Přeskočit navigaci

Zásady společnosti Renishaw k boji proti úplatkářství

Náš globální program pro boj proti úplatkářství je navržen tak, aby všichni zaměstnanci, stejně jako ti, se kterými uzavíráme obchody, daný přístup dodržovali. Tyto zásady se rovněž zabývají rizikem porušení právních předpisů k zamezení úplatkářství a korupce, které jsou platné v různých částech světa.

Společnost Renishaw vyznává filozofii nulové tolerance vůči úplatkářství a korupci. Toto se aplikuje bez výjimek. Úplatkářství je nejen nezákonné, ale také neetické a může způsobit vážné společenské škody.

Výkonný výbor společnosti Renishaw schválil předmětné zásady k zamezení úplatkářství a korupce, na které dohlíží a poskytuje jim podporu skupinový pověřenec v naší centrále ve Velké Británii a dále pak lokální pověřenci v dalších zemích, ve kterých působíme.

Tyto zásady se vztahují na všechny osoby vykonávající činnost pro společnost Renishaw, včetně dočasných zaměstnanců, smluvních partnerů, studentů na stážích, zprostředkovatelů a třetích stran, které jednají jménem kterékoli společnosti ze skupiny Renishaw (podle Manuálu týkající se kontroly nad skupinou Renishaw). Tyto zásady se vztahují také na všechna obchodní jednání a transakce ve všech zemích, ve kterých skupina Renishaw působí.

Řízení a posuzování rizik

Posuzování rizik a princip náležité opatrnosti

Náš právní tým spolupracuje s nejvyšším vedením jak ve Velké Británii, tak v dalších zemích, ve kterých působíme, a to za účelem identifikace rizikových oblastí. Zároveň spolupracuje s vedením prostřednictvím programu k dodržování předpisů s cílem minimalizovat rizika. Každý region je povinen zavést procesy k zamezení úplatkářství, které odpovídají jeho provoznímu prostředí.

Společnost Renishaw zajišťuje, že se její postupy náležité opatrnosti vůči dodavatelům a zákazníkům zaměřují na tři vysoce rizikové oblasti:

  1. Kde vykonáváme obchodní činnost
  2. Jak obchodní činnost vykonáváme
  3. S kým obchody uzavíráme

Školení zaměstnanců a komunikace

Zásady k zamezení úplatkářství a korupce byly zpřístupněny všem zaměstnancům (včetně nových zaměstnanců v rámci jejich zaškolovacího procesu) a na intranetu byla zřízena speciální stránka obsahující předmětné klíčové informace. Všichni zaměstnanci absolvují online školení k zamezení úplatkářství a korupce. Zaměstnanci jsou povinni nahlásit jakékoli podezření na porušení těchto zásad vedoucímu právního oddělení skupiny Renishaw, nebo prostřednictvím služby Speak Up, která je určena k oznamování porušení právních povinností.

Monitorování a přezkum

Pravidelně sledujeme a kontrolujeme, zda jsou dodržovány aktuální požadavky týkající se boje proti úplatkářství, a to prostřednictvím našich interních kontrolních procesů. Pravidelně podáváme zprávy výboru pro audit i představenstvu a snažíme se postihovat nová nebo vznikající rizika.

Předmětné zásady lze najít v dokumentu níže.

Související dokumenty