Skip navigation

SK - Bezpečnosť

UPOZORNENIE: Pred rozbalením a inštaláciou systému REVO si musí používateľ dôkladne prečítať bezpečnostné pokyny uvedené nižšie a zaručiť ich neustále dodržiavanie všetkými obsluhujúcimi pracovníkmi.

Sondy RSP2, RSP2 V2, SFP1 a RSP3-x sú určené na použitie iba s hlavicou Renishaw REVO.

Obsluhujúci pracovníci musia byť predtým, než sa im umožní ovládanie príslušného stroja, vyškolení v používaní a aplikácii systému REVO a sprievodných produktov v kontexte stroja, do ktorého sa montujú.

V niektorých súčastiach systému REVO a sprievodných produktoch sa používajú permanentné magnety. Je dôležité udržiavať ich mimo predmetov, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetickými poľami, ako sú napríklad systémy na ukladanie údajov, kardiostimulátory, hodinky a podobne.

Laserové žiarenie triedy 3R sond RSP2 a SFP1

Odkazuje sa na funkcie označené symbolmi † a ‡ na obrázkoch nižšie. Musíte porozumieť všetkým bezpečnostným pokynom. Odporúčame oboznámiť sa so súčasťami systému REVO.

Vyobrazenie bezpečnostných prvkov sond RSP2 a SFP1 triedy 3R

Tieto verzie sond RSP2 a SFP1 boli klasifikované ako laserové zariadenia triedy 3R podľa normy EN 60825-1:2007. Táto klasifikácia je založená na výkone lasera, ktorý by sa vyžaroval v nepravdepodobnom prípade prasknutia držiaka snímacieho hrotu, ako to vyžadujú kritériá „jedinej poruchy“ v norme EN 60825-1. Ak nedôjde k takejto poruche, vyžarovaný výkon lasera je zanedbateľný.

RSP2 and SFP1 Safety label information


Popis obrázka 
† Kontakty blokovacieho spínača

‡ Výstupné okienko lasera a optické okienko

UPOZORNENIE: Neodstraňujte bezpečnostné výstražné štítky umiestnené na telesách sond RSP2 a SFP1.

Výstupný výkon lasera

  • Maximálny výstupný výkon: < 5 mW
  • Trvanie impulzu: continuous wave
  • Vlnová dĺžka: 670 nm
  • Divergencia lúča: 2 mrad

Telesá sond RSP2 a SFP1 obsahujú integrované laserové zdroje triedy 3B a v prípade závažného poškodenia alebo prasknutia akejkoľvek časti tohto produktu sa nesmú používať. V takýchto prípadoch IHNEĎ odpojte napájací zdroj, demontujte poškodené časti a nepokúšajte sa ich znova použiť. Ďalší postup konzultujte s dodávateľom.

Pri normálnej prevádzke je laserový lúč úplne uzavretý v tele sondy a držiaka snímacieho hrotu a používateľ s ním nemôže prísť do styku. Demontážou držiaka snímacieho hrotu sa rozpoja dve súpravy kontaktov bezpečnostných blokovacích spínačov (označené symbolom †), čím sa automaticky vypne napájanie lasera a zabráni expozícii lúču.

Bezpečnostné blokovacie kontakty treba vo vhodných intervaloch prezerať a kontrolovať, aby sa zaručilo, že sú čisté a bez kontaminácie usadzovanej zo vzduchu, ako napríklad prach, úlomky alebo piliny. V nepravdepodobných prípadoch by takéto znečistenie mohlo spôsobiť skrat vývodov a následné zvýšenie rizika pripojenia napájania k laseru aj bez pripojeného držiaka snímacieho hrotu. Ku kontaktom a medzi ne nikdy nepripájajte vodivé predmety. Dodržiavajte pokyny na čistenie uvedené v časti venovanej údržbe.

Pred prehliadkou vždy demontujte sondu RSP2 alebo SFP1 z hlavice. Nikdy sa nepozerajte priamo do výstupného okienka lasera (označeného symbolom ‡), pokiaľ je teleso sondy RSP2 alebo SFP1 stále pripojené k snímacej hlavici.

V nepravdepodobnom prípade prasknutia pätky držiaka snímacieho hrotu bez uvoľnenia spojenia blokovacieho spínača medzi sondou a držiakom snímacieho hrotu existuje malé riziko expozície laserovým žiarením triedy 3R z malého výstupného okienka prasknutej pätky snímacieho hrotu. Priame pozeranie do lúča môže spôsobiť trvalé poškodenie zraku a musí sa mu zabrániť. V prípade prasknutia sa nepozerajte priamo do žiadneho vyžiareného ani odrazeného laserového lúča a stlačte tlačidlo núdzového vypnutia na jednotke ručného ovládania, aby sa zabránilo neočakávanému pohybu. Potom ručne demontujte sondu a držiak snímacieho hrotu z hlavice REVO. Po vykonaní tohto postupu treba stroj ručne posunúť mimo tejto časti a vyhodnotiť poškodenie. Za žiadnych okolností sa nepokúšajte opraviť ani znova použiť poškodený držiak snímacieho hrotu. Ďalší postup konzultujte s dodávateľom.

Laserové žiarenie sondy RSP2 V2 triedy 1

Odkazuje sa na funkcie označené symbolom ‡ na obrázkoch nižšie. Musíte porozumieť všetkým bezpečnostným pokynom. Odporúčame oboznámiť sa so súčasťami systému REVO.

