Skip navigation

BG - Безопасност

ВНИМАНИЕ: Преди разопаковане и монтиране на системата REVO, потребителят трябва внимателно да прочете инструкциите по безопасност по-долу и да гарантира, че те ще се спазват през цялото време от всички оператори.

RSP2, RSP2 V2, SFP1 и RSP3-x трябва да се използват само с главата REVO на Renishaw.

Операторите трябва да са обучени в употребата и прилагането на системата REVO и придружаващите я продукти, към които се монтира машината преди да могат да работят с тази машина.

В някои компоненти на системата REVO и свързаните с нея продукти са използвани постоянни магнити. Важно е те да се пазят от елементи, които биха могли да бъдат засегнати от магнитни полета, напр. – системи за запаметяване на данни, водачи, часовници и др.

Лазерни емисии от клас 3R RSP2 и SFP1

Препратките са направени към характеристики, обозначени като † и ‡ в следващите илюстрации. Моля, уверете се че разбирате всички съвети за безопасност. Препоръчва се запознаване с компонентите на системата REVO.

Илюстрация за безопасност от клас 3R RSP2 и SFP1

Тези версии RSP2 и SFP1 се класифицират като лазерни продукти от клас 3R в съответствие с EN 60825-1:2007. Тази класификация се основава на мощността на лазера, която би се излъчвала в случай на счупване на държача на острието, както се изисква от критерия за „единична повреда” в EN 60825-1. При отсъствие на такава повреда, излъчваната от лазера мощност е пренебрежимо малка.

RSP2 and SFP1 Safety label information


Клавиш   
† Контакти на превключвателя на блокировката ‡ Бленда на лазера и оптично прозорче
ВНИМАНИЕ: Да не се свалят етикетите с предупреждения по безопасност, разположени на корпуса на пробниците RSP2 и SFP1.

Мощност на лазера

  • Максимална изходна мощност: < 5 mW
  • Продължителност на импулса: непрекъсната вълна
  • Дължина на вълната: 670 нм
  • Отклонение на лъча: 2 милирадиана

Корпусите на RSP2 и SFP1 съдържат вградени лазерни източници клас 3B и не трябва да се използват в случай на сериозна повреда или скъсване на някоя част на изделието. В такива случаи ВЕДНАГА изключвайте източника на захранване и отстранявайте, но не опитвайте да използвате частите повторно. Обърнете се към доставчика си за съвет.

При нормална работа лазерният лъч е напълно затворен в корпуса на пробника и корпуса на държача на острието и е недостъпен за потребителя. Свалянето на държача на острието прекъсва двата комплекта контакти, означени с †, на превключвателя на блокировката за автоматично изключване на захранването на лазера и предотвратяване на излагане на въздействието на лъча.

Контактите на превключвателя трябва да се проверяват през редовни интервали, за да се гарантира, че са чисти и без замърсители на въздуха като прах, отломки или стружки. При малко вероятни обстоятелства такова замърсяване би могло да причини късо съединение на пиновете и да увеличи риска от подаване на захранване към лазера без да е докоснат държача на острието. Да не се свързват проводими предмети към или между контактите. Да се спазват инструкциите за почистване в раздел за поддръжка.

Преди проверка, винаги сваляйте RSP2 или SFP1 от главата. Никога да не се гледа директно в блендата на лазера, обозначена като ‡, докато корпусът на RSP2 или SFP1 е все още свързан към главата на пробника.

В малко вероятния случай на счупване на стеблото на държача на острието без отместване на блокираното свързване между пробника и държача на острието има малък риск от излагане на лазерна светлина от клас 3R от малката бленда на счупеното стебло на острието. Директното гледане може да доведе до перманентна повреда на зрението и трябва да се избягва. Ако настъпи счупване, избягвайте директно гледане към излъчена или отразена лазерна светлина и натиснете бутона за аварийно спиране на ръчния пулт за управление, за да се избегне неочаквано движение. След това ръчно свалете пробника и държача на острието от главата REVO. След като се направи това, машината трябва да се премести ръчно, за да се открие детайлът и се получи достъп до повредата. При никакви обстоятелства не трябва да се правят опити за ремонт или повторна употреба на повреден държач на острието. Обърнете се към доставчика си за съвет.

Лазерни емисии от клас 1 RSP2 V2

Препратките са направени към характеристики, обозначени като ‡ в следващите илюстрации. Моля, уверете се че разбирате всички съвети за безопасност. Препоръчва се запознаване с компонентите на системата REVO.

