Skip navigation

SV - Säkerhet

VAR FÖRSIKTIG: Innan REVO-systemet packas upp och installeras, bör du läsa nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant, och se till att de alltid följs av alla operatörer.

RSP2, RSP2 V2, SFP1 och RSP3-x får endast användas med Renishaws REVO-huvud.

Operatörerna måste tränas i hur man använder och sätter upp REVO-systemet och tillhörande produkter tillsammans med den maskin som den är monterad på, innan de får köra maskinen.

Permanentmagneter används i vissa komponenter i REVO-systemet och tillhörande produkter. Det är viktigt att hålla avstånd mellan dessa och sådant som kan skadas av magnetfält, t.ex. datalagringsenheter, pacemakers, klockor m.m.

RSP2 och SFP1-laserstrålning i klass 3R

I illustrationerna nedan återfinns referenser till olika funktioner som indikeras med † och ‡. Du måste ha förstått alla säkerhetsföreskrifter. ommenderar att du lär dig hur REVO-systemets olika komponenter fungerar.

Säkerhetsillustration för RSP2 och SFP1, klass 3R

Dessa versioner av RSP2 och SFP1 har klassificerats som laserprodukter i klass 3R enligt SS-EN 60825-1:2007. Klassificeringen grundar sig på den lasereffekt som skulle stråla ut i det osannolika fallet att mätspetshållaren skulle gå sönder, i enlighet med kravet för ”enkelfelskriteriet” i EN 60825-1. När ett sådant fel inte föreligger är den utstrålade lasereffekten försumbar.

RSP2 and SFP1 Safety label information


Beskrivning 
† Förreglingskontakter

‡ Laserslutare och optiskt fönster

VAR FÖRSIKTIG: Ta inte bort varningsetiketterna på RSP2- och SFP1-probhusen.

Laserparametrar

  • Maximal effekt: < 5 mW
  • Pulslängd: kontinuerlig våg
  • Våglängd: 670 nm
  • Strålavvikelse: 2 mrad

RSP2- och SFP1-husen innehåller inbyggda laserkällor i klass 3B och dessa ska inte användas vid allvarliga skador eller sprickor på någon del av produkten. I sådana fall ska strömmen OMEDELBART stängas av. Avlägsna delarna och återanvänd dem ej. Kontakta leverantören för råd.

Vid normal användning är laserstrålen helt innesluten i probhuset och mätspetshållarens hus och är oåtkomlig för användaren. Om mätspetshållaren tas bort bryts de två förreglingskontakterna, som indikeras med †, vilket automatiskt bryter strömtillförseln till lasern och förhindrar strålningsexponering.

Inspektera förreglingskontakterna med lämpliga intervall och kontrollera att de är rena och fria från luftburen smuts, såsom damm, skräp och spån. Under vissa, osannolika, omständigheter kan sådan nedsmutsning medföra kortslutning av kontakterna och öka risken för att lasern får ström då ingen mätspetshållare är monterad. Anslut aldrig elektriskt ledande föremål till - eller mellan - kontakterna. Följ rengöringsanvisningarna i underhållsavsnittet.

Ta alltid bort RSP2 eller SFP1 från huvudet innan det inspekteras. Titta aldrig rakt in i laserslutaren, som indikeras med ‡, när RSP2- eller SFP1-huset är anslutet till probhuvudet.

I det osannolika fallet att mätspetshållarens skaft skulle gå sönder utan att förreglings­anslut­ningen mellan proben och mätspetshållaren bryts, finns det en liten risk för laserljusexponering från laserslutaren på det trasiga mätspetshållarens skaft. Titta inte direkt in i ljuset. Det kan leda till permanenta synskador. Undvik att titta direkt på utstrålat eller reflekterat laserljus. Tryck på nödstoppsknappen på handkontrollenheten för att förhindra oväntade rörelser. Avlägsna sedan proben och mätspetshållaren från REVO-huvudet manuellt. När det är gjort ska maskinen flyttas bort från delarna manuellt och skadorna utvärderas. Den skadade mätspetshållaren får under inga omständigheter repareras eller återanvändas. Kontakta leverantören för råd.

