Skip navigation

SK - Bezpečnosť

POZNÁMKA: Maximálny výstupný výkon zariadenia SPA3 pri okolitých teplotách do 40 °C je 800 W. Maximálny výkon pri teplotách od 40 °C do 50 °C je 400 W.
VÝSTRAHA: Zariadenie SPA3 sa neodporúča používať pri okolitých teplotách nad 50 °C.
VÝSTRAHA: Uzemnenie celého prístroja je zodpovednosťou pôvodného výrobcu zariadenia (OEM) alebo firmy vykonávajúcej inštaláciu.
VÝSTRAHA: Zariadenie SPA3 sa izoluje od zdroja jednosmerného napájacieho napätia odpojením napájacieho konektora. Ak sa vyžadujú akékoľvek ďalšie spôsoby izolácie, musí ich špecifikovať a nainštalovať výrobca prístroja alebo firma vykonávajúca inštaláciu výrobku. Izolátor musí byť umiestnený tak, aby bol ľahko dostupný pre pracovníka obsluhujúceho súradnicový merací prístroj (CMM) a musí spĺňať normu IEC61010 a všetky príslušné národné predpisy týkajúce sa káblových rozvodov platné v krajine inštalácie.
VÝSTRAHA: Jednotka napájacieho zdroja musí byť odolná voči jednej poruche, schválená podľa normy EN60950-1 a musí byť pripojená k napájaniu s ochranným uzemňovacím vodičom. Uzemnenie celého stroja a jeho ochrana prúdovým chráničom je zodpovednosťou pôvodného výrobcu zariadenia (OEM) alebo firmy vykonávajúcej inštaláciu.

Bezpečnosť prístroja

VÝSTRAHA: Vypnutie alebo izolácia zariadenia SPA3 NEMUSÍ zabrániť neočakávanému pohybu prístroja. Pred vstupom do nebezpečnej zóny alebo pred vykonaním ľubovoľných údržbových postupov sa používateľovi odporúča izolovať prístroj od zdroja elektrickej energie, stlačeného vzduchu alebo iných zdrojov energie v súlade s pokynmi výrobcu prístroja.

Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý nešpecifikoval výrobca, môže to negatívne ovplyvniť ochranu poskytovanú zariadením.

Bezpečnostný systém núdzového vypnutia, ktorý bol integrovaný do zariadenia SPA3, je navrhnutý v súlade s požiadavkami kategórie 2 podľa normy BS EN ISO13849-1:2008. Môže byť hardvérovo nakonfigurovaný tak, aby spĺňal požiadavky kategórie B. Vyhodnotenie rizika firmou vykonávajúcou príslušnú inštaláciu systému preto musí zahŕňať určenie toho, ktorá kategória sa vyžaduje.

UPOZORNENIE: Dôrazne sa odporúča, aby výrobca súradnicového meracieho prístroja (CMM) alebo firma vykonávajúca jeho inštaláciu zahrnuli do ich údržbových pokynov pravidelné testovanie núdzového vypnutia a príslušného resetovacieho spínača, ak je namontovaný.

Zariadenie SPA3 sa smie uvádzať do prevádzky iba prostredníctvom softvéru spoločnosti Renishaw. V opačnom prípade môže dôjsť k neočakávanému pohybu prístroja.