Omiń nawigację

Enkodery optyczne — najczęściej zadawane pytania

Ogólne

Jakich rozpuszczalników można użyć do czyszczenia liniałów i głowic?

Zalecane rozpuszczalniki do czyszczenia zależą od użytego systemu enkodera; zostały wymienione w instrukcjach instalacji systemu.

Czy można odkleić liniał z taśmą samoprzylepną i użyć go ponownie?

Nie. Samoprzylepnego podkładu nie można użyć ponownie. Podczas odklejania liniału może też dojść do jego uszkodzenia lub pogorszenia parametrów metrologicznych.

Jakie jest rozmieszczenie styków złączy głowic firmy Renishaw?

Gdy to możliwe, firma Renishaw stosuje standaryzowane rozmieszczenie styków w powszechnie używanych 15-stykowych złączach typu D, które występują w analogowych i cyfrowych głowicach oraz interfejsach. Gdy to możliwe, w innych typach złączy również stosuje się rozmieszczenie styków zgodne z normami branżowymi. Rozmieszczenie styków systemów enkoderów firmy Renishaw przedstawiono w instrukcjach instalacji.

Czy w enkoderach firmy Renishaw stosuje się złącza męskie (wtyczka) czy żeńskie (gniazdo)?

Ogólna zasada jest taka, że złączy męskich używa się do wyprowadzania sygnałów inkrementalnych z enkodera, a złączy żeńskich do odbioru sygnałów inkrementalnych z enkodera (np. na interfejsie pośredniczącym). Typy złączy oraz ich rodzaj — wtyczka lub gniazdo — opisano szczegółowo w instrukcjach instalacji.

Dlaczego występuje różnica między szybkością teoretyczną a maksymalną, osiągalną szybkością w systemach cyfrowych enkoderów z taktowanymi wyjściami?

W systemach z taktowanymi wyjściami firma Renishaw podaje opcjonalną częstotliwość jako zalecaną częstotliwość zliczania układów elektronicznych odbierających sygnał. Jest ona większa niż rzeczywista częstotliwość taktowanego wyjścia enkodera ze względu na zastosowany współczynnik bezpieczeństwa. Współczynnik bezpieczeństwa umożliwia uwzględnienie tolerancji oscylatora zegara, błędów układu sterującego linii, kabla i układu odbiornika, błędu cyklicznego (SDE) i szumu (rozstrojenia), które razem powodują zmniejszenie minimalnej separacji zboczy sygnału inkrementalnego w stosunku do wartości obliczonej dla idealnego, teoretycznego systemu.

Opcjonalny interfejs Ti 20 MHz systemu TONiC™ ma rzeczywistą, częstotliwość wyjściową taktowania równą 15 MHz, a to z kolei oznacza maksymalną szybkość 1,35 m/s w wypadku enkodera położenia o rozdzielczości 0,1 μm. Teoretyczna, maksymalna szybkość tego systemu wynosi 1,5 m/s, choć nigdy nie uda się jej osiągnąć z opisywanych powyżej powodów.

Pasmo sygnału analogowego ogranicza również od góry maksymalną szybkość bez względu na parametry taktowanego wyjścia enkodera. W wypadku systemu TONiC ta granica wynosi 10 m/s.

W jaki sposób można sprawdzić, czy enkoder działa prawidłowo?

Na głowicy i/lub interfejsie znajduje się zintegrowana dioda LED konfiguracji. Wskazuje ona stan zasilenia głowicy oraz jakość konfiguracji enkodera. Więcej informacji na temat konkretnych systemów można znaleźć w instrukcjach instalacji.

W jaki sposób zewnętrzny i wewnętrzny ekran kabla głowicy można podłączyć do pojedynczego, ekranowanego kabla przedłużającego?

