Skip navigation

ET - Ohutus

MÄRKUS. Keskkonnatemperatuuril alla 40 °C on SPA3 maksimaalne väljundvõimsus 800 W. Temperatuurivahemikus 40 °C kuni 50 °C on maksimaalne võimsus 400 W.
HOIATUS. SPA3 kasutamine ei ole kõrgemal temperatuuril kui 50 °C soovitatav.
HOIATUS. Maandamisvõimaluste loomine masinale tervikuna on seadmete tootja või paigaldaja kohustus.
HOIATUS. SPA3 on isoleeritud vahelduvvooluvarustusest voolulüliti lahtiühendamise kaudu. Kui esineb vajadus lisaisoleerimisviiside järele, tuleb need määratleda ja paigaldada masina tootjal või toote paigaldajal. Isolaator peab asuma koordinaatmõõtemasina operaatorile kergelt ligipääsetavas kohas ja olema kooskõlas IEC61010 ning teiste juhtmestikke puudutavate kohalduvate riiklike eeskirjadega.
HOIATUS. PSU peab olema ühe rikke kindel, EN60950-1 kohase heakskiiduga ja ta peab olema ühendatud kaitsvat maandusjuhti sisaldava vooluvarustusega. Maandamisvõimaluste ja jääkrikke kaitse loomine masinale tervikuna on seadmete tootja või paigaldaja kohustus.

Masina ohutus

HOIATUS. SPA3 väljalülitamine või isoleerimine EI pruugi masina ootamatut liikumist ära hoida. Kasutajal soovitatakse isoleerida masin vooluvarustusest, suruõhust või teistest energiaallikatest masina tootja juhendi kohaselt enne, kui sisenetakse ohutsooni või asutakse tegema hooldustoiminguid.

Kui seadet kasutatakse viisil, mida tootja ei ole ette näinud, võib seadme pakutav kaitse väheneda.

SPA3 sisseehitatud hädaseiskamise turvasüsteem on mõeldud saavutama standardi BS EN ISO13849-1:2008 2. kategooriat, kuid selle riistvara on võimalik konfigureerida ka B kategooria saavutamiseks. Seetõttu peaks süsteemi paigaldaja tehtud ohtude hindamine paigalduskohale tegema kindlaks, milline on vajalik kategooria.

ETTEVAATUST: On rangelt soovitatav, et koordinaatmõõtemasina tootja või modifitseerija lisaks hooldusjuhendisse regulaarse hädaseiskamise ja olemasolul sellega seotud lähtestuslüliti kontrolli.

SPA3 kasutamine on lubatud ainult Renishaw' tarkvaraga. Selle nõude eiramisel võib ette tulla masina ootamatut liikumist.