Skip navigation

SL - Varnost

POZOR: Uporabnik mora pred jemanjem iz embalaže in montažo sistema REVO skrbno prebrati spodnja varnostna navodila ter poskrbeti, da jih bodo dosledno upoštevali vsi operaterji.

Merilno glavo SFP1 uporabljajte samo v kombinaciji z glavo Renishaw REVO®.

Preden začnejo upravljati s strojem, morajo operaterji opraviti usposabljanje za uporabo sistema REVO in spremljajočih izdelkov na stroju, na katerem je sistem nameščen.

V nekaterih komponentah sistema REVO in spremljajočih izdelkih so trajni magneti. Pazite, da take komponente ne pridejo v bližino predmetov, na katere lahko vplivajo magnetna polja; to so npr. sistemi za shranjevanje podatkov, srčni spodbujevalniki, ure itd.

Emisija laserske svetlobe razreda 3R pri SFP1

V besedilu so navedene pozicije s spodnjih ilustracij, označene s simboloma † in ‡. Poskrbite, da boste pred uporabo razumeli vsa varnostna navodila. Priporočamo vam, da se seznanite s komponentami sistema REVO.

Varnostna ilustracija za SFP1 razreda 3R

Ta različica SFP1 je uvrščena v razred laserskih izdelkov 3R (Class 3R) po standardu EN 60825-1:2007. Uvrstitev je bila določena na osnovi emisije moči laserske svetlobe, do katere bi prišlo v malo verjetnem primeru loma držala tipala, skladno s kriteriji ‘posamične okvare' v EN 60825-1. Če do takšne okvare ne pride, je emisija laserske svetlobe zanemarljiva.

SFP1 laser safety labels

Ključ
† Par zapornih stikalnih kontaktov‡ Odprtina laserja in optično okno
POZOR: Ne odstranjujte varnostnih opozorilnih nalepk na telesu merilne glave SFP1.

Moč laserja

  • Največja moč: < 5 mW
  • Trajanje impulza: kontinuirani val
  • Valovna dolžina: 670 nm
  • Divergenca žarka: 2 mrad

V telo glave SFP1 so vgrajeni laserski viri razreda 3B (Class 3B), zato glave ni dovoljeno uporabljati v primeru večje poškodbe ali loma kateregakoli dela izdelka. V takem primeru TAKOJ izklopite napajanje, odstranite dele in jih ne poskušajte ponovno uporabiti. Posvetujte se s svojim dobaviteljem.

Pri normalnem delovanju je laserski žarek popolnoma zaprt v telo glave oz. telo držala tipala, zato je uporabniku nedostopen. Ob odstranitvi držala tipala se prekineta dva para zapornih stikalnih kontaktov, označena z †. Laser se pri tem samodejno izklopi in s tem je uporabnik zavarovan pred izpostavitvijo žarku.

Zaporne kontakte redno pregledujte glede čistoče in se prepričajte, da niso umazani s kontaminanti, ki se prenašajo po zračni poti (npr. prah, delci, odrezki). V posebej neugodnih pogojih bi takšna kontaminacija lahko povzročila kratek stik med pini in s tem nevarnost delovanja laserja tudi pri odstranjenem držalu tipala. Nikoli ne priključite prevodnih objektov na ali med kontakte. Upoštevajte navodila za čiščenje v poglavju Vzdrževanje.

Pred pregledom vedno odstranite SFP1 z glave. Nikoli ne glejte neposredno v odprtino laserja, označeno z ‡, medtem ko je telo SFP1 pritrjeno na merilno glavo.

V primeru (sicer malo verjetnega) loma stebla tipala brez razklenitve varnostnih zapornih kontaktov med merilno glavo in držalom tipala obstaja majhno tveganje izpostavitve laserski svetlobi razreda 3R (Class 3R), ki prihaja iz odprtinice zlomljenega stebla tipala. Ne glejte neposredno v laserski žarek, ker lahko to trajno poškoduje vid. Če pride do loma, ne glejte neposredno v izsevan ali odbit žarek laserske svetlobe in pritisnite gumb za izklop v sili na ročni krmilni enoti, da preprečite nepričakovana gibanja. Nato ročno odstranite merilno glavo in držalo tipala z glave REVO. Nato je treba stroj ročno odmakniti od obdelovanca in ovrednotiti škodo. Pod nobenim pogojem ne poskušajte popraviti ali ponovno uporabiti poškodovano držalo tipala. Posvetujte se s svojim dobaviteljem.

RCP TC-2

Napajanje prekinite z odklopom električnega napajalnega kabla ali z izklopom napajanja.

Uporaba in vzdrževanje

Izdelek uporabljajte samo v kombinaciji s krmilnikom Renishaw UCC2-2.

Priporočamo vam, da pred izvedbo kakršnihkoli vzdrževalnih del odklopite električno napajanje.

Vzdrževanje obsega samo postopke, ki so opisani v poglavju Vzdrževanje.

Pazite, da se ne razbije okno laserske odprtine na glavi SFP1 in na pripadajočih držalih tipal, označeno z ‡, ker je izdelano iz stekla in se lahko poškodujete.

POZOR: Uporaba ukazov, nastavitev ali postopkov, ki odstopajo od tukaj opisanih, lahko povzroči izpostavitev nevarnemu sevanju.

Opozorila

Bodite pozorni na nepričakovane premike. Uporabnik se mora zadrževati zunaj delovnega območja merilne glave in tipala. Dobavitelj stroja mora uporabniku razložiti, kje je celotno delovno območje sistema.

Pri vsaki uporabi obdelovalnih strojev ali koordinatnih merilnih strojev priporočamo uporabo zaščitnih očal.

Odgovornost dobavitelja stroja je, da uporabnika opozori na vse nevarnosti pri delovanju, tudi na tiste, ki so navedene v dokumentaciji Renishaw, in da zagotovi vsa potrebna varovala in varnostne zapore.

Držite se navodil dobavitelja stroja.

Komponente sistema ne vsebujejo nobenih delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil sam, z izjemo RCP TC-2, RCP2 in FCR25. Ne poskušajte razstaviti nobenega dela izdelka. V primeru težav se obrnite na svojega dobavitelja.

V določenih pogojih lahko signal glave lažno nakazuje, da je glava spravljena. Ne zanašajte se na signale glave za ustavitev gibanja stroja.

Premostitev proženja merilne glave prepreči umik stroja v primeru trka glave.

Pritrditev merilne glave je zasnovana tako, da v primeru trka sprosti glavo in/ali držalo tipala.

Ta oprema ni primerna za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah.

Nevarnost stiska med premikajočimi se deli. Glave oziroma merilne glave ne prijemajte medtem ko se premika.

Za zagotavljanje trajne varnosti je bistveno, da pokvarjene varovalke vedno zamenjate z nadomestnimi varovalkami ustreznega tipa in amperaže.

Glavo transportirajte v originalni embalaži Renishaw.

Kabli morajo ustrezati specifikacijam Renishaw. Neustrezni kabli lahko poškodujejo opremo.