Skip navigation

BG - Безопасност

ВНИМАНИЕ: Преди разопаковане и монтиране на системата REVO, потребителят трябва внимателно да прочете инструкциите по безопасност по-долу и да гарантира, че те ще се спазват през цялото време от всички оператори.

Сондите от серията RSP3 трябва да се използват само с главата REVO на Renishaw.

Операторите трябва да са обучени в употребата и прилагането на системата REVO и придружаващите я продукти, към които се монтира машината преди да могат да работят с тази машина.

В някои компоненти на системата REVO и свързаните с нея продукти са използвани постоянни магнити. Важно е те да се пазят от елементи, които биха могли да бъдат засегнати от магнитни полета, напр. – системи за запаметяване на данни, водачи, часовници и др.

Емисии от светодиодите на RSP3

Сондите за сканиране от серията RSP3 съдържат вградени светодиодни източници с висока мощност и не трябва да се използват в случай на сериозна повреда или скъсване на някоя част на RSP3. В такива случаи ВЕДНАГА изключвайте източника на захранване и отстранявайте, но не опитвайте да използвате частите повторно. Обърнете се към доставчика си за съвет.

RCP TC-2 / RCP TC-3

Методът за прекъсване на захранването е откачване на захранващия кабел или изключване на захранването.

Предупреждения

Пазете се от неочаквано движение. Потребителят трябва да остава извън пълния работен обсег на главата на пробника и острието. Доставчикът на машината трябва да се увери, че потребителят е наясно с пълния работен обсег на системата.

Препоръчва се защита на очите във всички приложения, включващи използване на машини или CMM.

Отговорност на доставчика на машината е да гарантира, че на потребителя са обяснени всякакви рискове по време на работа, включително онези, упоменати в документацията на продуктите Renishaw и да гарантира осигуряване на съответни предпазители и обезопасителни блокировки.

Вж. инструкциите за работа на доставчика на машината.

Компонентите на системата не съдържат детайли, които да се обслужват от потребителя с изключение на RCP TC-2, RCP TC-3, RCP2 и FCR25. Не трябва да се правят опити за разглобяване на който и да било детайл на изделието. В случай на проблем се обръщайте към доставчика си за съдействие.

При определени обстоятелства сигналът от пробника може да посочва фалшиво състояние на опрян пробник. Да не се разчита на сигналите от пробника за спиране движението на машината.

Байпасът на спусъка на пробника ще предотврати обратния ход на машината в случай на сблъскване на пробника.

Съединенията на пробника са конструирани да освобождават пробника и/или държача на острието в случай на авария.

Това оборудване не е подходящо за работа в потенциално експлозивна атмосфера.

Съществуват рискове от притискане между частите. Да не се държи пробникът или главата на пробника по време на работните движения.

За непрекъснатата безопасност е от значение всички предпазители да се сменят с такива с точния тип и номинал.

Главата да се транспортира само в доставената от Renishaw опаковка.

Кабелите трябва да отговарят на спецификациите на Renishaw. Неправилното окабеляване би могло да причини повреда на оборудването.