Ekran wewnętrzny kabla głowicy należy podłączyć do linii 0 V przy użyciu złącza pośredniego, a ekran zewnętrzny kabla głowicy należy podłączyć — za pośrednictwem (metalowej/przewodzącej) obudowy złącza — do ekranu kabla przedłużającego w sposób pokazany na poniższym schemacie. Uwaga: ekran zewnętrzny powinien być obwodem ciągłym od korpusu głowicy, przez obudowę złącza aż do układu elektronicznego klienta.

Kabel przedłużający z pojedynczym ekranem1. Głowica

2. Wewnętrzny ekran

3. Zewnętrzny ekran

4. Złącze

5. Przedłużenie z pojedynczym ekranem

6. Układ elektroniczny klienta

7. Sygnały wyjściowe

Jaka jest trwałość kabla głowicy?

Przetestowana trwałość wszystkich typów kabli głowicy wynosi > 20 x 106 cykli.
Zależnie od średnicy kabla jego trwałość testuje się przy promieniu zgięcia 20 lub 50 mm. Więcej informacji można znaleźć we właściwej instrukcji instalacji systemu enkodera.

Czy wszystkie kable głowic firmy Renishaw nadają się do instalacji z robotami, w których występuje zginanie kabla?

Jeśli nie przekroczy się minimalnego promienia zgięcia kabla głowicy (patrz właściwy arkusz danych technicznych), minimalna trwałość kabla wynosi 20 000 000 operacji. Kabel nie jest jednak przeznaczony do zastosowań, w których występuje jego skręcanie wzdłużne. Nie wolno wyginać ani załamywać kabla głowicy UHV, ponieważ spowoduje to jego uszkodzenie.

Czym jest „opcja taktowanego wyjścia” i w jaki sposób dobrać właściwą częstotliwość zegara?

„Opcji taktowanego wyjścia” powinno się używać, gdy trzeba ograniczyć maksymalną częstotliwość wyjściową enkodera. Bez ograniczenia częstotliwości wyjściowej dojdzie do nieprawidłowego zliczania w odbiorczym układzie elektronicznym po przekroczeniu jego maksymalnej częstotliwości wejściowej. Jest szczególnie ważne, gdy enkoder jest nieruchomy (lub porusza się powoli), a potem występuje gwałtowna zmiana stanu wyjściowego. Częstotliwość taktowanego wyjścia powinna być mniejsza lub równa maksymalnej częstotliwości wejściowej odbiorczego układu elektronicznego. Należy pamiętać, że wybranie częstotliwości taktowania o wiele mniejszej w porównaniu do częstotliwości wejściowej spowoduje zmniejszenie maksymalnej szybkości enkodera.

Jaka jest maksymalna długość kabla przedłużającego bez wprowadzania zniekształceń sygnału?

Informacje na temat długości kabla przedłużającego w konkretnych systemach można znaleźć w instrukcjach instalacji.

Jaki jest średni czas między usterkami (MTBF) enkoderów optycznych firmy Renishaw?

Poniżej zamieszczono przykładowe dane niezawodności sondy RGH24/RGH25:

MTBF (M) = pt / n

Gdzie:

p: zainstalowana populacja głowic

t: średnia długość czasu pracy

n: całkowita liczba istotnych awarii

Z naszych danych (wartości produkcji rocznej i usterkowości) wynika, że średni czas między usterkami dla sondy pracującej w trybie ciągłym wynosi 2 013 lat.

Przykład praktyczny: jeśli klient ma 28 maszyn trójosiowych, populacja zainstalowanych głowic (p) wynosi 84. Średni odstąp (t) między usterką dowolnej głowicy (tj. n = 1) można obliczyć, przekształcając wzór:

t = Mn / p = (2013 lat * 1) / 84 = około 24 lata

Przy 84 głowicach pracujących w trybie 24 godzin na dobę klient może spodziewać się wystąpienia usterki pojedynczej głowicy co około 24 lata.

Podane informacje nie stanowią gwarancji niezawodności produktu ani warunków gwarancji.

W celu uzyskania danych dotyczących średniego czasu między usterkami prosimy o kontakt z najbliższym przedstawicielem firmy Renishaw.

