Omiń nawigację

Funkcja oprogramowania – Process Monitor

Funkcja Process Monitor umożliwia wyświetlanie aktualnego stanu kontroli oraz całą historię dotychczasowych pomiarów, ułatwiając zarządzanie i wykonywanie ponownego zerowania systemu.

Process Monitor — informacje na temat procesu w hali produkcyjnej

Funkcja Process Monitor wyświetla wykres słupkowy ostatnio mierzonych części, historię wyników wybranego elementu, a także trzy wskazania stanu umożliwiające zarządzanie ponownym zerowaniem przy wykorzystaniu przedmiotu wzorcowego.

Ustawienie ponownego pomiaru wzorca można skonfigurować na podstawie dryftu temperaturowego, czasu od ostatniego zerowania, liczby zmierzonych części lub połączenia tych parametrów. Funkcja Process Monitor wyświetla przypomnienie, gdy konieczne jest przeprowadzenie ponownego pomiaru przedmiotu wzorcowego.

Można też eksportować historię wyników dla każdej cechy w postaci pliku .csv lub obrazu, ułatwiając w ten sposób udostępnianie wyników.

Dryft temperaturowy od ostatniego pomiaru wzorca

Ikona temperatury przedstawia odczyt z czujnika wbudowanego w system Equator, informując o zmianie wartości od ostatniego zerowania systemu czyli pomiaru przedmiotu wzorcowego. Po wybraniu tej opcji wyświetlany jest wykres przedstawiający przebieg zarejestrowanych wartości temperatury. Administrator systemu może w razie potrzeby ustawić akceptowalny zakres zmian wartości temperatury, w przypadku przekroczenia limitu zielony pasek zmieni kolor na czerwony.

Limit dryftu temperaturowego jest inny dla każdego przedmiotu i zależy od jego geometrii oraz materiału a także od tolerancji wykonania. Na przykład cienkościenny przedmiot z aluminium będzie się rozszerzać i kurczyć inaczej, niż grubościenny przedmiot stalowy. Aby określić właściwy limit dryftu temperaturowego, można zapętlić program kontrolny, mierząc ten sam przedmiot, zaś funkcja Process Monitor będzie rejestrować zmianę kontrolowanych wartości każdej cechy w momencie zmiany temperatury. Gdy mierzone dane osiągną nieakceptowalną wartość (często 10% pola tolerancji) dla jednej z kontrolowanych cech, wtedy można precyzyjnie określić limit dryftu temperaturowego.

Wykres słupkowy aktualnego stanu i tabela elementów

Wykres słupkowy aktualnego stanu przedstawia wyniki kontroli ostatnio mierzonego przedmiotu, a kolumna „W tolerancji” przedstawia zakres wykorzystanego pola tolerancji. Jeśli wynik mieści się w polu tolerancji, wskaźnik jest w kolorze zielonym i w przypadku przekroczenia tolerancji zmienia kolor na czerwony. Administrator może też ustawić górną lub dolną granicę ostrzeżenia — gdy wartość osiągnie te granice, pasek zmieni kolor na pomarańczowy, umożliwiając operatorowi korektę procesu przed wyprodukowaniem wybrakowanych części.

Każdy element ma oddzielny wiersz w tabeli elementów wraz z nazwą, typem, górną i dolną odchyłką graniczną, wartością nominalną i rzeczywistą.

Podczas wybierania elementów z tabeli na wyświetlaczu graficznym przedstawiana jest historia pomiarów wybranej cechy. Wykres przedstawia również górne i dolne wymiary graniczne zdefiniowane w programie pomiarowym oraz wszystkie limity ostrzeżeń ustawione przez administratora w oknie funkcji Process Monitor.

Funkcja Process Monitor do ponownego pomiaru przedmiotu wzorcowego