Navigatie overslaan

Privacyverklaring

Laatste update 27 januari 2022

Privacyverklaring Renishaw Group

Renishaw respecteert uw privacy en streeft ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze Privacyverklaring, samen met andere kennisgevingen die kunnen worden verstrekt op het moment van verzameling, legt uit wie wij zijn, hoe wij persoonlijke gegevens over u verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Als u vragen of zorgen hebt over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Wij raden u aan deze Privacyverklaring volledig te lezen, zodat u volledig geïnformeerd bent. Indien u echter slechts toegang wenst tot een bepaald gedeelte van deze Privacyverklaring, dan kunt u op de bijbehorende snelkoppeling in het menu klikken om direct naar dat gedeelte te gaan.

Wie zijn wij?

Renishaw is een wereldwijd actief bedrijf, gespecialiseerd in precisiemeting, motion control, gezondheidszorg, spectroscopie en productie. Meer informatie over het bedrijf, de producten en diensten vindt u hier.

Doel van deze privacyverklaring

Een verwijzing naar "Renishaw", "wij" of "ons" verwijst naar Renishaw plc en (indien van toepassing) de desbetreffende dochteronderneming die betrokken is bij de verwerking van persoonlijke gegevens. U vindt onze dochterondernemingen en hun contactgegevens hier. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op Renishaw Neuro Solutions Ltd, waarvan de overeenkomstige verklaring hier te vinden is.

Onze producten en diensten zijn bedoeld voor gebruik door organisaties. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking door ons als datacontroller. Wanneer onze producten en diensten aan u ter beschikking worden gesteld via een organisatie (zoals uw werkgever), is deze Privacyverklaring niet van toepassing voor zover wij namens hen persoonsgegevens verwerken in de rol van verwerker of dienstverlener en u dient u het beleid en de mededelingen van de organisatie te raadplegen.

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

Informatie die u vrijwillig verstrekt

U kunt vrijwillig informatie met ons delen, bijvoorbeeld om een account bij ons te registreren, brochures en andere inhoud van onze website te downloaden, u aan te melden voor marketingcommunicatie van ons, u aan te melden voor een evenement of webinar, een offerte bij ons aan te vragen, onze producten of diensten aan te kopen of ons vragen te stellen. U kunt ook persoonlijke gegevens met ons delen tijdens bijeenkomsten, door met ons te corresponderen of tijdens andere directe interacties. Indien u ons persoonlijke gegevens over andere personen verstrekt, verklaart u dat u daartoe bevoegd bent en (waar nodig) de vereiste toestemming hebt verkregen.

Informatie die wij automatisch verzamelen

Wanneer u onze website en portals bezoekt of onze producten gebruikt, kunnen wij automatisch bepaalde informatie van uw apparaat verzamelen, zoals verder wordt uitgelegd onder de kopjes "Cookies" en "Telemetrie" hieronder. In sommige landen kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en dienovereenkomstig kunt u pop-ups, banners of andere berichten te zien krijgen waarin u wordt gevraagd of u instemt met een dergelijke verzameling.

Informatie die wij verkrijgen uit bronnen van derden

Van tijd tot tijd kunnen wij persoonlijke gegevens over u verzamelen of ontvangen uit openbaar beschikbare bronnen (zoals social media) of bronnen van derden (zoals leveranciers van zakelijke contactgegevens, wervingsbureaus, voormalige werkgevers of leidinggevenden, antecedentenonderzoekbureaus, distributeurs of doorverkopers die onze producten en diensten aan u verkopen, en uw collega's die ons uw contactgegevens kunnen verstrekken met het oog op het leveren of krijgen van goederen of diensten), maar alleen wanneer wij hebben gecontroleerd of deze derden uw toestemming hebben of anderszins wettelijk toegestaan of verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens aan ons bekend te maken. Wij kunnen deze combineren met de door u verstrekte persoonlijke gegevens om onze gegevens te verbeteren of bij te werken.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en waarom?

Ons doel of onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens hangt af van de betrokken persoonlijke gegevens, toepasselijke lokale wetgeving en de context waarin wij die verzamelen.

Normaal gesproken zullen wij echter alleen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer wij die persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u uit te voeren, wanneer wij daarvoor uw toestemming hebben, of (indien toegestaan door de toepasselijke lokale wetgeving) wanneer de verwerking in ons gerechtvaardigd belang is en niet zwaarder weegt dan uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of uw fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen wij ook wettelijk verplicht zijn persoonlijke gegevens van u te verzamelen of kunnen wij de persoonlijke gegevens anderszins nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Enkele veel voorkomende voorbeelden worden hieronder beschreven. Verder zullen wij het doel of de grondslag gewoonlijk op het relevante tijdstip duidelijk maken en u meedelen of de verstrekking van uw persoonlijke gegevens al dan niet verplicht is (en wat de mogelijke gevolgen zijn indien u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt).

