Navigatie overslaan

Woordenlijst laserencoders

Vind definities van gangbare technische termen van laserinterferometrische encoders.

Abbe-fout

Een Abbe-fout doet zich voor als de encoderas niet samenvalt met de werkas. Als de tafel helt of draait, dan is de beweging van het product anders dan wat de encoder uitleest. Met een afwijking d en een hellingshoek θ wordt de resulterende Abbe-fout: Abbe-fout = d × sinus θ.

Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheid is een kwalitatieve term die aangeeft in hoeverre er overeenstemming is tussen een meting van een voorwerp en de werkelijke (doel- of referentie)waarde.

Bundelsplitser

Een bundelsplitser is een optisch apparaat dat een lichtbundel splitst in twee of meer componenten. Het is het belangrijkste onderdeel van de meeste interferometersystemen.

Compensatie

Het aanpassen van het positie-uitgangssignaal van een encoder om positiefouten te corrigeren.

Constructieve interferentie

Constructieve interferentie treedt op wanneer twee lichtgolven van dezelfde fase en frequentie worden gecombineerd tot een gezamenlijke bundel die een helderder intensiteit heeft dan elk van beide afzonderlijke bundels. (Zie ook destructieve interferentie)

Destructieve interferentie

Destructieve interferentie treedt op wanneer twee lichtgolven van dezelfde frequentie maar tegengestelde fase samenkomen als een gezamenlijke bundel die een lagere intensiteit heeft dan de helderste afzonderlijke bundel. (Zie ook constructieve interferentie)

Frequentie

Frequentie is de meting van het aantal keren dat een herhaalde gebeurtenis zich voordoet per tijdseenheid. De frequentie wordt berekend door de tijd tussen twee opeenvolgende gebeurtenissen te meten (de periode) en dan één gedeeld door deze tijd te nemen. Het resultaat wordt uitgedrukt in hertz (Hz), f = 1/T.

Bij de frequentiemeting van geluid, elektromagnetische golven (zoals radio of licht), elektrische signalen of andere golven is de frequentie in hertz het aantal cycli per seconde van de zich herhalende golfvorm. Frequentie verhoudt zich omgekeerd evenredig tot golflengte. De frequentie f is gelijk aan de snelheid v van de golf gedeeld door de golflengte λ (lambda) van de golf: f = v/λ.

Frequentiestabiliteit

Een maat voor de variaties in de laserfrequentie.

In lucht

In een driedimensionale ruimte die gevuld is met lucht uit de atmosfeer.

Interferentie

Interferentie is de optelling van twee of meer golven waardoor een nieuw golfpatroon ontstaat. In de meeste gevallen wordt met de term de interferentie aangeduid van golven die een correlatie of samenhang met elkaar hebben, omdat ze vanuit dezelfde bron komen of omdat ze dezelfde of bijna dezelfde frequentie hebben. (Zie ook constructieve interferentie, destructieve interferentie)

Interpolatie

Interpolatie is een methode om nieuwe gegevenspunten te construeren vanuit een bepaalde set bekende gegevenspunten. Bij positiebesturing houdt het meestal in dat een analoog positiesignaal wordt onderverdeeld met een vaste factor om een discreet digitaal signaal te maken.

Interpolator

Een interpolator is een elektronisch apparaat dat een analoog positiesignaal onderverdeelt en omzet naar een discrete digitale telling op basis van de gebruikte interpolatiefactor. Zo produceert bijvoorbeeld een 4096 interpolator toegepast op een analoog signaal met een 158 nm periode een signaal met een resolutie van 38,6 picometer.

Lissajous

Lissajous is een methode om sinus- en cosinussignalen weer te geven. De signalen worden met behulp van driehoeksalgebra gecombineerd tot een cirkelvorm. Met geavanceerde signaalverwerking zijn uit de wiskundige eigenschappen van een bepaald punt op de cirkel veel karakteristieken af te leiden over de werking van de interferometer, zoals de signaalsterkte en de positie op een tijdstip.

OEM

Een OEM (Original Equipment Manufacturer) is een bedrijf dat onderdelen of subsystemen maakt die gebruikt worden in de eindproducten van een ander bedrijf.

Fase

De fase van een golf is de positie van een deel ervan ten opzichte van hetzelfde deel ergens anders in de golfvorm (of, wat op hetzelfde neerkomt, in een andere golfvorm). De fase wordt gemeten als een tijd, afstand, een golflengtefractie of een hoek.

Kwadratuur

Een term die een digitaal serieel positiesignaal beschrijft dat wordt verzonden over twee lijnen en bij elke kantwijziging een positie aangeeft. Deze kantwijzigingen doen zich per 90º fase-interval voor, dus zijn er 4 kantwijzigingen nodig voor 360º beweging. Daarom wordt dit signaal kwadratuur genoemd, naar die 4 punten. Vaak wordt over AquadB gesproken, om aan te geven dat in het uitgangssignaal een A- en een B-lijn gebruikt worden. Dit signaal is meestal RS422 AquadB en vormt een standaard serieel protocol voor positieterugkoppeling door encoders. Ook gebruikt om sinus- en cosinussignalen aan te duiden die zoals men zegt in 'fasekwadratuur' zijn.

Brekingsindex

De brekingsindex is de verhouding tussen de lichtsnelheid in lucht en de lichtsnelheid in een brekend medium voor een gegeven golflengte. Het geeft de mate van voortplanting door de lucht aan, in correlatie met de omstandigheden zoals luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en druk.

Resolutie

De resolutie van een encoder is het kleinste stapje afstand dat hij kan detecteren en kan doorgeven aan een passende ontvanger.

Interpolatiefout (SDE)

Dit is een niet-cumulatieve fout die meestal veroorzaakt wordt door onrondheid van de Lissajous-figuren.

Vacuüm

Een vacuüm is een driedimensionale ruimte waaruit de lucht geheel of gedeeltelijk is verwijderd. Er zijn verschillende vacuümniveaus:

  • Ruw of laag vacuüm - 1 torr tot 1 mtorr
  • Middelhoog vacuüm - 1 mtorr tot 10 μtorr
  • Hoog vacuüm - 1 μtorr tot 10 ntorr
  • Ultrahoog vacuüm - minder dan 1 ntorr

Hierin is: 1 torr = 133,322 pascal. 1 atmosfeer (atmosferische druk op zeeniveau) = 101,325 kPa = 760 torr

Golflengte

De golflengte is de afstand tussen de zich herhalende eenheden van een golfpatroon. De gebruikelijke aanduiding is met de Griekse letter lambda (λ). Bij een sinusgolf is de golflengte de afstand tussen de toppen. De golflengte λ verhoudt zich omgekeerd evenredig tot de frequentie f, het aantal toppen dat een punt passeert in een bepaalde tijd. De golflengte is gelijk aan de snelheid van de golfsoort gedeeld door de frequentie van de golf.