Dlaczego firma Renishaw zaleca profil klejenia podstawy do powierzchni montażowej?

Zalecany profil klejenia umożliwia dostosowanie się kleju do większego zakresu skrajnych temperatur. Umożliwia także dokładne pozycjonowanie dysku na powierzchni montażowej podstawy.

Czy trzeba ponownie kalibrować system enkodera firmy Renishaw?

W celu zoptymalizowania działania ponowną kalibrację należy wykonać w systemach ATOM™, TONiC™, VIONiC™ i QUANTiC™

Liniały

Jaka jest rodzina liniałów optycznych oferowanych przez firmę Renishaw?

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej poświęconej rodzinie liniałów do enkoderów optycznych.

Co ma wpływ na dobór podziałki (okresu) skali inkrementalnej?

W systemach optycznego enkodera inkrementalnego firmy Renishaw używa się podziałki skali 20 µm lub 40 µm (zależnie od systemu). (Mówiąc ogólnie, większa podziałka skali wiąże się z szeroką tolerancją instalacyjna i wyższymi prędkościami, zaś mniejsza podziałka skali z wyższą rozdzielczością i mniejszym błędem cyklicznym (SDE)).

Jaka jest różnica między dokładnością podziałki, dokładnością systemu i zainstalowaną dokładnością w wypadku enkoderów kątowych?

Dokładność podziałki to dokładność naniesienia skali podziałki na pierścień podczas produkcji.

Dokładność systemu to dokładność podziałki plus błąd cykliczny głowicy (SDE).

Zainstalowana dokładność to dokładność, jakiej może spodziewać się klient po zainstalowaniu enkodera w osi roboczej. Uwzględnia ona dokładność systemu, ale mają na nią również wpływ inne czynniki, zaś największy wpływ ma niewspółśrodkowość pierścienia/dysku.

W wypadku niewielkich pierścieni/dysków niewspółśrodkowość ma najwyższy wpływ na zainstalowaną dokładność. Zależnie od systemu podaje się dokładność systemu albo zainstalowaną dokładność, choć na wszystkich certyfikatach kalibracji pierścienia przedstawia się wykres typowej zainstalowanej dokładności po instalacji, zgodnie z zalecanymi wytycznymi opisanymi szczegółowo w instrukcjach instalacji. W celu uzyskania pomocy w zakresie zastosowań prosimy o kontakt z najbliższym przedstawicielem firmy Renishaw.

Czy firma Renishaw produkuje systemy enkoderów inkrementalnych o dokładnej skali podziałki?

Firma Renishaw produkuje enkodery inkrementalne z podziałką skali 20 µm lub 40 µm. Choć dostępne są systemy enkoderów z dokładniejszą skalą (o dużej rozdzielczości), niekoniecznie charakteryzują się one lepszymi parametrami ogólnymi. Systemy o dużej rozdzielczości są trudniejsze w konfiguracji, mogą też mieć ograniczoną prędkość i małą odporność na zanieczyszczenia. Dzięki skutecznym technikom obróbki sygnału inkrementalnego wiele systemów enkoderów firmy Renishaw zapewnia dokładność i błąd cykliczny (SDE) porównywalne z systemami o dużej rozdzielczości.

Który liniał wykorzystać do zastosowań z łukiem częściowym?

W wypadku pomiarów na łuku częściowym zalecamy wykorzystanie rodziny liniałów RKL. Liniały RKL są bardzo cienkie i elastyczne, co umożliwia łatwą instalację na łuku częściowym, a także najlepszą dokładność w porównaniu z innymi typami liniałów taśmowych.

Którą głowicę wykorzystać do zastosowań z łukiem częściowym?

Do pomiarów absolutnych na łuku częściowym powinno się używać głowicy liniowej RESOLUTE zgodnej z rodziną liniałów RKLA.
Do pomiarów inkrementalnych na łuku częściowym można użyć głowicy QUANTiC, VIONiC lub TONiC zgodnej z łukiem częściowym lub głowicy liniowej ATOM* lub ATOM DX*. Dobór głowic zależy od specyficznych wymagań zastosowania.

