Omiń nawigację

Oświadczenie na temat polityki prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 27 stycznia 2022 r.

Oświadczenie na temat polityki prywatności Renishaw Group

Renishaw szanuje prywatność użytkowników i zobowiązuje się do ochrony ich danych osobowych. W niniejszym oświadczeniu na temat polityki prywatności oraz w innych oświadczeniach, które mogą być dostarczone w czasie zbierania danych, wyjaśniono, kim jesteśmy, w jaki sposób zbieramy, udostępniamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące użytkownika oraz w jaki sposób użytkownik może korzystać ze swoich praw dotyczących prywatności.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystania danych osobowych, należy się z nami skontaktować, korzystając z danych kontaktowych podanych na dole niniejszego oświadczenia na temat polityki prywatności.

Zalecamy zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem na temat polityki prywatności w całości, aby użytkownik miał pewność, że jest dobrze poinformowany. Jeśli jednak użytkownik chce uzyskać dostęp tylko do określonej części niniejszego oświadczenia na temat polityki prywatności, może kliknąć odpowiedni szybki link w menu, aby przejść do tej części.

Kim jesteśmy?

Renishaw jest globalną firmą ze specjalistycznymi umiejętnościami w dziedzinie metrologii, sterowania ruchem, systemów medycznych, spektroskopii i produkcji. Więcej informacji o firmie, produktach i usługach można znaleźć tutaj.

Cel niniejszego oświadczenia na temat polityki prywatności

Odniesienie do „Renishaw”, „my” lub „nas” dotyczy Renishaw plc oraz (w stosownych przypadkach) odpowiedniej jednostki zależnej zajmującej się przetwarzaniem danych osobowych. Nasze jednostki zależne oraz ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj. Niniejsze oświadczenie na temat polityki prywatności nie dotyczy Renishaw Neuro Solutions Ltd, której odpowiednie oświadczenie jest dostępne tutaj.

Nasze produkty i usługi są przeznaczone do użytku przez organizacje. Niniejsze oświadczenie na temat polityki prywatności dotyczy tego, jak przetwarzamy dane jako ich administrator. Jeśli nasze produkty i usługi są udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem organizacji (np. pracodawcy), niniejsze oświadczenie na temat polityki prywatności nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w roli podmiotu przetwarzającego lub dostawcy usług w ich imieniu, przy czym użytkownik powinien się zapoznać z polityką i uwagami organizacji.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Informacje, które użytkownik udostępnia dobrowolnie

Użytkownik może dobrowolnie udostępnić nam informacje, na przykład podać swoje dane kontaktowe w celu zarejestrowania konta w naszej firmie, pobrania broszur i innych treści z naszej witryny internetowej, subskrybowania komunikatów marketingowych, zarejestrowania się na wydarzenie lub webinarium, poproszenia o wycenę, zakupu naszych produktów lub usług bądź przesłania do nas zapytania. Można również udostępnić nam swoje dane osobowe podczas spotkań, korespondencji z nami lub w trakcie innych bezpośrednich interakcji. Jeśli użytkownik przekazuje nam dane osobowe innych osób, oświadcza, że jest do tego upoważniony i (jeśli jest to wymagane) uzyskał niezbędną zgodę.

Informacje, które zbieramy automatycznie

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową i portale lub korzysta z naszych produktów, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje z jego urządzenia, co wyjaśniono poniżej w punktach „Pliki cookie” i „Telemetria”. W niektórych krajach informacje te mogą być uznawane za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w związku z czym użytkownikowi mogą się wyświetlać wyskakujące okienka, banery lub inne powiadomienia z pytaniem, czy wyraża zgodę na takie gromadzenie danych.

Informacje, które uzyskujemy od stron trzecich

Okresowo możemy zbierać lub otrzymywać dane osobowe o kliencie z publicznie dostępnych źródeł (takich jak media społecznościowe) lub ze źródeł osób trzecich (takich jak dostawcy biznesowych informacji kontaktowych, agencje rekrutacyjne, byli pracodawcy lub przełożeni, agencje sprawdzania danych, dystrybutorzy lub odsprzedawcy, którzy sprzedają nasze produkty i usługi, oraz współpracownicy użytkownika, którzy mogą przekazać nam dane kontaktowe użytkownika w celu dostarczenia lub uzyskania towarów lub usług), ale tylko wtedy, gdy sprawdziliśmy, że te osoby trzecie uzyskały zgodę użytkownika lub gdy ujawnienie przez nich danych osobowych użytkownika jest w inny sposób prawnie dozwolone lub wymagane. Możemy połączyć te dane z danymi osobowymi dostarczonymi przez użytkownika w celu ulepszenia lub aktualizacji naszych rejestrów.

Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego?

Nasz cel lub podstawa prawna gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych zależy od rodzaju danych osobowych, obowiązujących lokalnych przepisów oraz kontekstu, w jakim je gromadzimy.

Zazwyczaj gromadzimy dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy potrzebujemy ich do realizacji naszej umowy z użytkownikiem, gdy mamy na to jego zgodę lub (jeśli jest to dozwolone na mocy obowiązujących lokalnych przepisów) jeśli przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie i nie narusza interesu w zakresie ochrony danych użytkownika lub podstawowych praw i wolności. W niektórych przypadkach możemy być również prawnie zobowiązani do zbierania danych osobowych od użytkownika lub w inny sposób potrzebować danych osobowych w celu ochrony istotnych interesów użytkownika lub innej osoby.

Niektóre typowe przykłady zostały opisane poniżej. W innych przypadkach zazwyczaj jasno określamy cel lub podstawę w odpowiednim czasie i informujemy użytkownika, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe, czy nie (oraz o możliwych konsekwencjach, jeśli użytkownik nie poda swoich danych osobowych).

W ujęciu ogólnym będziemy wykorzystywać zebrane dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów opisanych w niniejszym oświadczeniu na temat polityki prywatności lub do celów, które zostaną wyjaśnione w momencie zbierania danych osobowych. Możemy także wykorzystywać dane osobowe użytkownika do innych celów, które nie są sprzeczne z ujawnionymi przez nas celami (takimi jak cele statystyczne), jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji na temat podstawy prawnej lub celu, dla którego gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na dole niniejszego oświadczenia na temat polityki prywatności.

Rekrutacja

Gdy kandydat aplikuje na stanowisko, gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe (takie jak dane kontaktowe, list motywacyjny, CV/życiorys i formularz zgłoszeniowy) w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu. Obejmuje to ocenę umiejętności i kwalifikacji kandydata, weryfikację podanych przez niego informacji, sprawdzenie referencji lub (jeśli ma to zastosowanie do danego stanowiska) weryfikację danych osobowych i ulepszanie naszych procesów rekrutacyjnych. Możemy również przechowywać te informacje w celu skontaktowania się z kandydatem w sprawie przyszłych możliwości, chyba że poprosi nas, abyśmy tego nie robili.

Pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie, sygnały nawigacyjne, piksele i podobne technologie śledzenia do gromadzenia i korzystania z danych osobowych. Może to obejmować adres IP, typ urządzenia, unikalne numery identyfikacyjne urządzenia, typ przeglądarki, szeroką lokalizację geograficzną (np. kraj lub miasto) oraz inne informacje techniczne. Możemy również zbierać informacje o sposobie interakcji urządzenia użytkownika z naszą stroną internetową lub portalem, w tym o odwiedzonych stronach i klikniętych linkach. Używamy tych informacji do naszych wewnętrznych celów analitycznych oraz do poprawy jakości i przydatności naszej strony internetowej dla odwiedzających. Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie, których używamy, powodów ich używania oraz sposobu, w jaki można z nich zrezygnować, znajduje się w naszym Przewodniku po plikach cookie. Należy jednak pamiętać, że rezygnacja z plików cookie może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji dostępnych na naszych stronach internetowych. Niektóre przeglądarki oferują zautomatyzowaną opcję „nie śledź”, jednak funkcje te nie są jeszcze ustandaryzowane i dlatego obecnie nie obsługujemy takich sygnałów.

Telemetria

Podczas instalacji lub aktualizowania naszych produktów możemy poprosić o udostępnienie nam danych telemetrycznych. Telemetria to cenne informacje techniczne (takie jak typ urządzenia, system operacyjny lub wersja produktu), które umożliwiają nam monitorowanie działania produktu, poprawę użyteczności, wskazywanie błędów do usunięcia oraz podejmowanie świadomych decyzji dotyczących bezpieczeństwa produktu, jego rozwoju i wycofania ze sprzedaży lub obsługi.

