Hoppa över navigering

Ordlista för optiska pulsgivare

Här finns definitioner av populär teknisk terminologi för optiska pulsgivare.

ABBE-FEL

Abbe-fel är en felmekanism där vinkelfel i en roterande axel förstoras med avståndet från axeln.

ABSOLUT

En absolut position är en som är komplett i sig själv och definieras oberoende av någon annan position eller värde. Det finns tre huvudtyper av absoluta pulsgivare: faktisk-absolut, falsk-absolut och batteridriven absolut.

Faktisk-absolut

Positionen fastställs omedelbart vid påslagningen

Ingen batteri-backup

Ingen förflyttning är nödvändig

Falsk-absolut

Kallas även "avståndskodad".

Pulsgivaren måste flyttas en kort bit för att fastställa den absoluta positionen

Pulsgivarens skala har referensmarkeringar på unika avstånd från varandra; när läshuvudet flyttas över två närliggande referensmarkeringar kan styrenheten beräkna den absoluta positionen från det unika avståndet mellan dessa referensmarkeringar

Batteridriven absolut

Denna typ av absolut pulsgivare är i grunden en inkrementell pulsgivare med referensmarkering, och använder ett batteri för att hålla pulsgivaren strömförsörjd och läser positionen konstant så att den absoluta positionen aldrig förloras, även när värdsystemet stängs av.

NOGGRANNHET

Hur nära det verkliga värdet en uppmätt position är.

Ska ej förväxlas med Upplösning eller Repeterbarhet.

OBS: Ordet precision används ofta för att beskriva noggrannheten vid icke-tekniska konversationer. Inom metrologin betyder dock precision egentligen repeterbarhet.

ACI

Digitalt gränssnitt för ATOM, som tillhandahåller interpoleringsfaktorer upp till 2 000.

AGC

Automatic Gain Control. En signalbehandlingsfunktion som säkerställer en konsekvent 1 Vpp signalamplitud.

LARMSIGNAL

I en inkrementell pulsgivare är detta den utmatning som skickas ut när vissa oönskade förhållanden inträffar. De olika larmsignaler som finns tillgängliga för varje läshuvud listas i dess datablad.

Larmvillkor kan vara:

 • Låg signalnivå (alla läshuvuden har felet låg signalnivå)
 • Hög signalnivå
 • För hög hastighet
 • För hög Lissajous-förskjutning

Larmet kan vara linjedrivet (en ände eller differentiellt) eller 3-läges (kallas oftast treläges).

RESOLUTE skickar ut ett larm när den inte kan fastställa den absoluta positionen korrekt.

ANALOG

En kontinuerligt variabel fysisk kvantitet.

När det gäller pulsgivare används termen Analog normalt för 1Vpp- eller 11µA-signaler som interpoleras av servodrivsystemet eller styrenheten.

OBS: I USA är stavningen Analog istället för Analogue. Detta är den stavning som oftast används inom datorindustrin.

VINKELMÄTNING

Mätning av en vinkel.

Detta kan utföras med en komplett pulsgivarskala såsom en ring eller skiva. Mätning av partiella bågar kan utföras genom att vira en bit linjär tejpskala runt en trumma eller axel.

VINKELUPPLÖSNING

Upplösningen hos en pulsgivare när den översätts till vinkelenheter.

Till exempel, 1 nm linjär upplösning på en 200 mm ring motsvarar 0,0020625 bågsekunder.

Ofta använda enheter för vinkelupplösning inkluderar:

 • grader
 • bågsekunder
 • bågminuter
 • mikroradianer
 • gon (1 gon = 1/400 av ett helt varv = 9/10 av en grad)
 • streck (1 streck=1/6 400 av ett helt varv)

VINKELPULSGIVARE

En pulsgivare för att mäta vinklar. Även kallad ”vinkelkodare”.

Termen roterande pulsgivare beskriver alla pulsgivare som mäter vinklar. Vinkelpulsgivare definieras som att de har en noggrannhet bättre än +/– 5 bågsekunder och ett linjeantal över 10 000. Roterande pulsgivare har specifikationer som faller utanför denna kategori.

AOC

Automatic Offset Control. En signalbehandlingsfunktion som oberoende justerar förskjutningen för de utmatade sinus- och cosinussignalerna.

BÅGSEKUND

1 bågsekund är 1/3 600 av en grad.

Därför:

1 grad = 60 bågminuter = 3 600 bågsekunder.

ATOM™ ÖPPEN INKREMENTELL PULSGIVARE

En serie optiska inkrementella miniatyrpulsgivare från Renisaw, med högteknologiskt skydd mot smuts, signalstabilitet och pålitlighet. ATOM är världens första pulsgivare i miniatyrformat som använder filtreringsoptik med AGC (Auto Gain Control) och AOC (Auto Offset Control), som också finns i utbudet av kompakta TONiC™-pulsgivare, och ger utmärkt metrologiprestanda och klassledande noggrannhet.

