Skip navigation

LV - Drošība

UZMANĪBU! Pirms „REVO” sistēmas izsaiņošanas un uzstādīšanas lietotājam uzmanīgi jāizlasa drošības instrukcijas un jāpārliecinās, ka visi operatori tās vienmēr noteikti ievēro.

„RSP2”, „RSP2 V2”, „SFP1” un „RSP3-x” drīkst lietot tikai kopā ar „Renishaw REVO” kontaktmērgalviņu.

Pirms ierīces izmantošanas operatori ir atbilstīgi jāapmāca, lai pareizi lietotu „REVO” sistēmu un aprīkojumu.

„REVO” sistēmas un aprīkojuma sastāvdaļas satur permanentus magnētus. Svarīgi tos turēt atstatus no tādiem priekšmetiem, kurus var ietekmēt magnētiskais lauks, piem., datu glabāšanas sistēmas, elektrokardiostimulatori, pulksteņi u.c.

3R klases „RSP2” un „SFP1” lāzera starojums

Tālāk attēlos atsauces ir apzīmētas ar „†” un „‡”. Pārliecinieties, ka esat sapratis visas drošības instrukcijas. Ieteicams iepazīties ar „REVO” sistēmas sastāvdaļām.

3R klases „RSP2” un „SFP1” drošības attēli

Saskaņā ar standartu EN 60825-1:2007 šīs „RSP2” un „SFP1” versijas ir klasificētas kā 3R klases lāzera izstrādājumi. Šī klasifikācija pamatojas uz lāzera jaudu, kādu izstrādājums izstarotu irbuļa bojājuma gadījumā (šāda varbūtība ir ļoti neliela) saskaņā ar EN 60825-1 noteikto „vienas atteices” kritēriju. Ja šādas atteices nav, izstarotā lāzera jauda ir niecīga.

RSP2 and SFP1 Safety label information


Apzīmējums 
† Iekšējās bloķēšanas slēdža savienojumi

‡ Lāzera apertūra un optiskais logs

UZMANĪBU! Nenoņemiet drošības brīdinājumu marķējumu, kas atrodas uz „RSP2” un „SFP1” tausta korpusa.

Lāzera parametri

  • Maksimālā jauda: < 5 mW
  • Pulsa ilgums: nepārtrauktais vilnis
  • Viļņa garums: 670 nm
  • Stara novirze: 2 mrad

„RSP2” un „SFP1” korpuss sastāv no iebūvēta 3B klases lāzera avota, un to nedrīkst izmantot, ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām ir nopietni bojāta vai salūzusi. Šādos gadījumos NEKAVĒJOTIES atvienojiet ierīci no barošanas avota un nemēģiniet atkārtoti izmantot šīs daļas. Lai saņemtu padomu, sazinieties ar ierīces piegādātāju.

Normālos darba apstākļos lāzera staru pilnībā nosedz tausta korpuss un adatas turētāja korpuss, tāpēc lietotājam tas nav pieejams. Noņemot adatas turētāju, nostrādā divi iekšējās bloķēšanas slēdža savienojumu kontakti, apzīmēti ar „†”, lai automātiski atvienotu lāzeru no strāvas un novērstu piekļūšanu staram.

Noteiktos intervālos iekšējās bloķēšanas savienojumi jāpārbauda, lai pārliecinātos, vai tie ir tīri un uz tiem nav gaisā esošo sārņu, piemēram, putekļu vai zemes daļiņu. Nepiemērotos apstākļos šādi sārņi var izraisīt īssavienojumu un palielināt risku, ka strāva piekļūs lāzeram, ja nav pievienots adatas turētājs. Nekādā gadījumā nepievienojiet strāvu vadošus priekšmetus kontaktiem vai starp tiem. Ievērojiet sadaļā APKOPE norādītās tīrīšanas instrukcijas.

Pirms pārbaudes vienmēr izņemiet „RSP2” vai „SFP1” no galviņas. Nekādā gadījumā neskatieties tieši lāzera apertūrā, kas ir apzīmēta ar „‡”, kamēr „RSP2” vai „SFP1” korpuss ir pievienots tausta galviņai.

Adatas turētāja kāta salūšanas gadījumā, neskarot iekšējās bloķēšanas savienojumu starp taustu un adatas turētāju, pastāv neliels risks 3R klases lāzera gaismas izkļūšanai no salauztā adatas turētāja apertūras. Vajadzētu izvairīties no tiešas skatīšanās uz staru, jo tas var izraisīt neārstējamu acu traumu. Bojājuma gadījumā izvairieties no tieša acu kontakta ar jebkādu tiešu vai atstarotu lāzera gaismu un nospiediet ārkārtas izslēgšanas pogu, kas atrodas uz rokas kontrolierīces, lai novērstu nejaušu kustību. Pēc tam manuāli atvienojiet taustu un adatas turētāju no „REVO” galviņas. Kad tas veikts, ar rokām jānoņem bojātā detaļa. Nekādā gadījumā nevajadzētu mēģināt remontēt vai atkārtoti izmantot bojātu adatas turētāju. Lai saņemtu padomu, sazinieties ar ierīces piegādātāju.

