Skip navigation

HU - Biztonság

FIGYELEM! A REVO rendszer kicsomagolása és telepítése előtt a felhasználónak gondosan el kell olvasnia az alábbi biztonsági utasításokat, és gondoskodnia kell arról, hogy azokat a rendszer minden kezelője, mindig betartsa.

Az RSP2, RSP2 V2, SFP1 és RSP3-x egységek csak a Renishaw REVO fejjel együtt használhatók.

A gépkezelőknek képzésben kell részesülniük a REVO rendszer és a kapcsolódó termékek adott gépen történő használata és alkalmazása terén, mielőtt engedélyt kapnak a gép kezelésére.

A REVO rendszer és a kapcsolódó termékek egyes alkatrészeiben állandó mágnesek találhatók. Ezeket távol kell tartani olyan tárgyaktól, amelyeket a mágneses mezők károsíthatnak, pl. adattároló rendszerek, szívritmus-szabályozók, karórák stb.

A 3R osztályba tartozó RSP2 és SFP1 egységek lézersugár-kibocsátása

Az utalások az alábbi ábrákon † és ‡ szimbólummal jelölt részekre vonatkoznak. Kérjük, győződjön meg arról, hogy minden biztonsági utasítást megértett. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a REVO rendszer alkatrészeivel.

A 3R osztályba tartozó RSP2 és SFP1 egységek biztonsági utasításaihoz tartozó illusztráció

Az RSP2 és SFP1 egységek itt bemutatott verziói az EN 60825-1:2007 szabvány alapján a 3R osztályú lézeres termékek közé sorolhatók. Ez a besorolás, figyelembe véve az EN 60825-1 szabvány „egyszeres hibákra” vonatkozó követelményeit, azon a lézerteljesítményen alapul, amelyet a termék a tapintószár-tartó törése esetén bocsátana ki. Fontos megjegyezni, hogy ennek a hibának a valószínűsége rendkívül csekély. Amennyiben ilyen hiba nem fordul elő, úgy a termék által kibocsátott lézerteljesítmény mértéke elhanyagolható.


RSP2 and SFP1 Safety label information


Jelmagyarázat 
† Megszakító érintkezők

 ‡ Lézernyílás és optikai ablak

FIGYELEM! Ne távolítsa el az RSP2 és az SFP1 mérőfejen található biztonsági figyelmeztető címkéket.

Lézerteljesítmény

  • Maximális teljesítmény: < 5 mW
  • Impulzus időtartama: folyamatos hullám
  • Hullámhossz: 670 nm
  • Sugárelhajlás: 2 mrad

Az RSP2 és az SFP1 beépített 3B osztályú lézerforrásokat tartalmaz, és a termék bármelyik részének súlyos sérülése vagy törése esetén nem használható. Ilyen esetekben AZONNAL válassza le az áramforrást, és távolítsa el az alkatrészeket; ne kísérelje meg újból használni őket. További tanácsért forduljon a forgalmazóhoz.

Normál működés esetén a lézersugár teljes mértékben a mérőfej belsejében és a tapintószár tartójában marad, és a felhasználó nem férhet hozzá. A tapintószár-tartó eltávolításának hatására a két – az ábrán † szimbólummal jelölt – megszakító érintkező leold, automatikusan kiiktatva a lézersugár áramellátását, ezáltal védve a felhasználót a lézersugár káros hatásaitól.

A megszakító érintkezőket rendszeres időközönként ellenőrizni kell, meggyőződve a tisztaságukról és arról, hogy mentesek a levegőben keringő szennyeződésektől, például portól, törmeléktől vagy forgácstól. Nem túl valószínű, de előfordulhat, hogy az ilyen jellegű szennyeződések rövidre zárják az érintkezők tüskéit, megnövelve annak veszélyét, hogy a tapintószár-tartó leszerelt állapotában tápáram jut a lézerhez. Soha ne csatlakoztasson vezetőképes tárgyakat az érintkezőkhöz, vagy azok közé. Kövesse a karbantartási fejezet tisztításra vonatkozó utasításait.

Átvizsgálás előtt mindig távolítsa el az RSP2 vagy SFP1 egységet a fejről. Soha ne nézzen közvetlenül a ‡ szimbólummal jelölt lézernyílásba, miközben az RSP2 vagy SFP1 egység még csatlakoztatva van a mérőfejhez.

Abban a nem túl valószínű esetben, ha a tapintószár-tartó szára úgy törik el, hogy nem szakítja meg a mérőfej és a tapintószár-tartó közötti csatlakozást, fennáll annak csekély mértékű veszélye, hogy a felhasználót a tapintószár-tartó törött szárának nyílásán keresztül 3R osztályú lézerfény éri. Ne nézzen közvetlenül a lézernyílásba, mert az végleges látáskárosodáshoz vezethet. Törés esetén ne nézzen közvetlenül a kibocsátott vagy visszavert lézerfénybe, és nyomja meg a kézi vezérlőegységen található vészleállító gombot, megakadályozva ezzel a berendezés váratlan mozgásait. Ezt követően kézzel távolítsa el a mérőfejet és a tapintószár-tartót a REVO fejből. Miután ez megtörtént, a gépet kézi mozgatással kell megtisztítani az alkatrész esetlegesen benne maradt darabjaitól, és fel kell mérni a sérülés mértékét. Semmilyen körülmények között nem szabad megkísérelni a sérült tapintószár-tartó megjavítását vagy újbóli felhasználását. További tanácsért forduljon a forgalmazóhoz.

