Skip navigation

Appendix 1 - International safety warnings

BG - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Warning triangle - yellow Когато върху продукта е показан този символ, потребителят трябва да направи справка с ръководството за потребителя за информация и съвет за безопасност.

Съществуват рискове от притискане между движещи се части и между движещи се и неподвижни части. Да не се държи пробникът или главата на пробника по време на работните движения, или при ръчна смяна на пробника.

Пазете се от неочаквано движение. Потребителят трябва да остава извън пълния работен обсег на комбинациите глава на пробника / удължител / пробник.

Препоръчва се защита на очите във всички приложения, включващи използване на машини или CMM.

Обикновено в приборите Renishaw с мрежово захранване няма части, които да се обслужват от потребителя. Дефектиралите прибори да се връщат в сервизния център за обслужване на клиенти на Renishaw.

Заменяйте изгорелите предпазители с нови от същия тип. Вж. информацията по безопасност в съответната документация за продукта.

За инструкции по отношение безопасното почистване на продуктите Renishaw вж. информацията за поддръжка в съответната документация на продукта.

Преди извършване на всякакви операции по поддръжката да се изключва захранването.

Вж. инструкциите за работа на доставчика на машината.

Отговорност на доставчика на машината е да гарантира, че на потребителя са обяснени всякакви рискове по време на работа, включително онези, упоменати в документацията на продуктите Renishaw и да гарантира осигуряване на съответни предпазители и обезопасителни блокировки.

При определени обстоятелства сигналът от пробника може да посочва фалшиво състояние на опрян пробник. Да не се разчита на сигналите от пробника за спиране движението на машината.

Ако оборудването се използва по начин, който не е указан от производителя, осигуряваната от оборудването защита може да се влоши.

Очакваният метод за осигуряване на аварийно спиране за продуктите Renishaw е да се изключи захранването.

CS - UPOZORNĚNÍ

Warning triangle - yellow Jestliže je na výrobku zobrazen tento symbol, musí uživatel nahlédnout do příručky pro instalaci a obsluhu a přečíst si informace a bezpečnostní doporučení.

Mezi pohyblivými součástmi a mezi pohyblivými a statickými součástmi hrozí nebezpečí přiskřípnutí. Při přesunování nebo ručním nastavování sondy nedržte snímací hlavici.

Dejte pozor na nečekaný pohyb stroje. Uživatel by měl setrvávat mimo pracovní rozsah stroje, zejména mimo místa pohybu snímací hlavice, prodloužení a sondy.

Při jakékoli práci s obráběcími stroji nebo souřadnicovými měřicími stroji (CMM) je doporučeno používat ochranu očí.

Síťově napájené produkty Renishaw obvykle neobsahují žádné části opravitelné uživatelem. Vadné jednotky zašlete do centra autorizovaného servisu společnosti Renishaw.

Spálené pojistky nahraďte novými pojistkami stejného typu. Pokyny naleznete v informacích o bezpečném provozu uvedených v příslušné dokumentaci k produktu.

Pokyny týkající se bezpečného čištění produktů společnosti Renishaw naleznete v části věnované informacím o údržbě v příslušné dokumentaci k produktu.

Před započetím jakékoliv údržby zařízení odpojte napájení.

Přečtěte si provozní pokyny dodavatele příslušného stroje.

Povinností dodavatele stroje je informovat uživatele o nebezpečích spojených s provozem i o nebezpečích zmiňovaných v dokumentaci k produktům společnosti Renishaw a zajistit dostatečné ochranné a bezpečnostní systémy.

Za určitých okolností může signál sondy nesprávně označovat klidový stav sondy. Nevyužívejte signály sondy jako hlavní impuls pro zastavování stroje.

Používá-li se zařízení způsobem, který není výrobcem specifikován, může dojít ke snížení ochrany zajištěné zařízením.

Předpokládaným způsobem nouzového zastavení produktů společnosti Renishaw je odpojení napájení.

DA - ADVARSLER

Warning triangle - yellow Når dette symbol vises på produktet, skal brugeren rådføre sig med installations- og brugervejledningen for at søge oplysninger og sikkerhedsråd.

Der er risiko for at blive klemt mellem bevægelige dele og mellem bevægelige og statiske dele. Hold ikke sondehovedet under bevægelse eller ved manuelle sondeskift.

Pas på uventede bevægelser. Brugeren bør holde sig uden for hele probehovedets/forlængerens/probekombinationernes arbejdsområde.

I alle tilfælde, hvor der anvendes værktøjs- og koordinatmålemaskiner, anbefales det at bære beskyttelsesbriller.

Der er normalt ingen dele inde i Renishaw-enhederne, som sluttes til lysnettet, der kan efterses eller repareres af brugeren. Send alle defekte enheder til Renishaws kundeservicecenter.

Udskift sikringer, der er sprunget, med nye komponenter af samme type. Se i under sikkerhed i produktdokumentationen.

Se under vedligeholdelse i produktdokumentationen for at få instruktioner til sikker rengøring af Renishaw-produkter.

Afbryd strømforsyningen, før der foretages vedligeholdelse.

Se maskinleverandørens brugervejledning

Det er maskinleverandørens ansvar at sikre, at brugeren er bekendt med eventuelle risici i forbindelse med driften, herunder de risici, som er nævnt i Renishaws produktdokumentation, og at sikre, at der er tilstrækkelig afskærmning af sikkerhedsblokeringer.

Under visse omstændigheder kan sondesignalet ved en fejl angive, at sonden står stille. Stol ikke på, at probesignaler vil stoppe maskinens bevægelse.

Hvis udstyret anvendes på en måde, som ikke er specificeret af producenten, kan udstyrets beskyttelse blive påvirket.

Den forventede metode til nødstop af Renishaw-produkter er afbrydelse strømforsyningen.

DE - SICHERHEITSANWEISUNGEN

Warning triangle - yellow Wenn dieses Symbol auf dem Produkt abgebildet ist, muss der Anwender die Informationen und Sicherheitshinweise des Installations- und Benutzerhandbuchs beachten.