Läshuvudet på ATOM möjliggör hastigheter upp till 20 m/s och upplösning till 1 nm. Alternativen för skalor inkluderar en serie linjära skalor i rostfritt stål och glas och roterande RCDM-glasskivor med diametrar från 17 mm till 108 mm, och alla kan väljas med en skalupplösning på antingen 40 µm eller 20 µm.

ATOM DX™ ÖPPEN INKREMENTELL PULSGIVARE

Pulsgivarserien ATOM DX är Renishaws minsta inkrementella optiska pulsgivare, med digital utmatning direkt från läshuvudet. Den tillhandahåller positionsfeedback, inbyggd interpolering och filtreringsoptik i en miniatyrförpackning.

Kompatibel med den separat sålda programvaran Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 och ADT View för att ge djupgående avancerad diagnostisk information för att underlätta optimering av pulsgivarinstallationen, och felsökning på fältet för att uppfylla kraven för de mest krävande rörelsestyrningsapplikationerna.

Pulsgivaren ATOM DX har också upplösningar ner till 2,5 nm och många olika konfigurationsmöjligheter.

ATOM DX finns i varianter med kabel och övre utgång med alternativ för antingen 20 µm eller 40 µm skala.

BOX SIZERUTSTORLEK

Rutstorleken hjälper till att definiera avståndet mellan avståndskodade referensmarkeringar.

Avståndskodade referensmarkeringar finns tillgängliga i många olika format, men det vanligaste kallas rutmetoden. Detta placerar periodiska referensmarkeringar vid ett fast avstånd (dessa utgör rutan), med en tredje referensmarkering vid ett unikt avstånd mellan.

CALIBRATION KALIBRERING

1) Att fastställa, kontrollera eller korrigera noggrannheten hos ett mätningssystem.

När det gäller pulsgivare innebär detta att jämföra positionen som rapporteras av pulsgivaren mot en laser, instrument eller annan känd artikel.

2) Att ställa in den inkrementella signalnivån och infasningen av referensmarkeringen i en TONiC- eller ATOM-pulsgivare.

CENTRUM™

Renishaw roterande (vinkel) pulsgivarskaleskivor i rostfritt stål inkluderar följande modell:

 • CSF40: inkrementerande, självcentrerande, lättinstallerad, kompatibel med ATOM DX-läshuvuden.


KLOCKFREKVENS

Denna term används oftast om frekvensen hos klockan på mottagningselektronikens inmatning (normalt drivsystemet eller styrenheten).

Varje klockcykel letar inmatningselektroniken efter en statusförändring hos linjemottagarna. Om en statusförändring inträffar inkrementeras eller dekrementeras antalet i enlighet med detta.

Om utmatningen från pulsgivaren är snabbare än klockan på inmatningselektroniken kan 2 statusar ändras i 1 cykel, vilket förvirrar kvadraturpulsgivaren.

Notera att digitala filter ibland används på inmatningen. Dessa tar bort brusstörningar, men minskar också den effektiva klockfrekvensen hos mottagningselektroniken.

KLOCKAD UTMATNING

Alla TONiC- och ATOM-pulsgivare och högupplösta versioner av RG2/RG4 har digitala utmatningar som är klockade. Detta betyder att interpolatorn kontrollerar Lissajous och ändrar statusen på den digitala utmatningen om det är nödvändigt, en gång per klockcykel.

Många olika klockfrekvenser finns tillgängliga och våra datablad innehåller rekommendationer för klockfrekvenser för mottagningselektroniken, inklusive toleranser för svängningar i kabeln, linjemottagare, etc. Som exempel så har ett 20 MHz TONiC-gränssnitt en faktisk intern klocka på ungefär 16 MHz.

Notera att detta skiljer sig från Retiming.

KLOCKHASTIGHET

Detta är ett annat ord för Klockfrekvens.

KOMPONENTLÄSHUVUD

Ett komponentläshuvud är en produkt konstruerad för att bäddas in inne i en OEM-produkt. De har oftast mycket begränsat hölje och gränssnittskretsar jämfört med ett komplett förseglat konventionellt läshuvud. Komponentläshuvuden kräver normalt mycket mer konstruktionsarbete från kunden, såsom extra avskärmning, och interpolation utförs ofta externt.

RGH34 och RoLin är exempel på komponentläshuvuden.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

"Hjärnan" hos maskinen som styr rörelser och åtgärder.

Många olika styrenhetsprodukter finns tillgängliga. Många är multifunktionella, men vissa är avsedda för specifika uppgifter:

CNC-styrenheter (Computer Numerically Controlled), till exempel, är optimerade för applikationer för verktygsmaskiner. Många styrenheter innehåller komplexa algoritmer som förbättrar maskinens prestanda.