Over het algemeen zullen wij de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven of voor doeleinden die wij u uitleggen op het moment dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die wij u hebben meegedeeld (zoals statistische doeleinden), indien en voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Indien u vragen hebt over of meer informatie wenst over het doel of de rechtsgrondslag op basis waarvan wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Werving

Als u solliciteert naar een functie, verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens (zoals uw contactgegevens, sollicitatiebrief, cv en sollicitatieformulier) om tot een beslissing te komen. Dit omvat het beoordelen van uw vaardigheden en kwalificaties, het verifiëren van uw informatie, het uitvoeren van referentiecontroles, (indien van toepassing op uw functie) het uitvoeren van achtergrondcontroles en het verbeteren van onze wervingsprocessen. Wij kunnen deze informatie ook bewaren om contact met u op te nemen bij toekomstige vacatures, tenzij u ons vraagt dit niet te doen.

Cookies

Wij gebruiken cookies, web beacons, pixels, en soortgelijke trackingtechnologie om persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken. Dit kan uw IP-adres, apparaattype, unieke apparaatidentificatienummers, browsertype, brede geografische locatie (bijvoorbeeld locatie op land- of stadsniveau) en andere technische informatie omvatten. Wij kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop uw apparaat met onze website of portaal is omgegaan, met inbegrip van de pagina's die zijn geopend en de links waarop is geklikt. Wij gebruiken deze informatie voor onze interne analyses en om de kwaliteit en de relevantie van onze website voor bezoekers te verbeteren. Voor meer informatie over de soorten cookies die wij gebruiken, waarom, en hoe u zich kunt afmelden voor cookies, verwijzen wij u naar onze Cookiesgids. Wij wijzen u er echter op dat als u cookies uitschakelt, u mogelijk niet alle mogelijkheden van onze websites kunt benutten. Sommige browsers bieden een geautomatiseerde "do not track"-optie, maar deze functies zijn nog niet gestandaardiseerd en daarom ondersteunen wij dergelijke signalen momenteel niet.

Telemetrie

Wanneer u onze producten installeert of bijwerkt, dan kan u gevraagd worden of u telemetrie met ons wilt delen. Telemetrie is waardevolle technische informatie (zoals type apparaat, besturingssysteem of productversie) die ons in staat stelt de prestaties van het product te controleren, de bruikbaarheid te verbeteren, fouten te signaleren voor herstel en weloverwogen beslissingen te nemen over productbeveiliging, ontwikkeling en buitengebruikstelling.

Marketing

Wij kunnen uw marketinginformatie sturen over onze producten en diensten. Indien dit wettelijk vereist is, zullen wij uw toestemming vragen voordat we contact met u opnemen. U kunt ons op elk moment vragen u geen marketingberichten meer te sturen door naar ons marketingvoorkeurscentrum te gaan of te klikken op de afmeldingsoptie in de berichten die u ontvangt. Wij kunnen bijhouden of berichten al dan niet zijn afgeleverd en of u zich hebt uitgeschreven om onze mailinglijsten actueel te houden en uw voorkeuren te beheren. Wij wijzen u erop dat het niet langer ontvangen van marketingcommunicatie geen invloed heeft op de operationele mededelingen en correspondentie zoals beschreven onder het kopje "Accountbeheer" hieronder.

Evenementen

Als u een evenement bijwoont waar wij aanwezig zijn, kunt u uw contactgegevens met ons delen voor marketingdoeleinden door ons toe te staan uw badge te scannen of ons uw visitekaartje te geven. U kunt zich vervolgens afmelden zoals beschreven onder het kopje "Marketing" hierboven.

Accountbeheer

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens (inclusief, indien van toepassing, financiële informatie) gebruiken om uw account te beheren, met inbegrip van productvoorspellingen, orderverwerking, facturering, betalingsverwerking, financiële rapportage, trendanalyse en productroadmap / levenscyclusplanning. Wij kunnen u ook operationele kennisgevingen en correspondentie over uw account sturen (zoals kennisgevingen over productupdates, updates van de leveringsstatus, veiligheidskennisgevingen en kennisgevingen over het verlopen of verlengen van licenties).

Netwerkbewaking

Als u met ons correspondeert, kunnen wij persoonlijke gegevens vastleggen tijdens de bewaking van onze bedrijfssystemen, -gegevens en -apparatuur met als doel het opsporen en voorkomen van bedreigingen, het onderzoeken en verhelpen van beveiligingsincidenten en het waarborgen van een rechtmatig gebruik van dergelijke systemen, gegevens en apparatuur.

