Skip navigation

EL - Ασφάλεια

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την αποσυσκευασία κι εγκατάσταση του συστήματος REVO-2, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας που ακολουθούν και να διασφαλίσει ότι θα εφαρμόζονται πάντοτε από όλους τους χειριστές του συστήματος.

Τα RSP2, RSP2 V2, SFP1 και RSP3-x πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με την κεφαλή REVO / REVO-2 της Renishaw.

Οι χειριστές πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση και εφαρμογή του συστήματος αισθητήρα REVO / REVO-2 και των συνοδευτικών προϊόντων, σε σχέση με το μηχάνημα στο οποίο τοποθετείται, για να τους επιτραπεί να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο μηχάνημα.

Σε ορισμένα εξαρτήματα του συστήματος REVO-2 και των σχετικών προϊόντων χρησιμοποιούνται μόνιμοι μαγνήτες. Είναι σημαντικό να κρατάτε τους μαγνήτες μακριά από στοιχεία που μπορεί να επηρεαστούν από μαγνητικά πεδία, π.χ. συστήματα αποθήκευσης δεδομένων, βηματοδότες, ρολόγια, κ.λπ.

Εκπομπές λέιζερ των 3R RSP2 και SFP1

Γίνονται αναφορές σε χαρακτηριστικά που δηλώνονται ως † και ‡ στις παρακάτω εικόνες. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Συνιστάται να εξοικειωθείτε με τα μέρη του συστήματος REVO-2.

Εικόνα ασφαλείας των 3R RSP2 και SFP1

Αυτές οι εκδόσεις RSP2 και SFP1 έχουν ταξινομηθεί ως προϊόντα λέιζερ της Τάξης 3R σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 60825-1:2007. Η ταξινόμηση αυτή στηρίζεται στην ισχύ λέιζερ που εκπέμπεται στην απίθανη περίπτωση θραύσης του συγκρατητήρα επαφέα, όπως ορίζουν τα κριτήρια «πρώτης βλάβης» βάσει των EN 60825-1. Ελλείψει της σχετικής βλάβης, η εκπεμπόμενη ισχύς λέιζερ είναι αμελητέα.

RSP2 and SFP1 Safety label information
Κλειδί
† Επαφές διακοπτών ασφαλείας ‡ Άνοιγμα λέιζερ και οπτικό παράθυρο
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην απομακρύνετε τις προειδοποιητικές ετικέτες ασφαλείας που βρίσκονται επάνω στο σώμα αισθητήρα των RSP2 και SFP1.

Παραγωγή λέιζερ

  • Μέγιστη παραγωγή: < 5 mW
  • Διάρκεια παλμού: συνεχές κύμα
  • Μήκος κύματος: 670 nm
  • Απόκλιση δέσμης: 2 mrad

Τα σώματα των RSP2 και SFP1 περιέχουν ενσωματωμένες πηγές λέιζερ της τάξης 3Β και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στην περίπτωση σοβαρής βλάβης σε, ή θραύσης, οποιουδήποτε τμήματος του προϊόντος. Σε τέτοιες περιπτώσεις αποσυνδέστε ΑΜΕΣΩΣ την πηγή ισχύος, απομακρύνετε τη και μη προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε εκ νέου τα εξαρτήματα. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για υποδείξεις.

Σε φυσιολογική λειτουργία η δέσμη λέιζερ εσωκλείεται εντελώς μέσα στο σώμα του αισθητήρα και στο σώμα συγκρατητήρα επαφέα και δεν είναι προσβάσιμη στον χρήστη. Η αφαίρεση του συγκρατητήρα επαφέα απομακρύνει δύο ομάδες επαφών διακοπτών ασφαλείας όπως †, ώστε να διακόπτεται αυτόματα η ισχύς λέιζερ και να εμποδίζεται η έκθεση στη δέσμη.

Σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα, οι επαφές των διακοπτών ασφαλείας πρέπει να επιθεωρούνται και να ελέγχονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι καθαρές και χωρίς αερομεταφερόμενους ρύπους, όπως σκόνη, θραύσματα ή ρινίσματα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, αυτού του είδους η ρύπανση μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες και να αυξήσει με αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο να τροφοδοτούνται τα λέιζερ με ισχύ, χωρίς να έχει τοποθετηθεί κάποιος συγκρατητήρας επαφέα. Μη συνδέετε ποτέ αντικείμενα που είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος στις, ή ανάμεσα στις, επαφές. Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού που δίνονται στην ενότητα Συντήρηση.