Modulära system, såsom Delta Taus UMAC, kan utökas med tillbehörskort för att exakt uppfylla en kunds behov.

"Styrenhet" används ofta som en allmän term, och används ibland felaktigt för att beskriva en servoförstärkare (drivsystem).

CTE

Värmeutvidgningskoefficient (Coefficient of Thermal Expansion)

CTE beskriver hur mycket ett material expanderar i linjär riktning när temperaturen ökar. Normalt uttrycks denna siffra i µm/m/°C eller ppm/°K.

Notera att detta är ett komplicerat ämne. Till exempel har material olika CTE-värden vid olika temperaturer, så den angivna siffran specificeras normalt över ett begränsat temperaturintervall runt 20 °C.

CYKLISKT FEL

Cykliskt fel är en annan term för Sub-Divisional Error.

DATUM REFERENS

Termen referens kan betyda flera olika saker:

 • En referensmarkering
 • Positionen där en skala med oberoende CTE (till exempel RTLC) är låst vid substratet
 • En definierad nollposition på skalan eller på maskinen
 • En kalibreringssstandard

DIGITAL

Signaler eller information som endast kan ha 2 olika lägen: hög eller låg.

I en pulsgivare avser "digital" normalt utmatningen från en digital pulsgivare. Dessa signaler arrangeras i kvadratur, såsom det beskrivs i alla Renishaws pulsgivardatablad.

Vissa anser att digitala signaler är mer okänsliga för störningar än analoga signaler eftersom alla störningar av signalnivån tas bort när signalen tas emot. Andra säger att analoga signaler har lägre frekvens, så mer filtrering kan användas.

Notera att en nackdel med digitala pulsgivare är att de alltid på något sätt är en kompromiss mellan hastighet och upplösning.

IMMUNITET MOT SMUTS

Kapaciteten hos en pulsgivare att läsa positionen över smuts och föroreningar.

Immunitet mot smuts kommer från 2 källor: den optiska principen och Auto Gain Control-elektronik.

Renishaws inkrementella pulsgivare använder filtreringsoptik, som är justerad för att bara se 1 period, vilken är skalans period. Smuts och föroreningar har alltid en annan period än detta, så pulsgivaren avvisar detta. Speciellt viktigt är att Lissajous-signaler inte förskjuts av föroreningar.

Auto Gain Control förstärker eller minskar signalen elektroniskt, för att ge så konsekvent Lissajous som möjligt.

AVSTÅNDSKODAD

Avståndskodade referensmarkeringar placeras längs en pulsgivarskala på unika avstånd från varandra; när läshuvudet flyttas över två närliggande referensmarkeringar kan styrenheten beräkna den absoluta positionen från det unika avståndet mellan dessa referensmarkeringar.

ELEKTRISK INTEGRERING

Elektrisk integrering beskriver anslutningen av pulsgivaren till mottagningselektroniken. Detta inkluderar strömförsörjning, jordning/avskärmning och signaler.

Det är kritiskt viktigt att kontrollera att utmatningen från pulsgivaren är kompatibel med ingångarna på mottagningselektroniken.

Felaktig jordning/avskärmning är den vanligaste orsaken till problem med pulsgivare. Kortslutningar eller kraftiga störningar mellan 0 V och jord kan ofta orsaka störningsproblem, felräkning eller maskerade referensmarkeringar.

Det är viktigt att se till att strömförsörjningen har tillräcklig kapacitet för att driva pulsgivaren. Glöm inte spänningsfallet längs kablarna!

IMMUNITET MOT ELEKTRISKA STÖRNINGAR

Kapaciteten hos en produkt att fungera i omgivningar med elektriska störningar.

Pulsgivare kan utsättas för många olika typer av elektriska störningar:

 • Elektromagnetiska störningar kan induceras eller kopplas in i kabeln eller läshuvudet.
 • Det finns ofta störningar på 5 V-strömförsörjningen
 • Störningar kan också finnas på maskinens jordning

Genomtänkt konstruktion av pulsgivarens elektronik hjälper till att förhindra de oönskade effekterna av dessa störningskällor.

EMI-OMGIVNING

EMI = Electro-Magnetic Interference

Detta är störningar som förekommer i omgivningen runt pulsgivaren.

EMI-störningar skapas ofta av följande:

 • Snabbt växlande strömstyrkor i motorkablar
 • Dåliga anslutningar som orsakar gnistor
 • Dåligt avskärmade omkopplare eller kontakter
 • Dåliga jordanslutningar eller dålig strömförsörjning
 • Svetsning, gnisterosion eller andra störande åtgärder utförs i närheten av maskinen

KAPSLAD OPTISK PULSGIVARE

I en kapslad optisk pulsgivare från Renishaw finns pulsgivarens elektronik och optik i en inkapslad enhet som är fäst vid läshuvudets hölje. Både den inkapslade optiska enheten och pulsgivarens skala är skyddade i ett inkapslat hölje. Denna design ger hög tålighet mot inträngning av vätskor och solitt skräp.

