Skip navigation

PL - Bezpieczeństwo

UWAGA: Przy temperaturze otoczenia niższej niż 40°C, maksymalna moc wejściowa dla sterownika SPA3 wynosi 800 W. Przy temperaturach pomiędzy 40°C a 50°C, maksymalna moc wejściowa wynosi 400W.
OSTRZEŻENIE: Nie zaleca się używania sterownika SPA3 w temperaturze otoczenia powyżej 50°C.
OSTRZEŻENIE: Za zapewnienie warunków uziemienia całej maszyny jest odpowiedzialny producent maszyny lub instalator.
OSTRZEŻENIE: Sterownik SPA3 jest izolowany od zasilania prądem stałym poprzez odłączenie złącza zasilania. Gdy wymagane są jakiekolwiek dodatkowe środki ochrony, ich dane techniczne muszą być określone i muszą one być zainstalowane przez producenta maszyny lub instalatora produktu. Odłącznik musi być umieszczony w taki sposób, aby zapewniać operatorowi maszyny współrzędnościowej łatwy dostęp do niego oraz musi spełniać wymagania IEC61010 i wszelkich przepisów dotyczących okablowania, jakie obowiązują w kraju instalacji.
OSTRZEŻENIE: Zasilacz powinien tolerować tylko “jedną usterkę”, jak określono w normie EN60950-1 i musi być podłączony do zasilania wyposażonego w przewód uziemienia ochronnego. Zapewnienie warunków uziemienia oraz ochrona przed ryzykiem resztkowym całej maszyny są odpowiedzialnością producenta sprzętu oryginalnego lub instalatora.

Bezpieczeństwo maszyny

OSTRZEŻENIE: Wyłączenie lub odizolowanie sterownika SPA3 może NIE zapobiec nieoczekiwanym ruchom maszyny. Zaleca się, aby przed wejściem do strefy niebezpiecznej lub wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych użytkownik odizolował maszynę od zasilania prądem elektrycznym, sprężonym powietrzem bądź od innych źródeł energii, zgodnie z zaleceniami producenta maszyny.

Jeżeli wyposażenie jest użytkowane w inny sposób niż określił to producent, zabezpieczenie zapewniane przez to wyposażenie może być osłabione.

Połączony ze sterownikiem SPA3, system awaryjnego zatrzymania został zaprojektowany aby osiągnąć kategorię 2, zgodnie z normą BS EN ISO13849-1:2008, co można skonfigurować sprzętowo aby osiągnąć kategorię B. Ocena ryzyka wykonana przez instalatora systemu podczas instalacji powinna więc określać, która kategoria jest wymagana.

PRZESTROGA: Zaleca się, aby producent lub firma montująca maszynę, załączył w swoich procedurach konserwacji okresowy test systemu awaryjnego i, jeśli zamontowano, przycisku reset.

Sterownik SPA3 powinien być uruchomiony tylko poprzez oprogramowanie firmy Renishaw. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować nieoczekiwany ruch maszyny.