Skip navigation

CZ - Bezpečnost

UPOZORNĚNÍ: Před vybalením a instalací systému REVO by si měl uživatel pozorně přečíst níže uvedené bezpečnostní pokyny a zajistit, aby je všechny osoby používající systém neustále dodržovaly.

Sondu SFP1 používejte pouze s hlavicí REVO společnosti Renishaw.

Než bude moci personál obsluhy začít pracovat se strojem, ke kterému je připojen systém REVO, je nutné, aby byl vyškolen v oblasti používání tohoto systému a doplňujících produktů v souvislosti s daným strojem.

V některých součástech snímacího systému REVO a přidružených produktech jsou použity permanentní magnety. Je nutné je uchovávat mimo dosah předmětů, na které by mohlo nepříznivě působit magnetické pole, jako jsou například systémy pro ukládání dat, kardiostimulátory, hodinky atd.

Sonda SFP1 – laserové záření třídy 3R

Prvky označené v textu symboly † a ‡ najdete na následujících obrázcích. Ujistěte se, že všem bezpečnostním pokynům zcela rozumíte. Je třeba se důkladně obeznámit se součástmi systému REVO.

Obrázky týkající se bezpečnosti sondy SFP1 třídy 3R

Tato verze sondy SFP1 je klasifikována jako laserový výrobek třídy 3R podle normy EN 60825-1:2007. Klasifikace je založena na laserovém výkonu, který by byl v nepravděpodobném případě zlomení držáku doteku vyzářen, jak požadují kritéria „jednoduché poruchy“ v normě EN 60825-1. Pokud k takové poruše nedojde, je vyzařovaný laserový výkon zanedbatelný.

SFP1 laser safety labels


Význam značek
† Ochranné kontakty vypínače

‡ Apertura laseru a optické okénko

UPOZORNĚNÍ: Neodstraňujte bezpečnostní výstražné štítky umístěné na tělese sondy SFP1.

Výstupní energie laseru

  • Maximální výstupní energie: < 5 mW
  • Trvání impulzu: netlumená vlna
  • Vlnová délka: 670 nm
  • Divergence paprsku: 2 mrad

Těleso sondy SFP1 obsahuje integrované laserové zdroje třídy 3B, proto se nesmí používat v případě vážného poškození nebo prasknutí kterékoliv části výrobku. V takových případech OKAMŽITĚ odpojte napájecí zdroj, poškozený díl demontujte a zajistěte, že nebude dále používán. Kontaktujte svého dodavatele.

Při normálním provozu je laserový paprsek dokonale uzavřen v tělese sondy a tělese držáku doteku a je pro uživatele nepřístupný. Demontáž držáku doteku přeruší dvě sady ochranných kontaktů vypínače s označením †, které automaticky vypínají napájení laseru a zabraňují expozici paprsku.

Pravidelnou prohlídkou a kontrolou ochranných kontaktů by mělo být zjištěno, zda jsou čisté a zda neobsahují vzduchem přenášené nečistoty, jako je například prach nebo třísky odletující při obrábění. Za určitých, málo pravděpodobných okolností by takové znečištění mohlo mezi kolíky způsobit zkrat, a tím by došlo ke zvýšení rizika, že bude laser napájen, i když nebude připojen držák doteku. Ke kontaktům nikdy nepřipojujte vodivé předměty. Postupujte podle návodu na čištění v kapitole o údržbě.

Před kontrolou vždy demontujte sondu SFP1 z hlavice. Nikdy se nedívejte přímo do apertury laseru s označením ‡, dokud je těleso sondy SFP1 stále připojené ke snímací hlavici.

V nepravděpodobném případě zlomení stopky držáku doteku, aniž by se přerušilo chráněné spojení mezi sondou a držákem doteku, existuje malé riziko vystavení se laserovému záření třídy 3R z malého otvoru ve zlomené stopce držáku doteku. Přímý pohled může způsobit trvalé poškození zraku a je nutné se mu vyhnout. Správný postup pro případ zlomení je vyhnout se přímému pohledu na jakýkoliv vyzářený nebo odražený laserový paprsek a stisknout tlačítko nouzového zastavení na ruční řídicí jednotce, aby se zabránilo nečekanému pohybu stroje. Následně ručně demontujte sondu a držák doteku z hlavice REVO. Potom je třeba ručně odsunout stroj od součásti a vyhodnotit poškození. Za žádných okolností se nepokoušejte poškozený držák doteku opravit nebo znovu použít. Kontaktujte svého dodavatele.

RCP TC-2

Dodávku výkonu lze přerušit odpojením napájecího kabelu nebo vypnutím napájení.

Provoz a údržba obecně

Výrobek používejte pouze s řídicím systémem UCC2-2 společnosti Renishaw.

Doporučuje se odpojit elektrické napájení před prováděním jakýchkoliv operací údržby.

Údržba se omezuje na postupy popsané v kapitole o údržbě.

Pozornost by měla být věnována také tomu, aby nebyla poškozena okénka apertury laseru označená symbolem ‡ umístěná na sondě SFP1 a na dosedacích držácích doteku. Tato okénka jsou vyrobena ze skla a mohla by být příčinou zranění.

UPOZORNĚNÍ: Při použití jiných ovládacích prvků či jiných nastavení nebo při provádění jiných postupů než těch, které jsou zde uvedeny, můžete být vystaveni nebezpečnému záření.

Výstrahy

Dejte pozor na nečekaný pohyb stroje. Uživatel se musí zdržovat mimo pracovní rozsah stroje, zejména mimo místa pohybu snímací hlavice a doteku. Dodavatel stroje by měl zajistit, aby byl uživatel obeznámen s celým pracovním rozsahem systému.

Při jakékoli práci s obráběcími stroji nebo souřadnicovými měřicími stroji (CMM) je doporučeno používat ochranné brýle.

Povinností dodavatele stroje je informovat uživatele o nebezpečích spojených s provozem i o nebezpečích zmiňovaných v dokumentaci k produktům společnosti Renishaw a zajistit dostatečné ochranné a bezpečnostní systémy.

Přečtěte si provozní pokyny dodavatele příslušného stroje.

Komponenty systému neobsahují žádné části, jejichž servis by mohl provádět uživatel, s výjimkou RCP TC-2, RCP2 a FCR25. Nepokoušejte se demontovat jakoukoliv část výrobku. Setkáte-li se s problémem, kontaktujte prosím svého dodavatele.

Za určitých okolností může signál sondy nesprávně označovat klidový stav sondy. Nevyužívejte signály sondy jako hlavní impuls pro zastavování stroje.

Vyřazení sepnutí sondy zabrání zpětnému pohybu stroje v případě kolize sondy.

Spoje sondy jsou navrženy tak, aby uvolnily sondu a/nebo držák doteku v případě kolize.

Toto zařízení není vhodné pro užití v potenciálně výbušném prostředí.

Existuje riziko přiskřípnutí mezi součástmi. Sondu ani snímací hlavici při pohybu nepřidržujte.

V zájmu zachování trvalé bezpečnosti je nezbytné, aby byly všechny pojistky nahrazovány správným typem se správnou hodnotou.

Hlavice se musí přepravovat v obalu dodaném společností Renishaw.

Kabely musí splňovat specifikace společnosti Renishaw. Nesprávná kabeláž může způsobit poškození zařízení.