PULSGIVARE

I allmänhet är en pulsgivare en enhet eller process som omvandlar data från ett format till ett annat.

Vid positionsavkänning är en pulsgivare en enhet som mäter positioner och skickar vidare den informationen i ett lämpligt format till ett drivsystem eller styrenhet.

EVOLUTE™ ÖPPEN ABSOLUT PULSGIVARE

Evolute-serien är en faktisk-absolut kontaktfri optisk pulsgivare med en skalperiod på 50 µm, vilket ger fantastiska installationstoleranser och större tålighet mot smuts för applikationer som inte bara behöver den högsta driftsäkerheten, utan där snabb installation också är avgörande. Upplösningar ner till 50 nm tillsammans med lågt SDE och brus tack vare ledande optisk design och signalbearbetning med hög hastighet ger EVOLUTE-pulsgivaren den prestanda som behövs för att uppfylla behoven för de mest krävande OEM-applikationerna.

FASTRACK™

FASTRACK är ett patenterat skalmonteringssystem som används med en RTLC- eller RTLA-skala.

Till skillnad från de flesta spårsystem tillverkas FASTRACK i hårt rostfritt stål, så det är mycket mer tåligt mot oavsiktliga skador än mjuka aluminiumprofiler. FASTRACK är också snabbt och enkelt att installera.

Spårsystem har flera fördelar:

 • De möjliggör att skalan enkelt kan bytas ut på fältet
 • De möjliggör att skalan expanderar/dras ihop enligt sin egen CTE, oberoende från spåret eller substratet
 • De möjliggör att långa skalor tillfälligt tas bort från stora maskiner när de demonteras för transport

FILTRERING

Filtrering är att avvisa signaler, vibrationer eller strålning med vissa frekvenser medan andra frekvenser tillåts avkännas.

Med positionspulsgivare används filtrering ofta för följande syften:

 • Filtreringsoptik avvisar andra frekvenser än skalans period
 • Filtrering av elektriska signaler hjälper till att ta bort störningar och minska jitter
 • Filtrering av strömförsörjningen hjälper till att ta bort störningskomponenter, vilket innebär att systemet kan arbeta mer konsekvent och tillförlitligt

KABEL UTAN KONTAKT

En kabel som levereras ej terminerad, med exponerade ledningar i änden. Med dessa kan kunderna enkelt montera de kontakter man föredrar.

FORTiS™ KAPSLAD OPTISK PULSGIVARE

FORTiS kapslade optiska pulsgivare är konstruerade för att vara exceptionellt robusta för användning i tuffa industriella miljöer där feedback och mätteknik med hög precision krävs. Ett kapslat optoelektroniskt läshuvud omvandlar rörelser relativt till en fint graderad skala i rostfritt stål till positionsdata. De innehåller:

 • Absolut mätteknologi – noggrann, tillförlitlig och beprövad
 • Kontaktfritt utförande – lägre hysteres och inget mekaniskt slitage
 • Överlägsen inkapsling – större tålighet mot förorening från vätskor och solitt skräp
 • Exceptionell vibrationstålighet – högre prestanda och längre livslängd
 • Patenterad LED-lampa för inställning – för snabb och intuitiv installation som blir rätt första gången
 • Kompatibel med Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 för att underlätta inställning och felsökning

FPC

Flexible Printed Circuit

Detta är en platt, flexibel kabel som används med små kontakter med noll införingskraft. FPC-kablar har mycket små böjningskrafter, men deras böjningslivstid är oftast mycket lägre än för standardkablar, så FPC-kablar rekommenderas i allmänhet inte för dynamiska applikationer. FPC-kablar finns också tillgängliga med avskärmning.

FPD

Platt bildskärm (Flat Panel Display)

JORDNING

Arrangemanget som ansluter maskinen till jord. Även känt som jordning.

Det är viktigt att notera att jordning är en viktig del av den elektriska integreringen av pulsgivaren: dålig jordning, såsom kortslutningar och störningar mellan 0 V och jord, är en av de vanligaste orsakerna till problem med pulsgivare.

HYSTERES

Hysteres är tidsfördröjningen för ett svar bakom en förändring i de inmatningar som orsakar svaret.

Några exempel på hysteres i pulsgivarapplikationer är:

 • När en pulsgivarskala är spårmonterad på ett substrat då substratets temperatur växlar orsakar den olika värmeutvidgningen hos skalan och friktionen i monteringssystemet att skalans ändar stannar i något varierande positioner.
 • Elektrisk hysteres inuti ett läshuvud innebär att en indikerad position inträffar på en något annan plats i framåtriktningen jämfört med bakåt.
 • Kapslade pulsgivare har en liten fördröjning när de byter riktning. Detta kallas reverseringsfel.