* Tylko liniał RKLF40-S

Którą powierzchnię montażową wykorzystać do zastosowań z łukiem częściowym?

Pomiary na łuku częściowym można wykonywać przy użyciu liniałów RKL na wszystkich metalowych powierzchniach montażowych o współczynniku rozszerzalności cieplnej od 8 do 24 ppm/oC, jak np. aluminium, stal lub tytan. Informacje na temat innych materiałów można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Renishaw.

Zgodność

Czy enkodery optyczne i liniały firmy Renishaw są zgodne z wymaganiami RoHS?

Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej poświęconej certyfikatom zgodności.

Czy enkodery optyczne i liniały firmy Renishaw produkuje się z minerałów pochodzących z obszarów objętych konfliktami?

Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej poświęconej certyfikatom zgodności.

Czy enkodery optyczne i liniały firmy Renishaw są zgodne z przepisami Unii Europejskiej (deklaracjami zgodności CE)?

Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej poświęconej certyfikatom zgodności.

Absolutne

Jakie są zalety enkoderów absolutnych w stosunku do enkoderów inkrementalnych?

Bardzo ważnym czynnikiem wyboru enkodera absolutnego zamiast inkrementalnego jest rozważenie cyklu uruchomienia obrabiarki. Oś wyposażona w enkodery inkrementalne musi wykonać ruch, aby zlokalizować znacznik odniesienia w celu wyznaczenia położenia bazy wymiarowej lub zerowego. Enkodery absolutne firmy Renishaw wyznaczają dokładne położenie natychmiast po włączeniu, bez konieczności wykonywania żadnego ruchu osi. Lokalizowanie znaczników odniesienia może być prawdziwym problemem zwłaszcza wtedy, gdy osie są nie są ortogonalne lub przedmiot obrabiany jest czuły albo delikatny.

Użycie enkoderów absolutnych oznacza też często eliminację oddzielnych systemów enkoderów dla silnika. Ponieważ bezwzględna pozycja jest osiągalna natychmiast po włączeniu, tego samego enkodera można użyć jako źródła sygnału sprzężenia zwrotnego położenia i silnika.

W enkoderach absolutnych firmy Renishaw przezwyciężono kompromis prędkości/rozdzielczości, który często ogranicza parametry robocze osi inkrementalnych. Dane o położeniu uzyskuje się na życzenie, unikając w ten sposób szerokiego pasma wymaganego do przesłania sygnałów inkrementalnych o wysokiej rozdzielczości w wypadku szybkich osi. System RESOLUTE zapewnia przykładowo sprzężenie zwrotne o rozdzielczości 1 nm przy szybkościach posuwu osi do 100 m/s. W wypadku enkodera inkrementalnego potrzebne byłoby pasmo 100 GHz do osiągnięcia tego samego wyniku!

Czy system enkodera RESOLUTE obsługuje protokół SSI?

System RESOLUTE nie obsługuje protokołu SSI. SSI to bardzo prosty protokół komunikacji szeregowej, który nie zapewnia kontroli integralności danych. System RESOLUTE jest udostępniany z podobnym protokołem znanym jako „jednokierunkowy BiSS® C”. Jest równie prosty, lecz wyposażono go w funkcję zgłaszania błędów i ostrzegania, aby uniknąć ryzyka niekontrolowanego ruchu osi. Dane położenia zabezpiecza się przed uszkodzeniem, stosując cykliczną kontrolę nadmiarową (CRC).

Inkrementalne

Jaka jest różnica między serią enkoderów VIONiC i TONiC?

