Hoppa över navigering

Process Monitor

Process Monitor visar omedelbar mätningsstatus och historik för mätningen, och möjliggör samtidigt enkel hantering av referensmätning (re-mastering).

Process Monitor - processinformation för verkstadsgolvet

Process Monitor innehåller ett omedelbart stapeldiagram för statusövervakning av den senast uppmätta detaljen, historik över mätresultat för det valda måttet, och 3 statusdisplayer för hantering av referensmätning.

Gränsvärdet för referensmätning kan ställas in baserat på temperaturförändring, tid sedan sista mätningen, antalet uppmätta detaljer eller en kombination av dessa. Process Monitor kan sedan ställas in för att meddela användaren när referensmätning behövs.

Historiken över data för varje mått kan också exporteras, antingen som en .csv-fil eller som en bild, så att resultaten enkelt kan delas vidare.

Temperaturförändring sedan senaste mätningen

Temperaturikonen visar avläsningen från ett Equator-systems inbyggda temperatursensor, och förändringen sedan den senaste mätningen visas. När den är vald visas historiken för temperaturdata i tabellområdet. Systemadministratören kan ställa in gränsvärdet för förändringen efter behov - inom denna gräns är stapeln grön, utanför gränsen blir stapeln röd.

Gränsvärdet för temperaturförändringen är olika för varje detalj, och beror på toleranserna för detaljens mått och detaljens utförande och material. Till exempel är utvidgningen och sammandragningen olika för en aluminiumdetalj med tunna väggar och en ståldetalj med tjocka sektioner. För att fastställa det lämpliga gränsvärdet för förändringen kan detaljprogrammet ställas in för att upprepas kontinuerligt och mäta samma detalj, medan Process Monitor registrerar förändringen i det uppmätta värdet för varje mått tillsammans med temperaturförändringen. När mätdata når ett oacceptabelt värde (oftast 10 % av toleransen) för något mått kan detta fastställa gränsvärdet för temperaturförändringen.

Stapeldiagram för statusövervakning och måttabell

Stapeldiagrammet för statusövervakning visar resultaten för den senast uppmätta detaljen, och kolumnen ”Inom tolerans” i tabellen visar proportionerna för toleranserna för varje mått i tabellen. Om värdet ligger inom toleransen visas det i grönt, och rött om det är utanför toleransen. Administratören kan också ställa in övre och undre varningsgränsvärden - när värdet når dessa gränser blir stapeln orange, och användaren kan justera processen innan skrotdetaljer produceras.

Varje mått har en egen rad i måttabellen, som visar: namn, typ, undre och övre toleransgränser, nominellt och faktiskt värde.

När mått väljs i tabellen visar den grafiska displayen nedanför historiken för mätningar av det måttet. Diagrammet visar också övre och nedre toleransgränser såsom de definieras i mätprogrammet, och eventuella varningsgränsvärden som ställts in av administratören i Process Monitor.

Process Monitor re-mastering software för Equator™