Zwischen beweglichen sowie zwischen beweglichen und statischen Bauteilen besteht Einklemmgefahr. Der Dreh-/Schwenkkopf darf während des Betriebs oder einem Messtasterwechsel nicht berührt oder festgehalten werden.

Nehmen Sie sich vor unerwarteten Bewegungen in Acht. Der Anwender darf sich nur außerhalb des Messtaster-Arbeitsbereiches aufhalten.

Bei Arbeiten an Werkzeugmaschinen oder Koordinatenmessgeräten wird Augenschutz empfohlen.

Die mit Netzstrom versorgten Renishaw-Einheiten enthalten im Normalfall keine Bauteile, die durch den Anwender gewartet werden können. Senden Sie defekte Geräte an Ihren Renishaw Kundendienst zurück.

Durchgebrannte Sicherungen dürfen nur mit gleichwertigen ersetzt werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise der zugehörigen Dokumentation.

Anweisungen zur sicheren Reinigung von Renishaw-Produkten finden Sie in den Wartungsinformationen der zugehörigen Produktdokumentation.

Bevor Wartungsarbeiten begonnen werden, muss die Stromversorgung getrennt werden.

Beachten Sie die Bedienungsanleitungen des Maschinenherstellers.

Es obliegt dem Maschinenlieferanten, den Anwender über alle Gefahren, die sich aus dem Betrieb der Ausrüstung, einschließlich der, die in der Renishaw Produktdokumentation erwähnt sind, zu unterrichten und sicherzustellen, dass ausreichende Schutzvorrichtungen und Sicherheitsverriegelungen eingebaut sind.

Es kann passieren, dass der Messtaster fälschlicherweise eine Ruhestellung signalisiert. Verlassen Sie sich nicht alleine auf das Signal des Mess-Systems, um Maschinenbewegungen zu stoppen.

Wird das Gerät für einen nicht vom Hersteller spezifizierten Zweck benutzt, kann dies zu einer Beeinträchtigung des vom Gerät bereitgestellten Schutzes führen.

Renishaw-Produkte im Notfall durch Ausschalten der Stromversorgung stoppen.

EL - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

Warning triangle - yellow Όπου εμφανίζεται αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν, ο χρήστης πρέπει να ανατρέξει στον οδηγό εγκατάστασης και στον οδηγό χρήστη, για πληροφορίες και για συμβουλές ασφαλείας.

Υπάρχει κίνδυνος πιασίματος μεταξύ των κινούμενων μερών όπως και μεταξύ των κινούμενων και στατικών μερών. Μη συγκρατείτε την κεφαλή ανιχνευτή κατά τη διάρκεια των κινήσεων ούτε και κατά τη διάρκεια χειροκίνητων αλλαγών του ανιχνευτή.

Προσέξτε τις απροσδόκητες κινήσεις. Ο χρήστης πρέπει να παραμένει εκτός του χώρου στον οποίο διεξάγονται όλοι οι συνδυασμοί λειτουργίας της κεφαλής ανιχνευτή, της προέκτασης και του ανιχνευτή.

Σε όλες τις εφαρμογές που συνεπάγονται τη χρήση εργαλείων μηχανημάτων και εξαρτημάτων CMM, συνιστάται η χρήση συσκευής προστασίας των ματιών.

Στο εσωτερικό μονάδων της Renishaw που συνδέονται με την κεντρική παροχή ρεύματος δεν υπάρχουν εξαρτήματα που χρειάζονται συντήρηση από το χρήστη. Επιστρέψτε τις ελαττωματικές μονάδες σε εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Renishaw.

Αντικαταστήστε τις καμένες ασφάλειες με νέες ασφάλειες του ίδιου τύπου. Ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του έντυπου συνοδευτικού υλικού του αντίστοιχου προϊόντος.

Για οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή καθαρισμό των προϊόντων Renishaw, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση του έντυπου συνοδευτικού υλικού του αντίστοιχου προϊόντος.

Αποσυνδέστε το μηχάνημα από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν επιχειρήσετε οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες λειτουργίας του προμηθευτή του μηχανήματος.

Αποτελεί ευθύνη του προμηθευτή του μηχανήματος να εξασφαλίσει ότι ο χρήστης είναι ενήμερος για τυχόν κινδύνους που συνεπάγεται η λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στα εγχειρίδια του προϊόντος της Renishaw. Είναι επίσης ευθύνη του να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν τα απαιτούμενα προστατευτικά καλύμματα και οι συνδέσεις ασφαλείας.

Υπό ορισμένες συνθήκες το σήμα του ανιχνευτή μπορεί να υποδεικνύει λανθασμένη ένδειξη τοποθέτησης του ανιχνευτή. Μη βασίζεστε στα σήματα ανιχνευτή για τη διακοπή της κίνησης του μηχανήματος.

Εάν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται με τρόπο μη προδιαγεγραμμένο από τον κατασκευαστή, η παρεχόμενη προστασία του εξοπλισμού πιθανώς να παρεμποδίζεται.

Η αναμενόμενη μέθοδος διακοπής έκτακτης ανάγκης για τα προϊόντα Renishaw είναι η αποσύνδεσή τους από το ηλεκτρικό ρεύμα.

ES - AVISOS

Warning triangle - yellow Si aparece este símbolo en el producto, el usuario deberá consultar la guía de instalación y de uso para obtener más información y consejos sobre seguridad.

Existe el peligro de atraparse los dedos entre las distintas partes móviles y entre partes móviles y fijas. No sujetar la cabeza de la sonda mientras se mueve, ni durante los cambios manuales de la sonda.

Preste atención a los movimientos imprevistos. El usuario debe quedarse fuera del grupo operativo completo compuesto por la cabeza de sonda/extensión/sonda o cualquier combinación de las mismas.

Se recomienda usar gafas de protección en todas las aplicaciones que implican el uso de Máquinas-Herramienta y máquinas de medición de coordenadas.

