Preskoči navigacijo

Process Monitor

Process Monitor prikazuje trenutno stanje in zgodovino meritev za preprosto upravljanje s ponovnimi meritvami mastrov.

Process Monitor – informacije o delavniških procesih

Process Monitor vključuje palični grafikon s podatki zadnjega merjenca za nadzor trenutnega stanja, zgodovinske rezultate za izbrano značilnost in tri prikaze stanj za upravljanje s ponovnimi meritvami mastrov.

Mejne vrednosti za ponovno meritev mastra so lahko opredeljene na podlagi temperaturnega premika, časa od zadnje meritve mastra, števila premerjenih kosov, ali kombinacije naštetih kriterijev. Process Monitor se nato lahko nastavi za opozarjanje operaterja na to, da je nastopil čas za ponovno meritev mastra.

Zgodovinske podatke za vsako značilnost je mogoče izvoziti v datoteko .csv ali v obliki slike za enostavno deljenje rezultatov.

Temperaturni premik od zadnje meritve mastra

Ikona za temperaturo prikazuje odčitek temperaturnega tipala na plošči sistema Equator in spremembo temperature od zadnje meritve mastra. Ko jo izberete, se v območju grafikona pokaže zgodovina podatkov o temperaturi. Sistemski skrbnik lahko nastavi želeno mejno vrednost temperaturnega premika: palica je znotraj omejitev zelena, zunaj pa rdeča.

Mejna vrednost temperaturnega premika je za vsak izdelek drugačna ter je odvisna od toleranc značilnosti dela, konstrukcije in materiala. Tankostenski izdelek iz aluminija se tako širi in krči drugače kot jeklena komponenta debelega prereza. Da bi določili ustrezno mejno vrednost temperaturnega premika, lahko nastavite neprekinjeno izvajanje programa dela v zanki. Equator meri vedno isti del, Process Monitor pa med tem beleži spremembe merilnih vrednosti za posamezne značilnosti skupaj s spremembo temperature. Mejna vrednost za temperaturni premik je določena, ko merilni podatki dosežejo nesprejemljivo vrednost (to je pogosto 10 % tolerance).

Palični grafikon za spremljanje stanja in preglednica značilnosti

Palični grafikon za spremljanje stanja prikazuje rezultate za zadnji merjenec, v stolpcu 'In Tolerance' preglednice pa je prikazan delež tolerance za vsako prikazano značilnost. Če je vrednost znotraj toleranc, je prikazana z zeleno barvo, sicer pa je rdeča. Skrbnik lahko določi tudi zgornjo ali spodnjo opozorilno mejo. Ko merilne vrednosti dosežejo to mejo, se palice obarvajo oranžno in operater lahko prilagodi proces še preden se pojavijo škartni izdelki.

Vsaka značilnost ima svojo vrstico v preglednici z naslednjimi podatki: naziv, tip, spodnja in zgornja tolerančna meja, nazivna in dejanska vrednost.

Ko izberete značilnost v preglednici, se v grafičnem prikazu pod njo pokaže zgodovina meritev za to značilnost. Grafikon prikazuje tudi zgornjo in spodnjo tolerančno mejo, ki sta opredeljeni v merilnem programu, kakor tudi morebitne opozorilne mejne vrednosti, ki jih je nastavil skrbnik v Process Monitorju.

Programska oprema za ponovno merjenje mastrov Process Monitor za Equator™