Πριν από την επιθεώρηση, να αφαιρείτε πάντοτε τα σώματα των RSP2 και SFP1 από τις κεφαλές των αισθητήρων. Ποτέ μην κοιτάτε απευθείας στο άνοιγμα του λέιζερ, αναφέρεται ως ‡, ενώ τα σώματα των RSP2 ή SFP1 είναι ακόμα συνδεδεμένα στην κεφαλή αισθητήρα.

Στην απίθανη περίπτωση θραύσης του στελέχους συγκρατητήρα επαφέα, χωρίς εκτοπισμό της μανταλωμένης σύνδεσης μεταξύ του αισθητήρα και του συγκρατητήρα επαφέα, υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος έκθεσης σε φως λέιζερ της κατηγορίας 3R από το άνοιγμα του σπασμένου στελέχους επαφέα. Η απευθείας οπτική επαφή είναι πιθανό να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην όραση και πρέπει να αποφεύγεται. Εάν συμβεί θραύση, αποφεύγετε να κοιτάτε απευθείας σε οποιοδήποτε εκπεμπόμενο ή αντανακλώμενο φως λέιζερ και να πατήσετε το διακόπτη σταματήματος κινδύνου στη μονάδα χειροκίνητου ελέγχου, ώστε να αποφύγετε μη αναμενόμενη κίνηση. Στη συνέχεια απομακρύνετε χειροκίνητα τον αισθητήρα και το συγκρατητήρα επαφέα από την κεφαλή REVO-2. Μόλις γίνει αυτό πρέπει το εξάρτημα να μετακινηθεί χειροκίνητα από τη μηχανή και να γίνει αξιολόγηση της ζημιάς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει απόπειρα επισκευής ή εκ νέου χρήση του χαλασμένου συγκρατητήρα επαφέα. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για υποδείξεις.

Εκπομπές λέιζερ Τάξης 1 του RSP2 V2

Γίνονται αναφορές σε χαρακτηριστικά που δηλώνονται ως ‡ στις παρακάτω εικόνες. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Συνιστάται να εξοικειωθείτε με τα μέρη του συστήματος REVO-2.

Εικόνα ασφαλείας του RSP2 V2 Τάξης 1

Η έκδοση RSP2 έχει ταξινομηθεί ως προϊόν λέιζερ της Τάξης 1 σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 60825-1:2014.

RSP2 - front and bottom view
Κλειδί
‡ Οπτικό παράθυρο

Το σώμα του RSP2 V2 περιέχει ενσωματωμένες πηγές λέιζερ της τάξης 3B και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στην περίπτωση σοβαρής βλάβης σε, ή θραύσης, οποιουδήποτε τμήματος του προϊόντος. Σε τέτοιες περιπτώσεις αποσυνδέστε ΑΜΕΣΩΣ την πηγή ισχύος, απομακρύνετε τη και μη προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε εκ νέου τα εξαρτήματα. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για υποδείξεις.

Πριν από την επιθεώρηση, να αφαιρείτε πάντοτε το σώμα του RSP2 V2 από την κεφαλή του αισθητήρα.

Εάν ο συγκρατητήρας επαφέα απομακρυνθεί χειροκίνητα ή λόγω υπέρβασης διαδρομής, η ακτίνα είναι προσβάσιμη μέσω του οπτικού παραθύρου που αναφέρεται ως ‡ στην απεικόνιση. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, για την παρεμπόδιση πιθανών κινδύνων διάσπασης, το λέιζερ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν αφαιρεθεί ο συγκρατητήρας επαφέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο συγκρατητήρας επαφέα πρέπει να αντικατασταθεί μόλις αυτό είναι πρακτικά δυνατό.

Εκπομπές φωτοδιόδων LED του RSP3-x

Ο αισθητήρας ανίχνευσης του RSP3-x περιέχει ενσωματωμένες πηγές LED υψηλής ισχύος και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στην περίπτωση σοβαρής βλάβης σε, ή θραύσης, οποιουδήποτε τμήματος του RSP3-x. Σε τέτοιες περιπτώσεις αποσυνδέστε ΑΜΕΣΩΣ την πηγή ισχύος, απομακρύνετε τη και μη προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε εκ νέου τα εξαρτήματα. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για υποδείξεις.

RCP TC-2 και RCP TC-3

Η μέθοδος διακοπής ισχύος είναι η αποσύνδεση του καλωδίου ισχύος ή η αποσύνδεση της παροχής.