Dentro de las unidades Renishaw que se enchufan a la red, normalmente no existen piezas que puedan ser mantenidas por el usuario. Las unidades defectuosas deben ser devueltas a un Centro de Servicio al Cliente Renishaw.

ustituir los fusibles fundidos con componentes nuevos del mismo tipo. Remitirse a la sección titulada SEGURIDAD (SAFETY) en la documentación sobre el producto.

Para instrucciones sobre seguridad a la hora de limpiar los productos Renishaw, remitirse a la sección titulada MANTENIMIENTO (MAINTENANCE) en la documentación sobre el producto

Quitar la corriente antes de emprender cualquier operación de mantenimiento.

Consulte las instrucciones de manejo del proveedor de la máquina.

Es responsabilidad del proveedor de la máquina garantizar que el operario sea informado sobre los peligros relacionados con el funcionamiento, incluidos los peligros mencionados en la documentación de los productos Renishaw, y garantizar que se suministran los dispositivos de protección y seguridad adecuados.

Bajo determinadas circunstancias la señal de la sonda puede indicar erróneamente que la sonda está asentada. No espere a las señales de la sonda para detener el movimiento de la máquina.

Si no se cumplen las indicaciones especificadas por el fabricante para la utilización del equipo, la protección del equipo puede verse dañada.

El método previsto para efectuar una parada de emergencia de los productos Renishaw es el de quitar la corriente.

ET - HOIATUSED

Warning triangle - yellow Kui seadmel on kujutatud see sümbol peab kasutaja pöörduma paigaldus- ja kasutusjuhendi poole täiendava info ja turvalise käsitsemise nõuannete saamiseks.

Masina liikuvad osad võivad põhjustada muljumisohtu. Ärge hoidke masina liikumise ajal või sondi vahetamise ajal kinni sondipeast.

Olge ettevaatlik ootamatute liikumiste suhtes. Kasutaja peab jääma väljapoole sondipea ja sondipikendi tööulatust.

Kõikide rakenduste puhul, mis kasutavad tööpinke või koordinaatmõõtemasinaid, on soovitav kasutada silmakaitsmeid.

Tavaliselt ei ole Renishaw elektritoitel üksuste sees kasutajale kasutuskõlblikke osasid. Tagastage defektsed seadmed volitatud Renishaw klienditeeninduskeskusesse.

Asendage läbipõlenud kaitsmed uute sama tüüpi kaitsmetega. Täpsemad juhised leiate vastava toote dokumentide ohutusjuhiste alaosast.

Täpsemad juhised Renishaw toodete ohutuks puhastamiseks leiate vastava toote dokumentide hooldusjuhiste alaosast.

Enne hooldustööde teostamist eemaldage toide.

Vaadake masina tarnija kasutusjuhendit.

Masina tarnija vastutuseks on tagada, et kasutajat teavitatakse masina tööga kaasnevatest ohtudest, kaasa arvatud need ohud, mida on mainitud Renishaw toote dokumentides, ning samuti tagada, et masinaga oleks kaasas korrektsed kaitsepiirded ja turvalukud.

Teatud tingimustel võib sondi signaal valesti viidata sondiga seotud olukorrale. Ärge lootke masina liikumise peatamiseks sondi signaalile.

Kui seadet kasutatakse viisil, mis ei ole tootja poolt ette nähtud, võib seadme pakutav kaitse väheneda.

Esmaseks masina hädaseiskamise meetodiks Renishaw toodete puhul on elektritoite katkestamine.

FI - VAROITUS

Warning triangle - yellow Kun tuotteessa näkyy tämä symboli, käyttäjän tulee tutustua asennus- ja käyttöoppaassa esitettäviin lisätietoihin ja turvallisuusohjeisiin.

Liikkuvien osien sekä liikkuvien ja staattisten osien välillä on olemassa puristusvaara. Älä pidä kiinni anturin päästä sen liikkuessa tai vaihtaessasi anturia käsin.

Varo odottamatonta liikettä. Käyttäjän tulee pysyä mittapää/jatke/anturi-yhdistelmien toiminta-alueen ulkopuolella,

Silmäsuojainten käyttö on suositeltavaa kaikkia työstökoneita ja koordinaattimittauskoneita (CMM) käytettäessä.

Sähköverkkoon kytkettävät Renishaw-tuotteet eivät tavallisesti sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Vialliset osat tulee palauttaa valtuutetulle Renishaw-asiakaspalvelukeskukselle.

Korvaa palaneet sulakkeet samantyyppisillä uusilla sulakkeilla. Lue tuoteselosteen TURVALLISUUTTA (SAFETY) koskeva osa.

Renishaw-tuotteiden turvalliset puhdistusohjeet löytyvät kunkin tuotteen dokumenttien kunnossapito-kohdasta.

Katkaise virta ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.

Tutustu laitteen toimittajan käyttöohjeisiin.

Laitteen toimittajan vastuulla on varmistaa, että käyttäjä on tietoinen laitteen käyttöön liittyvistä vaaratekijöistä, mukaan lukien Renishaw'n tuotedokumenteissa mainitut vaaratekijät, ja varmistaa, että asiakas saa asianmukaiset suojalaitteet ja varmistimet.

Tietyissä olosuhteissa anturilta tuleva signaali saattaa virheellisesti osoittaa, että mitta-anturi on lepotilassa (=ei-kosketuksessa). Älä luota koneen pysähtyvän probin signaaleista.

Jos laitetta käytetään valmistajan ohjeista poikkeavalla tavalla, sen suojavaikutus voi olla puutteellinen.

Renishaw-tuotteiden hätäpysäytys tehdään tavallisesti kytkemällä virta pois päältä.

FR - SECURITE

Warning triangle - yellow Lorsque ce symbole est affiché sur le produit, l'utilisateur doit consulter le manuel d'installation et d'utilisation pour y trouver des informations et des conseils de sécurité.

L'effet de pincement dû au mouvement des pièces mobiles entre elles ou avec des pièces fixes présente des dangers. Ne pas tenir la tête du palpeur lorsqu'elle se déplace ou que le palpeur est changé à la main

Attention aux mouvements brusques. L'utilisateur doit toujours rester en dehors de la zone de sécurité des installations multiples Tête/Rallonge/Palpeur

Le port de lunettes de protection est recommandé pour toute application sur machine-outil et MMT.