Poniżej przedstawiono główne właściwości wyróżniające miniaturowe enkodery:


Właściwości

VIONiC

TONiC

Wielkości wyjściowe

Rozdzielczość cyfrowa od 5 µm do 20 nm bezpośrednio z głowicy

Tylko sygnał analogowy 1 Vpp.
Sygnał cyfrowy RS422 o rozdzielczości od 5 µm do 1 nm dostępny po podłączeniu do interfejsu Ti, TD lub DOP

Błąd cykliczny

Typowo < ±15 nm

Typowo < ±30 nm

Szum (RMS)

Do 1,6 nm

Do 0,7 nm

Szybkość maksymalna

12 m/s

10 m/s

Czy firma Renishaw produkuje systemy enkoderów inkrementalnych o dokładnej skali podziałki?

Firma Renishaw produkuje enkodery inkrementalne z podziałką skali 20 µm lub 40 µm. Choć dostępne są systemy enkoderów z dokładniejszą skalą (o dużej rozdzielczości), niekoniecznie charakteryzują się one lepszymi parametrami ogólnymi. Systemy o dużej rozdzielczości są trudniejsze w konfiguracji, mogą też mieć ograniczoną prędkość i małą odporność na zanieczyszczenia. Dzięki skutecznym technikom obróbki sygnału inkrementalnego wiele systemów enkoderów firmy Renishaw zapewnia dokładność i błąd cykliczny (SDE) porównywalne z systemami o dużej rozdzielczości.

Do czego służą procedury CAL i AGC?

CAL oznacza procedurę kalibracyjną systemu. Jest to ważna operacja, w wyniku której następuje konfiguracja głowicy optymalizująca sygnał znacznika odniesienia i sygnał inkrementalny. Ustawienia są przechowywane w pamięci lokalnej, co pozwala na uzyskanie optymalnych parametrów natychmiast po włączeniu zasilania. Różne interfejsy mają różne procedury kalibracyjne.

W wysokowydajnych enkoderach inkrementalnych firmy Renishaw zastosowano układ sprzężenia zwrotnego natężenia oświetlenia, czyli pętlę sterującą, która utrzymuje średnią wartość odbitego światła padającego na fotodetektor, sterując natężeniem prądu źródła światła enkodera. Układ sprzężenia zwrotnego natężenia oświetlenia skutecznie eliminuje wpływ zmienności temperatury, niektóre formy zanieczyszczenia liniału, zmienność współczynnika odbicia światła liniału oraz starzenie się IRED.

Układ automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC) to pętla sterująca, która mierzy składową prądu przemiennego sygnału inkrementalnego i dostosowuje wartość docelową układu sprzężenia zwrotnego natężenia oświetlenia. Tego układu można użyć do skompensowania mechanizmów, które mają wpływ na działanie składowej prądu przemiennego głowicy, np. występowanie oleju/odcisków palców na liniale. Można go użyć do utrzymania stałej amplitudy sygnału wyjściowego 1 Vpp. Funkcję automatycznej regulacji wzmocnienia można przełączać w razie potrzeby.

We wszystkich wypadkach można uzyskać maksymalną wydajność, tj. najszerszy, dynamiczny zakres tych systemów poprzez optymalizację instalacji systemu enkodera.
Funkcje CAL i AGC są na wyposażeniu systemów QUANTiC, VIONiC, TONiCATOM.

Jakie jest opóźnienie położenia (czasowe) sygnałów enkodera inkrementalnego?

Opóźnienie czasowe w systemie enkodera inkrementalnego zależy od wielu czynników, łącznie z typem wyjścia, stopniem optycznym, stopniami cyfrowymi i analogowymi, układem sterującym linii/odbiornikiem oraz długością i konstrukcją okablowania. Są to znane wartości, niemniej jednak trudne do udokumentowania. W celu uzyskania pomocy w zakresie danego zastosowania prosimy o kontakt z najbliższym przedstawicielem firmy Renishaw.

Enkodery absolutne — EVOLUTE™

Jest to różnica między serią enkoderów EVOLUTE i RESOLUTE?

