Skip navigation

PL - Bezpieczeństwo

PRZESTROGA: Przed rozpakowaniem i zainstalowaniem systemu REVO użytkownik powinien zapoznać się dokładnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapewnić stałe przestrzeganie tych instrukcji przez wszystkich operatorów.

Sondę SFP1 można stosować tylko w systemie głowicy pomiarowej REVO firmy Renishaw.

Operatorzy, przed dopuszczeniem ich do obsługi maszyny współrzędnościowej, muszą być przeszkoleni w używaniu i zastosowaniu systemu REVO oraz elementów pomocniczych.

W niektórych częściach składowych systemu REVO i produktów pomocniczych są stosowane magnesy trwałe. Ważne jest, aby utrzymywać je z dala od takich elementów, na które mogą niekorzystnie oddziaływać pola magnetyczne, np. systemy przechowywania danych, stymulatory serca, zegarki itp.

Emisja laserowa klasy 3R, sonda SFP1

Powołano się na elementy oznaczone symbolami † i ‡ na poniższych ilustracjach. Należy zadbać o dokładne zrozumienie wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Zalecane jest zaznajomienie się z częściami składowymi systemu REVO.

Ilustracja oznaczeń sondy SFP1 związanych z bezpieczeństwem, klasa emisji 3R

Zgodnie z normą EN 60825-1:2007 ta wersja sondy SFP1 została sklasyfikowana jako produkt laserowy klasy 3R. Klasyfikacja ta opiera się na założeniu mocy promieniowania lasera, jak mogłaby być wyemitowana w mało prawdopodobnym przypadku rozbicia obsady trzpienia pomiarowego, jak tego wymaga kryterium „jednej usterki” w normie EN 60825-1. Gdy taka usterka nie występuje, moc emisji lasera jest pomijalna.

SFP1 laser safety labels


Legenda
† Styki przełącznika blokady‡ Apertura lasera i okienko optyczne
PRZESTROGA: Nie zdejmować etykietek ostrzegających o niebezpieczeństwie umieszczonych na korpusie sondy SFP1.

Wyjściowe promieniowanie laserowe

  • Maksymalna moc wyjściowa: < 5 mW
  • Czas trwania impulsu: fala ciągła
  • Długość fali: 670 nm
  • Rozbieżność wiązki: 2 mrad

Korpus sondy SFP1 mieści źródła promieniowania laserowego klasy 3B, które nie powinny być używane w przypadku poważnego uszkodzenia lub pęknięcia jakiejkolwiek części produktu. W takiej sytuacji należy NATYCHMIAST odłączyć źródło zasilania, zdemontować części i nie próbować ich ponownego użycia. Zwrócić się do dostawcy o poradę.

W normalnych warunkach eksploatacji wiązka promieniowania laserowego jest zawarta całkowicie wewnątrz korpusu sondy oraz obsadzie korpusu trzpienia pomiarowego i jest niedostępna dla użytkownika. Wymontowanie obsady trzpienia pomiarowego powoduje rozwarcie dwóch zespołów styków przełącznika blokady, oznaczonych symbolem †, w celu automatycznego wyłączenia zasilania lasera i uniknięcia narażenia na działanie wiązki promieniowania laserowego.

W stosownych odstępach czasu należy dokonywać przeglądu i kontroli styków blokady w celu upewnienia się, czy są czyste i wolne od zanieczyszczeń zawartych w powietrzu, takich jak kurz, pył lub opiłki. W mało prawdopodobnych okolicznościach takie zanieczyszczenia mogłyby spowodować zwarcie końcówek styków i w ten sposób podnieść ryzyko podania zasilania do lasera bez zamontowania obsady trzpienia pomiarowego. Nigdy nie wolno przyłączać do styków, lub pomiędzy nimi, żadnych przedmiotów przewodzących prąd elektryczny. Postępować zgodnie z zaleceniami rozdziału KONSERWACJA, dotyczącymi czyszczenia.

Przed przystąpieniem do przeglądu należy zawsze zdejmować sondę SFP1 z głowicy. Nie wolno patrzeć bezpośrednio w otwór apertury lasera, oznaczony symbolem ‡, kiedy korpus sondy SFP1 jest nadal przyłączony do głowicy sondy.

