Skip navigation

LV - Drošība

UZMANĪBU! Pirms „REVO” sistēmas izsaiņošanas un uzstādīšanas lietotājam uzmanīgi jāizlasa drošības instrukcijas un jāpārliecinās, ka visi operatori tās vienmēr noteikti ievēro.

SFP1 taustu drīkst lietot tikai kopā ar „Renishaw REVO” kontaktmērgalviņu.

Pirms ierīces izmantošanas operatori ir atbilstīgi jāapmāca, lai pareizi lietotu „REVO” sistēmu un aprīkojumu.

„REVO” sistēmas un aprīkojuma sastāvdaļas satur permanentus magnētus. Svarīgi tos turēt atstatus no tādiem priekšmetiem, kurus var ietekmēt magnētiskais lauks, piem., datu glabāšanas sistēmas, elektrokardiostimulatori, pulksteņi u.c.

3R klases SFP1 lāzera starojums

Tālāk attēlos atsauces ir apzīmētas ar „†” un „‡”. Pārliecinieties, ka esat sapratis visas drošības instrukcijas. Ieteicams iepazīties ar „REVO” sistēmas sastāvdaļām.

3R klases SFP1 ierīces drošības ilustrācija

Atbilstīgi standartam EN 60825-1:2007 šī SFP1 ierīce ir klasificēta kā 3R klases lāzera izstrādājums. Klasifikācijas noteikšanai izmanto lāzera jaudu, kādu ierīce emitētu irbuļa turētāja bojājuma gadījumā (šāda varbūtība ir ļoti neliela) saskaņā ar standarta EN 60825-1 noteikto „vienas atteices” kritēriju. Ja šādas atteices nav, emitētā lāzera jauda ir niecīga.

SFP1 laser safety labels

Apzīmējums
† Iekšējās bloķēšanas slēdža savienojumi‡ Lāzera apertūra un optiskais logs
UZMANĪBU! Nenoņemiet drošības brīdinājumu marķējumu no SFP1 tausta korpusa.

Lāzera parametri

  • Maksimālā jauda: < 5 mW
  • Pulsa ilgums: nepārtrauktais vilnis
  • Viļņa garums: 670 nm
  • Stara novirze: 2 mrad

SFP1 korpuss sastāv no iebūvēta 3B klases lāzera avota, un to nedrīkst izmantot, ja ir nopietni bojāta vai salūzusi kāda no šā izstrādājuma sastāvdaļām. Šādos gadījumos NEKAVĒJOTIES atvienojiet ierīci no barošanas avota un nemēģiniet to izmantot atkārtoti. Lai saņemtu padomu, sazinieties ar ierīces piegādātāju.

Normālos darba apstākļos lāzera staru pilnībā nosedz tausta korpuss un adatas turētāja korpuss, tāpēc lietotājam tas nav pieejams. Noņemot adatas turētāju, nostrādā divi iekšējās bloķēšanas slēdža savienojumu kontakti, apzīmēti ar „†”, lai automātiski atvienotu lāzeru no strāvas un novērstu piekļūšanu staram.

Noteiktos intervālos iekšējās bloķēšanas savienojumi jāpārbauda, lai pārliecinātos, vai tie ir tīri un uz tiem nav gaisā esošo sārņu, piemēram, putekļu vai zemes daļiņu. Nepiemērotos apstākļos šādi sārņi var izraisīt īssavienojumu un palielināt risku, ka strāva piekļūs lāzeram, ja nav pievienots adatas turētājs. Nekādā gadījumā nepievienojiet strāvu vadošus priekšmetus kontaktiem vai starp tiem. Ievērojiet sadaļā APKOPE norādītās tīrīšanas instrukcijas.

Pirms SFP1 tausta pārbaudes vienmēr izņemiet to no kontaktmērgalviņas. Nekādā gadījumā neskatieties tieši lāzera apertūrā, kas apzīmēta ar simbolu „‡”, kamēr SFP1 korpuss ir pievienots tausta kontaktmērgalviņai.