INKREMENTELL

En absolut position är en som är komplett i sig själv och definieras oberoende av någon annan position eller värde. Det finns tre huvudtyper av absoluta pulsgivare: faktisk-absolut, falsk-absolut och batteridriven absolut.

En inkrementell pulsgivare är en som matar ut signaler som endast indikerar relativ rörelse – axelns absoluta position kan endast fastställas av drivsystemet eller styrenheten vilka kombinerar denna relativa position med en känd referensposition, såsom en signal från en referensmarkering.

Inkrementella pulsgivare kan inte rapportera absolut position när de slås på – en referensmarkering måste läsas innan den absoluta positionen kan beräknas. Inkrementella positionssignaler kan räkna i båda riktningarna, och inkrementera eller dekrementera den relativa positionsinformationen enligt detta.

INDUSTRISTANDARD

Industristandard innebär vissa specifikationer som är vanliga i hela branschen.

Till exempel bör spänningsdrivna analoga signaler vara 1 Vpp, vilket är den etablerade industristandarden. Digitala signaler bör uppfylla RS422.

Notera att industristandarder gäller för specifikationerna, men de definierar inte kvaliteten. Det är möjligt att ha två pulsgivare som uppfyller industristandarden för signalstorlek, men där en har avsevärt bättre prestanda än den andra.

GRÄNSSNITT

En elektronisk enhet som bearbetar signaler eller utför någon annan uppgift.

Seriella kommunikationsprotokoll, såsom BiSS® eller Siemens DRIVE-CLiQ® beskrivs ofta som ett gränssnitt, d.v.s. en anslutning mellan två delar.

INTERPOLATOR

En enhet som omvandlar analoga signaler till digitala signaler.

För positionspulsgivare används interpolatorer ofta för att omvandla analoga sinus- och cosinusutmatningar från en inkrementell pulsgivare till en digital representation av samma signaler.

Många olika interpolatorer finns tillgängliga i handeln, med olika interpolationskvalitet och hastighet.

IN-TRAC™

IN-TRAC är namnet på den optiska referensmarkören på Renishaws skalor, som är direkt inbäddad i de inkrementella skalorna (skalmarkeringar).

IN-TRAC-referensmarkeringar är mycket mer immuna mot tippningsavfasning än referensmarkeringar som är placerade längs med de inkrementella graderingarna.

INVAR®

Invar är en nickel-järnlegering som har en mycket låg CTE på ungefär 1,2 ppm/°C.

Renishaw tillhandahåller en pulsgivarskala tillverkad av en legering som kallas ZeroMet™, vilket är en form av Invar som har valts speciellt för sin mycket höga stabilitet.

IP-KLASSIFICERING

Ingress Protection, kallas också International Protection Rating. Detta definierar tätningen av ett elektriskt hölje.

IP-klassificering har två siffror: den första siffran refererar till damminträngning och den andra till vatteninträngning. Till exempel innebär IP64 en klassificering på 6 för dammskydd och 4 för vattenskydd.

IP-klassificeringarna definieras i den internationella standarden IEC 60529.

NEMA publicerar skyddsklassificeringar som liknar IEC-standarden, men numreringssystemet är annorlunda och NEMA-standarderna inkluderar också korrosionstålighet och packningsålder.

JITTER

Mängden positionsstörning som sänds ut av en pulsgivare när den inte rör sig.

Denna siffra anges normalt i RMS, men det finns många sätt att mäta positionsstörning på; mätningens bandbredd är speciellt viktig.

Pulsgivare med lågt jitter kan hålla positionen bättre och genererar mindre värme i linjära motorer. De har också smidigare hastighetsstyrning vid låga hastigheter.

LED

Light Emitting Diode (lysdiod)

LED-INDIKATORER

Färgade lysdioder som indikerar signalnivå, referensmarkeringsfasning, CAL/AGC-status och många andra pulsgivarstatus- eller diagnostiska signaler.

GRÄNSLÄGEN

Utmatning från en pulsgivare som indikerar att läshuvudet har nått sitt ändläge.

Enkla gränslägen har en signal som visar att läshuvudet har nått en ände på axeln. Drivenheten eller styrenheten kan inte skilja mellan vilket ändläge som har nåtts.

Dubbla gränslägen skickar ut olika signaler beroende på vilket ändläge som har nåtts; på Renishaws pulsgivare kallas dessa "P"- eller "Q"-ändläget.

LINJÄR

Rörelse eller form i en rak linje.

LISSAJOUS

En metod för att visa sinus- och cosinussignaler så att utmatningen beskriver en cirkulär form.

När utmatningar från pulsgivare visas på detta sätt är det möjligt att enkelt fastställa många egenskaper hos pulsgivarens funktion, såsom signalnivå och signalkvalitet.

MIKRON

En längdenhet.

1 mikrometer = 0,001 millimeter = 1 000 nanometer

Symbolen för mikrometer är µm

MHz

Megahertz, en enhet för frekvens.

