Skip navigation

GA - Sábháilteacht

RABHADH: Ba chóir don úsáideoir na treoracha sábháilteachta thíos a léamh go cúramach sula ndéantar an córas REVO a dhíphacáil agus a shuiteáil, agus a chinntiú go leanann gach oibreoir iad i gcónaí.

Níor chóir an SFP1 a úsáid ach amháin leis an gceann Renishaw REVO.

Ní mór oiliúint a thabhairt d'oibreoirí maidir le húsáid agus feidhmiú an chórais REVO agus na táirgí atá ag dul leis i gcomhthéacs an innill ar a bhfuil sé feistithe, sula gceadaítear dóibh an t-inneall a úsáid.

Tá buanmhaighnéid i gcuid de chomhpháirteanna an chórais REVO agus sna táirgí a théann leis. Tá sé tábhachtach iad a choinneáil amach ó earraí mar chórais stórála sonraí, séadairí, uaireadóirí agus araile a d'fheadfadh réimsí maighnéadacha dul i gcion orthu.

Astúcháin léasair SFP1 Aicme 3R

Déantar tagairt do ghnéithe atá léirithe mar † agus ‡ sna léaráidí thíos. Cinntigh le do thoil go dtuigeann tú na treoracha sábháilteachta go léir. Moltar aithne a bheith agat ar chomhpháirteanna an chórais REVO.

Léiriú sábháilteachta ar RSP2 agus SFP1 Aicme 3R

Is táirge léasair Aicme 3R é an leagan seo de SFP1 de réir EN 60825-1:2007. Tá an rangú seo bunaithe ar an gcumhacht léasair a d'astófaí sa chaolseans go mbrisfí coimeádaí an stílis, de réir mar a éilíonn na critéir 'aon-lochta' in EN60825-1. Mura bhfuil a leithéid de locht ann bíonn an chumhacht léasair neamhbhríoch.

SFP1 laser safety labels

Eochair
† Teagmhálacha lasc comhghlasála

‡ Cró léasair agus fuinneog optúil

RABHADH: Ná haistrigh na lipéid rabhaidh sábháilteachta atá suite ar chabhail tóireadóra an SFP1.

Aschur léasair

  • Uas-aschur: < 5 mW
  • Fad bíge: tonn leanúnach
  • Tonnfhad: 670 nm
  • Eisréimniú léasacha: 2 mrad

Tá foinsí léasair Aicme 3B leabaithe i gcabhail an SFP1, agus níor chóir iad a úsáid má dhéantar damáiste tromchúiseach d'aon chuid den táirge nó má réabtar aon chuid de. I gcásanna den sórt sin, déan an fhoinse cumhachta a dhícheangal LÁITHREACH, bain as na páirteanna agus ná déan iarracht iad a athúsáid. Téigh i dteagmháil le do sholáthraí chun comhairle a fháil.

Bíonn léas an léasair iata go hiomlán laistigh de chabhail an tóireadóra agus de chabhail choinneálaí an stílis le linn gnáthúsáide, agus ní féidir leis an úsáideoir é a rochtain. Bristear péire teagmhálacha comhghlasáilte lasc má bhaintear coimeádaí an stílis, léirithe mar †, rud a stopann cumhacht an léasair go huathoibríoch le cinntiú nach mbeidh aon duine nochta don léas.

Ba chóir na teagmhálacha comhghlasáilte seo a iniúchadh ar eatraimh oiriúnacha le cinntiú nach bhfuil aon truailliú aeriompartha orthu, mar dheannach, mionsmionagar nó slisirníneach. Tá caolseans ann go bhféadfadh truailliú den sórt seo gearrchiorcadadh sna pionnaí agus an chumhacht a sheoladh chuig an léasar mura mbeadh coimeádaí an stílis i bhfearas. Ná ceangail ábhair sheolta riamh leis na teagmhálaithe nó idir eatarthu. Lean na treoracha maidir le glanadh atá sa chuid a bhaineann le cothabháil.

Ní mór an SFP1 a bhaint den cheann i gcónaí sula ndéantar iniúchadh. Ná féach go díreach isteach sa chró léasair riamh nuair atá cabhail an SFP1 ceangailte do cheann an tóireadóra. Tá an cró léasair léirithe mar ‡.