Marketing

Możemy przesyłać użytkownikom informacje marketingowe dotyczące naszych produktów i usług. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, przed skontaktowaniem się z użytkownikiem uzyskamy jego zgodę. Użytkownik może w każdej chwili poprosić o zaprzestanie wysyłania mu informacji marketingowych, odwiedzając nasze centrum preferencji marketingowych lub klikając opcje rezygnacji z subskrypcji w otrzymywanych informacjach. Możemy śledzić, czy wiadomości zostały dostarczone lub niedostarczone oraz czy użytkownik zrezygnował z subskrypcji, aby uaktualniać nasze listy mailingowe i zarządzać preferencjami użytkownika. Należy pamiętać, że rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych nie będzie miała wpływu na powiadomienia operacyjne i korespondencję opisane w punkcie „Zarządzanie kontem” poniżej.

Wydarzenia

W przypadku uczestnictwa w wydarzeniu, na którym jesteśmy wystawcą, uczestnik może wyrazić zgodę na udostępnienie nam swoich danych kontaktowych w celach marketingowych poprzez umożliwienie nam zeskanowania plakietki uczestnika lub przekazanie nam swojej wizytówki. Użytkownik może następnie zrezygnować z tej zgody w sposób opisany w punkcie „Marketing” powyżej.

Zarządzanie kontem

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika (w tym, w stosownych przypadkach, informacje finansowe) do zarządzania jego kontem, w tym do celów prognozowania produktów, przetwarzania zamówień, fakturowania, przetwarzania płatności, raportowania finansowego, analizy trendów oraz planowania rozwoju produktu / cyklu życia produktu. Możemy również wysyłać użytkownikowi powiadomienia operacyjne i korespondencję dotyczącą jego konta (takie jak powiadomienia o aktualizacjach produktów, aktualizacje stanu dostaw, powiadomienia o zabezpieczeniach oraz powiadomienia o wygaśnięciu/odnowieniu licencji).

Monitorowanie sieci

Jeśli użytkownik prowadzi z nami korespondencję, możemy rejestrować dane osobowe podczas monitorowania systemów, danych i sprzętu naszej firmy w celu wykrywania zagrożeń i zapobiegania im, badania i usuwania incydentów związanych z bezpieczeństwem oraz zapewnienia zgodnego z prawem korzystania z takich systemów, danych i sprzętu.

Obsługa klientów

Jeśli klient skontaktuje się z nami, aby zgłosić problemy lub zadać pytania dotyczące naszych produktów i usług, możemy zarejestrować jego dane kontaktowe i szczegóły interakcji w naszym systemie zarządzania zgłoszeniami do pomocy technicznej. Możemy wykorzystać te informacje w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie klienta, ulepszenia naszych istniejących produktów i usług, badania i rozwoju nowych produktów i usług, rozwiązywania i usuwania problemów z naszymi produktami i usługami oraz monitorowania czasu reakcji i skuteczności pomocy technicznej.

Zgodność

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu egzekwowania naszych warunków i postanowień oraz przeprowadzania kontroli mających na celu zapobieganie nielegalnym działaniom, takim jak naruszanie sankcji eksportowych i handlowych, łapówkarstwo, oszustwa, korupcja i współczesne niewolnictwo. Jeśli użytkownik zgłosi jakiekolwiek obawy za pośrednictwem naszego programu informowania o nieprawidłowościach Speak Up lub zostanie wymieniony jako strona lub świadek, wykorzystamy dostarczone informacje w celu zbadania podstawy tych obaw. Możemy również prowadzić rejestry zgodności i informować audytorów oraz władze o podjętych przez nas działaniach.

Opinie

W przypadku udziału w ankietach dotyczących satysfakcji klienta możemy wykorzystywać dane osobowe do wewnętrznych celów analizy biznesowej i szkoleń w celu lepszego zrozumienia wymagań naszych użytkowników, pomiaru i zwiększenia zadowolenia klientów oraz ulepszania naszych produktów i usług.

Fora

Niektóre z naszych stron internetowych lub stron w mediach społecznościowych mogą umożliwiać użytkownikowi polubienie, zamieszczenie lub skomentowanie informacji. Należy pamiętać, że wszelkie informacje udostępniane na publicznie dostępnych stronach mogą być czytane i wykorzystywane przez dowolnego członka społeczeństwa w dowolnym celu, dlatego przed ich udostępnieniem należy dokładnie rozważyć wrażliwość informacji. Interakcje użytkownika z serwisami społecznościowymi są regulowane przez informacje o prywatności odpowiedniego dostawcy zewnętrznego.