Normalement, aucune pièce des produits Renishaw alimentées sur secteur ne peut être réparée par l'utilisateur. Renvoyer toute matériel défectueux à un Centre Après Vente Renishaw agréé.

Remplacer les fusibles grillés par des composants neufs du même type. Consulter les consignes de sécurité de votre documentation.

Les conseils de nettoyage en toute sécurité des produits Renishaw figurent dans les consignes de maintenance de votre documentation.

Mettre la machine hors tension avant d'entreprendre toute opération de maintenance.

Consulter le mode d'emploi du fournisseur de la machine.

Il incombe au fournisseur de la machine d'assurer que l'utilisateur prenne connaissance des dangers d'exploitation, y compris ceux décrits dans la documentation du produit Renishaw, et d'assurer que des protections et verrouillages de sûreté adéquats soient prévus.

Dans certains cas, il est possible que le signal du palpeur indique à tort l'état que le palpeur est au repos. Il ne faut pas se fier aux signaux venant du palpeur car ils ne garantissent pas toujours l'arrêt de la machine.

Toute utilisation de ce matériel d'une manière non spécifiée par le constructeur peut compromettre la protection dont est pourvu cet équipement.

La procédure habituelle d'arrêt d'urgence des produits Renishaw est la mise hors tension.

GA - RABHAIDH

Warning triangle - yellow Nuair a thaispeántar an tsiombail seo ar an táirge, féachtar an treoir suiteála agus úsáideoirí, áit a bhfuil faisnéis agus comhairle shábháilteachta.

Tá guaiseacha cúngúcháin ann idir páirteanna atá ag gluaiseacht agus idir páirteanna atá ag gluaiseacht agus páirteanna statacha. Ná coinnigh greim ar cheann an tóireadóra le linn gluaiseachtaí, nó nuair atá tóireadóir á athrú de láimh.

Fainic an chorraíl gan choinne. Ba chóir don úsáideoir fanacht lasmuigh d'imchlúdach iomlán oibre an chinn tóireadóra/bhreisithe/na dteaglaimí tóireadóra.

Moltar cosaint do na súile i ngach aon fheidhmiú lena mbaineann úsáid uirlisí meaisín nó CMM.

Maidir le haonaid Renishaw a fhaigheann cumhacht ón bpríomhlíne, is iondúil nach mbíonn aon chodanna laistigh díobh a d'fhéadfadh an t-úsáideoir a shocrú. Seoltar aonaid fhabhtacha ar ais chuig Ionad údaraithe Renishaw um Sheirbhís do Chustaiméirí.

Déan fiúsanna séidte a athsholáthar le comhpháirteanna den chineál céanna. Tagair don fhaisnéis shábhailteachta i gcáipéisíocht ábhartha an táirge.

Atsholáthair fiúsanna séidte le comhpháirteanna den chineál céanna. Tagair don fhaisnéis sábhailteachta i gcáipéisíocht ábhartha an táirge.

Féach an fhaisnéis chothabhála sa cháipéisíocht a théann leis an táirge bainteach chun treoracha a fháil faoi tháirgí Renishaw a ghlanadh go sábháilte.

Baintear an chumhacht de sula ndéantar aon oibríochtaí cothabhála.

Féach na treoracha oibriúcháin ó sholáthraí an mheaisín.

Tá sé de dhualgas ar sholáthraí an mheaisín a chinntiú go dtugtar le fios don úsáideoir na guaiseacha a bhaineann leis an oibriú, lena n-áirítear iad sin a luaitear i gcáipéisíocht Renishaw faoina dtáirgí féin, agus a chinntiú go soláthraítear comhghlasáil agus cibé cosaint leordhóthanach eile atá riachtanach.

D'fhéadfadh an tóireadóir comhartha a thabhairt, ar chúinsí áirithe, go bhfuil rud éigin cearr leis go bréagach. Ná braitear ar chomharthaí tóireadóra le gluaiseacht an mheaisín a stopadh.

Má úsáidtear an trealamh ar bhealach nach bhfuil sonraithe ag an déantúsóir, tharlódh go ndéanfaí dochar don chosaint a sholáthraíonn an trealamh.

HU - FIGYELMEZTETÉSEK

Warning triangle - yellow Amikor ezt a szimbólumot látja a terméken, kérjük, tekintse meg a telepítési és használati útmutatót további információ és biztonsági ajánlások végett.

A mozgó alkatrészek között és a mozgó és statikus alkatrészek között beszorulás veszélye áll fenn. Ne fogja meg a tapintót, vagy a tapintófejet mozgás közben.

Vigyázzon, mert a gép váratlanul elindulhat. Tartózkodjon a tapintófej és hosszabbítójának teljes mozgáskörzetén kívül!

Szerszámgépek és koordináta-mérőgépek használata során mindig javasolt a szemvédő viselése.

Normális esetben a Renishaw hálózati egységeiben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. A meghibásodott egységeket juttassa el valamelyik hivatalos Renishaw Vevőszolgálati Központhoz vagy Képviselethez.

A kiégett biztosítékokat ugyanolyan típusú, új alkatrésszel cserélje ki. Olvassa el a megfelelő termékismertető BIZTONSÁG-gal kapcsolatos fejezetét.

A Renishaw szerszámgépek biztonságos tisztítására vonatkozó előírásokat megtalálja a megfelelő termékismertető, karbantartás fejezetében.

Bármilyen karbantartási művelet kivitelezése előtt áramtalanítsa a gépet.

További tudnivalók a gép szállítójának használati utasításában találhatók.

A gép szállítója azért felelős, hogy felhívja a felhasználó figyelmét az üzemeltetéssel kapcsolatos veszélyforrásokra, beleértve a Renishaw termékdokumentációjában ismertetetteket is. Továbbá gondoskodnia kell a megfelelő védőburkolatok és biztonsági reteszelések meglétéről is.

