Skip navigation

HU - Biztonság

FIGYELEM! A REVO rendszer kicsomagolása és telepítése előtt a felhasználónak gondosan el kell olvasnia az alábbi biztonsági utasításokat, és gondoskodnia kell arról, hogy azokat a rendszer minden kezelője, mindig betartsa.

Az SFP1 mérőfej csak a Renishaw REVO fejjel használható.

A gépkezelőknek képzésben kell részesülniük a REVO rendszer és a kapcsolódó termékek adott gépen történő használata és alkalmazása terén, mielőtt engedélyt kapnak a gép kezelésére.

A REVO rendszer és a kapcsolódó termékek egyes alkatrészeiben állandó mágnesek találhatók. Ezeket távol kell tartani olyan tárgyaktól, amelyeket a mágneses mezők károsíthatnak, pl. adattároló rendszerek, szívritmus-szabályozók, karórák stb.

A 3R osztályba tartozó SFP1 egység lézersugár-kibocsátása

Az utalások az alábbi ábrákon † és ‡ szimbólummal jelölt részekre vonatkoznak. Kérjük, győződjön meg arról, hogy minden biztonsági utasítást megértett. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a REVO rendszer alkatrészeivel.

A 3R osztályba tartozó SFP1 egységek biztonsági utasításaihoz tartozó illusztráció

Az SFP1 egység itt bemutatott verziója az EN 60825-1:2007 szabvány alapján a 3R osztályú lézeres termékek közé sorolható. Ez a besorolás, figyelembe véve az EN 60825-1 szabvány „egyszeres hibákra” vonatkozó követelményeit, azon a lézerteljesítményen alapul, amelyet a termék a tapintószár-tartó törése esetén bocsátana ki. Fontos megjegyezni, hogy ennek a hibának a valószínűsége rendkívül csekély. Amennyiben ilyen hiba nem fordul elő, úgy a termék által kibocsátott lézerteljesítmény mértéke elhanyagolható.

SFP1 laser safety labels

Jelmagyarázat
† Megszakító érintkezők‡ Lézernyílás és optikai ablak
FIGYELEM! Ne távolítsa el az SFP1 mérőfej házán található biztonsági figyelmeztető címkéket.

Lézerteljesítmény

  • Maximális teljesítmény: < 5 mW
  • Impulzus időtartama: folyamatos hullám
  • Hullámhossz: 670 nm
  • Sugárelhajlás: 2 mrad

Az SFP1 beépített 3B osztályú lézerforrásokat tartalmaz, és a termék bármelyik részének súlyos sérülése vagy törése esetén nem használható. Ilyen esetekben AZONNAL kapcsolja le az áramforrást, távolítsa el és ne használja újra az alkatrészeket. További tanácsért kérjük forduljon a forgalmazóhoz.

Normál működés esetén a lézersugár teljes mértékben a mérőfej belsejében és a tapintószár tartójában marad, és a felhasználó nem férhet hozzá. A tapintószár-tartó eltávolításának hatására a két – az ábrán † szimbólummal jelölt – megszakító érintkező leold, automatikusan kiiktatva a lézersugár áramellátását, ezáltal védve a felhasználót a lézersugár káros hatásaitól.

A megszakító érintkezőket rendszeres időközönként ellenőrizni kell, meggyőződve a tisztaságukról és arról, hogy mentesek a levegőben keringő szennyeződésektől, például portól, törmeléktől vagy forgácstól. Nem túl valószínű, de előfordulhat, hogy az ilyen jellegű szennyeződések rövidre zárják az érintkezők tüskéit, megnövelve annak veszélyét, hogy a tapintószár-tartó leszerelt állapotában tápáram jut a lézerhez. Soha ne csatlakoztasson vezetőképes tárgyakat az érintkezőkhöz, vagy azok közé. Kövesse a karbantartási fejezet tisztításra vonatkozó utasításait.

Átvizsgálás előtt mindig távolítsa el az SFP1-t a fejről. Soha ne nézzen közvetlenül a ‡ szimbólummal jelölt lézernyílásba, miközben az SFP1 egység még csatlakoztatva van a mérőfejtartó fejhez.