Az 1-es osztályba tartozó RSP2 V2 egység lézersugár-kibocsátása

Az utalások az alábbi ábrákon ‡ szimbólummal jelölt részekre vonatkoznak. Kérjük, győződjön meg arról, hogy minden biztonsági utasítást megértett. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a REVO rendszer alkatrészeivel.

Az 1-es osztályba tartozó RSP2 V2 egység biztonsági utasításaihoz tartozó illusztráció

Az RSP2 egység itt bemutatott verziója az EN 60825-1:2014 szabvány alapján az 1-es osztályú lézeres termékek közé sorolható.

RSP2 front and bottom view


Jelmagyarázat

‡ Optikai ablak

Az RSP2 V2 beépített 3B osztályú lézerforrásokat tartalmaz, és a termék bármelyik részének súlyos sérülése vagy törése esetén nem használható. Ilyen esetekben AZONNAL válassza le az áramforrást, és távolítsa el az alkatrészeket; ne kísérelje meg újból használni őket. További tanácsért forduljon a forgalmazóhoz.

Átvizsgálás előtt mindig távolítsa el az RSP2 V2 egységet a fejről.

A tapintószár-tartó kézi eltávolításakor vagy nagymértékű túlfutás esetén a sugár láthatóvá válik az ábrán ‡ szimbólummal jelölt optikai ablakon keresztül. Normális esetben a tapintószár-tartó eltávolításakor a lézer automatikusan kikapcsol, megakadályozva ezzel a gépkezelő figyelmének elvonását.

FIGYELEM! A tapintószár-tartót a lehető leghamarabb ki kell cserélni.

Az RSP3-x egység LED-fénykibocsátása

Az RSP3-x szkennelő mérőfej nagy teljesítményű beépített LED fényforrásokat tartalmaz, és a termék bármelyik részének súlyos sérülése vagy törése esetén nem használható. Ilyen esetekben AZONNAL válassza le az áramforrást, és távolítsa el az alkatrészeket; ne kísérelje meg újból használni őket. További tanácsért forduljon a forgalmazóhoz.

RCP TC-2

Az áramellátás a tápkábel kihúzásával vagy az áramforrás kikapcsolásával szüntethető meg.

Levegőszűrők

A levegőellátás bemeneti nyomása a levegőszűrőknél legfeljebb 8,5 bar lehet. Kérjük, tanulmányozza át a sűrített levegő alkalmazása esetén szükséges óvintézkedésekre vonatkozó előírásokat.

Általános kezelés és karbantartás

A termék csak a Renishaw UCC2-2 vezérlőegységgel együtt használható.

Bármilyen karbantartási művelet végrehajtása előtt javasolt a gép áramtalanítása.

A karbantartás keretében csak a megfelelő fejezetben leírt eljárások végezhetők el.

Különös elővigyázatossággal kell eljárni annak biztosítása érdekében, hogy az RSP2, RSP2 V2 és SFP1 egységeken és a hozzájuk csatlakozó tapintószár-tartókon található lézernyílások ablakai ne sérülhessenek meg ‡, mivel ezek üvegből készültek, és törés esetén sérülést okozhatnak.

FIGYELEM! Az itt leírtaktól eltérő vezérlési, beállítási vagy egyéb műveletek alkalmazása esetén fennáll annak veszélye, hogy a felhasználót veszélyes sugárzás éri..

Figyelmeztetések

Legyen óvatos, mert a berendezés váratlan mozgásokat végezhet. A felhasználónak a mérőfej és a tapintószár teljes munkatartományán kívül kell tartózkodnia. A gép forgalmazójának meg kell győződnie arról, hogy a felhasználó tisztában van a rendszer teljes munkatartományával.

Szerszámgépek és koordináta-mérőgépek használata során mindig javasolt a látásvédő eszközök viselése.

A gép gyártójának kötelessége felhívni a felhasználó figyelmét a berendezés használata során fennálló valamennyi veszélyre, beleértve a Renishaw termékeihez tartozó dokumentációban említett kockázatokat is; emellett az ő felelőssége a megfelelő védőelemek és biztonsági megszakító berendezések biztosítása is.

Ezzel kapcsolatban tekintse át a gép gyártója által kiadott kezelési utasítást.

A rendszer komponensei az RCP TC-2, az RCP2 és FCR25 egységek kivételével a felhasználó által nem javíthatók. Ne kísérelje meg szétszerelni a termék egyetlen alkatrészét sem. Kérjük, amennyiben problémája támad, kérje a forgalmazó segítségét.

A mérőfejet ellenőrző jel bizonyos körülmények között tévesen jelezheti, hogy a mérőfej nem tért ki. Ne hagyatkozzon a mérőfejet ellenőrző jelre, ha meg kell állítani a gépet.

Abban az esetben, ha a mérőfej beleütközne valamibe, a mérőfejvezérlő elektronika megakadályozza a tapintáskor szokásos visszahúzást.

A mérőfej csatlakozásai úgy vannak kialakítva, hogy ütközés esetén elengedjék a mérőfejet és/vagy a tapintószár-tartót.

Ez a berendezés nem alkalmas robbanásveszélyes légkörben történő használatra.

Az alkatrészek között becsípődés veszélye áll fenn. Ne fogja meg a mérőfejet mozgás közben.

A biztonság folyamatos fenntartása érdekében elengedhetetlen, hogy minden biztosítékot megfelelő típusú és terhelhetőségű biztosítékra cseréljen ki.

A fej csak a Renishaw által biztosított csomagolásban szállítható.

A kábeleknek meg kell felelniük a Renishaw előírásainak. A helytelen kábelezés kárt tehet a berendezésben.