Bizonyos körülmények között, a tapintófej tévesen is jelezhet mechanikus érintkezést. Ezért nem szabad a tapintófejre bízni a gép leállítását.

Ha a felszerelést a gyártó által előírt módtól eltérő módon használják, a felszerelés által nyújtott védelem érvénytelenné válik.

A Renishaw termékek vészleállításának elvárt módszere a berendezés kikapcsolása.

IT - SICUREZZA

Warning triangle - yellow Se questo simbolo è riportato sul prodotto, l'utente deve consultare la Guida di installazione e il Manuale dell'utente per ottenere informazioni e consigli su un utilizzo sicuro.

Esiste pericolo di danno da schiacciamento tra le parti in moto o tra le parti in moto e quelle ferme. Evitare di afferrare la testa della sonda quando è in moto, oppure quando la sonda viene cambiata manualmente.

Fare attenzione ai movimenti improvvisi. Si raccomanda all'utente di tenersi al di fuori dello spazio operativo della testa della sonda, delle prolunghe e di altri accessori della sonda.

Si raccomanda di indossare occhiali di protezione in applicazioni che comportano l'utilizzo di macchine utensili e macchine CMM.

Di solito, gli apparecchi Renishaw alimentati da rete elettrica non contengono componenti su cui si possano eseguire interventi di manutenzione da parte dell'utente. In caso di guasto, inviare l'apparecchio a uno dei Centri di Assistenza Renishaw.

I fusibili bruciati dovranno essere sostituiti con altri dello stesso tipo. Consultare le informazioni di sicurezza nella documentazione dello specifico prodotto.

Per le istruzioni relative alla pulizia dei prodotti Renishaw, fare riferimento alle informazioni sulla manutenzione della documentazione del prodotto.

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, disconnettersi dalla rete di alimentazione.

Consultare le istruzioni d'uso fornite dal fabbricante della macchina.

Il fornitore della macchina ha la responsabilità di avvertire l'utente dei pericoli inerenti al funzionamento della stessa, compresi quelli riportati nelle istruzioni di Renishaw, e di fornire dispositivi di protezione e interruttori di esclusione adeguati.

È possibile che in certe situazioni venga erroneamente prodotto un segnale che indica che la sonda è in posizione. Non fare affidamento sui segnali di stato sonda per arrestare il movimento della macchina.

Se utilizzato in modo non conforme a quanto specificato dal produttore, il dispositivo potrebbe non fornire il livello di protezione previsto.

Il metodo corretto di eseguire un arresto di emergenza per i prodotti Renishaw è l'interruzione dell'alimentazione elettrica.

LT - ĮSPĖJIMAI

Kai ant gaminio rodomas simbolis Warning triangle - yellow, naudotojas privalo informacijos ir saugos rekomendacijų ieškoti įrengimo naudotojo vadove.

Tarp judančių detalių bei tarp judančių ir statiškų detalių pakliuvę daiktai gali būti suspausti. Nelaikykite zondo galvutės veikiant įrenginiui ar keisdami zondą rankiniu būdu.

Saugokitės netikėtų judesių. Naudotojui nerekomenduojama atidaryti veikiančios zondo galvutės / ilgintuvo / zondų junginio gaubto.

Dirbant visus darbus, naudojant įrenginio įrankius ar valant ir prižiūrint įrenginį, rekomenduojama užsidėti apsauginius akinius.

Paprastai „Renishaw” prietaisuose, maitinamuose iš elektros tinklo, nėra detalių, kurias galėtų remontuoti pats naudotojas. Grąžinkite sugedusius prietaisus „Renishaw” klientų aptarnavimo centrui.

Pakeiskite perdegusius saugiklius to paties tipo saugikliais. Laikykitės atitinkamos techninės gaminio dokumentacijos saugos nurodymų.

„Renishaw” gaminių saugaus valymo instrukcijas rasite priežiūros nurodymuose, pateikiamuose kartu su gaminiu.

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite elektros srovės tiekimą.

Laikykitės įrenginio tiekėjo naudojimo nurodymų.

Įrenginio tiekėjas atsako už tai, kad naudotojas būtų įspėtas apie pavojus, susijusius su įrenginio naudojimu, taip pat pavojus, minimus „Renishaw” prietaiso techninėje dokumentacijoje, ir kad būtų sumontuoti atitinkami apsauginiai įrenginiai bei blokatoriai.

Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, zondo signalas gali neteisingai informuoti, kad jo reikšmės nustatytos į pradinę būseną. Nepasikliaukite zondo signalais ir iš karto nestabdykite įrenginio.

Jei įranga naudojama ne taip, kaip nurodo gamintojas, gali sumažėti įrangos teikiama apsauga.

Tinkamiausias būdas sustabdyti Renishaw prietaisą yra nutraukti elektros srovės tiekimą.

LV - BRĪDINĀJUMS

Warning triangle - yellow Ja uz izstrādājuma ir redzams šis simbols, lietotājam jāizlasa uzstādīšanas un lietošanas pamācībā sniegtā informācija un padomi par drošību.

Pastāv risks tikt saspiestam starp kustīgajām daļām, ka arī kustīgajām un nekustīgajām daļām. Nepieskarieties ar rokām zondei kustības laikā vai mainot zondi.

Uzmanieties no negaidītas kustības. Lietotājam jāpaliek ārpus zondes/uzgaļa/kontaktmērgalviņas pilna darbības rādiusa.

Aizsargājiet acis, strādājot ar darbgaldiem vai koordinātu mērīšanas ierīcēm.

Parasti Renishaw strāvai pievienotajās ierīcēs nav daļu, kuras apkalpo lietotājs. Nosūtiet bojātās ierīces atpakaļ uz pilnvarotu Renishaw klientu apkalpošanas centru.

Aizvietojiet izdegušus drošinātājus ar tā paša veida jauniem komponentiem. Skatiet drošības tehnikas informāciju attiecīgā izstrādājuma dokumentācijā.

Instrukcijas drošai Renishaw izstrādājumu tīrīšanai ir iekļautas apkalpošanas informācijā atbilstošā izstrādājuma dokumentācijā.