Klantondersteuning

Als u contact met ons opneemt om problemen te melden of vragen te stellen over onze producten en diensten, dan kunnen wij uw contactinformatie en de details van onze interactie met u vastleggen in ons managementsysteem van supporttickets. Wij kunnen deze informatie gebruiken om te reageren op uw verzoek, om onze bestaande producten en diensten te verbeteren, om nieuwe producten en diensten te onderzoeken en te ontwikkelen, om problemen met onze producten en diensten op te lossen en te verhelpen en om de reactietijden en de doeltreffendheid van de ondersteuning te controleren.

Overeenstemming

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze algemene voorwaarden af te dwingen en om controles uit te voeren ter voorkoming van illegale activiteiten, zoals overtredingen van export- en handelssancties, omkoping, fraude, corruptie en moderne slavernij. Als u via ons Speak Up-klokkenluidersprogramma een punt van zorg naar voren brengt, of als u als partij of getuige wordt genoemd, zullen wij de verstrekte informatie gebruiken om een dergelijk punt van zorg te onderzoeken. Wij kunnen ook nalevingsverslagen bijhouden en over de door ons genomen stappen verslag uitbrengen aan controleurs en autoriteiten.

Reactie

Indien u deelneemt aan klanttevredenheidsonderzoeken, kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor onze interne bedrijfsanalyse en opleidingsdoeleinden om ons inzicht in de behoeften van onze gebruikers te verbeteren, om de klantentevredenheid te meten en te vergroten en om onze producten en diensten te verbeteren.

Fora

Op sommige van onze webpagina's of social-mediapagina's kunt u informatie leuk vinden, plaatsen of reacties plaatsen. U wordt eraan herinnerd dat alle informatie die u op voor het publiek toegankelijke pagina's deelt, door het publiek kan worden gelezen en voor alle doeleinden kan worden gebruikt en dat u zorgvuldig de gevoeligheid van de informatie moet afwegen voordat u deze deelt. Uw interacties met social-mediasites worden geregeld door de privacyverklaringen van de desbetreffende derde partij.

Bezoekers

Als u onze kantoren of door ons georganiseerde evenementen bezoekt, kan u gevraagd worden u te registreren als bezoeker/deelnemer en uw naam, titel, bedrijfsnaam, contactgegevens en tijd/datum van aankomst door te geven voor beveiligings-, vertrouwelijkheids-, gezondheids-, veiligheids- en evenementplanningsdoeleinden.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verkopen of verhuren geen persoonlijke gegevens aan derden. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:

 • aan onze groepsmaatschappijen, externe dienstverleners en partners die gegevensverwerkingsdiensten aan ons verlenen (bijvoorbeeld cloudhostingdiensten, professionele adviseurs en betaaldienstaanbieders), of die anderszins persoonlijke gegevens verwerken voor doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven of aan u worden meegedeeld wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen;

 • aan een bevoegde wethandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij indien wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) in het kader van de toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) voor de uitoefening, vaststelling of verdediging van onze wettelijke rechten, of (iii) ter bescherming van uw belangen of die van een andere persoon;

 • aan een huidige of potentiële koper (en zijn medewerkers en adviseurs) in verband met een huidige of voorgestelde controlewijziging, toewijzing, overdracht, aankoop, fusie, reorganisatie of overname van het geheel of een deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw persoonlijke informatie alleen mag gebruiken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden vermeld;

 • aan een andere persoon met uw toestemming voor de openbaarmaking.

Wij zien erop toe dat de toegang wordt beperkt tot derden die een legitiem doel hebben om toegang te verkrijgen. Wanneer wij een derde partij toegang geven tot persoonlijke gegevens, zullen wij passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de informatie wordt gebruikt op een wijze die in overeenstemming is met deze Privacyverklaring.

Hoe houden wij uw persoonlijke gegevens veilig?

Wij beschermen persoonlijke gegevens met behulp van technische en organisatorische maatregelen die erop gericht zijn de risico's van verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te beperken, afhankelijk van het soort persoonlijke gegevens dat wordt verwerkt. Hoewel wij commercieel redelijke inspanningen leveren om uw persoonlijke gegevens te beschermen, is het niet mogelijk om onder alle omstandigheden 100% veiligheid te garanderen.

U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van wachtwoorden of andere gegevens die toegang bieden tot onze producten, diensten, systemen of andere middelen, voor het afmelden van dergelijke accounts wanneer u klaar bent met het gebruik ervan, en voor het gebruik van het juiste niveau van zorgvuldigheid als u met ons communiceert.

