Skip navigation

LV - Drošība

PIEZĪME: izmantojot temperatūrā, kas zemāka par 40 °C, maksimālā „SPA3” izejas jauda ir 800 W. Ja temperatūra ir no 40 °C līdz 50 °C, maksimālā jauda ir 400 W.
BRĪDINĀJUMS: „SPA3” nav ieteicams izmantot temperatūrā, kas lielāka par 50 °C.
BRĪDINĀJUMS: par pareizu visas iekārtas zemēšanu ir atbildīgs tās ražotājs vai uzstādītājs.
BRĪDINĀJUMS: „SPA3” no līdzstrāvas padeves iespējams atvienot, izmantojot strāvas savienotāju. Ja vajadzīgi papildu atvienošanas līdzekļi, tie ir jānorāda un jānodrošina iekārtas ražotājam vai izstrādājuma uzstādītājam. Atvienotājam jābūt novietotam tā, lai tas būtu viegli pieejams koordinēto mērīšanas mašīnu operatoram un atbilstu IEC61010 un jebkuriem saistītajiem uzstādīšanas valsts elektrotehniskajiem noteikumiem.
BRĪDINĀJUMS: nepārtrauktās barošanas avotam jābūt bojājumpiecietīgam, jāatbilst EN60950-1 standartam un jābūt pievienotam strāvas padevei ar aizsargājošu zemējuma vadu. Par pareizu visas ierīces zemēšanu un pārējās pretkļūmju aizsardzības uzstādīšanu ir atbildīgs tās ražotājs vai uzstādītājs.

Ierīces drošība

BRĪDINĀJUMS: „SPA3” izslēgšana vai atvienošana NEGARANTĒ to, ka ierīce neveiks neparedzētu kustību. Pirms ieiet paaugstinātās bīstamības zonā vai uzsākt apkopes darbus, lietotājam ieteicams saskaņā ar ražotāja instrukcijām atvienot ierīci no strāvas padeves, saspiesta gaisa vai citiem enerģijas avotiem.

Ja aprīkojumu lieto neatbilstīgi ražotāja norādēm, tā nodrošinātā aizsardzība var mazināties.

„SPA3” iebūvētā ārkārtas apturēšanas drošības sistēma izstrādāta atbilstīgi standarta BS EN ISO13849-1:2008 2. kategorijai. To iespējams pārveidot atbilstīgi B kategorijas noteikumiem. Sistēmas uzstādītājam jāveic riska novērtējums, lai noteiktu vajadzīgo drošības kategoriju.

UZMANĪBU: Koordinēto mērīšanas mašīnu ražotājam vai modernizēšanas speciālistam ļoti ieteicams atbilstīgi apkopes instrukcijai regulāri pārbaudīt ārkārtas apturēšanas sistēmu un ar to saistīto atiestatīšanas slēdzi (ja uzstādīts).

„SPA3” drīkst pārvaldīt, tikai izmantojot „Renishaw” programmatūru. Citādi iekārta var veikt neparedzētas kustības.