Skip navigation

SV - Säkerhet

OBS: För omgivningstemperaturer under 40 °C är den maximala uteffekten 800 W för SPA3. För temperaturer mellan 40 och 50 °C är den maximala effekten 400 W.
VARNING: SPA3 rekommenderas inte för användning i omgivningstemperaturer över 50 °C.
VARNING: Hela maskinen måste jordas – detta ansvar åligger återförsäljaren eller installatören.
VARNING: SPA3 avskiljs från likströmsmatningen genom att dra ur kontakten. Om andra metoder behövs för att bryta strömmen måste maskintillverkaren eller installatören specificera och montera dessa. Brytaren måste sitta så att CMM-operatören enkelt kan komma åt den. Den ska följa IEC61010 och andra tillämpliga regler för elinstallation i det land där installationen sker.
VARNING: Nätenheten (PSU) måste kunna stå emot enkla fel, vara godkänd enligt SS-EN60950-1 och måste vara ansluten till en matning som har skyddsjordsledare. Hela maskinen måste jordas och jordfelsbrytare installeras – detta ansvar åligger återförsäljaren eller installatören.

Maskinsäkerhet

VARNING: Även om SPA3 stängs av eller kopplas från så kan ÄNDÅ oväntade maskinrörelser uppstå. Användaren rekommenderas att bryta strömmen, tryckluften och andra energikällor till maskinen, i enlighet med maskintillverkarens anvisningar innan någon person går in i riskzonen eller utför något underhåll.

Om utrustningen används på ett sätt som inte tillverkaren har avsett kanske skyddet fungerar sämre.

Nödstopps-/säkerhetssystemet som har integrerats i SPA3 är konstruerad för att uppfylla kategori 2 enligt standarden SS-EN ISO13849-1:2008. Detta kan konfigureras med maskinvara för att uppnå kategori B. Den riskbedömning som systeminstallatören gjort för installationen ska därför ha fastställt vilken kategori som krävs.

VAR FÖRSIKTIG: Vi rekommenderar att tillverkaren eller eftermonteraren av koordinatmätmaskiner inkluderar ett periodiskt test av nödstoppen samt eventuellt tillhörande återställningsknapp i sina underhållsinstruktioner.

SPA3 får endast tas i drift med programvara från Renishaw. Om detta inte efterföljs kan oväntade maskinrörelser inträffa.