Skip navigation

FI - Turvallisuutta

VAROITUS: Ennen REVO-2-järjestelmän paketin avaamista ja laitteen asentamista tulee omistajan lukea turvallisuusohjeet huolellisesti ja varmistua siitä, että kaikki käyttäjät noudattavat niitä aina.

RSP2-, RSP2 V2 -, SFP1- ja RSP3-laitteita saa käyttää ainoastaan Renishaw REVO / REVO-2 -pääjärjestelmän kanssa.

Ennen kuin käyttäjille annetaan lupa käyttää laitetta, heidät on opastettava käyttämään ja soveltamaan REVO / REVO-2-järjestelmää ja siihen liittyviä tuotteita.

Joissakin REVO-2-järjestelmän ja siihen liittyvien tuotteiden komponenteissa käytetään kestomagneetteja. On tärkeää, ettei kestomagneettien lähelle viedä tuotteita, jotka saattavat reagoida magneettikenttiin, kuten esim. tiedontallennusvälineitä, tahdistimia, kelloja jne.

Luokan 3R RSP2- ja SFP1-laitteiden laserpäästöt

Viittaukset kuviin merkitään symboleilla † ja ‡ alla olevissa kuvituksissa. Varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet. On suositeltavaa perehtyä REVO-2-järjestelmän osiin.

Luokan 3R RSP2:n ja SFP1:n turvallisuuskuvaus

Sekä RSP2- että SFP1-laitteiden nämä versiot on luokiteltu 3R-luokan lasertuotteeksi standardin EN 60825-1:2007 mukaan. EN 60825-1:n kriteerien mukainen luokitus perustuu lasersäteilyyn, jonka laite luovuttaisi siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että mittakärjen pidike rikkoutuisi. Ilman tällaista vikaa laitteen lähettämä lasersäteily on mitättömän vähäistä.

RSP2 and SFP1 Safety label information
Avain 
† Lukituskytkimen liittimet‡ Laseraukko ja optinen ikkuna
VAROITUS: Älä irrota RSP2:n ja SFP1:n skannerin rungossa olevia varoitustarroja.

Lasersäteen voimakkuus

  • Maksimivoimakkuus: < 5 mW
  • Sykkeen kesto: jatkuva aalto
  • Aallonpituus: 670 nm
  • Sädepoikkeama: 2 mrad

RSP2:n ja SFP1:n rungot sisältävät kiinteän 3B-luokan laserlähteen, jonka käyttäminen on kielletty, jos tuotteen jossakin osassa näkyy merkkejä murtumista tai muista vahingoista. Jos näin tapahtuu, kytke virta pois päältä VÄLITTÖMÄSTI, poista osat, äläkä yritä käyttää niitä uudelleen. Ota yhteyttä toimittajaan lisäohjeiden saamiseksi.

Normaalitoiminnan aikana lasersäde on täysin skannerin rungon ja kärjen pitimen rungon sisällä eikä käyttäjä joudu kosketukseen sen kanssa. Jos kärjen pidin irrotetaan, kaksi merkinnällä varustettua lukituskytkimen liitinsarjaa rikkoutuu †, katkaisee automaattisesti laservirran ja varmistaa näin, ettei käyttäjä altistu säteelle.

Lukituksen liittimet tulee tarkistaa sopivin väliajoin, jotta varmistutaan siitä, että ne ovat kuivat, eivätkä ole likaantuneet esim. pölystä, hiekasta, mudasta tms. Joissakin epätodennäköisissä olosuhteissa lika saattaa aiheuttaa oikosulun nastoissa, jolloin vaara virran syöttämisestä laserille kasvaa silloin, kun kärjen pidikettä ei ole kytketty. Älä koskaan aseta virtaajohtavia esineitä liittimiin tai niiden väliin. Noudata kunnossapitoa esittelevässä kappaleessa annettuja puhdistusohjeita.

Irrota RSP2:n tai SFP1:n runko skannerin päästä aina ennen tarkistusta. Jos RSP2:n tai SFP1:n runko on kytketty anturin päähän, älä koskaan katso suoraan merkinnällä esitettyyn laseraukkoon ‡.

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että mittakärjen pidikkeen runko rikkoutuisi ilman anturin ja mittakärjen pidikkeen välisen lukitusyhteyden katkeamista, on olemassa vähäinen vaara altistua 3R-luokan laservalolle, jota säteilee rikkoutuneen mittakärjen rungon pienestä aukosta. Suoraan lasersäteeseen katsominen voi aiheuttaa pysyvän silmävaurion, joten sitä on syytä välttää. Rikkoutumisen tapahtuessa on vältettävä katsomasta suoraan laservalon lähteeseen tai heijastuneeseen säteeseen ja painettava käsiohjaimessa olevaa hätäpysäytintä odottamattomien liikkeiden välttämiseksi. Käyttäjän on sen jälkeen poistettava anturi ja mittakärjen pidike REVO-2-päästä. Sen jälkeen on kone vietävä käsikäytöllä pois kappaleesta ja arvioitava vahingot. Vahingoittunutta mittakärjen pidikettä ei saa missään tapauksessa yrittää korjata tai käyttää uudelleen. Ota yhteyttä toimittajaan lisäohjeiden saamiseksi.

Luokan 1 RSP2:n lasersäteilyä

Viittaukset kuviin merkitään symboleilla ‡ alla olevissa esityksissä. Varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet. On suositeltavaa perehtyä REVO-2-järjestelmän osiin.