Илюстрация за безопасност от клас 1 RSP2 V2

Тази версия на RSP2 се класифицира като лазерен продукт от клас 1 в съответствие с EN 60825-1:2014.

RSP2 front and bottom view


Клавиш
‡ Оптично прозорче

Корпусът на RSP2 V2 съдържа вграден лазерни източници от клас 3B и не трябва да се използва в случай на сериозна повреда или скъсване на някоя част на изделието. В такива случаи ВЕДНАГА изключвайте източника на захранване и отстранявайте, но не опитвайте да използвате частите повторно. Обърнете се към доставчика си за съвет.

Преди проверка винаги сваляйте RSP2 V2 от главата.

Ако държачът на острието бъде свален ръчно, или чрез излизане извън работния ход, лъчът е достъпен през оптичното прозорче, показано като ‡ на илюстрацията. При нормални обстоятелства, за да предотвратите опасностите от разсейване, лазерът ще бъде изключен автоматично, когато държачът на острието бъде отстранен.

ВНИМАНИЕ: Държачът на острието трябва да бъде сменен веднага, когато е практически възможно.

Емисии от светодиодите на RSP3-x

Сондата за сканиране на RSP3-x съдържа вградени светодиодни източници с висока мощност и не трябва да се използва в случай на сериозна повреда или скъсване на някоя част на RSP3-x. В такива случаи ВЕДНАГА изключвайте източника на захранване и отстранявайте, но не опитвайте да използвате частите повторно. Обърнете се към доставчика си за съвет.

RCP TC-2

Методът за прекъсване на захранването е откачване на захранващия кабел или изключване на захранването.

Въздушни филтри

Налягането на подавания въздух на входа на въздушните филтри трябва да е максимум 8,5 бара. Моля, спазвайте обичайните предпазни мерки при работа със сгъстен въздух.

Обща експлоатация и поддръжка

Продуктът трябва да се използва само с контролер UCC2-2 на Renishaw.

Преди извършване на всякакви работи по поддръжката се препоръчва да се изключва захранването.

Поддръжката се ограничава до описаните в раздела по поддържа процедури.

Трябва да се внимава, за да се гарантира, че прозорчетата на блендата на лазера, означени с ‡, разположени на RSP2, RSP2 V2, SFP1 и на държача на острието, няма да се повредят, тъй като са изработени от стъкло и биха могли да причинят нараняване, ако се счупят.

ВНИМАНИЕ: Използването на органи за управление или настройка или изпълнението на процедури, различни от описаните в настоящото, може да доведе до опасно излагане на излъчване.

Предупреждения

Пазете се от неочаквано движение. Потребителят трябва да остава извън пълния работен обсег на главата на пробника и острието. Доставчикът на машината трябва да се увери, че потребителят е наясно с пълния работен обсег на системата.

Препоръчва се защита на очите във всички приложения, включващи използване на машини или CMM.

Отговорност на доставчика на машината е да гарантира, че на потребителя са обяснени всякакви рискове по време на работа, включително онези, упоменати в документацията на продуктите Renishaw и да гарантира осигуряване на съответни предпазители и обезопасителни блокировки.

Вж. инструкциите за работа на доставчика на машината.

Компонентите на системата не съдържат детайли, които да се обслужват от потребителя с изключение на RCP TC-2, RCP2 и FCR25. Не трябва да се правят опити за разглобяване на който и да било детайл на изделието. В случай на проблем се обръщайте към доставчика си за съдействие.

При определени обстоятелства сигналът от пробника може да посочва фалшиво състояние на опрян пробник. Да не се разчита на сигналите от пробника за спиране движението на машината.

Байпасът на спусъка на пробника ще предотврати обратния ход на машината в случай на сблъскване на пробника.

Съединенията на пробника са конструирани да освобождават пробника и/или държача на острието в случай на авария.

Това оборудване не е подходящо за работа в потенциално експлозивна атмосфера.

Съществуват рискове от притискане между частите. Да не се държи пробникът или главата на пробника по време на работните движения.

За непрекъснатата безопасност е от значение всички предпазители да се сменят с такива с точния тип и номинал.

Главата да се транспортира само в доставената от Renishaw опаковка.

Кабелите трябва да отговарят на спецификациите на Renishaw. Неправилното окабеляване би могло да причини повреда на оборудването.