Skip navigation

DA - Sikkerhed

FORSIGTIG! Før udpakning og installation af REVO-systemet skal brugeren omhyggeligt læse nedenstående sikkerhedsinstruktioner og sørge for, at de altid bliver fulgt af alle, der betjener probesystemet.

SFP1 er kun til brug sammen med Renishaw REVO-hovedet.

Operatørerne skal være uddannet i brugen og anvendelsen af REVO-systemet og de medfølgende produkter i forbindelsen med den maskine, det er monteret på, før de får tilladelse til at betjene maskinen.

Der anvendes permanente magneter i visse komponenter i REVO-systemet og de tilhørende produkter. Det er vigtigt at holde dem på afstand af komponenter, der kan påvirkes af magnetiske felter, f.eks. datalagringssystemer, pacemakere, ure osv.

Klasse 3R SFP1-laserudsendelser

Der er henvisninger til de funktioner, der er indikeret som † og ‡ på illustrationerne nedenfor. Sørg for, at du forstår alle sikkerhedsinstruktionerne. Det anbefales at gøre sig bekendt med REVO-systememkomponenterne.

Sikkerhedsillustration til Klasse 3R SFP1

Denne version af SFP1 er klassificeret som et Klasse 3R-laserprodukt i overensstemmelse med EN 60825-1:2007. Denne klassifikation er baseret på den lasereffekt, der udstråles i det usandsynlige tilfælde, at der sker brud på stylusholderen, som krævet af kriteriet 'single fault' i EN60825-1. Medmindre der opstår en sådan fejl, er den udstrålede lasereffekt ubetydelig.

SFP1 laser safety labels


Tast
† Låsekontakter

‡ Laserapparat og optisk vindue

FORSIGTIG! Fjern ikke sikkerhedsmærkaten, som er anbragt på SFP1 probeenheden.

Laserudgangssignal

  • Maksimal udgangseffekt: < 5 mW
  • Impulsvarighed: kontinuert bølge
  • Bølgelængde: 670 nm
  • Divergens for strålebundt: 2 mrad

SFP1-enheden indeholder indbyggede Klasse 3B laserkilder og må ikke anvendes i tilfælde af alvorlig beskadigelse af eller brud på nogen del af produktet. I sådanne tilfælde skal strømkilden OMGÅENDE frakobles, og delene skal fjernes og ikke forsøges genbrugt. Kontakt leverandøren for at få rådgivning.

Under normal betjening er laserstrålen totalt indesluttet i selve proben og stylusholderen, og der er ikke adgang for brugeren. Fjernelse af stylusholderen afbryder to sæt låsekontakter angivet som †, så laserstrømmen automatisk afbrydes og forhindrer, at man udsættes for strålen.

Låsekontakterne skal med passende mellemrum undersøges og kontrolleres, så de er rene og fri for luftbåren kontaminering, f.eks. støv, snavs eller metalspåner. Under usædvanlige omstændigheder kan en sådan kontaminering forårsage kortslutning af stifterne og derved øge risikoen for at sende strøm til laseren, uden at der er en stylus monteret. Forbind aldrig ledende genstande til eller mellem kontakterne. Følg rengøringsanvisningerne i vedligeholdelsesafsnittet.

Før undersøgelse skal SFP1 altid fjernes fra hovedet. Se aldrig direkte ind i laserapparatet, angivet som ‡, mens SFP1-enheden fortsat er forbundet til probehovedet.

Hvis det usandsynlige skulle ske, at stylusholderskaftet knækker, uden at låseforbindelsen mellem proben og stylusholderen forskydes, er der en lille risiko for at blive udsat for klasse 3R laserlys fra åbningen i det knækkede stylusskaft. Synet kan tage skade ved at kigge direkte ind i den, og det bør undgås. Hvis der skulle ske brud, så undgå at se direkte ind i enhver form for udsendt eller reflekteret laserlys og trykke på nødstopknappen på håndbetjeningen for at undgå uventet bevægelse. Fjern derefter manuelt proben og stylusholderen fra REVO-hovedet. Når dette er gjort, skal maskinen manuelt flyttes fri af delen, og skaden vurderes. Der må under ingen omstændigheder gøres noget forsøg på at reparere eller genbruge den beskadigede stylusholder. Kontakt leverandøren for at få rådgivning.

RCP TC-2

Metoden til afbrydelse af strømmen er at frakoble strømkablet eller slukke for strømforsyningen.

Almindelig betjening og vedligeholdelse

Produktet anvendes kun sammen med Renishaw UCC2-2 styringen.

Det anbefales, at afbryde strømmen før udførelse af enhver form for vedligeholdelse.

Vedligeholdelse er begrænset til de procedurer, som er beskrevet i vedligeholdelsesafsnittet.

Pas på, at laserapparaters vinduer, angivet med ‡, der findes på SFP1 og stylusholderen, ikke bliver beskadigede, da de er fremstillet af glas og kan forårsage kvæstelser.

FORSIGTIG! Brug af kontrolenheder, justeringsenheder eller ydelsesprocedurer ud over dem, som er angivet heri, kan bevirke, at man udsættes for farlig stråling.

Advarsler

Pas på uventede bevægelser. Brugeren bør holde sig uden for hele probehovedets og stylus arbejdsområde. Maskinleverandøren bør sikre, at brugeren er bekendt med systemets fulde arbejdsområde.

Pas på uventede bevægelser. Brugeren bør holde sig uden for hele probehovedets og stylus arbejdsområde. Maskinleverandøren bør sikre, at brugeren er bekendt med systemets fulde arbejdsområde.

I alle tilfælde, hvor der anvendes værktøjs- og koordinatmålemaskiner, anbefales det at bære beskyttelsesbriller.

Det er maskinleverandørens ansvar at sikre, at brugeren er bekendt med eventuelle risici i forbindelse med driften, herunder de risici, som er nævnt i Renishaws produktdokumentation, og at sikre, at der er tilstrækkelig afskærmning af sikkerhedsblokeringer.

Se maskinleverandørens brugervejledning.

Systemkomponenterne indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren, med undtagelse af RCP TC-2, RCP2 og FCR25. Adskillelse af nogen del af produktet bør ikke forsøges. Kontakt leverandøren for at få assistance, hvis der opstår et problem.

Under visse omstændigheder kan sondesignalet ved en fejl angive, at sonden står stille. Stol ikke på, at probesignaler vil stoppe maskinens bevægelse.

Tilsidesættelse af probetriggeren forhindrer maskinen i at køre tilbage i tilfælde af probekollision.

Probesamlingerne er designet til at frigøre proben og/eller stylusholderen i tilfælde af sammenstød.

Dette udstyr er uegnet til brug i en atmosfære med eksplosionsfare.

Der er risiko for at komme i klemme mellem delene. Hold ikke proben eller probehovedet under bevægelse.

Det er vigtigt for den forsatte sikkerhed, at alle sikringer skiftes ud med en af samme type og samme nominelle effekt.

Hovedet skal transporteres i Renishaws medfølgende emballage.

Kablerne skal opfylde Renishaw's specifikationer. Forkert kabelføring kan forårsage skade på udstyret.