Sa chás neamhdhealraitheach go mbrisfí gas choinneálaí an stílis gan an nasc idirghlasáilte idir an tóireadóir agus coinneálaí an stílis a asáitiú, tá priacal beag nochta le solas léasair d'aicme 3R ann ó chró ghas briste an stílis. Tá baol ann go ndéanfar dochar buan d'amharc na súl má bhreathnaítear go díreach ar an léasar agus ba chóir é sin a sheachaint. I gcás briste, ná breathnaigh go díreach ar aon solas léasair astaithe nó frithchaite agus brúigh an cnaipe stoptha éigeandála ar an aonad rialaithe láimhe chun aon ghluaiseacht gan choinne a sheachaint. Bain tóireadóir agus coinneálaí an stílis de cheann an REVO ansin. Agus é sin déanta, ba chóir an meaisín a bhogadh de láimh ón bpáirt agus measúnú a dhéanamh ar an damáiste. Níor chóir, ar chúinse ar bith, aon iarracht a dhéanamh coinneálaí an stílis, a ndearnadh damáiste dó, a dheisiú ná a athúsáid. Téigh i dteagmháil le do sholáthraí chun comhairle a fháil.

RCP TC-2

Is é an modh le cumhacht a stopadh ná an cábla cumhachta a dhícheangal nó an soláthar a chasadh as.

Oibriú agus cothabháil ghinearálta

Níor chóir an táirge a úsáid ach leis an rialaitheoir UCC2-2 Renishaw.

Moltar an chumhacht a bhaint sula ndéantar aon oibriúchán cothabhála.

Níor chóir aon chothabháil a dhéanamh nach ndéantar cur síos uirthi sa chuid a bhaineann le cothabháil.

Ní mór a chinntiú nach ndéantar aon damáiste d'fhuinneoga na hoscailte léasair, léirithe mar ‡, ar an SFP1 agus ar na coinneálaithe stílis, mar gur gloine atá iontu agus d'fhéadfaidís duine a ghortú dá mbrisfí iad.

RABHADH: D'fhéadfadh nochtadh radaíochta guaisí teacht chun cinn de bharr úsáid a bhaint as rialtáin nó oiriúintí nó comhlíonadh nósanna imeachta seachas na cinn a shonraítear laistigh.

Rabhaidh

Fainic an chorraíl gan choinne. Ba chóir don oibreoir fanacht glan amach ó réimse iomlán oibre cheann an tóireadóra agus an stílis. Ba chóir don soláthraí a chinntiú go bhfuil an t-úsáideoir ar an eolas faoi imchlúdach iomlán oibre an chórais.

Moltar cosaint do na súile i ngach aon fheidhmiú lena mbaineann úsáid uirlisí meaisín nó CMManna.

Is í freagracht sholáthraí an mheaisín í chun a chinntiú go gcuirtear an t-úsáideoir ar an eolas i leith aon ghuaiseacha a bhaineann leis an oibriúchán, lena n-áirítear iad siúd a luaitear i gcáipéisíocht táirge Renishaw, agus chun a chinntiú go soláthraítear sciatha cosanta agus idirghlais sábháilteachta leordhóthanacha.

Déan tagairt do threoracha oibriúcháin sholáthraí an mheaisín féin.

Níl aon pháirt is féidir leis an úsáideoir a sheirbhísiú i gcomhpháirteanna an chórais, ach amháin RCP TC-2, RCP2 agus FCR25. Níor chóir aon iarracht a dhéanamh aon chuid den táirge a bhaint dá chéile. I gcás faidhbe, téigh i dteagmháil le do sholáthraí, le do thoil, chun cúnamh a fháil.

Féadtar toisc bhréagach tóireadóra-shuite a léiriú i roinnt cúinsí le comhartha an tóireadóra féin. Ná bí ag brath ar chomharthaí tóireadóra le gluaiseacht an mheaisín a stopadh.

Dá mbeadh sárú truiceartha tóireadóra ann, ní bheadh an meaisín in ann cúlú siar i gcás imbhualadh tóireadóra.

Tá ailt an tóireadóra deartha chun an tóireadóir agus/nó coinneálaí an stílis a scaoileadh i gcás tuairte.

Níl an trealamh seo oiriúnach le haghaidh úsáide in atmaisféar ina bhféadfadh pléascadh tarlú.

Tá guaiseacha cúngúcháin idir na páirteanna. Ná coinnigh greim ar an tóireadóir nó ar cheann an tóireadóra le linn gluaiseachtaí.

Má tá fiúsanna lena n-athchur, tá sé riachtanach ó thaobh sábháilteachta buaine go n-úsáidfí fiúsanna den chineál agus den ghrádú ceart.

Ní mór an ceann a iompar i bpacáiste arna sholáthar ag Renishaw.

Ní mór go mbeadh na cáblaí ag teacht le sonraíochtaí Renishaw. D'fhéadfadh cáblú mícheart damáiste a dhéanamh don trealamh.