Skip navigation

ET - Ohutus

ETTEVAATUST! Kasutaja peab enne REVO-2-süsteemi lahti pakkimist ja paigaldamist lugema hoolikalt alltoodud ohutusjuhiseid ning tagama, et kõik operaatorid järgiksid neid igal ajal.

RSP2-, RSP2 V2, SFP1- ja RSP3-x-sondi võib kasutada ainult koos Renishaw' REVO / REVO-2-peasüsteemiga.

Operaatorid peavad saama REVO / REVO-2-süsteemi ja sellega kaasnevate toodete kasutamise ja rakendamise alase koolituse enne, kui tohivad asuda tööle masinaga, kuhu vastav süsteem on paigaldatud.

Mõnel REVO-2-süsteemi ja sellega seotud toote komponendil kasutatakse püsimagneteid. Need tuleb hoida eemal detailidest, mida võib mõjutada magnetväli, nt andmesalvestussüsteemid, südamestimulaatorid, kellad jne.

Klasside 3R RSP2 ja SFP1 laserikiirgused

Viited on märgitud allpool olevatel piltidel märkidega † ja ‡ tähistatud tunnusjoonte juurde. Palun veenduge, et mõistaksite kogu ohutusjuhendit. Soovitame tutvuda REVO-2-süsteemi komponentidega.

Klasside 3R RSP2 ja SFP1 ohutusjoonis

Need RSP2 ja SFP1 versioonid on klassifitseeritud klassi 3R lasertoodetena standardi EN 60825-1:2007 kohaselt. See klassifikatsioon põhineb laserikiirgusel, mida võidakse kiirata nõelahoidja avarii korral (ebatõenäoline sündmus) standardis EN 60825-1 toodud „ühekordse rikke“ kriteeriumit puudutava nõude kohaselt. Sellise rikke puudumisel on eralduv laserikiirgus ebaoluline.


RSP2 and SFP1 Safety label information
Võti 
† Kaitselüliti kontaktid‡ Laseri ava ja optiline aken
ETTEVAATUST! Ärge eemaldage RSP2- ja SFP1-sondi korpusel olevaid ohutussilte.

Laseri väljund

  • Maksimaalne väljundvõimsus: < 5 mW
  • Impulsi kestus: siinuslaineedastus
  • Lainepikkus: 670 nm
  • Kiire tolerants: 2 mrad

RSP2- ja SFP1-korpus sisaldab klassi 3B laseriallikaid. Seadet ei tohi kasutada selle mis tahes detaili tõsise kahjustumise või purunemise korral. Sellistel puhkudel ühendage seade VIIVITAMATULT toitevõrgust lahti, võtke need detailid küljest ning ärge kasutage neid uuesti. Abi saamiseks võtke ühendust tarnijaga.

Normaaltalitluse puhul on laserikiir täielikult suletud sondi ja nõelahoidja korpusesse ning kasutajale kättesaamatu. Nõelahoidja eemaldamine murrab kahe komplekti kaitselüliti kontaktid (näidatud †), et lülitada lasertoide automaatselt välja ja vältida kiirguse saamist.

Ettenähtud aja pärast tuleb üle vaadata kaitselüliti kontaktid ja kontrollida, et need oleks kindlasti puhtad ja vabad õhu kaudu levivast saastest, nagu tolm, praht või metallipuru. Väga harva võib selline saaste põhjustada kontaktide lühist ja sellega tõsta riski, et laserisse saadetakse vool, ilma et nõelahoidja oleks ühendatud. Ärge kunagi ühendage voolu juhtivaid objekte omavahel ega kontaktidesse. Järgige osas „Hooldus” toodud puhastusjuhiseid.

Enne inspekteerimist eemaldage alati RSP2 või SFP1 pea küljest. Ärge kunagi vaadake otse laseri avasse (näidatud ‡) ajal, kui RSP2- või SFP1-korpus on veel ühendatud sondi peaga.

Kui nõelahoidja saab kahjustada (mis on ebatõenäoline), seejuures sondi ja nõelahoidja vahelist kaitselülitiga ühendust katkestamata, eksisteerib väike risk katkises nõelahoidjas olevast avast pärineva klassi 3R laserikiirgusega kokku puutumiseks. Otse kiire sisse vaatamist tuleb vältida, kuna see võib põhjustada nägemise püsiva kahjustuse. Kui toimub avarii, ärge vaadake otse kiiratavasse või peegeldunud laserivalgusesse ja vajutage käsijuhtimispaneelil olevat katkestuslülitit (stopp-nupp), et vältida ootamatut liikumist. Seejärel eemaldage REVO-2-pea küljest käsitsi sondi ja nõelahoidja. Kui see on tehtud, tuleb seade eraldada detaili küljest käsitsi ja hinnata kahju ulatust. Mitte mingil juhul ei tohi purunenud nõelahoidjat parandada või uuesti kasutusele võtta. Abi saamiseks võtke ühendust tarnijaga.

Klassi 1 RSP2 V2 laserikiirgused

Viited on märgitud allpool olevatel piltidel märgiga ‡ tähistatud tunnusjoonte juurde. Palun veenduge, et mõistaksite kogu ohutusjuhendit. Soovitame tutvuda REVO-2-süsteemi komponentidega.

