Skip navigation

SL - Varnost

OPOMBA: Največja izhodna moč SPA3 pri temperaturi okolice pod 40 °C je 800 W, pri temperaturah med 40 °C in 50 °C pa 400 W.
OPOZORILO: Uporaba naprave SPA3 ni priporočljiva pri temperaturah okolice nad 50 °C.
OPOZORILO: Ozemljitev celotnega stroja je odgovornost proizvajalca originalne opreme ali inštalaterja.
OPOZORILO: SPA3 se od vira enosmernega napajanja loči z odklopom napajalnega priključka. Če so potrebni dodatni ukrepi za ločevanje, jih mora zasnovati in vgraditi proizvajalec stroja ali inštalater izdelka. Ločilno sredstvo mora biti nameščeno v dosegu operaterja KMS in mora biti skladno s standardom IEC61010 ter z vsemi veljavnimi državnimi predpisi o električnih napeljavah v državi inštalacije.
OPOZORILO: Napajalnik mora biti odporen na posamične napake, skladen z EN60950-1 in priključen na napajanje z vodnikom zaščitne ozemljitve. Ozemljitev in zaščita pred okvarnim tokom celotnega stroja je odgovornost proizvajalca originalne opreme ali inštalaterja.

Varnost stroja

OPOZORILO: Izklop ali ločitev naprave SP3 morda NE bo preprečila nepričakovanih premikov stroja. Uporabniku priporočamo, naj loči stroj od virov električnega napajanja, stisnjenega zraka in drugih virov energije v skladu z navodili proizvajalca stroja, preden vstopi v nevarno območje ali se loti vzdrževalnih del.

Drugačna uporaba opreme, kot jo je predpisal proizvajalec, lahko povzroči izpad zaščitnih funkcij opreme.

Varnostni sistem za zaustavitev v sili, ki je integriran v SPA3, je zasnovan za kategorijo 2 po standardu standard BS EN ISO13849-1:2008. Hardversko ga je mogoče konfigurirati tudi za kategorijo B. Katera kategorija je potrebna, se določi z oceno tveganj, ki jo izdela inštalater sistema za vsak primer posebej.

POZOR: Priporočamo, da proizvajalec KMS ali izvajalec naknadne vgradnje v navodilih za vzdrževanje predvidi tudi redne preskuse zaustavitve v sili in stikala za ponastavitev, če je vgrajeno.

SPA3 je dovoljeno zagnati samo s programsko opremo Renishaw. V nasprotnem primeru lahko pride do nepričakovanih premikov stroja.