1 MHz = 1 miljon cykler per sekund

NANOMETER

En längdenhet

1 nanometer = 0,001 mikrometer = 1 000 picometer

En nanometer är ungefär längden på 10 kolatomer.

NODPUNKT

Indexgittret i ett pulsgivarläshuvud fungerar på ett liknande sätt som en objektivlins och nodpunkten är positionen runt vilken interferenskanterna i huvudet bildas – om skalan (eller läshuvudet) roterar runt denna punkt så rör sig inte kanterna vid fotodetektorn.

Många pulsgivarskalor installeras med böjar eller något ojämna ytor, och detta kan orsaka mätningsfel. Renishaws pulsgivare såsom ATOM har en nodpunkt på skalans yta, och därför kan skalan lutas utan att något sådant ojämnhetsfel introduceras.

I många andra läshuvudstyper fungerar skalan som indexgittret och nodpunkten är ovanför skalans yta. I detta fall kommer eventuella ojämnheter på skalan leda till att kanterna rör sig över fotodetektorn, vilket orsakar en falsk positionsavläsning.

BRUS

En oönskad elektrisk störning i en krets, vilket degraderar den användbara informationen i en signal.

NOMENKLATUR

Strukturen hos ett detaljnumreringssystem. Bokstavligen strukturen hos ett namn.

BERÖRINGSFRI

En typ av pulsgivare som inte har någon kontakt mellan läshuvudet och skalan. Kallas också exponerad av vissa företag.

ÖPPNA OPTISKA PULSGIVARE

En optisk pulsgivare är en elektromekanisk enhet som producerar en elektrisk signalutmatning proportionell mot den linjära förskjutningen av en linjär rörelseaxel eller vinkelpositionen hos en inmatningsaxel.

UTMATNING

Signaler som avges av pulsgivarens läshuvud under drift.

PARTIELL BÅGE

Renishaws utbud av RKL-pulsgivarskalor stödjer partiell båge-applikationer. Flexibiliteten och det lilla tvärsnittsområdet på dessa skalor innebär att de kan lindas runt en trumma, axel eller båga med en minimiradie på 26 mm.

Dessa nya funktioner är tillgängliga både med inkrementella och absoluta varianter av RKL-skalor.

PCB

Printed Circuit Board

UPPLÖSNING

Avståndet mellan närliggande markeringar på en pulsgivarskala. En skala med 20 mikron upplösning har normalt en 10 mikron bred mörk linje och en 10 mikron bred ljus linje.

Kallas ibland för skalperiod.

PRECISION

Se repeterbarhet.

QUANTiC™ ÖPPEN INKREMENTELL PULSGIVARE

QUANTiC-pulsgivarsystemet integrerar Renishaws design med filtreringsoptik och interpolationsteknologi för att skapa en extremt kompakt, robust inkrementell öppen optisk pulsgivare. QUANTiC-pulsgivare är enkla att använda med extremt stora installations- och användningstoleranser, tillsammans med inbyggda kalibreringsfunktioner.

QUANTiC-läshuvuden har digital utmatning och en ny variant med analog utmatning med många olika alternativ för konfiguration och linjär eller roterande skala. Hastigheter på upp till 24 m/s kan nås för att uppfylla de mest krävande rörelsestyrningsbehoven.

Du kan få tillgång till detaljerad diagnostisk information genom att använda Advanced Diagnostic Tool ADTi‑100- och ADT View-programvaran under installationen eller för diagnostik och felsökning på fältet.

READHEAD LÄSHUVUD

Läshuvudet läser och tolkar skalans positionsinformation med optisk, magnetisk, induktiv eller kapacitiv teknik och matar ut positionsdata med elektriska signaler.

REE

En interpolatorlåda från Renishaw som tar 1 Vpp analoga pulsgivarsignaler som inmatning och ger digital kvadraturutmatning.

REFERENSMARKERING

En referensposition längs en axel.

Termen referensmarkering kan användas för att beskriva:

 • Den fysiska markeringsenheten för referens, såsom referensmagneten eller den optiska funktionen IN-TRAC™.
 • Utmatningssignalen för referensmarkeringen från läshuvudet/gränssnittet.

REL

En serie skalor med låg utvidgning och hög noggrannhet från Renishaw.

Dessa skalor är tillverkade av ZeroMet, en nickel-järnlegering med låg utvidgning som är en mycket stabil form av Invar.

Alternativen inkluderar:

 • RELM: skala med en referensmarkering i centrum
 • RELE: skala med en referensmarkering i en ände
 • RELA: absolutkodad skala

TILLFÖRLITLIGHET

Kapaciteten hos en pulsgivare att fortsätta fungera korrekt över tiden och användningen.