Atvienojiet no strāvas pirms jebkuru apkalpošanas darbu veikšanas.

Skatiet iekārtas piegādātāja ekspluatācijas instrukcijas.

Iekārtas piegādātājs atbild par to, lai lietotājs būtu iepazīstināts ar jebkuriem draudiem, kas saistīti ar tās darbību (ieskaitot tos, kas minēti Renishaw izstrādājuma dokumentācijā), un lai būtu nodrošinātas atbilstošas aizsargierīces un aizsargbloķētāji.

Noteiktos apstākļos zondes signāls var nepareizi norādīt zondes stāvokli. Nepaļaujieties uz zondes signālu, lai apturētu iekārtas kustību.

Ja aparatūra tiek lietota veidā, kas neatbilst ražotāja norādītajam, tas var ietekmēt iekārtas drošību.

Tiek pieņemts, ka Renishaw izstrādājumu avārijas apturēšanai lietotājs to atvienos no strāvas.

MT - TWISSIJIET

Warning triangle - yellow Kull fejn jintwera dan is-simbolu fuq il-prodott, l-utent irid jirreferi għall-gwida tal-utent u l-gwida dwar l-installazzjoni għal informazzjoni u pariri dwar is-sigurtà.

Hemm il-periklu li wieħed jinqaras bejn partijiet li jiċċaqilqu u bejn biċċiet li jiċċaqilqu u biċċiet partijiet. Iżżommx ir-ras tas-sonda waqt il-moviment, jew meta tkun qiegħed/qiegħda tibdel sonda.

Oqgħod attenta/a għal moviment mhux mistenni. L-utent għandu jibqa' barra ż-żona kollha tal-operat tal-kombinazzjonijiet tar-ras tas-sonda/estensjoni/sonda.

Fix-xogħol kollu li jinvolvu l-użu ta' għodda tal-magni jew CMMs, il-protezzjoni tal-għajnejn hija rrakkommandata.

Normalment m'hemm l-ebda partijiet li tista' tingħatalhom manutenzjoni mill-utent ġewwa l-unitajiet li jaħdmu bl-elettriku ta' Renishaw. Irritorna unitajiet difettużi lil Ċentru għas-Servizz tal-Klijenti ta' Renishaw awtorizzat.

Ibdel fjusijiet li taru b'komponenti ġodda ta' l-istess tip. Irreferi għall-informazzjoni tas-sigurtà fid-dokumentazzjoni relevanti tal-prodott.

Għal struzzjonijiet dwar it-tindif bla periklu tal-prodotti ta' Renishaw, irreferi għall-informazzjoni dwar il-manutenzjoni fid-dokumentazzjoni relevanti tal-prodott rilevanti.

Itfi d-dawl qabel ma tagħmel xi xogħol ta' manutenzjoni.

Irreferi għall-istruzzjonijiet tal-operat tal-fornitur tal-magna.

Hija r-responsabbiltà tal-fornitur tal-magna li jiżgura li l-utent ikun konxju ta' kwalunkwe perikli involuti fit-tħaddim, inklużi dawk imsemmija fid-dokumentazzjoni tal-prodotti Renishaw, u li jiżgura li hemm protezzjoni u l-interlocks tas-sigurtà adegwati pprovduti.

Taħt ċerti ċirkustanzi, s-sinjal tas-sonda jista' jindika b'mod falz kundizzjoni ta' sonda mhux attiva. Tiddependix fuq is-sinjali tas-sonda sabiex twaqqaf il-moviment tal-magna.

Jekk dan it-tagħmir jintuża b'mod li ma jkunx speċifikat mill-manifattur, il-protezzjoni pprovduta mit-tagħmir tista' titnaqqas.

Il-metodu mistenni ta' li jiġi provdut waqfien ta' emerġenza għal prodotti ta' Renishaw huwa li jintefa' d-dawl.TWISSIJIET

NL - WAARSCHUWINGEN

Warning triangle - yellow Wanneer dit symbool zich op het product bevindt, dient de gebruiker de installatie- en gebruikersgids te raadplegen voor informatie en veiligheidsadvies.

Er is risico op inklemming tussen de bewegende onderdelen onderling en tussen bewegende en niet-bewegende onderdelen. Houd de tasterkop niet vast als de machine in werking is of bij het handmatig verwisselen van een taster.

Wees bedacht op onverwachte bewegingen. De gebruiker dient buiten het bereik van de werkende tasterkop/verlengstuk/taster combinaties te blijven.

Voor alle toepassingen met bewerkingsmachines of CMM's wordt aanbevolen een veiligheidsbril te dragen.

De onderdelen van Renishaw units met netvoeding kunnen meestal niet door de gebruiker worden onderhouden of gerepareerd. Defecte producten kunt u naar een erkend Renishaw servicecentrum sturen.

Vervang doorgebrande zekeringen door nieuwe van hetzelfde type. Lees de veiligheidsinstructies in de bijbehorende productdocumentatie.

Raadpleeg voor het veilig reinigen van Renishaw producten de onderhoudsinstructies in de betreffende productdocumentatie.

Verbreek de stroomtoevoer voordat u onderhoudswerk gaat verrichten.

Raadpleeg de bedieningshandleiding van de machineleverancier.

De leverancier van de machine dient te zorgen dat de gebruiker op de hoogte is van de risico's die zijn verbonden aan het gebruik van de machine, met inbegrip van de risico's vermeld in de productdocumentatie van Renishaw, en dat de machine is voorzien van voldoende beveiligingen en veiligheidsvergrendelingen.

Onder bepaalde omstandigheden kan het tastersignaal een onjuiste tastertoestand aangeven. Vertrouw niet op de tastersignalen om de machine tot stilstand te brengen.

Gebruik van de apparatuur op een manier die de fabrikant niet voorgeschreven heeft, kan het apparaat beschadigen of de bescherming beperken.

U kunt in geval van nood de Renishaw apparatuur stopzetten door de stroom uit te schakelen.

