Skip navigation

HR - Sigurnost

POZOR: Korisnik mora, prije vađenja iz ambalaže i montaže sustava REVO, pažljivo pročitati dolje navedene sigurnosne upute i pobrinuti se da ih se drže svi korisnici uređaja.

Mjernu glavu SFP1 koristite samo u kombinaciji s glavom Renishaw REVO.

Prije nego što počnu upravljati strojem, operateri moraju proći stručnu edukaciju za upotrebu sustava REVO i njegovih popratnih proizvoda i to na stroju na kojem je sustav instaliran.

U nekim komponentama sustava REVO i popratnim proizvodima koriste se trajni magneti. Pazite da takve komponente ne dođu u blizinu predmeta na koje mogu utjecati magnetska polja, kao što su npr. sustavi za pohranu podataka, elektrostimulatori srca (pejsmejkeri), satovi, itd.

Emitiranje laserske svjetlosti razreda 3R kod SFP1

U tekstu su navedene pozicije ilustracija dolje, označene simbolom † i ‡. Preporučujemo vam da se dobro upoznate sa svim sigurnosnim uputama. Preporučujemo vam da se upoznate s komponentama sustava REVO.

Sigurnosna ilustracija za SFP1 razred 3R

Ova verzija SFP1 je uvrštena među laserske proizvode razreda 3R po normi EN 60825-1:2007. Ova klasifikacija je definirana na osnovi snage emisije laserskog svjetla, do kojeg može doći u malo vjerojatnom slučaju loma drške ticala, u skladu s kriterijima za "pojedinačne greške" u normi EN 60825-1. Ako do takvog oštećenja ne dođe, snaga emisije laserske svjetlosti je zanemariva.

SFP1 laser safety labels


Ključ
† Zaporni preklopni kontakti

‡ Otvor lasera i optički prozor

POZOR: Ne uklanjajte naljepnice sa sigurnosnim upozorenjima na mjernim glavama SFP1.

Snaga lasera

  • Najveća snaga: < 5 mW
  • Trajanje impulsa: kontinuirani val
  • Valna dužina: 670 nm
  • Divergencija zrake: 2 mrad

U tijelu glave SFP1 ugrađen je laserski izvor 3B razreda, te se glava ne smiju koristiti u slučaju većeg oštećenja ili loma bilo kojeg dijela proizvoda. U takvom slučaju ODMAH isključite napajanje, uklonite dijelove i ne pokušavajte ih ponovno koristiti. Posavjetujte se sa svojim dobavljačem.

Kod normalnog rada, laserska zraka je potpuno zatvorena u tijelu glave, tj. tijelu drške ticala te je korisniku potpuno nedostupna. Kod uklanjanja drške ticala, prekidaju se dva para zapornih preklopnih kontakata, označenih znakom †. Laser se pri tome samostalno isključuje, a korisnik je tako siguran od izloženosti zrakama.

Vodite stalno brigu o čistoći zapornih kontakata, ne smiju biti pokriveni prljavštinom koja se prenosi zrakom - poput prašine, komadića, otkinutih dijelova. U posebno nepogodnim okolnostima, takva bi kontaminacija mogla prouzročiti kratki spoj na pinovima i time povećati opasnost uključivanja lasera i kad ticalo nije pričvršćeno. Nikad ne priključujte provodne predmete na ili između kontakata. Pridržavajte se pravila za čišćenje iz poglavlja Održavanje.

Prije pregleda uvijek odstranite SFP1 s glave. Nikad ne gledajte neposredno u otvor lasera, označen znakom ‡, ako je tijelo SFP1 pričvršćeno na mjernu glavu.

U malo vjerojatnom slučaju pucanja držača ticala bez prekida sigurnosnih zapornih kontakata između mjerne glave i držača ticala, postoji mala opasnost od izlaganja laserskoj svjetlosti 3R razreda, koja dolazi iz otvora puknutog držača ticala. Ne gledajte izravno u lasersku zraku, time možete trajno oštetiti vid. Ako dođe do loma, ne gledajte neposredno u isijanu ili odbijenu svjetlost laserske zrake i pritisnite tipku za isključivanje u slučaju opasnosti na ručnoj jedinici za upravljanje, kako biste spriječili neočekivana kretanja. Zatim ručno uklonite mjernu glavu i dršku ticala s glave REVO. Zatim ručno odmaknite stroj od predmeta rada i procijenite štetu. Ni u kom slučaju ne pokušavajte popraviti li ponovno koristiti oštećenu dršku ticala. Posavjetujte se sa svojim dobavljačem.

RCP TC-2

Prekinite napajanje isključivanjem električnog kabela za napajanje ili isključivanjem napajanja.

Upotreba i održavanje

Proizvod koristite samo u kombinaciji s upravljačkim uređajem Renishaw UCC2-2.

Prije svakog održavanja uređaj obavezno isključite iz napajanja.

Održavanje uključuje isključivo postupke opisane u poglavlju Održavanje.

Pazite da ne razbijete prozor laserskog otvora na glavi SFP1 i na pripadajućim drškama ticala, označen znakom ‡, jer je izrađen od stakla i možete se ozlijediti.

POZOR: Upotrebom kontrola ili podešavanja ili izvođenjem postupaka koji nisu ovdje opisani, moglo bi doći do opasnog izlaganja zračenju.

Upozorenja

Budite oprezni, postoji mogućnost od neočekivanih pomaka. Korisnik se mora zadržavati unutar radnog područja mjerne glave i ticala. Dobavljač stroja mora korisniku točno objasniti koje je radno područje stroja.

Kod svake upotrebe alatnih strojeva ili koordinatnih mjernih strojeva preporučujemo vam upotrebu zaštitnih naočala.

Odgovornost dobavljača stroja je upozoriti korisnike o svim potencijalnim opasnostima pri rukovanju, pa i na one koje su navedene u dokumentaciji Renishaw, te osigurati sva odgovarajuće sigurnosne mehanizme i sigurnosne blokade.

Pridržavajte se uputa dobavljača stroja.

Komponente sustava ne sadrže dijelove koje korisnik može sam popraviti, osim RCP TC-2, RCP2 i FCR25. Ne pokušavajte rastaviti dijelove ovog uređaja. U slučaju poteškoća obratite se dobavljaču.

U određenim uvjetima signal glave može lažno ukazivati da je glava zaustavljena. Ne oslanjajte se na signale glave za zaustavljanje kretanja stroja.

Premošćivanje okidanja mjerne glave sprječava pomicanje stroja u slučaju udara glave.

Pričvršćivanje mjerne glave je konstruirano tako da se u slučaju udara oslobodi glava ili drška ticala.

Ova oprema nije prilagođena upotrebi u potencijalno eksplozivnom okruženju.

Postoji opasnost od uklještenja između pokretnih dijelova. Mjernu glavu ne hvatajte dok je u pokretu.

Kako biste mogli zajamčiti trajnu sigurnost uređaja, važno je da pokvarene osigurače uvijek mijenjate zamjenskim osiguračima odgovarajućeg tipa i amperaže.

Glavu transportirajte u originalnoj ambalaži.

Kablovi moraju odgovarati Renishaw specifikacijama. Neodgovarajući kablovi mogu oštetiti opremu.