Omiń nawigację

Pomiary sprawdzianem Equator™ w pigułce

Dzięki opatentowanej i niedrogiej konstrukcji, a także unikalnej budowie i metodzie działania, sprawdzian Equator może wykonywać z dużą szybkością pomiary porównawcze przedmiotów produkowanych średnio- i wielkoseryjnie.

Uniwersalny sprawdzian produkcyjny Equator

Sprawdzian Equator jest unikalny pod względem swojej konstrukcji, a także zasady działania i już spowodował zmianę sposobu myślenia u tysięcy inżynierów, stając się przyrządem pierwszego wyboru.

System Equator można dostosować do wymagań konkretnej aplikacji dzięki opcjom programowym i sprzętowym, zarówno w wersji systemu z ręczną jak i automatyczną obsługą.

Proces porównywania

Sprawdzian Equator firmy Renishaw wykorzystuje w innowacyjny i wysoce powtarzalny sposób tradycyjną technikę porównywania produkowanych części z przedmiotem wzorcowym. Ponowny pomiar przedmiotu wzorcowego jest równie szybki co pomiar części produkcyjnej i zapewnia natychmiastową kompensację wpływu wszelkich efektów termicznych występujących w środowisku pracy. Systemu Equator można używać w fabrykach, gdzie występują duże wahania temperatury – wystarczy wykonać pomiar wzorca i system zostaje „ponownie wyzerowany”, przyjmując gotowość do powtarzalnych pomiarów części produkcyjnych.

Przedmiot „wzorcowy” mierzy się w celu wygenerowania zbioru danych wzorcowych. Tę samą procedurę pomiarową stosuje się w odniesieniu do każdego wyprodukowanego przedmiotu. Każdy zbiór danych produkcyjnych podlega następnie porównaniu ze zbiorem danych wzorcowych, aby określić, czy rzeczywisty rozmiar przedmiotu odpowiada tolerancjom zdefiniowanym przez użytkownika.

CMM Compare (Porównanie CMM)

Tryb porównania CMM

Dzięki funkcji CMM Compare (Porównanie CMM) wyniki ze sprawdzianu Equator można „powiązać” z wynikami współrzędnościowej maszyny pomiarowej, której zasięg jest zwiększony na dział produkcyjny. Dodatkowo wyniki ze sprawdzianu mają certyfikowane odniesienie. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa (CMM) mierzy przedmiot wzorcowy i tworzy plik kalibracji (.cal), który przesyła się do systemu Equator. Każdy przedmiot produkcyjny może być użyty jako przedmiot wzorcowy.

Plik kalibracji (.cal) jest odczytywany podczas porównania z przedmiotem wzorcowym w celu porównania poszczególnych punktów z danymi pomiarowymi przedmiotów produkcyjnych.

Feature Compare (Porównywanie elementów)

Tryb porównania offset elementów

Feature Compare (Porównywanie elementów) to alternatywa dla funkcji CMM Compare (Porównanie CMM), która bardzo ułatwia proces kalibrowania przedmiotu wzorcowego. Funkcja Feature Compare (Porównywanie elementów) umożliwia wprowadzanie wyników reprezentujących cechy przedmiotu wzorcowego z raportu pomiarowego innych maszyn pomiarowych lub ręcznych przyrządów pomiarowych i ręczne podanie rzeczywistych wartości rozmiaru, pozycji lub orientacji każdego elementu.

Przedmiot wzorcowy można mierzyć na wiele sposobów, łącznie z maszyną współrzędnościową lub przy użyciu wywzorcowanych przyrządów ręcznych.

Golden Compare (Porównanie Golden)

Tryb porównania Golden

Ostatnią, alternatywną metodą porównania jest Golden Compare (Porównanie Golden), w którym sprawdzian Equator zeruje się przy użyciu przedmiotu wzorcowego. W procedurze tej zakłada się, że przedmiot wzorcowy został wyprodukowany z zachowaniem wymiarów nominalnych z rysunku. Oznacza to, że wszelkie odchyłki przedmiotu wzorcowego od wartości nominalnych z rysunku nie zostaną uwzględnione i skompensowane w pomiarach części produkcyjnych.

Ten proces różni się od innych procedur porównania tym, że nie ma wymagania uprzedniego pomiaru przedmiotu, który jest używany jako za wzorzec.