Omiń nawigację

Polityka Antykorupcyjna firmy Renishaw

Nasz globalny program antykorupcyjny ma zapewnić, że wszyscy pracownicy i podmioty, z którymi współpracujemy postępują zgodnie z tym podejściem. Niniejsza Polityka uwzględnia również ryzyko naruszenia obowiązujących przepisów antykorupcyjnych w dowolnym miejscu na świecie.

Firma Renishaw wyznaje zasadę braku tolerancji dla wszelkich form przekupstwa i korupcji. Ma ona zastosowanie bez żadnego wyjątku. Oprócz tego, że łapówka jest niezgodna z prawem, jej wręczanie jest nieetyczne i może wyrządzić społeczeństwu znaczną szkodę.

Komitet Wykonawczy firmy Renishaw zatwierdził naszą Politykę Antykorupcyjną, która jest nadzorowana i wspierana przez Rzecznika Grupy w biurze głównym w Wielkiej Brytanii i przez lokalnych rzeczników w krajach, gdzie działamy.

Polityka ma zastosowanie do każdej osoby pracującej w Renishaw, w tym pracowników tymczasowych, wykonawców, stażystów, pośredników i stron trzecich działających w imieniu spółki Grupy Renishaw (zgodnie z Podręcznikiem Kontroli Grupy Renishaw). Ma również zastosowanie do wszystkich działań biznesowych i transakcji we wszystkich krajach, w których działa Grupa Renishaw.

Zarządzanie i ocena ryzyka

Ocena ryzyka i należytej staranności

Nasz zespół prawników wraz z kierownictwem wyższego szczebla, zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w innych krajach, gdzie prowadzimy działalność, określił obszary podwyższonego ryzyka i współpracuje z kierownictwem w ramach programu przestrzegania przepisów w celu złagodzenia ryzyka. Każdy z regionów musi wdrożyć procedury antykorupcyjne, które są odpowiednie dla jego środowiska operacyjnego.

Firma Renishaw zapewnia, że nasze procesy należytej staranności dotyczące dostawców i klientów skupiają się na trzech obszarach wysokiego ryzyka:

  1. Gdzie prowadzimy działalność
  2. Jak prowadzimy działalność
  3. Kto z nami współpracuje

Szkolenie pracowników i komunikacja

Polityka Antykorupcyjna została przekazana wszystkim pracownikom (w tym nowym pracownikom w ramach ich procesu wdrażania) oraz utworzono specjalną stronę intranetową zawierającą kluczowe informacje. Wszyscy pracownicy przejdą szkolenie online dotyczące przeciwdziałaniu korupcji. Pracownicy mają obowiązek zgłaszania wszelkich potencjalnych naruszeń polityki Radcy Prawnemu Grupy Renishaw lub skorzystać ze Speak Up, usługi zgłaszania nieprawidłowości w firmie Renishaw.

Monitorowanie i przegląd

Regularnie monitorujemy i dokonujemy przeglądu zgodności polityki z wymogami antykorupcyjnymi w ramach naszych procesów wewnętrznej kontroli. Przedstawiamy regularne raporty Komitetowi Audytowemu i Radzie Dyrektorów oraz zajmujemy się wszelkimi nowymi lub już występującymi zagrożeniami.

Tekst Polityki znajduje się w poniższym dokumencie.

Dokumenty powiązane