Internationale data-overdracht

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan en worden verwerkt in een ander land dan waar u woonachtig bent. Deze landen kunnen een andere wetgeving inzake gegevensbescherming hanteren dan die in uw land (en, in sommige gevallen, minder bescherming bieden).

Specifiek bevinden ons hoofdkantoor en webservers zich in het Verenigd Koninkrijk, en onze groepsmaatschappijen en externe dienstverleners en partners zijn over de hele wereld actief. Dit betekent dat wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, wij deze in elk van deze landen kunnen verwerken.

Wij hebben echter passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze privacyverklaring. Als wij bijvoorbeeld persoonlijke gegevens doorgeven van het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte naar een land daarbuiten, zoals de Verenigde Staten, zullen wij een goedgekeurd mechanisme voor gegevensoverdracht toepassen, zoals de standaard contractuele clausules van de EU.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld (bijvoorbeeld om u een dienst te verlenen waarom u hebt verzocht) of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten.

Aan het einde van die periode zullen wij uw persoonlijke gegevens wissen of anonimiseren of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens in backup-archieven zijn opgeslagen), zullen wij uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en ze van verdere verwerking isoleren tot verwijdering mogelijk is.

Uw rechten inzake gegevensbescherming

U hebt de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • Indien u toegang wil tot uw persoonlijke gegevens, deze wil corrigeren, bij wilt werken of wilt verwijderen, dan kunt u dit te allen tijde doen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

 • Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens verzoeken. Ook in dit geval kunt u deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

 • U hebt ook het recht om op elk moment ervoor te kiezen om geen marketingberichten meer te ontvangen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de links voor "afmelden", "opt-out", "voorkeurscentrum" in de marketinge-mails die wij u sturen of door op elk gewenst moment naar het marketingvoorkeurscentrum te gaan.

 • Ook als wij uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die wij hebben verricht voordat u zich terugtrok, noch aan de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.

 • Wij raden u aan contact op te nemen met dataprotection@renishaw.com als u een klacht hebt in verband met privacy of als u vragen hebt over deze Privacykennisgeving. U hebt ook het recht om bij een gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie voor gegevensbescherming. (De contactgegevens van bepaalde autoriteiten vindt u hier.)

U kunt andere rechten hebben op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij beantwoorden alle verzoeken die wij ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Afhankelijk van de omstandigheden kan het nodig zijn uw identiteit te controleren alvorens aan uw verzoek te voldoen. Het is mogelijk dat wij niet altijd volledig aan uw verzoek kunnen voldoen (bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van uw informatie de persoonlijke gegevens van iemand anders openbaar kunnen maken of wanneer er sprake is van een hoger belang of een tegenstrijdige wettelijke verplichting). Wij streven ernaar verzoeken binnen een maand te beantwoorden, maar het kan voorkomen dat wij meer tijd nodig hebben vanwege de complexiteit van uw verzoek.

Onze websites en diensten kunnen links bevatten naar andere websites, producten en diensten die door derden worden onderhouden. De privacypraktijken van deze derden worden niet door ons gecontroleerd en worden beheerst door hun privacyverklaringen, die u dient door te nemen om hun privacypraktijken beter te begrijpen.

Kinderen

Onze producten en diensten zijn niet gericht op personen jonger dan 16 jaar. Afgezien van onze gemeenschaps- en educatieve activiteiten die wij organiseren met toestemming van de school, de ouders of de voogd, verzamelen wij niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen. Als u een ouder of voogd bent en denkt dat uw kind ons zijn of haar gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Updates voor deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer wij onze Privacyverklaring bijwerken, zullen wij passende maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die wij aanbrengen. Wij zullen uw toestemming vragen voor materiële wijzigingen in de Privacyverklaring indien en waar dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt aan de hand van de "laatst bijgewerkt"-datum die boven aan deze Privacyverklaring wordt weergegeven.

Zo kunt u contact met ons opnemen

Als u vragen of zorgen hebt over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

E-mailadres: dataprotection@renishaw.com
Postadres: Renishaw plc, New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, UK
Telefoonnummer: +44 (0)1453 524 524

Indien u in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie woont, kunt u de volgende informatie gebruiken om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • dataprotection@renishaw.com
 • Renishaw functionaris voor gegevensbescherming, Fieldfisher, Unit 401 Capel Building, Mary's Abbey, Dublin 7, Ierland

EU-vertegenwoordiger

Onze EU-vertegenwoordiger is Renishaw (Ireland) DAC waarmee contact kan worden opgenomen via:

E-mailadres: eurepresentative@renishaw.com
Postadres: Swords Business Park, Mountgorry, Swords, Co. Dublin, K67 FX67, Ierland.