Přeskočit navigaci

Kdy mám pracovat se sondou?

Díky inovativní technologii, osvědčeným metodám a odborné podpoře vám společnost Renishaw pomůže uvést do chodu či zastavit obrábění stisknutím jediného tlačítka.

Productive Process Pyramid™

Schéma Productive Process Pyramid™ (Pyramida produktivního procesu) společnosti Renishaw představuje koncept efektivního řízení procesu ve všech fázích výroby. Jednotlivé vrstvy pyramidy ukazují jak lze systematicky odstraňovat proměnlivosti z procesu obrábění a zvýšit přesnost výroby.

Vrstva kontrola hotového výrobku se týká informativního měření dokončeného výrobku po skončení obrábění. Práce se sondou má aktivní úlohu prakticky všech vrstvách procesu.

Vrstva aktivní zpětné vazby se zabývá zdroji odchylek souvisejících s obráběním, ke kterým patří například opotřebení nástroje nebo teplotní dilatace. Poskytuje tak inteligentní zpětnou vazbu procesu obrábění v jeho průběhu.

Vrstva nastavení procesu se zabývá předvídatelnými zdroji odchylek, jako je umístění dílce, rozměry nástroje a posunutí na stroji, které mohou zapříčinit výrobu neshodných dílců.

Vrstva přípravy výroby je zaměřena na stabilitu prostředí, ve kterém bude obrábění probíhat. Preventivní opatření zaměřená na eliminaci zdrojů odchylek před zahájením obrábění.

Prediktivní

Činnosti prováděné před započetím obrábění, které pomáhají zajistit, aby obrábění bylo úspěšné.

Správné nastavení stroje zahrnuje…

 • Vyrovnání upínacích přípravků, rotačních os a indexovacích zařízení, které budou použity k ustavení a upnutí obrobku.
 • Nastaveni správné polohy referenčních bodů na upínačích a středů os otáčení indexovacích zařízení.

Správné ustavení součásti zahrnuje…

 • Identifikace dílce a výběr správného NC programu.
 • Ustavení polohy referenčního prvku na dílci a natočení pracovního souřadného systému stroje (WCS).
 • Zjištění přídavku na obrábění a určení hloubky třísky pro hrubovací a dokončovací operace.
 • Správná orientace dílce na stole stroje tak, aby bylo možné při obrábění dosáhnout na požadované plochy.

Správné nastavení nástroje zahrnuje…

 • Nastavení délky nástroje vzhledem k referenční ploše nebo referenčnímu nástroji, zavedení odpovídající nástrojové korekce a kontrolu, že takto nastavená délka je v mezích požadované tolerance.
 • Nastavení průměru rotujícího nástroje a zavedení odpovídající nástrojové korekce.

Aktivní

Opatření v této vrstvě Pyramidy zahrnují činnosti a akce prováděné v průběhu obrábění. Tato opatření automaticky vytvářejí odezvu na stav materiálu, na aktuální odchylky od očekávaných rozměrů nebo na jiné neočekávané stavy procesu. Díky těmto odezvám lze proces ovlivňovat a řídit směrem k očekávanému výsledku.

Měření obrobku během cyklu obrábění:

 • Na základě zjištěných hodnot lze reagovat na odchylky způsobené například deformací dílce, vychýlením nástroje nebo vlivům teplotních deformací.
 • Na základě zjištěných hodnot lze automaticky upravit aktuální hodnoty natočení souřadného systému, aktualizovat parametry obrábění, změnit korekční hodnoty v tabulkách nástrojů a větvit chod programu pomocí logických podmínek tak, aby výsledkem byl bezvadný výrobek.

Detekce poškození a opotřebení nástrojů:

 • Kontrola přítomnosti nástroje.
 • Poloha nástroje - pro zjištění, zda nedošlo k vytažení nástroje z vřetene.
 • Poškozený a/nebo odštípnutý břit nástroje.

Informativní

Vrchol Pyramidy představuje proměření vyrobeného dílu a výstupní informace z měření. Tyto údaje mohou být využity ke zdokumentování ukončeného procesu nebo k modifikaci procesu následujícího.

Záznamy o procesu obrábění...

 • Lze zaznamenat události, ke kterým došlo během obrábění, například automatické nebo manuální změny nastavení parametrů stroje nebo NC programu.
 • Zásahy do procesu obrábění, které mohly ovlivnit výsledný výrobek.

Měření hotového dílce přímo na stroji

 • Umožňuje kontrolu důležitých prvků dílce přímo na stroji, před odepnutím a manipulací.
 • Důvěra ve stabilitu procesu obráběni.

Protokoly o měření...

 • Dokumentovaný záznam o shodě dílce se specifikacemi.
 • Historie měření umožňuje monitorovat stav stroje a plánovat preventivní opravy a údržbu stroje.

Spočítejte si, jakým přínosem budou sondy pro váš proces obrábění

Pokud ještě pořád nastavujete nástroje a dílce ručně a chcete zjistit, jaké výhody má použití snímacích sond na stroji, podívejte se na Kalkulátor návratnosti sond

Důležité publikace o obráběcích strojích

Další informace a publikace o obráběcích strojích viz další informace.