Abban a nem túl valószínű esetben, ha a tapintószár-tartó szára úgy törik el, hogy nem szakítja meg a mérőfej és a tapintószár-tartó közötti csatlakozást, fennáll annak csekély mértékű veszélye, hogy a felhasználót a tapintószár-tartó törött szárának nyílásán keresztül 3R osztályú lézerfény éri. Ne nézzen közvetlenül a lézernyílásba, mert az végleges látáskárosodáshoz vezethet. Törés esetén ne nézzen közvetlenül a kibocsátott vagy visszavert lézerfénybe, és nyomja meg a kézi vezérlőegységen található vészleállító gombot, megakadályozva ezzel a berendezés váratlan mozgásait. Ezt követően kézzel távolítsa el a mérőfejet és a tapintószár-tartót a REVO fejből. Miután ez megtörtént, a gépet kézi mozgatással kell megtisztítani az alkatrész esetlegesen benne maradt darabjaitól, és fel kell mérni a sérülés mértékét. Semmilyen körülmények között nem szabad megkísérelni a sérült tapintószár-tartó megjavítását vagy újbóli felhasználását. További tanácsért forduljon a forgalmazóhoz.

RCP TC-2

Az áramellátás a tápkábel kihúzásával vagy az áramforrás kikapcsolásával szüntethető meg.

Általános kezelés és karbantartás

A termék csak a Renishaw UCC2-2 vezérlőegységgel együtt használható.

Bármilyen karbantartási művelet végrehajtása előtt javasolt a gép áramtalanítása.

A karbantartás keretében csak a megfelelő fejezetben leírt eljárások végezhetők el.

Nagyon vigyázzon, nehogy az SFP1 mérőfejen és a hozzá csatlakozó tapintószár-tartókon található, ‡ szimbólummal jelölt lézernyílások megsérüljenek, mivel ezek üvegből készültek, és törés esetén sérülést okozhatnak.

FIGYELEM! Az itt leírtaktól eltérő vezérlési, beállítási vagy egyéb műveletek alkalmazása esetén fennáll annak veszélye, hogy a felhasználót veszélyes sugárzás éri..

Figyelmeztetések

Legyen óvatos, mert a berendezés váratlan mozgásokat végezhet. A felhasználónak a mérőfej és a tapintószár teljes munkatartományán kívül kell tartózkodnia. A gép forgalmazójának meg kell győződnie arról, hogy a felhasználó tisztában van a rendszer teljes munkatartományával.

Szerszámgépek és koordináta-mérőgépek használata során mindig javasolt a látásvédő eszközök viselése.

A gép gyártójának kötelessége felhívni a felhasználó figyelmét a berendezés használata során fennálló valamennyi veszélyre, beleértve a Renishaw termékeihez tartozó dokumentációban említett kockázatokat is; emellett az ő felelőssége a megfelelő védőelemek és biztonsági megszakító berendezések biztosítása is.

Ezzel kapcsolatban tekintse át a gép gyártója által kiadott kezelési utasítást.

A rendszer komponensei az RCP TC-2, az RCP2 és FCR25 egységek kivételével a felhasználó által nem javíthatók. Ne kísérelje meg szétszerelni a termék egyetlen alkatrészét sem. Kérjük, amennyiben problémája támad, kérje a forgalmazó segítségét.

A mérőfejet ellenőrző jel bizonyos körülmények között tévesen jelezheti, hogy a mérőfej nem tért ki. Ne hagyatkozzon a mérőfejet ellenőrző jelre, ha meg kell állítani a gépet.

Abban az esetben, ha a mérőfej beleütközne valamibe, a mérőfejvezérlő elektronika megakadályozza a tapintáskor szokásos visszahúzást.

A mérőfej csatlakozásai úgy vannak kialakítva, hogy ütközés esetén elengedjék a mérőfejet és/vagy a tapintószár-tartót.

Ez a berendezés nem alkalmas robbanásveszélyes légkörben történő használatra.

Az alkatrészek között becsípődés veszélye áll fenn. Ne fogja meg a mérőfejet mozgás közben.

A biztonság folyamatos fenntartása érdekében elengedhetetlen, hogy minden biztosítékot megfelelő típusú és terhelhetőségű biztosítékra cseréljen ki.

A fej csak a Renishaw által biztosított csomagolásban szállítható.

A kábeleknek meg kell felelniük a Renishaw előírásainak. A helytelen kábelezés kárt tehet a berendezésben.