RSP2 V2-laserstrålning i klass 1

Hänvisningar till olika funktioner visas med ‡ i illustrationerna nedan. Du måste ha förstått alla säkerhetsföreskrifter. Vi rekommenderar att du lär dig hur REVO-systemets olika komponenter fungerar.

Säkerhetsillustration för RSP2 V2 klass 1

Denna version av RSP2-systemet är klassificerat som en laserprodukt i klass 1 i enlighet med EN 60825-1:2014.

RSP2 front and bottom view


Beskrivning
‡ Optiskt fönster

RSP2 V2-huset innehåller en inbyggd laserkälla i klass 3B och får inte användas om det finns allvarliga skador eller sprickor på någon del av produkten. I sådana fall ska strömmen OMEDELBART stängas av. Avlägsna delarna och återanvänd dem ej. Kontakta leverantören för råd.

Ta alltid bort RSP2 V2-enheten från huvudet innan systemet inspekteras.

Om mätspetshållaren tas bort manuellt eller utsätts för en alltför stor överrörelse är strålen åtkomlig via det optiska fönstret, som indikeras med ‡ i illustrationen. Under normala omständigheter stängs lasern av automatiskt när mätspetshållaren tas bort för att undvika alla eventuella störningar och risker.

VAR FÖRSIKTIG: Mätspetshållaren ska bytas ut så snart det är praktiskt möjligt.

Strålning från lysdioder (LED) på RSP3-x

RSP3-x-skanningsproben innehåller inbyggda lysdiodkällor med höga effekter, och ska inte användas i händelse av allvarliga skador eller sprickor på någon del av produkten. I sådana fall ska strömmen OMEDELBART stängas av. Avlägsna delarna och återanvänd dem ej. Kontakta leverantören för råd.

RCP TC-2

Bryt strömmen genom att dra ur strömkabeln eller stänga av strömtillförseln.

Luftfilter

Det högsta lufttrycket vid luftfilteringången är 8,5 bar. Följ de regler som gäller för allmän hantering av tryckluft.

Drift och underhåll

Produkten får endast användas tillsammans med UCC2-2-styrenheten från Renishaw.

Bryt strömtillförseln innan underhåll utförs.

Med underhåll avses endast de procedurer som beskrivs i underhållsavsnittet.

Var försiktig så att laserslutarfönstren inte skadas. Dessa indikeras med ‡ och återfinns på RSP2-, RSP2 V2- och SFP1-produkterna och motsvarande mätspetshållare. De består av glas och kan orsaka skador om de går sönder.

VAR FÖRSIKTIG: Om inställningarna ändras, eller om andra åtgärder än de som anges i dessa instruktioner vidtas, finns det risk för farlig strålningsexponering.

Varning

Se upp för plötsliga rörelser. Användaren bör alltid befinna sig utanför arbetsområdet för sondhuvudet och mätspetsen. Leverantören bör kontrollera att användaren är medveten om omfattningen av systemets arbetsområde.

Ögonskydd rekommenderas för alla tillämpningar, där verktygsmaskiner eller koordinatmätmaskiner används.

Maskinleverantören ansvarar för att användaren informeras om de risker som drift innebär, inklusive de som nämns i Renishaws produktdokumentation, samt att tillräckliga skydd och säkerhetsförreglingar tillhandahålls.

Se maskintillverkarens bruksanvisning.

Systemkomponenterna innehåller inga delar som användaren kan utföra underhåll på, med undantag för RCP TC-2, RCP2 och FCR25. Försök inte ta isär produktens delar. Kontakta leverantören vid problem.

Under vissa omständigheter kan probsignalen felaktigt ange att en prob är monterad. Lita inte på probsignaler för att stoppa maskinens rörelse.

Övermanning (override) av probutlösaren förhindrar backning av maskinen i händelse av probkollision.

Probanslutningarna är utformade så att de kopplar loss proben och/eller mätspetshållaren vid stötar.

Denna utrustning ska inte användas i miljöer där explosionsrisk föreligger.

Klämrisk föreligger mellan delarna. Håll inte i proben eller probhuvudet vid körning.

För bibehållen säkerhet är det viktigt att alla säkringar byts mot nya av korrekt typ och med korrekt amperetal.

Huvudet får endast transporteras i emballage från Renishaw.

Alla kablar måste uppfylla Renishaws specifikationer. Felaktig kabeldragning kan skada utrustningen.