Goście

Jeśli użytkownik odwiedza nasze biura lub wydarzenia, które organizujemy, może zostać poproszony o zarejestrowanie się jako gość/uczestnik i podanie swojego imienia i nazwiska, stanowiska, nazwy firmy, danych kontaktowych oraz czasu/daty przybycia w celach związanych z bezpieczeństwem, poufnością, zdrowiem, bezpieczeństwem i planowaniem wydarzeń.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych stronom trzecim. Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika następującym kategoriom odbiorców:

  • spółkom z naszej grupy, zewnętrznym dostawcom usług i partnerom, którzy świadczą na naszą rzecz usługi przetwarzania danych (na przykład usługi hostingu w chmurze, profesjonalnym doradcom i dostawcom usług płatniczych), lub którzy w inny sposób przetwarzają dane osobowe w celach, które zostały opisane w niniejszym oświadczeniu na temat polityki prywatności lub o których poinformowano użytkownika w momencie gromadzenia jego danych osobowych;

  • właściwym organom ścigania, organom regulacyjnym, agencjom rządowym, sądom lub innym stronom trzecim, w przypadku gdy uznamy, że ujawnienie jest konieczne (i) ze względu na obowiązujące prawo lub przepisy, (ii) w celu wykonania, ustanowienia lub obrony naszych praw lub (iii) w celu ochrony istotnych interesów użytkownika lub innej osoby;

  • aktualnemu lub potencjalnemu nabywcy (oraz jego pełnomocnikom i doradcom) w związku z faktyczną lub proponowaną zmianą podmiotu dominującego, cesją, przeniesieniem, nabyciem, fuzją, reorganizacją lub nabyciem całości lub części naszego przedsiębiorstwa, pod warunkiem że poinformujemy nabywcę, że może on wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów ujawnionych w niniejszym oświadczeniu na temat polityki prywatności;

  • jakiejkolwiek innej osobie po otrzymaniu od użytkownika zgody na ujawnienie.

Dbamy o to, aby ograniczyć dostęp do danych do tych osób trzecich, które mają w tym uzasadniony cel. W każdym przypadku, gdy zezwolimy stronie trzeciej na dostęp do danych osobowych, wdrożymy odpowiednie środki w celu zapewnienia, że informacje te będą wykorzystywane w sposób zgodny z niniejszym oświadczeniem na temat polityki prywatności.

Jak dbamy o bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych?

Dane osobowe chronimy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych opracowanych w celu zmniejszenia ryzyka utraty, niewłaściwego wykorzystania i nieuprawnionego dostępu, ujawnienia, wprowadzania zmian i zniszczenia danych osobowych, odpowiednich do rodzaju przetwarzanych danych osobowych. Chociaż dokładamy uzasadnionych pod względem handlowym starań zapewniających ochronę danych osobowych, nie jest możliwe zagwarantowanie 100% bezpieczeństwa we wszystkich okolicznościach.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę wszelkich haseł lub innych danych uwierzytelniających, które zapewniają dostęp do naszych produktów, usług, systemów lub innych aktywów, za wylogowanie się z takich kont po zakończeniu korzystania z nich oraz za zachowanie odpowiedniego poziomu ostrożności podczas komunikowania się z nami.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Zgromadzone dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach innych niż miejsce zamieszkania właścicieli tych danych. W innych krajach mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju właściciela danych, a w niektórych przypadkach mogą one zapewniać ochronę w mniejszym zakresie.

W szczególności nasza siedziba i serwery internetowe znajdują się w Wielkiej Brytanii, a nasze spółki należące do grupy oraz zewnętrzni dostawcy usług i partnerzy działają na całym świecie. Oznacza to, że gdy zbieramy dane osobowe użytkownika, możemy je przetwarzać w dowolnym z tych krajów.

Niemniej podjęliśmy właściwe środki bezpieczeństwa, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych użytkownika zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym oświadczeniu na temat polityki prywatności. Na przykład, jeśli przekazujemy dane osobowe z Wielkiej Brytanii lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego do kraju poza nimi, takiego jak USA, wdrażamy zatwierdzony mechanizm przekazywania danych, taki jak standardowe klauzule umowne UE.

Przechowywanie danych

Przechowujemy zgromadzone od użytkownika dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy (na przykład aby dostarczyć zamówioną usługę), lub aby spełnić obowiązujące wymogi prawne, podatkowe lub księgowe.

Po upływie tego okresu usuniemy lub zanonimizujemy zgromadzone dane osobowe użytkownika, a jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład ze względu na zapisanie ich łącznie z innymi informacjami w kopiach zapasowych danych), bezpiecznie przechowamy te dane osobowe i wykluczymy je z dalszego przetwarzania do czasu, gdy możliwe będzie ich usunięcie.