EVOLUTE i RESOLUTE to 2 aktualnie oferowane serie enkoderów absolutnych firmy Renishaw. Poniżej przedstawiono różnice w parametrach roboczych:

FunkcjaEVOLUTERESOLUTE
Rozdzielczość50, 100 lub 500 nm1, 5 lub 50 nm
Dokładność±10 µm/m±5 µm/m(RTLA)
SDE±150 nm±40 nm
Szum (rozstrojenie)≤ 10 nm RMS≤ 10 nm RMS
Wysokość przesuwu (tolerancja)0,8 ±0,25 mm0,8 ±0,15 mm
Odchylenie w poziomie (tolerancja)±0,75°±0,5°
Pochylenie w pionie (tolerancja)±0,5°±0,5°
Obrót (tolerancja)±0,5°±0,5°

Jakie są polecane zastosowania serii EVOLUTE?

Seria enkoderów absolutnych EVOLUTE charakteryzuje się lepszą tolerancją instalacji, co umożliwia szybką i łatwą instalację bez konieczności dokładnej regulacji. Dzięki temu enkodery EVOLUTE doskonale nadają się do zastosowań OEM w dużych ilościach, gdzie czas budowy maszyny jest krytyczny, ponieważ oszczędność czasu na instalacji podzespołów pozwala na skrócenie czasu realizacji produkcji i ostatecznie na uzyskanie wyższej rentowności.

Które protokoły obsługuje seria EVOLUTE?

Enkoder EVOLUTE obsługuje takie protokoły komunikacji szeregowej, jak np. BiSS C, Mitsubishi (serwonapędy serii J4 i napędy MDS-D2/DH2/DM2/DJ do zastosowań obrabiarkowych) i Yaskawa (wzmacniacze SERVOPACK typu Sigma-5 i Sigma-7).

System inkrementalny — QUANTiC™

Jakie liniały można stosować z enkoderami QUANTiC?

Głowica QUANTiC współpracuje z liniałem taśmowym ze stali nierdzewnej RTLC40-S z dwukierunkowymi, optycznymi znacznikami odniesienia IN-TRAC oraz systemem mocowania FASTRACK™ RTLC40, a także pierścieniami kąta obrotu (położenia kątowego) RESM40.

Jakie są polecane zastosowania serii QUANTiC?

Enkoder QUANTiC zaprojektowano go z myślą o producentach i integratorach systemów — ma wyjątkowe duże tolerancje instalacyjne, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo zwartej konstrukcji i doskonałych parametrów pomiarowych. Enkodery QUANTiC będą głównie wykorzystywane przez producentów stolików, którzy szukają systemu łatwego w instalacji, z możliwością wyznaczania położenia na podstawie poprzedniego ruchu, skracającego czas instalacji i zwiększającego przepustowość. Inne zastosowania obejmują systemy wieloosiowe, produkcję półprzewodników i zastosowania wzdłuż osi długich.

Jakie są zalety nowego zaawansowanego narzędzia diagnostycznego (ADT)?

Seria QUANTiC jest zgodna z narzędziem ADTi-100 i dołączonym bezpłatnie oprogramowaniem ADT View, które umożliwia kontrolowanie i monitorowanie konfiguracji głowicy QUANTiC i wykonywanie rutynowej kalibracji, a także diagnostyki w miejscu pracy i wykrywanie usterek. Cechy oprogramowania: rozbudowana grafika, automatycznie generowane wykresy natężenia sygnału w funkcji położenia, wykresy Lissajous, wartość wyjściowa licznika (DRO) oraz wskazanie podziałki głowicy.

Dowiedz się więcej w witrynie internetowej www.renishaw.pl/adt.

System inkrementalny — VIONiC™

Jaka jest różnica między serią enkoderów VIONiC i TONiC?

Poniżej przedstawiono główne właściwości wyróżniające miniaturowe enkodery:

Właściwości

VIONiC

TONiC

Wielkości wyjściowe

Rozdzielczość cyfrowa od 5 µm do 2,5 nm bezpośrednio z głowicy

Tylko sygnał analogowy 1 Vpp.

