 stängs av eller kopplas från så kan ÄNDÅ oväntade maskinrörelser uppstå. Användaren rekommenderas att bryta strömmen, tryckluften och andra energikällor till maskinen, i enlighet med maskintillverkarens anvisningar innan någon person går in i riskzonen eller utför något underhåll.

Om utrustningen används på ett sätt som inte tillverkaren har avsett kanske skyddet fungerar sämre.

Nödstopps-/säkerhetssystemet som har integrerats i styrenheten för UCC T3 är konstruerad för att uppfylla kategori 2 enligt standarden SS-EN ISO13849-1:2008. Detta kan konfigureras med maskinvara för att uppnå kategori B. Den riskutvärdering som systeminstallatören gjort för installationen ska därför ha fastställt vilken kategori som krävs.

UCC T3 får endast tas i drift med programvara från Renishaw – om detta inte efterföljs kan oväntade maskinrörelser inträffa.