PL - OSTRZEŻENIA

Warning triangle - yellow Jeżeli symbol ten znajduje się na produkcie, należy zapoznać się z instrukcją i podręcznikiem użytkownika, aby uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Występuje niebezpieczeństwo zakleszczenia pomiędzy częściami ruchomymi oraz częściami ruchomymi i nieruchomymi. Nie wolno trzymać głowicy sondy podczas wykonywania przemieszczeń ani podczas ręcznej zmiany sondy.

Należy uważać na nieoczekiwane przemieszczenia maszyny. Użytkownik powinien pozostawać poza pełnym zasięgiem roboczym zespołu głowica sondy/łącznik przedłużający/sonda.

Podczas obsługi obrabiarek lub maszyn współrzędnościowych zaleca się używanie osłon na oczy.

Zazwyczaj wewnątrz zespołów Renishaw zasilanych z sieci elektrycznej nie ma części podlegających obsłudze wykonywanej przez użytkownika. Niesprawne zespoły należy przekazywać do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Renishaw.

Spalone bezpieczniki topikowe zastępować nowymi elementami tego samego typu. W dokumentacji odpowiedniego produktu zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Aby zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego czyszczenia produktów firmy Renishaw , należy przejść do rozdziału z informacjami dotyczącymi konserwacji w dokumentacji odpowiedniego produktu.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie energią elektryczną.

Należy zapoznać się z instrukcjami obsługi dostarczonymi przez dostawcę urządzeń.

Na dostawcy maszyny współrzędnościowej spoczywa odpowiedzialność za uprzedzenie użytkownika o wszelkich zagrożeniach związanych z eksploatacją łącznie z tymi, o jakich wspomina się w dokumentacji produktu Renishaw oraz za zapewnienie stosownych osłon i blokad zabezpieczających.

W określonych warunkach sygnał sondy może fałszywie wskazywać stan gotowości sondy. Nie należy zatrzymywać pracy maszyny tylko z powodu fałszywego sygnału sondy.

Jeżeli wyposażenie jest użytkowane w inny sposób niż określił to producent, zabezpieczenie zapewniane przez to wyposażenie może być osłabione.

Zalecaną metodą zapewnienia awaryjnego zatrzymania działania produktów firmy Renishaw jest odłączenie zasilania energią elektryczną.

PT - ATENÇÃO

Warning triangle - yellow Quando este símbolo é exibido no produto, o usuário deve consultar as instruções de instalação e o manual do usuário para informações sobre segurança.

Existe perigo de esmagamento entre as peças móveis/estáticas do equipamento. Não segure o apalpador ou o cabeçote do apalpador durante os movimentos.

Tome cuidado com movimentos inesperados. O usuário deve permanecer fora da área de trabalho das combinações do cabeçote/extensão/apalpador.

Em todas as aplicações que envolvam a utilização de Máquinas-Ferramenta e CMMs, recomenda-se a utilização proteção para os olhos.

Normalmente, não existem peças reparáveis pelo usuário no interior dos equipamentos Renishaw alimentados por corrente externa. Enviar o equipamento defeituoso para um Centro de Assistência Autorizado Renishaw.

Substituir os fusíveis danificados por fusíveis novos do mesmo tipo. Consultar a seção SEGURANÇA (SAFETY) na documentação do produto.

Para instruções relativas à limpeza dos produtos Renishaw em segurança, consultar a seção MAINTENANCE (MANUTENÇÃO) da documentação do produto.

Desligar a alimentação de energia antes de efetuar qualquer operação de manutenção.

Consultar as instruções de operação do fornecedor da máquina.

É responsabilidade do fornecedor da máquina garantir que o usuário está ciente dos perigos envolvidos na operação, incluindo os mencionados na documentação dos produtos Renishaw, e assegurar que foram fornecidas todas as proteções apropriadas e bloqueios de segurança.

Sob certas circunstâncias, o sinal do apalpador pode falsamente indicar uma condição de contato do apalpador. Não se basear em sinais de apalpador para interromper o movimento da máquina.

Se o equipamento for utilizado de modo não especificado pelo fabricante, a proteção oferecida pelo equipamento poderá ser prejudicada.

O método sugerido para uma parada de emergência de produtos Renishaw é desligar a alimentação de energia.

RO - ATENŢIONĂRI

Warning triangle - yellow În punctele marcate pe produs cu acest simbol utilizatorul trebuie să consulte manualul de utilizare şi recomandările de securitate.

Există riscul prinderii pielii atât între piesele în mişcare cât şi între piesele în mişcare şi cele fixe. Nu ţineţi de capul palpatorului în timpul deplasării acestuia sau în timpul schimbării manuale a palpatorului propriu-zis.

Atenţie la deplasările neaşteptate. Operatorul trebuie să rămână complet în afara zonei de acţiune a ansamblului cap palpator/prelungitor/palpator propriu-zis.

În toate aplicaţiile care presupun utilizarea maşinilor unelte sau a MMC, se recomandă protejarea ochilor.

Nu există elemente care pot fi reparate de utilizator în interiorul surselor de alimentare Renishaw. Sursele defecte trebuie transmise Centrului de Service Renishaw pentru Clienţi.

Înlocuiţi siguranţele arse numai cu componente noi de aceeaşi valoare. Vezi capitolul SIGURANŢĂ al documentaţiei fiecărui produs implicat.

Pentru instrucţiuni referitoare la curăţirea în siguranţă a produselor Renishaw, vezi capitolul Întreţinere al documentaţiei fiecărui produs implicat.

Înaintea executării oricăror operaţii de întreţinere, scoateţi echipamentul de sub tensiune.

Vezi şi instrucţiunile de operare ale furnizorului echipamentului.

Este responsabilitatea furnizorului să se asigure că utilizatorul a fost înştiinţat asupra oricărui pericol implicat de utilizarea echipamentului, inclusiv asupra pericolelor menţionate în documentaţia produsului Renishaw, şi de asemenea să se asigure că au fost prevăzute protecţii şi interblocări adecvate.

În anumite circumstanţe, palpatorul poate indica o atingere, în mod eronat. Nu vă bazaţi pe semnalele primite de la palpator pentru a opri deplasarea maşinii.