Sygnał cyfrowy RS422 o rozdzielczości od 5 µm do 1 nm dostępny po podłączeniu do interfejsu Ti, TD lub DOP

Błąd cykliczny

Typowo < ±15 nm

Typowo < ±30 nm

Szum (RMS)

Do 1,6 nm

Do 0,7 nm

Szybkość maksymalna

12 m/s

10 m/s

Jakie liniały można stosować z głowicami VIONiC?

Głowice VIONiC™ współpracują z najnowszą taśmą ze stali nierdzewnej RTLC-S z dwukierunkowymi, optycznymi znacznikami odniesienia IN-TRAC™, systemami mocowania FASTRACK™ / RTLC oraz enkoderem kątowym REXM o bardzo wysokiej dokładności, a także ze sprawdzonym liniałem RSLM ze stali nierdzewnej, liniałem RELM o wysokiej dokładności, małym współczynniku rozszerzalności i wysokiej stabilności, oraz pierścieniami kątowymi RESM.

Jakie są zalety zaawansowanego narzędzia diagnostycznego?

Zaawansowane narzędzie diagnostyczne (ADT) obejmuje oprogramowanie użytkownika, które umożliwia sterowanie i monitorowanie konfiguracji i procedur kalibracyjnych enkodera VIONiC i QUANTiC. Najważniejsze cechy nowego oprogramowania: rozbudowana grafika, automatycznie generowane wykresy natężenia sygnału w funkcji położenia, wykresy Lissajous, wartość wyjściowa licznika (DRO) oraz wskazanie podziałki głowicy. Narzędzie doskonale nadaje się do zastosowań montażowych na linii produkcyjnej, a także do zaawansowanego, zdalnego kalibrowania. Dowiedz się więcej w witrynie internetowej www.renishaw.pl/adt.

Jakie są polecane zastosowania urządzeń VIONiC?

Urządzenia VIONiC zminiaturyzowano do wielkości osiągalnej dla systemu o wysokiej wydajności, przy jednoczesnym zapewnieniu wiodących w swojej klasie parametrów, jak np. błąd cykliczny (SDE), szumi dokładność. Główne zastosowania enkoderów VIONiC to silniki liniowe, które zależą od dużego wzmocnienia sterownika w celu zminimalizowania czasu ustalania położenia i zapewnienia przemieszczeń ze stałą prędkością. Błędy prędkości są spowodowane niedokładnością sygnału wyjściowego enkodera, które są wzmacniane przez nastawy sterownika: VIONiC jest dla projektantów najlepszym, uniwersalnym enkoderem liniowym pod względem zmian prędkości (momentu obrotowego). Do innych potencjalnych zastosowań należą stoliki o niewielkim skoku przemieszczenia, platformy wieloosiowe, duże, zabudowane silniki DDR, urządzenia półprzewodnikowe, medyczne oraz zastosowania o ograniczonej ilości miejsca i wymagające najlepszych parametrów roboczych.

System inkrementalny — TONiC™

W jaki sposób wykonuje się mechaniczne podłączenie interfejsów enkodera TONiC z obrabiarką lub szafą sterowniczą?

Interfejsy TONiC można podłączyć bezpośrednio do montowanych w szafie 15-stykowych gniazd wejściowych typu D ze słupkami blokującymi, ponieważ są podobne do 15-stykowej wtyczki typu D. Firma Renishaw może też dostarczyć wspornik, który pozwala na zamocowanie interfejsu TONiC do powierzchni montażowej śrubami M4. Numer katalogowy tej części to A-9690-0015.

Enkoder inkrementalny — ATOM DX™

Jakie liniały można stosować z enkoderami ATOM DX?

Głowicy ATOM DX można używać z liniałem taśmowym ze stali nierdzewnej RTLF, liniałem szklanym RCLC, szklanym dyskiem kąta obrotu (położenia kątowego) RCDM i dyskiem kąta obrotu (położenia kątowego) CENTRUM™ CSF40 ze stali nierdzewnej.

Jakie złącze występuje w enkoderze ATOM DX, w wersji z wyprowadzeniem u góry?

Głowicę ATOM DX wyposażono w 10-stykowe złącze JST, które współpracuje ze złączem 10SUR-32S.