W przypadku mało prawdopodobnego złamania trzonu obsady trzpienia pomiarowego bez zerwania połączenia blokady pomiędzy sondą i trzpieniem pomiarowym występuje niewielkie zagrożenie narażenia na działanie wiązki światła lasera klasy 3R poprzez mały otwór złamanego trzonu trzpienia pomiarowego. Bezpośrednie patrzenie może być przyczyną trwałego uszkodzenia wzroku i należy tego unikać. Gdyby takie zdarzenie nastąpiło, należy unikać patrzenia bezpośrednio na jakiekolwiek emitowane lub odbite światło lasera oraz nacisnąć przycisk awaryjnego zatrzymania na zespole ręcznego sterowania w celu uniknięcia nieoczekiwanego przemieszczenia. Należy wtedy ręcznie zdjąć sondę i obsadę trzpienia pomiarowego z głowicy REVO. Po wykonaniu tych czynności należy ustawić osie maszyny w pozycji bezpiecznej odsunąć ręcznie od mierzonej części i uzyskać dostęp do miejsca uszkodzenia. W żadnych okolicznościach nie naprawiać ani ponownie używać uszkodzonej obsady trzpienia pomiarowego. Zwrócić się do dostawcy o poradę.

RCP TC-2

Zasilanie można przerwać odłączając przewód zasilający lub wyłączając źródło zasilania.

Ogólne zasady eksploatacji i konserwacji

Produkt jest przeznaczony do użytkowania tylko ze sterownikiem UCC2-2 firmy Renishaw.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych zaleca się wyłączenie zasilania.

Czynności konserwacyjne zostały ograniczone do wykonania procedur opisanych w rozdziale KONSERWACJA.

Należy uważać, aby nie doszło do uszkodzenia okienek apertury lasera, oznaczonych symbolem ‡, znajdujących się na sondzie SFP1 i na obsadzie trzpienia pomiarowego, ponieważ są one wykonane ze szkła i mogłyby spowodować obrażenia w razie rozbicia.

PRZESTROGA: Skutkiem stosowania sterowań lub regulacji, bądź wykonywania procedur innych niż przedstawione poniżej, może być narażenie na działanie niebezpiecznego promieniowania.

Ostrzeżenia

Należy uważać na nieoczekiwane przemieszczenia zespołów maszyny. Użytkownik powinien pozostawać poza pełnym zasięgiem roboczym głowicy sondy i trzpienia pomiarowego. Dostawca maszyny powinien zadbać o zaznajomienie użytkownika z pełnym zasięgiem roboczym systemu.

Podczas obsługi obrabiarek lub maszyn współrzędnościowych zaleca się używanie osłon na oczy.

Na dostawcy maszyny współrzędnościowej spoczywa odpowiedzialność za uprzedzenie użytkownika o wszelkich zagrożeniach związanych z eksploatacją łącznie z tymi, o jakich wspomina się w dokumentacji produktu Renishaw oraz za zapewnienie stosownych osłon i blokad zabezpieczających.

Zapoznać się z instrukcjami obsługi dostarczonymi przez dostawcę urządzeń.

Z wyjątkiem elementów RCP TC-2, RCP2 i FCR25 komponenty systemu nie zawierają części, których obsługę mógłby wykonać użytkownik. Nie należy podejmować prób rozkładania na części żadnego z zespołów systemu. W razie natknięcia się na problem prosimy zwrócić się o pomoc do swego dostawcy.

W określonych warunkach sygnał sondy może fałszywie wskazywać stan gotowości sondy. Nie należy zatrzymywać pracy maszyny tylko z powodu fałszywego sygnału sondy.

Możliwość dezaktywacji sondy sprawia, że w razie uderzenia sondą, maszyna nie cofnie się.

Złącza sondy zostały tak zaprojektowane, aby w razie kolizji następowało zwolnienie sondy i/lub obsady trzpienia pomiarowego z zamocowania.

Ten sprzęt nie jest przeznaczony do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem.

Występuje niebezpieczeństwo przycięcia pomiędzy częściami. Nie wolno trzymać sondy ani głowicy sondy podczas wykonywania przemieszczeń.

Aby zapewnić ciągłość zabezpieczenia, konieczne jest stosowanie wszystkich zamiennych bezpieczników topikowych właściwego typu i o prawidłowych parametrach znamionowych.

Głowicę pomiarową należy transportować wyłącznie w oryginalnym opakowaniu Renishaw.

Przewody muszą odpowiadać wymaganiom technicznym firmy Renishaw. Nieprawidłowe okablowanie może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.