Skip navigation

NL - Veiligheid

WAARSCHUWING: Lees voor het uitpakken en installeren van het REVO systeem eerst de veiligheidsinstructies hieronder en zorg ervoor dat deze te allen tijde door alle gebruikers worden opgevolgd.

Gebruik de SFP1 alleen in combinatie met de Renishaw REVO meetkop.

Gebruikers moeten worden opgeleid in het hanteren en toepassen van het REVO tastersysteem en bijbehorende producten op de machine waarop het systeem is aangebracht, voordat ze die machine gaan gebruiken.

In enkele componenten van het REVO systeem en de bijbehorende producten worden permanente magneten gebruikt. Het is belangrijk om deze weg te houden van voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetische velden, zoals gegevensopslagsystemen, pacemakers, horloges enz.

Klasse 3R laserstraling van SFP1

Met † en ‡ wordt in de tekst verwezen naar de afbeeldingen hieronder. Zorg ervoor dat u alle veiligheidsinstructies begrijpt. Maakt u zich vertrouwd met de onderdelen van het REVO systeem.

Veiligheidsafbeelding van klasse 3R SFP1

Deze versie van de SFP1 is geclassificeerd als een klasse 3R laserproduct volgens EN 60825-1:2007. Deze classificatie is gebaseerd op het laservermogen dat uitgestraald kan worden in het onwaarschijnlijke geval dat de stylushouder breekt, in lijn met de criteria voor eerste fout (single fault) in EN 60825-1. Zolang een dergelijke fout niet optreedt, is het uitgestraalde laservermogen verwaarloosbaar.

SFP1 laser safety labels

Sleutel
† Veiligheidsschakelaarcontacten‡ Laseropening en optisch venster
WAARSCHUWING: Verwijder geen veiligheidswaarschuwingen van het tasterhuis van de SFP1.

Laseruitgang

  • Maximaal vermogen: < 5 mW
  • Pulsduur: continulaser
  • Golflengte: 670 nm
  • Bundeldivergentie: 2 mrad

De SFP1 bevat ingebouwde laserbronnen van klasse 3B en mag niet gebruikt worden indien een onderdeel van het product ernstig beschadigd of gebroken is. Verbreek in zulke gevallen ONMIDDELLIJK de stroomtoevoer, verwijder het onderdeel en gebruik het niet meer. Vraag advies aan uw leverancier.

Bij normaal gebruik is de laserbundel geheel omgeven door het tasterhuis en de stylushouder, en niet toegankelijk voor de gebruiker. Verwijdering van de stylushouder verbreekt de contacten van twee veiligheidsschakelaars, aangegeven met †, waardoor automatisch de laserbron uitgaat en blootstelling aan de bundel wordt voorkomen.

De schakelaarcontacten moeten regelmatig worden geïnspecteerd en gecontroleerd, zodat vaststaat dat ze schoon zijn en vrij van verontreinigingen uit de lucht, zoals stof, vuil en spanen. Zulke vervuiling zou, hoewel het onwaarschijnlijk is, kortsluiting van de pennen kunnen veroorzaken en dus het risico verhogen van een ingeschakelde laser terwijl de stylushouder ontbreekt. Sluit op of tussen de contacten nooit geleidende voorwerpen aan. Volg de reinigingsinstructies in het hoofdstuk over onderhoud.

Haal de SFP1 voor inspectie altijd van de kop af. Kijk nooit direct in de laseropening, aangegeven met ‡, zolang de SFP1 nog verbonden is met de tasterkop.

In het onwaarschijnlijke geval dat de stylushouderstift breekt zonder dat de veiligheidscontacten tussen taster en stylushouder worden verbroken, is er een klein risico van blootstelling aan klasse 3R laserlicht vanuit de opening van de gebroken stylusstift. Kijk hier niet rechtstreeks in, aangezien dit blijvend oogletsel kan veroorzaken. Mocht breuk plaatsvinden, kijk dan niet in uitgezonden of gereflecteerd laserlicht en druk op de noodstopknop van de handbediening zodat onverwachte bewegingen worden voorkomen. Verwijder daarna de taster en stylushouder met de hand van de REVO kop. Als dit gedaan is, beweeg dan de machine met de hand uit de buurt van het werkstuk en de vastgestelde schade. Probeer nooit om een beschadigde stylushouder te repareren of opnieuw te gebruiken. Vraag advies aan uw leverancier.

RCP TC-2

Verbreek de stroomtoevoer door de voedingskabel los te trekken of de stroom uit te schakelen.

Bediening en onderhoud algemeen

Gebruik het product alleen samen met de Renishaw UCC2-2 besturing.

Koppel bij voorkeur de voedingsspanning los voordat onderhoudswerk plaatsvindt.

Voer als onderhoud alleen de procedures uit die in het hoofdstuk over onderhoud staan.

Werk voorzichtig en zorg ervoor dat de laseropeningen, aangegeven met ‡, op de SFP1 en de bijbehorende stylushouders niet beschadigd raken. De vensters zijn namelijk van glas en kunnen bij breuk letsel veroorzaken.

WAARSCHUWING: Het toepassen van andere besturingen of instellingen of het uitvoeren van andere procedures dan hier vermeld, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Waarschuwingen

Pas op voor onverwachte bewegingen. Blijf als gebruiker buiten het werkbereik van de tasterkop en de stylus. De machineleverancier dient ervoor te zorgen dat de gebruiker weet wat het werkbereik van het systeem is.

Voor alle toepassingen met bewerkingsmachines of CMM's wordt aanbevolen een veiligheidsbril te dragen.

De leverancier van de machine dient te zorgen dat de gebruiker op de hoogte is van de risico's die zijn verbonden aan het gebruik van de machine, met inbegrip van de risico's vermeld in de productdocumentatie van Renishaw, en dat de machine is voorzien van voldoende beveiligingen en veiligheidsvergrendelingen.

Raadpleeg de bedieningsinstructies van de machineleverancier.

Met uitzondering van de RCP TC-2, RCP2 en FCR25 hebben de systeemcomponenten geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Probeer niet om onderdelen van het product te demonteren. Mocht er een probleem zijn, neem dan contact op met uw leverancier.

Onder bepaalde omstandigheden kan het tastersignaal een onjuiste tastertoestand aangeven. Vertrouw niet op de tastersignalen voor het stoppen van de machinebeweging.

Mogelijk negeert de machine het tastersignaal en trekt hij niet terug bij een botsing met een meettaster.

De tasterkoppelingen zijn zo uitgevoerd dat ze de meettaster en/of de stylushouder loslaten als zich een botsing voordoet.

Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving.

U kunt bekneld raken tussen onderdelen. Houd de taster of tasterkop niet vast tijdens bewegingen.

Voor blijvende veiligheid is het essentieel dat u zekeringen altijd vervangt door nieuwe van de juiste soort en waarde.

Vervoer de meetkop altijd in de verpakking van Renishaw.

De kabels moeten voldoen aan de specificaties van Renishaw. Onjuist kabelwerk kan schade aan de apparatuur toebrengen.