1. klases „RSP2 V2” lāzera izstarojums

Tālāk attēlos atsauces ir apzīmētas ar „‡”. Pārliecinieties, ka esat sapratis visas drošības instrukcijas. Ieteicams iepazīties ar „REVO” sistēmas sastāvdaļām.

1. klases „RSP2 V2” drošības attēls

Saskaņā ar standartu EN 60825-1:2014 šī „RSP2” versija ir klasificēta kā 1 klases lāzera izstrādājums

RSP2 front and bottom view


Apzīmējums
‡ Optiskais logs

„RSP2 V2” korpuss sastāv no iebūvēta 3B klases lāzera avota, un to nevajadzētu izmantot, ja ir nopietni bojāta vai salūzusi kāda no šī izstrādājuma sastāvdaļām. Šādos gadījumos NEKAVĒJOTIES atvienojiet ierīci no barošanas avota un nemēģiniet atkārtoti izmantot šīs daļas. Lai saņemtu padomu, sazinieties ar ierīces piegādātāju.

Pirms pārbaudes vienmēr izņemiet „RSP2 V2” no galviņas.

Ja uzgali noņem manuāli vai pārmērīgi novirzot, stars ir pieejams caur optisko logu, kas attēlā apzīmēts ar „‡”. Parastos apstākļos, lai novērstu iespējamu izklaidību, noņemot uzgali, lāzerierīce izslēgsies automātiski.

UZMANĪBU! Uzgalis ir jānomaina, cik vien drīz iespējams.

RSP3-x” LED izstarošana

„RSP3-x” skenēšanas tausts sastāv no iebūvētiem jaudīgiem LED gaismas avotiem, un to nedrīkst izmantot, ja kāda no „RSP3-x” sastāvdaļām ir nopietni bojāta vai salūzusi. Šādos gadījumos NEKAVĒJOTIES atvienojiet ierīci no strāvas un nemēģiniet atkārtoti lietot izstrādājumu. Lai saņemtu padomu, sazinieties ar ierīces piegādātāju.

RCP TC-2

Strāvas padeve ir jāpārtrauc, atvienojot elektrības kabeli vai atslēdzot elektrības padevi.

Gaisa filtri

Gaisa padeves spiedienam pie gaisa filtru ieejas vajadzētu būt maksimāli 8,5 bāri. Ievērojiet parastos saspiestā gaisa izmantošanas drošības pasākumus.

Vispārīgā darbība un apkope

Šo produktu drīkst lietot tikai kopā ar „Renishaw” „UCC2-2” regulatoru.

Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas ieteicams atslēgt strāvu.

Apkopes darbu apjomu ierobežo procedūras, kas ir aprakstītas nodaļā par apkopi.

Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai nesabojātu lāzera apertūras logus, kas ir apzīmēti ar „‡” un ir izvietoti uz „RSP2”, „RSP2 V2” „SFP1” un adatu turētājiem, jo tie ir gatavoti no stikla un salūstot var savainot lietotāju.

UZMANĪBU! Lietojot noteikumos nenorādītas kontrolierīces vai aprīkojumu un veicot neatļautas darbības, jūs varat izraisīt radiācijas noplūdi.

Brīdinājumi

Uzmanieties no nejaušas kustības. Lietotājam jāpaliek ārpus zondes galviņas un adatas pilnas darbības rādiusa. Piegādātājam jāinformē lietotājs par sistēmas pilnas darbības rādiusu.

Izmantojot darba iekārtas vai koordinātu mērīšanas ierīces, ieteicams aizsargāt acis.

Iekārtas piegādātājs atbild par to, lai lietotājs būtu iepazīstināts ar jebkādu apdraudējumu, kas saistīts ar iekārtas darbību (ieskaitot to, kas minēts „Renishaw” izstrādājuma dokumentācijā), un lai būtu nodrošinātas atbilstīgas aizsargierīces un aizsargbloķētāji.

Skatiet iekārtas piegādātāja ekspluatācijas instrukcijas.

Sistēmas sastāvdaļas nesatur detaļas, kuru remontu vai apkopi var veikt lietotājs, izņemot „RCP TC-2”, „RCP2” un „FCR25”. Nevajadzētu mēģināt demontēt nevienu produkta daļu. Ja ir problēmas, sazinieties ar piegādātāju, lai saņemtu palīdzību.

Noteiktos apstākļos zondes signāls var nepareizi norādīt zondes stāvokli. Nepaļaujieties uz zondes signālu, lai apturētu iekārtas kustību.

Zondes sprūda pārslodze novērsīs ierīces izslēgšanos zondes trieciena gadījumā.

Tausta savienojumi ir izstrādāti tā, lai bojājuma gadījumā tausts un/vai adatas turētājs tiktu atlaists.

Aprīkojumu nedrīkst lietot ugunsbīstamos apstākļos.

Starp detaļām iespējams saspiešanas risks. Izdarot kustības, neturieties pie tausta vai tausta galviņas.

Nepārtrauktas drošības garantēšanai ir svarīgi, lai drošinātāji tiktu nomainīti ar citiem atbilstīga veida un kategorijas drošinātājiem.

Galviņu drīkst pārvadāt tikai „Renishaw” pievienotajā iesaiņojumā.

Kabeļiem jāatbilst „Renishaw” specifikācijām. Lietojot nepareizus kabeļus, var sabojāt aprīkojumu.