Skip navigation

BG - Безопасност

ЗАБЕЛЕЖКА: За температури под 40 °C, максималната изходна мощност за SPA3 е 800 W. За температури между 40 °C и 50 °C, максималната мощност е 400 W.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: SPA3 не се препоръчва за употреба при температури над .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осигуряването на условия за заземяване на комплектната машина е отговорност на производителя на оригиналното оборудване или монтажника.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: SPA3 се изолира от постояннотоковото захранване чрез откачване на съединителя на захранването. Ако се изисква допълнително средство за изолиране, то трябва да бъде посочено и монтирано от производителя на машината или монтажника на изделието. Изолаторът трябва да е разположен с лесен достъп до него от оператора на CMM и да отговаря на IEC61010 и всяка приложима нормативна уредба за опроводяване в страната на монтажа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Захранващото устройство трябва да бъде толерантно към единични грешки, одобрено по EN60950-1 и трябва да бъде свързано със захранване, включващо защитен заземителен проводник. Осигуряването на условия за заземяване и защита от остатъчни грешки на комплектната машина е отговорност на производителя на оригиналното оборудване или монтажника.

Безопасност на машината

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключването или изолирането на SPA3 НЕ може да предотврати неочаквано движение машина. На потребителя се препоръчва да изолира устройството от електрозахранването, сгъстен въздух или други източници на енергия в съответствие с инструкциите на производителя на машината, преди да влезе в опасната зона, или да извършва някакви дейности по поддръжка.

Ако оборудването се използва по начин, който не е указан от производителя, осигуряваната от оборудването защита може да се влоши.

Предпазната система с авариен стоп, която е използвана в SPA3 е разработена да постигне категория 2 на стандарта BS EN ISO13849-1:2008. Това може да бъде хардуер, който е конфигуриран да постигне категория В. Оценката на риска, която е направена на инсталацията от монтажника трябва да е определила коя категория е необходима.

ВНИМАНИЕ: Силно се препоръчва CMM производителя или извършващия модернизацията да включат в техните инструкции за поддръжка периодичен тест на аварийния стоп, и ако има монтиран, на свързания нулиращ превключвател.

SPA3 трябва да бъде въведена в експлоатация само чрез софтуер Renishaw. Неспазването на това може да доведе до неочаквано движение на машината.