Adatas turētāja kāta salūšanas gadījumā, neskarot iekšējās bloķēšanas savienojumu starp taustu un adatas turētāju, pastāv neliels risks 3R klases lāzera gaismas izkļūšanai no salauztā adatas turētāja apertūras. Vajadzētu izvairīties no tiešas skatīšanās uz staru, jo tas var izraisīt neārstējamu acu traumu. Bojājuma gadījumā izvairieties no tieša acu kontakta ar jebkādu tiešu vai atstarotu lāzera gaismu un nospiediet ārkārtas izslēgšanas pogu, kas atrodas uz rokas kontrolierīces, lai novērstu nejaušu kustību. Pēc tam manuāli atvienojiet taustu un adatas turētāju no „REVO” galviņas. Kad tas veikts, ar rokām jānoņem bojātā detaļa. Nekādā gadījumā nevajadzētu mēģināt remontēt vai atkārtoti izmantot bojātu adatas turētāju. Lai saņemtu padomu, sazinieties ar ierīces piegādātāju.

RCP TC-2

Strāvas padeve ir jāpārtrauc, atvienojot elektrības kabeli vai atslēdzot elektrības padevi.

Vispārīgā darbība un apkope

Šo produktu drīkst lietot tikai kopā ar „Renishaw” „UCC2-2” regulatoru.

Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas ieteicams atslēgt strāvu.

Apkopes darbu apjomu ierobežo procedūras, kas ir aprakstītas nodaļā par apkopi.

Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai nesabojātu lāzera apertūras logus, kas apzīmēti ar simbolu „‡” un izvietoti uz SFP1 korpusa un irbuļu turētājiem, jo tie ir veidoti no stikla un plīstot var kādu savainot.

UZMANĪBU! Lietojot noteikumos nenorādītas kontrolierīces vai aprīkojumu un veicot neatļautas darbības, jūs varat izraisīt radiācijas noplūdi.

Brīdinājumi

Uzmanieties no nejaušas kustības. Lietotājam jāpaliek ārpus zondes galviņas un adatas pilnas darbības rādiusa. Piegādātājam jāinformē lietotājs par sistēmas pilnas darbības rādiusu.

Izmantojot darba iekārtas vai koordinātu mērīšanas ierīces, ieteicams aizsargāt acis.

Iekārtas piegādātājs atbild par to, lai lietotājs būtu iepazīstināts ar jebkādu apdraudējumu, kas saistīts ar iekārtas darbību (ieskaitot to, kas minēts „Renishaw” izstrādājuma dokumentācijā), un lai būtu nodrošinātas atbilstīgas aizsargierīces un aizsargbloķētāji.

Skatiet iekārtas piegādātāja ekspluatācijas instrukcijas.

Sistēmas sastāvdaļas nesatur detaļas, kuru remontu vai apkopi var veikt lietotājs, izņemot „RCP TC-2”, „RCP2” un „FCR25”. Nevajadzētu mēģināt demontēt nevienu produkta daļu. Ja ir problēmas, sazinieties ar piegādātāju, lai saņemtu palīdzību.

Noteiktos apstākļos zondes signāls var nepareizi norādīt zondes stāvokli. Nepaļaujieties uz zondes signālu, lai apturētu iekārtas kustību.

Zondes sprūda pārslodze novērsīs ierīces izslēgšanos zondes trieciena gadījumā.

Tausta savienojumi ir izstrādāti tā, lai bojājuma gadījumā tausts un/vai adatas turētājs tiktu atlaists.

Aprīkojumu nedrīkst lietot ugunsbīstamos apstākļos.

Starp detaļām iespējams saspiešanas risks. Izdarot kustības, neturieties pie tausta vai tausta galviņas.

Nepārtrauktas drošības garantēšanai ir svarīgi, lai drošinātāji tiktu nomainīti ar citiem atbilstīga veida un kategorijas drošinātājiem.

Galviņu drīkst pārvadāt tikai „Renishaw” pievienotajā iesaiņojumā.

Kabeļiem jāatbilst „Renishaw” specifikācijām. Lietojot nepareizus kabeļus, var sabojāt aprīkojumu.