Mått på tillförlitlighet inkluderar:

 • MTTF: Mean Time To Failure
 • MTTFd: Mean Time To dangerous Failure
 • MTBF: Mean Time Before Failures

Tillförlitlighet kan också hänvisa till en pulsgivares kapacitet att tåla föroreningar och andra ej idealiska förhållanden under dess livslängd.

REPETERBARHET

Pulsgivarens kapacitet att rapportera samma position varje gång den kommer till en viss punkt längs axeln.

Kallas ibland också reproducerbarhet, spridning eller precision.

REPRODUCERBARHET

Se repeterbarhet.

RESOLUTE™ ÖPPEN ABSOLUT PULSGIVARE

En öppen faktisk-absolut optisk pulsgivare med ett spår från Renishaw.

UPPLÖSNING

Det minsta mätningssteget som matas ut från en pulsgivare: detta är minimiavståndet som pulsgivaren måste flytta sig för att ändra utmatningen med ett antal.

Upplösning förväxlas ibland med noggrannhet och repeterbarhet. Kan vara mindre än pulsgivarens brusnivå.

RGH

Renishaws nomenklatur för pulsgivarläshuvuden i RG2- och RG4-serien.

Rekommenderas inte för nya konstruktioner.

RGSZ

Renishaw Gold Scale. En guldpläterad ståltejpskala med optisk IN-TRAC™-referensmarkeringar tillgänglig från Renishaw. RGSZ är tillgänglig på rulle och kan kapas till alla axellängder upp till 50 m. Den monteras med självhäftande tejp och är termiskt anpassad till monteringssubstratet, vilket förenklar värmekompenseringen.

Rekommenderas inte för nya konstruktioner.

FRIGÅNG

Frigång är avståndet mellan pulsgivarens skala och undersidan på läshuvudet.

Frigångstolerans är variationen i det avståndet som läshuvudet kan hantera.

RING

En typ av roterande skala i form av en ring, oftast med pulsgivarskalan markerad på ringens yttre yta. Renishaws ringskalor är RESR, RESM, RESA, REXM och REXA. Magnetiska ringskalor finns också tillgägliga.

PULSATION

Spänningspulsation i strömförsörjningen är nivån av brus hos en 5 V strömförsörjning.

Hastighetspulsation är måttet på variationen i hastighet hos en axel, när den drivs för att flyttas med konstant hastighet.

RKL

Renishaws rostfria smala tejpskala med låg profil, inklusive följande modell:

 • RKLC-S: ståltejp, inkrementell, IN-TRAC-referensmarkeringar, självhäftande


RULLNING

Rotation längs den longitudinella axeln

ROTERANDE

En cirkulär rörelse.

När det gäller pulsgivare mäter roterande pulsgivare roterande rörelse.

Notera att roterande pulsgivare är en allmän term för alla pulsgivare som mäter vinklar. Roterande pulsgivare används dock också för att beskriva rotationspulsgivare med sämre prestanda och vinkelpulsgivare används för att beskriva rotationspulsgivare med högre prestanda.

RSL

En serie givarskalor i rostfritt stål med hög noggrannhet från Renishaw. Serien innehåller följande modeller:

 • RSLM: Stålgivarskala med en referensmarkering i centrum
 • RSLE: Stålgivarskala med en referensmarkering i en ände
 • RSLC: Stålgivarskala med referensmarkeringar som kan väljas av kunden
 • RSLR: Stålgivarskala utan referensmarkeringar
 • RSLA: Absolutkodad stålgivarskala

Ordet givarskala beskriver en skala med tjockt tvärsnitt.

RTL

En serie tejpskalor i rostfritt stål från Renishaw. Serien innehåller följande modeller:

 • RTLC: Ståltejp, inkrementella, IN-TRAC™-referensmarkeringar
 • RTLC-S: Ståltejp, inkrementella, IN-TRAC™-referensmarkeringar, självhäftande
 • RTLA: Ståltejp, absolutkodad
 • RTLA-S: Ståltejp, absolutkodad, självhäftande

SPRIDNING

Se repeterbarhet.

SDE

SDE = Sub-Divisional Error. Mätningsfelet inom en signalperiod.

Denna felmekanism beror på avvikelser i formen eller centreringen av output-signal Lissajous.

SDE kan orsaka pulsationsproblem i linjära motorer eller DDR-motoraxlar. Hög SDE kan leda till att en axel avger hörbart buller, och värme kan genereras. I applikationer för verktygsmaskiner kan högt SDE leda till dålig ytkvalitet och på skannande maskiner kan det orsaka oskarpa bilder.

TONiC och ATOM har elektronik för bearbetning för att minska SDE.

FÖRSEGLINGSKLASSIFICERING

Se IP-klassificering.

LYSDIOD FÖR INSTÄLLNING

En lysdiod monterad på läshuvuden (eller pulsgivargränssnitt) som indikerar den aktuella signalkvaliteten och pulsgivarens status, såsom referensmarkeringsfasning. Genom att diagnostikinformation visas omedelbart på detta sätt elimineras behovet av ytterligare inställningsutrustning eller oscilloskop.