Klassi 1 RSP2 V2 ohutusjoonis

RSP2 on standardi EN 60825-1:2014 kohaselt klassifitseeritud 1. klassi lasertooteks.

RSP2 front and bottom view
Võti
‡ Optiline aken

RSP2 V2-korpus sisaldab klassi 3B laseriallikaid. Seadet ei tohi kasutada selle mis tahes detaili tõsise kahjustumise või purunemise korral. Sellistel puhkudel ühendage seade VIIVITAMATULT toitevõrgust lahti, võtke need detailid küljest ning ärge kasutage neid uuesti. Abi saamiseks võtke ühendust tarnijaga.

Enne inspekteerimist eemaldage alati RSP2 V2 pea küljest.

Kui nõelahoidja eemaldataks käsitsi või ülemäärase järeljooksu poolt, on kiir joonisel näidatud optilise ava ‡ kaudu ligipääsetav. Võimalike kõrvalejuhtimise ohtude vältimiseks lülitub laser tavatingimustes automaatselt välja, kui nõelahoidja on eemaldatud.

ETTEVAATUST! Nõelahoidja tuleb välja vahetada nii pea, kui see on võimalik.

RSP3-x valgusdioodi kiirgus

RSP3-x-skaneerimissond sisaldab suure võimsusega LED-allikaid ning seadet ei tohi RSP3-x mis tahes detaili tõsise kahjustumise või purunemise korral kasutada. Sellistel puhkudel ühendage seade VIIVITAMATULT toitevõrgust lahti, võtke need detailid küljest ning ärge kasutage neid uuesti. Abi saamiseks võtke ühendust tarnijaga.

RCP TC-2 ja RCP TC-3

Toite katkestamiseks tuleb voolujuhe lahti ühendada või toide välja lülitada.

Õhufiltrid

Õhutoite maksimaalne rõhk õhufiltritesse sisestamisel on 8,5 baari. Palun tutvuge tavaliste suruõhku puudutavate ohutusnõuetega.

Üldine käitlemine ja hooldus

Seda toodet võib kasutada ainult koos Renishaw UCC S5 juhikuga.

Soovitatav on enne mis tahes hooldustööde tegemist toide katkestada.

Hoolduse käigus on lubatud teha ainult osas „Hooldus” kirjeldatud protseduure.

Tuleb hoolikalt jälgida, et RSP2-l, RSP2 V2-l, SFP1-l ja sobivatel nõelahoidjatel paiknevad laseriava aknad (näidatud kui ‡) ei saaks viga, kuna need on valmistatud klaasist ja võivad purunemise korral põhjustada vigastusi.

ETTEVAATUST! Juhtimis- või reguleerimisseadmete kasutamine või selles dokumendis mitteloetletud protseduuride tegemine võib põhjustada ohtlikku kiirgust.

Hoiatused

Olge ettevaatlik ootamatute liikumiste suhtes. Kasutaja peab jääma väljapoole kogu sondi pea ja nõela kombineeritud tööpiirkonda. Seadme tarnija peab tagama, et kasutaja oleks teadlik süsteemi kombineeritud tööpiirkonna ulatuses.

Kõikide rakenduste puhul, mis kasutavad tööpinke või koordinaatmõõtemasinaid, on soovitav kasutada silmakaitsmeid.

Masina tarnija vastutus on tagada, et kasutajat teavitataks masina tööga kaasnevatest ohtudest, kaasa arvatud need ohud, mida on mainitud Renishaw' toote dokumentides, ning samuti tagada, et masinaga oleks kaasas õiged kaitsepiirded ja turvalukud.

Täpsemad juhised leiate masina tarnija antud kasutusjuhendist.

Süsteemi komponendid ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid detaile, eranditeks on RCP TC-2, RCP TC-3, RCP2 ja FCR25. Mitte ühtegi toote osa ei tohi lahti võtta. Probleemi korral võtke palun abi saamiseks ühendust oma tarnijaga.

Teatud tingimustel võib sondi signaal viidata valesti sondiga seotud olukorrale. Ärge lootke masina liikumise peatamiseks sondi signaalile.

Sondi päästiku ülejooks takistab masina tagasitõmbumist sondi põrkumisel.

Sondi liigendid on loodud eesmärgiga vabastada sond ja/või nõelahoidja kokkupõrke korral.

Neid seadmeid ei tohi kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas.

Masina osade vahel eksisteerib muljumisoht. Ärge hoidke sondi ega sondi pead liikumise ajal.

Jätkuva ohutuse huvides on oluline, et kõik kaitsmed asendataks õiget tüüpi ja võimsusega kaitsmetega.

Päid tohib transportida ainult Renishaw' pakendites.

Kaablid peavad vastama Renishaw' tehnilistele tingimustele. Vale kaabeldus võib seadmestikku kahjustada.

HOIATUS. Vältige mõõtepeade (sealhulgas vastukaaluvarte), mõõteotsiku hoidikute ja teiste moodulite puudutamist, kui REVO-2 pea on sisselülitatud (servo LED-tuli roheline) ja süsteem on mõõtmiseks valmis.