Prawa do ochrony danych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa do ochrony danych.

  • Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je, zaktualizować lub zażądać ich usunięcia, może to zrobić, kontaktując się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych poniżej.

  • Ponadto użytkownik może się sprzeciwić przetwarzaniu jego danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych lub zażądać ich przeniesienia. Również w tym przypadku użytkownik może skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych.

  • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie złożyć wniosek o rezygnację z otrzymywania wysyłanych przez nas informacji marketingowych. W tym celu wystarczy kliknąć łącze „zakończ subskrypcję”, „zrezygnuj” lub „centrum preferencji”, umieszczone w wysyłanych przez nas marketingowych wiadomościach e-mail, lub odwiedzić w dowolnym momencie nasze centrum preferencji marketingowych.

  • Podobnie jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika za jego zgodą, wówczas użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem jakichkolwiek procesów przetwarzania danych przeprowadzonych przed wycofaniem zgody ani na przetwarzanie danych osobowych na bazie zgodnych z prawem podstaw przetwarzania danych innych niż zgoda właściciela danych.

  • Użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem dataprotection@renishaw.com w przypadku skargi dotyczącej prywatności lub w przypadku jakichkolwiek pytań na temat niniejszego oświadczenia na temat polityki prywatności. Użytkownikom przysługuje również prawo do złożenia skargi do generalnego inspektora ds. ochrony danych osobowych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z krajowym organem ds. ochrony danych osobowych. (Dane kontaktowe niektórych organów są dostępne tutaj).

Użytkownik może mieć inne prawa na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych. Rozpatrzymy wszystkie żądania, jakie otrzymamy od osób chcących skorzystać ze swoich praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W zależności od okoliczności przed spełnieniem żądania możemy być zmuszeni do zweryfikowania tożsamości użytkownika i nie zawsze będziemy w stanie spełnić jego żądania w całości (na przykład gdy ujawnienie danych użytkownika może spowodować ujawnienie danych osobowych innej osoby lub gdy istnieje nadrzędny interes lub sprzeczne zobowiązanie prawne). Staramy się odpowiadać na wnioski w ciągu miesiąca, ale czasami możemy potrzebować dodatkowego czasu ze względu na złożoność wniosku.

Nasze strony internetowe i usługi mogą zawierać linki do innych stron internetowych, produktów i usług utrzymywanych przez strony trzecie. Praktyki takich stron trzecich w zakresie ochrony danych nie są przez nas kontrolowane i są regulowane przez ich oświadczenia o prywatności, z którymi należy się zapoznać, aby lepiej zrozumieć ich praktyki w zakresie ochrony danych.

Dzieci

Nasze produkty i usługi nie są skierowane do osób poniżej 16. roku życia. Z wyjątkiem naszych działań społecznych i edukacyjnych, które organizujemy za zgodą odpowiedniej szkoły, rodzica lub opiekuna, nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci. Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i uważa, że jego dziecko przekazało nam swoje informacje bez jego zgody, należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Aktualizowanie niniejszego oświadczenia na temat polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania treści niniejszego oświadczenia na temat polityki prywatności w odpowiedzi na zmiany prawne, techniczne lub biznesowe. Kiedy będziemy aktualizować nasze oświadczenie na temat polityki prywatności, podejmiemy odpowiednie środki, aby poinformować o tym użytkowników, stosownie do znaczenia wprowadzanych przez nas zmian. Jeśli będą tego wymagały obowiązujące przepisy o ochronie danych, uzyskamy zgodę użytkownika na wszelkie istotne zmiany w oświadczeniu na temat polityki prywatności.

Data ostatniej aktualizacji niniejszej treści została oznaczona zapisem „data ostatniej aktualizacji” wyświetlanym w górnej części niniejszego oświadczenia na temat polityki prywatności.

Jak się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystania danych osobowych należy się z nami skontaktować, korzystając z poniższych danych.

Adres e-mail: dataprotection@renishaw.com
Adres pocztowy: Renishaw plc, New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, Wielka Brytania
Numer telefonu: +44 (0)1453 524 524

Osoby przebywające w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej mogą skorzystać z poniższych informacji, aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Przedstawiciel w UE

Nasz przedstawiciel w UE to Renishaw (Ireland) DAC, z którym można się kontaktować za pomocą poniższych danych.

Adres e-mail: eurepresentative@renishaw.com
Adres pocztowy: Swords Business Park, Mountgorry, Swords, Co. Dublin, K67 FX67, Irlandia