Luokan 1 RSP2:n turvallisuuskuvaus

RSP2-laitteen tämä versio on luokiteltu 1-luokan laserlaitteeksi standardin EN 60825-1:2014 mukaan.

RSP2 front and bottom view
Avain
‡ Optinen ikkuna

RSP2:n runko sisältää kiinteitä 3B-luokan laserlähteitä, joiden käyttäminen on kielletty, jos tuotteen jossakin osassa näkyy merkkejä murtumista tai muista vahingoista. Jos näin tapahtuu, kytke virta pois päältä VÄLITTÖMÄSTI, poista osat, äläkä yritä käyttää niitä uudelleen. Ota yhteyttä toimittajaan lisäohjeiden saamiseksi.

Irrota RSP2:n runko skannerin päästä aina ennen tarkistusta.

Jos kärjen pidin irrotetaan manuaalisesti, säteeseen on mahdollista osua kuvan ‡ esittämän optisen ikkunan kautta. Kun kärjen pidin irrotetaan, normaalitapauksessa laser kytkeytyy automaattisesti pois päältä mahdollisen vaaratilanteen estämiseksi.

VAROITUS: Kärjen pidin pitäisi vaihtaa niin pian kuin tämä on käytännössä mahdollista.

RSP3 LED -säteet

RSP3-X-skannausjärjestelmään on yhdistetty voimakkaita valodiodilähteitä eikä niitä saa käyttää, jos RSP3-X:n jossakin osassa näkyy merkkejä murtumista tai muista vahingoista. Jos näin tapahtuu, kytke virta pois päältä VÄLITTÖMÄSTI, poista osat, äläkä yritä käyttää niitä uudelleen. Ota yhteyttä toimittajaan lisäohjeiden saamiseksi.

RCP TC-2 ja RCP TC-3

Virransyöttö katkaistaan irrottamalla virtajohto tai kytkemällä virtalähde pois päältä.

Ilmansuodattimet

Ilmansuodattimien sisääntulossa käytettävä ilmanpaine saa olla enintään 8,5 baaria. Ota huomioon paineilman käyttöä koskevat yleiset varoitukset.

Yleinen käyttö ja huolto

Tuotetta saa käyttää vain Renishaw UCC S5 -ohjaimen kanssa.

Suosittelemme virransyötön katkaisemista ennen huoltotöiden suorittamista.

Huoltotoimenpiteet rajoittuvat vain huoltoa koskevassa kappaleessa esitettyihin tehtäviin.

Käyttäjän tulee huolehtia siitä, etteivät RSP2:ssa, RSP2 v2:SSA ja SFP1:ssä ja mittakärjen pidikkeessä olevat merkinnällä varustetut optiset aukot vahingoitu ‡, sillä ne ovat lasia ja voivat helposti aiheuttaa viiltohaavoja.

VAROITUS: Säteilyvaara on olemassa, jos ohjaimia tai säätimiä käytetään tai toimenpiteitä tehdään muulla kuin näissä ohjeissa neuvotulla tavalla.

Varoitukset

Varo odottamatonta liikettä. Käyttäjän tulee pysytellä täysin anturin pään ja mittakärjen liikealueen ulkopuolella. Koneen toimittajan on varmistettava, että käyttäjä tuntee järjestelmän liikealueen.

Silmänsuojainten käyttö on suositeltavaa kaikkia työstökoneita ja koordinoituja mittauskoneita (CMM) käytettäessä.

Koneen toimittajan vastuulla on että käyttäjä on saanut tiedon mahdollisista käyttöön liittyvistä vaaroista, mukaan lukien Renishaw'n tuoteselosteessa mainitut vaarat. Konetoimittajan tulee myös varmistaa, että suojukset ja turvalukitukset ovat riittävät.

Katso koneen toimittajan käyttöhjeita.

Järjestelmän komponentit eivät sisällä käyttäjän huollettavia osia, paitsi RCP TC-2, RCP TC-3, RCP 2 ja FCR25. Mitään tuotteen osia ei saa yrittää purkaa. Ongelmatapauksissa ota yhteys järjestelmän toimittajaan ohjeita varten.

Tietyissä olosuhteissa anturilta tuleva signaali saattaa virheellisesti osoittaa että mitta-anturi on lepotilassa (=ei-kosketuksessa). Älä luota koneen pysähtyvän probin signaaleista.

Anturin laukaisun ohitus estää konetta perääntymästä anturin törmätessä kohteeseen.

Anturin liitokset on suunniteltu niin, että ne vapauttavat anturin ja/tai mittakärjen pidikkeen törmäystilanteessa.

Näitä laitteita ei saa käyttää räjähdysalttiissa tilassa.

Osien välissä on puristuksiin jäämisen vaara. Älä pitele luotainta tai luotaimen päätä liikkeiden aikana.

Jatkuvan turvallisuuden varmistamiseksi on ehdottoman tärkeää että kaikki sulakkeet vaihdetaan oikean tyyppisiin ja -arvoisiin sulakkeisiin.

Pää tulee kuljettaa vain Renishaw'n toimittamassa pakkauksessa.

Kaapeleiden tulee täyttää Renishaw'n vaatimukset. Virheellinen kaapelointi voi aiheuttaa laitevahinkoja.

VAROITUS: Vältä koskettamasta antureita (mukaan lukien vastapainovarsia), mittakärjen pidikkeitä ja muita moduuleja, kun REVO-2-pää on kiinnitetty paikalleen (servon vihreä merkkivalo) ja järjestelmä on valmis tekemään mittauksia.