Skip navigation

CZ - Bezpečnost

POZNÁMKA: Při teplotách okolí pod 40 °C dosahuje systém SPA3 maximální výkon 800 W. Při teplotách mezi 40 °C a 50 °C je maximální výkon 400 W.
VAROVÁNÍ: Nedoporučuje se používat systém SPA3 při teplotách okolí nad 50 °C.
VAROVÁNÍ: Za zajištění uzemnění celého stroje odpovídá výrobce OEM nebo ten, kdo ho instaluje.
VAROVÁNÍ: Systém SPA3 se odpojuje od napájení stejnosměrným proudem odpojením napájecího konektoru. Další požadované prostředky pro odpojení přívodu musí specifikovat a připojovat výrobce zařízení nebo ten, kdo zařízení instaluje. Odpojovací prvek musí být umístěn ve snadném dosahu obsluhy souřadnicového měřicího stroje a splňovat normu IEC61010 a všechny příslušné státní předpisy pro zapojení platné v zemi instalace.
VAROVÁNÍ: Napájecí zdroj musí být odolný vůči jednoduchým poruchám, schválený podle normy EN60950-1 a musí být připojený k napájení vybavenému ochranným zemnicím vodičem. Za zajištění uzemnění a ochranu před zbytkovou chybou pro celý stroj odpovídá výrobce OEM nebo ten, kdo ho instaluje.

Bezpečnost stroje

VAROVÁNÍ: Vypnutí nebo odpojení systému SPA3 NEMUSÍ zabránit nečekanému pohybu stroje. Uživateli se doporučuje odpojit stroj od elektrického napájení, přívodu stlačeného vzduchu nebo jiných zdrojů energie v souladu s pokyny výrobce stroje dříve, než vstoupí do nebezpečného prostoru nebo bude provádět jakékoliv činnosti údržby.

Pokud je zařízení používáno způsobem, který není specifikován výrobcem, může dojít ke snížení ochrany poskytované zařízením.

Bezpečnostní systém pro nouzové zastavení zabudovaný do systému SPA3 je navržen pro dosažení kategorie 2 podle normy BS EN ISO13849-1:2008. Konfigurací hardwaru lze dosáhnout kategorie B. Vyhodnocení rizik provedené při instalaci tím, kdo systém instaluje, musí tedy určit, která kategorie je zapotřebí.

UPOZORNĚNÍ: Důrazně doporučujeme, aby výrobce souřadnicového měřicího stroje nebo firma zabývající se dodatečnou montáží zahrnuli pravidelný test nouzového zastavení a aby zmínili příslušné resetovací tlačítko (je-li k dispozici) ve svých pokynech pro údržbu.

Systém SPA3 musí být uveden do provozu pouze pomocí softwaru společnosti Renishaw. Nedodržení tohoto požadavku může mít za následek nečekaný pohyb stroje.