Vyobrazenie bezpečnostných prvkov sondy RSP2 V2 triedy 1

Táto verzia sondy RSP2 je klasifikovaná ako laserové zariadenie triedy 1 podľa normy EN 60825-1:2014.

RSP2 front and bottom view


Popis obrázka

‡ Optické okienko

Sonda RSP2 V2 obsahuje integrované laserové zdroje triedy 3B a v prípade závažného poškodenia alebo prasknutia akejkoľvek časti tohto produktu sa nesmie používať. V takýchto prípadoch IHNEĎ odpojte napájací zdroj, demontujte poškodené časti a nepokúšajte sa ich znova použiť. Ďalší postup konzultujte s dodávateľom.

Pred prehliadkou vždy demontujte sondu RSP2 V2 z hlavice.

Ak demontujete držiak snímacieho hrotu manuálne alebo ak k tomu dôjde jeho nadmerným posunutím za hranice pracovného rozsahu, cez optické okienko označené na obrázku symbolom ‡ bude dostupný lúč. Za normálnych podmienok sa po demontáži držiaka snímacieho hrotu automaticky vypne laser, aby sa zabránilo možným rizikám spôsobeným rozptýleným lúčom.

UPOZORNENIE: Držiak snímacieho hrotu treba čo najskôr vymeniť.

Vyžadovanie diód LED sondy RSP3-x

Snímacia sonda RSP3-x obsahuje integrované vysokovýkonné diódy LED a v prípade závažného poškodenia alebo prasknutia akejkoľvek jej časti sa nesmie používať. V takýchto prípadoch IHNEĎ odpojte napájací zdroj, demontujte poškodené časti a nepokúšajte sa ich znova použiť. Ďalší postup konzultujte s dodávateľom.

RCP TC-2

Prerušenie napájania treba vykonať odpojením napájacieho kábla alebo vypnutím napájacieho zdroja.

Vzduchové filtre

Tlak prívodu vzduchu na vstupe do vzduchových filtrov smie dosahovať maximálne 8,5 baru. Dodržiavajte bežné preventívne opatrenia pre prácu so stlačeným vzduchom.

Všeobecná prevádzka a údržba

Tento produkt sa smie používať iba s riadiacim systémom Renishaw UCC2-2.

Pred vykonávaním akejkoľvek údržby odporúčame odpojiť napájanie.

Údržba je obmedzená na postupy uvedené v časti venovanej údržbe.

Musíte dávať pozor, aby nedošlo k poškodeniu výstupných okienok lasera (označených symbolom ‡), ktoré sú umiestnené na sondách RSP2, RSP2 V2, SFP1 a príslušných držiakoch snímacieho hrotu, pretože sú vyrobené zo skla a pri rozbití by mohli spôsobiť poranenie.

UPOZORNENIE: Používanie nastavovacích prvkov alebo vykonávanie úprav a postupov iných, než sú uvedené v tejto príručke, môže viesť k nebezpečnej expozícii žiareniu.

Upozornenia

Dávajte pozor na neočakávaný pohyb. Používateľ sa musí zdržiavať mimo celej pracovnej dráhy snímacej hlavice a snímacieho hrotu. Dodávateľ stroja musí zaručiť, aby bol používateľ oboznámený s celou pracovnou dráhou systému.

Vo všetkých aplikáciách zahŕňajúcich používanie obrábacích strojov alebo súradnicových meracích prístrojov sa odporúča ochrana očí.

Zodpovednosťou dodávateľa stroja je zaručiť oboznámenie používateľa so všetkými rizikami súvisiacimi s prevádzkou vrátane tých, ktoré sú uvedené v dokumentácii k produktu spoločnosti Renishaw, a zaručiť poskytnutie adekvátnych zábran a bezpečnostných blokovacích poistiek.

Pozrite si prevádzkové pokyny dodávateľa stroja.

Komponenty tohto systému neobsahujú žiadne súčasti, ktoré by mohol opraviť používateľ, s výnimkou komponentov RCP TC-2, RCP2 a FCR25. Nepokúšajte sa demontovať žiadne súčasti tohto produktu. V prípade problému kontaktujte dodávateľa a požiadajte ho o pomoc.

Signál sondy môže za určitých okolností nesprávne indikovať parkovaciu polohu sondy. Pri zastavovaní pohybov stroja sa nespoliehajte na signály sondy.

Systém blokovania aktivácie sondy zabráni spätnému pohybu stroja v prípade kolízie sondy.

Spojky sondy sú navrhnuté tak, aby v prípade nárazu uvoľnili sondu alebo držiak snímacieho hrotu.

Toto zariadenie nie je vhodné na používanie v potenciálne výbušnej atmosfére.

Medzi dielmi tohto systému existuje riziko pricviknutia. Sondu ani snímaciu hlavicu počas pohybu nechytajte.

Z dôvodu zachovania bezpečnosti je dôležité vymieňať všetky poistky za správny typ so správnou menovitou hodnotou.

Hlavica sa musí prepravovať v dodávanom obale od spoločnosti Renishaw.

Káble musia spĺňať špecifikácie spoločnosti Renishaw. Nesprávne káble môžu spôsobiť poškodenie zariadenia.