Dacă echipamentul este folosit în alt fel decât cel specificat de producător protecţia oferită de acesta poate fi diminuată.

Metoda recomandată pentru efectuarea unei opriri de urgenţă în cazul produselor Renishaw este scoaterea echipamentului de sub tensiune.

SK - VÝSTRAHY

Warning triangle - yellow Ak je uvedený na výrobku tento symbol, používateľ si musí prečítať informácie a bezpečnostné odporúčania v inštalačnej a používateľskej príručke.

Medzi pohyblivými časťami a medzi pohyblivými a statickými časťami vzniká riziko pomliaždenia. Snímaciu hlavicu počas pohybu alebo pri ručnej výmene sondy nechytajte.

Dávajte si pozor na neočakávaný pohyb. Používateľ by mal zostať mimo celej pracovnej dráhy zostavy snímacej hlavice, ramena a sondy.

Vo všetkých aplikáciách zahŕňajúcich používanie obrábacích strojov alebo súradnicových meracích prístrojov sa odporúča ochrana očí.

Vo vnútri zariadení Renishaw napájaných zo siete nie sú zvyčajne žiadne súčasti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Vadné zariadenia vráťte do autorizovaného strediska služieb zákazníckom spoločnosti Renishaw.

Prepálené poistky vymeňte za nové rovnakého typu. Pozrite si bezpečnostné informácie v dokumentácii k príslušnému produktu.

Pokyny týkajúce sa bezpečného čistenia produktov spoločnosti Renishaw získate v informáciách o údržbe uvedených v dokumentácii k príslušnému produktu.

Pred každým vykonávaním údržby odpojte napájanie.

Pozrite si prevádzkové pokyny dodávateľa stroja.

Zodpovednosťou dodávateľa stroja je zaručiť oboznámenie používateľa so všetkými rizikami súvisiacimi s prevádzkou, vrátane tých, ktoré sú uvedené v dokumentácii k produktu spoločnosti Renishaw, a zaručiť poskytnutie adekvátnych zábran a bezpečnostných blokovaní.

Signál sondy môže za určitých okolností nesprávne indikovať parkovaciu polohu sondy. Pri zastavovaní pohybov stroja sa nespoliehajte na signály sondy.

Ak sa zariadenie používa spôsobom iným ako špecifikovaným výrobcom, môže to eliminovať ochranu poskytovanú zariadením.

Predpokladaný spôsob núdzového zastavenia zariadení spoločnosti Renishaw spočíva v odpojení napájania.

SL - OPOZORILA

Warning triangle - yellowČe je na izdelku nameščen ta simbol, mora uporabnik upoštevati informacije in nasvete glede varnosti v navodilih za inštalacijo in v navodilih za uporabnika.

Ob gibanju delov obstaja nevarnost uščipa, zato med ročno menjavo sonde ne držite merilne glave.

Bodite pozorni na nepričakovane premike. Zadržujte se zunaj delovnega območja sonde/podaljška/merilne glave.

Ob uporabi obdelovalnih strojev ali koordinatnih merilnih strojev priporočamo uporabo zaščitnih očal.

Ker običajno Renishaw-jevih enot, napajanih iz omrežja, ne morete servisirati sami, poškodovane dele vrnite pooblaščenemu servisnemu centru Renishaw.

Pregorele varovalke zamenjajte z novimi komponentami istega tipa. Glejte varnostne napotke v ustrezni produktni dokumentaciji.

O varnem načinu čiščenja izdelkov Renishaw si preberite razdelek Vzdrževanje v odgovarjajoči dokumentaciji.

Pred začetkom vzdrževanja stroj izklopite iz električnega omrežja.

Držite se navodil dobavitelja stroja.

Odgovornost dobavitelja stroja je, da uporabnika opozori na vse nevarnosti pri delovanju, tudi na tiste, ki so navedene v Renishaw-jevi dokumentaciji, in da zagotovi vsa potrebna varovala in varnostne zapore.

Signal glave lahko v določenih pogojih lažno javlja, da je sonda spravljena, zato se pri zaustavitvi stroja ne zanašajte nanje.

Uporaba opreme na način, ki odstopa od predpisanega, lahko poslabša varnost izdelka.

Pricakovana metoda za zaustavitev v sili za Renishaw-ove izdelke je odvzem napajanja.

SV - VARNINGAR

Warning triangle - yellow Om den här symbolen visas på en produkt betyder det att användaren måste se installations- och bruksanvisningen för information och råd om säkerheten.

Det finns risk för klämning mellan rörliga delar och mellan rörliga och stillastående delar. Håll inte i probhuvudet under rörelse eller vid manuellt probbyte.

Se upp för plötsliga rörelser. Operatören ska hålla sig utanför arbetsområdet för probhuvud/förlängning/probkombinationer.

Ögonskydd rekommenderas för alla tillämpningar, där verktygsmaskiner eller koordinatmätmaskiner används.

Det finns vanligen inga delar som användaren kan utföra underhåll på inuti Renishaws nätströmsdrivna enheter. Returnera defekta delar till ett auktoriserat Renishaw kundcenter.

Byt trasiga säkringar mot nya av samma typ. Se säkerhetsavsnittet i produktdokumentationen.

Se underhållsinformationen i relevant produktdokumentation för instruktioner angående säker rengöring av Renishaws produkter.

Koppla bort strömmen innan underhåll utförs.

Se maskintillverkarens bruksanvisning.

Maskinleverantören ansvarar för att användaren informeras om de risker som drift innebär, inklusive de som nämns i Renishaws produktdokumentation, samt att tillräckliga skydd och säkerhetsförreglingar tillhandahålls.

Under vissa omständigheter kan probsignalen felaktigt ange att en prob är monterad. Lita inte på probsignaler för att stoppa maskinens rörelse.

Om utrustningen används på ett sätt som inte tillverkaren har avsett kanske skyddet fungerar sämre.

Metoden för nödstopp för Renishaws produkter förutsätter att strömmen kopplas bort.