Skip navigation

SK - Bezpečnosť

UPOZORNENIE: Pred rozbalením a inštaláciou systému REVO si musí používateľ dôkladne prečítať bezpečnostné pokyny uvedené nižšie a zaručiť ich neustále dodržiavanie všetkými obsluhujúcimi pracovníkmi.

Rad sond RSP3 sa môže používať iba s hlavicou Renishaw REVO.

Obsluhujúci pracovníci musia byť predtým, než sa im umožní ovládanie príslušného stroja, vyškolení v používaní a aplikácii systému REVO a sprievodných produktov v kontexte stroja, do ktorého sa montujú.

V niektorých súčastiach systému REVO a sprievodných produktoch sa používajú permanentné magnety. Je dôležité udržiavať ich mimo predmetov, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetickými poľami, ako sú napríklad systémy na ukladanie údajov, kardiostimulátory, hodinky a podobne.

LED žiarenie sond RSP3

Rad snímacích sond RSP3 obsahuje integrované vysokovýkonné zdroje LED a v prípade závažného poškodenia alebo prasknutia akejkoľvek časti sondy RSP3 sa nesmie používať. V takýchto prípadoch IHNEĎ odpojte napájací zdroj, demontujte poškodené časti a nepokúšajte sa ich znova použiť. Ďalší postup konzultujte s dodávateľom.

RCP TC-2 / RCP TC-3

Prerušenie napájania treba vykonať odpojením napájacieho kábla alebo vypnutím napájacieho zdroja.

Upozornenia

Dávajte pozor na neočakávaný pohyb. Používateľ sa musí zdržiavať mimo celej pracovnej dráhy snímacej hlavice a snímacieho hrotu. Dodávateľ stroja musí zaručiť, aby bol používateľ oboznámený s celou pracovnou dráhou systému.

Vo všetkých aplikáciách zahŕňajúcich používanie obrábacích strojov alebo súradnicových meracích prístrojov sa odporúča ochrana očí.

Zodpovednosťou dodávateľa stroja je zaručiť oboznámenie používateľa so všetkými rizikami súvisiacimi s prevádzkou vrátane tých, ktoré sú uvedené v dokumentácii k produktu spoločnosti Renishaw, a zaručiť poskytnutie adekvátnych zábran a bezpečnostných blokovacích poistiek.

Pozrite si prevádzkové pokyny dodávateľa stroja.

Komponenty tohto systému neobsahujú žiadne súčasti, ktoré by mohol opraviť používateľ, s výnimkou komponentov RCP TC-2, RCP TC-3, RCP2 a FCR25. Nepokúšajte sa demontovať žiadne súčasti tohto produktu. V prípade problému kontaktujte dodávateľa a požiadajte ho o pomoc.

Signál sondy môže za určitých okolností nesprávne indikovať parkovaciu polohu sondy. Pri zastavovaní pohybov stroja sa nespoliehajte na signály sondy.

Systém blokovania aktivácie sondy zabráni spätnému pohybu stroja v prípade kolízie sondy.

Spojky sondy sú navrhnuté tak, aby v prípade nárazu uvoľnili sondu alebo držiak snímacieho hrotu.

Toto zariadenie nie je vhodné na používanie v potenciálne výbušnej atmosfére.

Medzi dielmi tohto systému existuje riziko pricviknutia. Sondu ani snímaciu hlavicu počas pohybu nechytajte.

Z dôvodu zachovania bezpečnosti je dôležité vymieňať všetky poistky za správny typ so správnou menovitou hodnotou.

Hlavica sa musí prepravovať v dodávanom obale od spoločnosti Renishaw.

Káble musia spĺňať špecifikácie spoločnosti Renishaw. Nesprávne káble môžu spôsobiť poškodenie zariadenia.