De flesta av Renishaws pulsgivare indikerar signalkvaliteten genom en lysdiod för inställning med flera färger som lyser rött/orange/grönt för att indikera dålig/okej/bra signalkvalitet. Vissa modeller av pulsgivare kan också lysa blått för att indikera en optimerad eller mycket hög signalnivå.

ETT SPÅR

"Ett spår" refererar till en absolut pulsgivarskala med en enda remsa med skalgraderingar som ger både en grov absolut position och noggrann inkrementell fasinformation.

Traditionella absoluta pulsgivare använder två parallella spår med graderingar: inkrementell och absolut. Då det absoluta läshuvudet måste läsa både dessa skalor samtidigt kan även en liten tippningsförskjutning orsaka att dessa två avläsningar kommer ur fas, vilket introducerar ett mätningsfel.

RESOLUTE är världen första öppna optiska absoluta pulsgivare som läser av en skala med ett spår, vilket gör den immun mot tippningsavfasning.

SINUSFORMAT

En vågform beskrivs som sinusformad när den har en magnitud som varierar i enlighet med en sinusfunktion.

AVSKÄRMNING

Med avskärmning menas pulsgivarens skydd mot elektromagnetiska störningar.

En viktig användning av avskärmning är i kablar – Renishaws kablar har normalt dubbel avskärmning, med två lager av skydd som är förtennat och kopparflätat, och viras i spiralform runt kabelkärnan i motsatta riktningar. Den yttre skärmen fungerar som en Faraday-bur och är jordad i båda ändarna. Den inre skärmen fungerar som en antenn och är endast ansluten till 0 V vid mottagningselektroniken.

Med dubbelavskärmade kablar är det viktigt att se till att det inte finns någon kortslutning mellan 0 V och jord.

GIVARSKALA

En typ av skala med tjockt tvärsnitt.

Renishaws RSLM och RELM är givarskalor, till exempel.

Ti

Standard digitalt gränssnitt för TONiC-pulsgivarserien.

THERMAL EXPANSION VÄRMEUTVIDGNING

Se CTE.

TONiC™ ÖPPEN INKREMENTELL PULSGIVARE

En serie kompakta optiska inkrementella pulsgivare från Renishaw, med kapacitet för högpresterande rörelsestyrning. Läshuvudet använder dynamisk signalbearbetning och den optiska referensmarkeringsdetektorn är direkt integrerad i den inkrementella signalsensorn. TONiC har utmärkta signal-brus-egenskaper och robust immunitet mot föroreningar.

UHV

Ultrahögt vakuum. UHV definieras allmänt som lufttryck under 10-9 Torr.

Renishaw tillhandahåller vissa läshuvuden som är optimerade för användning i UHV-miljöer. Dessa huvuden tillverkas av rena material och är konstruerade för att minimera förångning (att kemikalier avges medan vakumkammaren är ned-pumpad).

VELOCITY RIPPLE HASTIGHETSPULSATION

I rörelsestyrningssystem kallas alla avvikelser mellan den beordrade hastigheten och den verkliga hastigheten vid en viss tidpunkt för hastighetspulsation. Faktorer som bidrar till hastighetspulsation är t.ex. pulsgivarens upplösning och SDE (Sub-Divisional Error).

VIONiC™ ÖPPEN INKREMENTELL PULSGIVARE

VIONiC-serien är Renishaws allt-i-ett digitala inkrementella pulsgivare med extremt hög noggrannhet med många olika alternativ för linjära och roterande skalor. VIONiC kombinerar Renishaws beprövade filtreringsoptik och avancerad interpolering i läshuvudet, och har ett SDE (Sub‑Divisional Error) på normalt < ±15 nm och upplösningar ner till 2,5 nm.

VIONiC-läshuvuden är designade med ett intuitivt autokalibreringsläge, vilket gör dem enkla att installera. Tillvalet Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 finns tillgängligt för feedback i realtid för pulsgivardata under installation eller för diagnostik på fältet.

VPP

Volts peak-to-peak (volt topp-till-topp). En metod för att mäta storleken på en vågform, genom att mäta från den maximala positiva amplituden till den minimala negativa amplituden hos vågformen. Den analoga utmatningen från många inkrementella pulsgivare definieras som 1 Vpp.

En annan standard är att mäta medel-till-topp, vilket används för att beskriva SDE, till exempel. För symmetriska vågformer (såsom sinus och cosinus) är medel-till-topp halva topp-till-topp-värdet.

YAW TIPPNING

Rotation längs en vertikal axel

ZEROMET™

En form av Invar (nickel-järnlegering med låg CTE) som är speciellt utvalt för dess mycket höga stabilitet. Renishaw tillhandahåller skalor med låg CTE tillverkade av ZeroMet.