Φίλτρα αέρα

Η πίεση παροχής αέρα στην είσοδο στα φίλτρα αέρα πρέπει να ανέρχεται σε ένα μέγιστο 8,5 bar. Παρακαλούμε παρατηρήστε τα φυσιολογικά προληπτικά μέτρα για το συμπιεσμένο αέρα.

Γενική λειτουργία και συντήρηση

Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον Ελεγκτή UCC S5 της Renishaw.

Προτείνεται να απενεργοποιείται η ισχύς προτού διεξαχθούν οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης.

Η συντήρηση περιορίζεται στις διαδικασίες που περιγράφονται στο τμήμα Συντήρησης.

Πρέπει να φροντίσετε ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα παράθυρα ανοίγματος λέιζερ, αναφέρονται ως ‡, τα οποία βρίσκονται στα RSP2, RSP2 V2, SFP1 και στους συγκρατητήρες επαφέα ζευγαρώματος, δεν πρόκειται να πάθουν ζημιά επειδή είναι κατασκευασμένα από γυαλί και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση θραύσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση χειριστηρίων ή ρυθμίσεων, καθώς και η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που καθορίζονται στο παρόν μπορεί να προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

Προειδοποιήσεις

Προσέξτε τις ξαφνικές κινήσεις. Ο χρήστης πρέπει να παραμένει εκτός του χώρου που επηρεάζεται από όλους τους συνδυασμούς λειτουργίας της κεφαλής του αισθητήρα και του επαφέα. Ο προμηθευτής του μηχανήματος πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο χρήστης γνωρίζει όλους τους συνδυασμούς λειτουργίας του συστήματος.

Σε όλες τις εφαρμογές που συνεπάγονται τη χρήση εργαλείων μηχανημάτων και εξαρτημάτων CMM, συνιστάται η χρήση συσκευής προστασίας των ματιών.

Αποτελεί ευθύνη του προμηθευτή του μηχανήματος να εξασφαλίσει ότι ο χρήστης είναι ενήμερος για τυχόν κινδύνους που συνεπάγεται η λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στα εγχειρίδια του προϊόντος της Renishaw. Είναι επίσης ευθύνη του να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν τα απαιτούμενα προστατευτικά καλύμματα και οι συνδέσεις ασφαλείας.

Βλέπετε τις οδηγίες λειτουργίας του προμηθευτή του μηχανήματος.

Τα μέρη του συστήματος δεν περιέχουν εξαρτήματα τα οποία απαιτούν συντήρηση, με εξαίρεση τα RCP TC-2, RCP TC-3, RCP2 και FCR25. Δεν πρέπει να γίνεται καμία απόπειρα αποσυναρμολόγησης οποιουδήποτε τμήματος του προϊόντος. Στην περίπτωση προβλήματος παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για υποστήριξη.

Υπό ορισμένες συνθήκες το σήμα του ανιχνευτή μπορεί να υποδεικνύει λανθασμένη ένδειξη τοποθέτησης του ανιχνευτή. Μη βασίζεστε στα σήματα ανιχνευτή για τη διακοπή της κίνησης του μηχανήματος.

Η παράκαμψη της ενεργοποίησης αισθητήρα θα εμποδίσει τη μηχανή από το να αποσυρθεί σε περίπτωση σύγκρουσης του αισθητήρα.

Οι σύνδεσμοι αισθητήρα έχουν σχεδιαστεί για την αποδέσμευση του αισθητήρα και/ ή του συγκρατητήρα επαφέα στην περίπτωση σύγκρουσης.

Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Υπάρχει κίνδυνος συμπίεσης μεταξύ εξαρτημάτων. Μην κρατάτε τον αισθητήρα ή την κεφαλή του αισθητήρα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

Οι ασφάλειες πρέπει να αντικαθίστανται με ασφάλειες του ίδιου τύπου και της ίδιας έντασης για λόγους ασφαλείας.

Η κεφαλή πρέπει να μεταφέρεται σε συσκευασία που παρέχεται από την Renishaw.

Τα καλώδια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Renishaw. Η εσφαλμένη καλωδίωση θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφεύγετε να αγγίζετε τους αισθητήρες (συμπεριλαμβανομένων των βραχιόνων αντίβαρου), τους συγκρατητήρες επαφέων και τα άλλα μέρη όταν η κεφαλή REVO-2 είναι ενεργοποιημένη (πράσινη ένδειξη LED σερβομηχανισμού) και το σύστημα είναι έτοιμο για την εκτέλεση μετρήσεων.