Czy oferujecie kable do głowic z wyprowadzeniem u góry?

Tak, oferujemy kable z 15-stykowym złączem typu D lub 10-stykowym złączem JST (SUR) w czterech długościach, w tym 0,5, 1, 1,5 i 3 metry. Szczegółowe numery katalogowe można znaleźć w arkuszu danych technicznych ATOM DX.

System inkrementalny — ATOM™

Co należy uwzględnić przy korzystaniu z interfejsów ACi?

Interfejs ACi jest przeznaczony do wbudowania w urządzenie klienta, dlatego też nie ma obudowy. W celu prawidłowego działania użytkownik końcowy musi zapewnić dostateczne ekranowanie (aby zmniejszyć emisję zakłóceń radiowych i podatność na zakłócenia),a także wykonać elektryczne i mechaniczne podłączenie ekranowania kabla. Mówiąc ogólnie, najlepsze działanie można uzyskać po podłączeniu ekranów do masy instalacji/urządzenia.

Co ma wpływ na dobór interfejsu przy korzystaniu z systemu ATOM?

Wiele czynników może mieć wpływ na dobór interfejsu, który będzie używany z głowicą ATOM. Najważniejsze z nich to rozdzielczość, maksymalna szybkość systemu, błąd cykliczny (SDE) lub wielkość interfejsu. W zamieszczonej poniżej tabeli porównano te czynniki.

Typ interfejsu

Rozdzielczość
system 20 µm system 40 µm

Maksymalna szybkość
system 20 µm system 40 µm

Błąd cykliczny (SDE)
system 20 µm system 40 µm

Wielkość interfejsu (dł. x szer. x wys.)

Ti

od 5 µm do 1 nm

od 10 µm do 2 nm

10 m/s

20 m/s

< ±50 nm

< ±100 nm

67 mm x 40 mm x 16 mm

Ri

od 5 µm do 0,5 µm

od 10 µm do 1 µm

10 m/s

20 m/s

< ±100 nm

< ±150 nm

52 mm x 40 mm x 16 mm

Ri

od 0,2 µm do 50 nm

od 0,4 µm do 0,1 µm

0,8 m/s

1,6 m/s

< ±125 nm

< ±220 nm

52 mm x 40 mm x 16 mm

ACi

od 1 µm do 0,1 µm

od 2 µm do 0,2 µm

6,5 m/s

13 m/s

< ±100 nm

< ±150 nm

25 mm x 25 mm x 9,5 mm

ACi

od 50 nm do 10 nm

od 0,1 µm do 20 nm

0,35 m/s

0,7 m/s

< ±125 nm

< ±220 nm

25 mm x 25 mm x 9,5 mm

Jaka jest najkrótsza długość pomiarowa, na której można pomyślnie skalibrować system ATOM?

System ATOM można pomyślnie skalibrować (łącznie ze znacznikiem odniesienia) przy skoku osi ±120 µm (choć może być wymagane wielokrotne przemieszczenie na tej odległości, jeśli wstępny poziom sygnału jest bardzo niski lub bardzo wysoki).

Czy liniał RTLF o niewielkiej długości (< 50 mm) można przykleić na stałe do podłoża?

W większości wypadków, w których liczy się miejsce, liniał RTLF można przykleić na stałe do podłoża. W celu uzyskania informacji na temat danego zastosowania prosimy o kontakt z najbliższym przedstawicielem firmy Renishaw.

W jakim stopniu system ATOM jest odporny na zanieczyszczenie olejem?

ATOM i inne systemy enkoderów firmy Renishaw z optycznymi układami filtrującymi mogą pracować przy umiarkowanym poziomie zanieczyszczenia olejem ze względu na unikatową zasadę działania układu optycznego. Jedyny niekorzystny efekt to zmniejszenie poziomu amplitudy sygnału inkrementalnego; można go skompensować układem automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC).

Definicje terminologii technicznej używanej w tej witrynie można znaleźć w słowniczku.