Skip navigation

LT - Sauga

ATSARGIAI: prieš išpakuodami ir montuodami sistemą REVO, atidžiai perskaitykite pateikiamas saugos instrukcijas ir užtikrinkite, kad visi operatoriai jų laikytųsi kiekvieną kartą.

SFP1 turi būti naudojamas tik su „Renishaw REVO“ galvute.

Prieš leidžiant naudoti įrenginius, į kuriuos įmontuojama sistema REVO ir kiti su šia sistema naudojami įtaisai, operatoriai turi būti išmokyti jais dirbti.

Kai kuriose sistemos REVO dalyse ir su ja naudojamuose įtaisuose yra nuolatinių magnetų. Todėl svarbu arti jų nelaikyti prietaisų, kuriuos gali paveikti magnetinis laukas, pavyzdžiui, duomenų atmintinių.

3R SFP1 klasės lazerio poveikis

Toliau pateikiamose iliustracijose pateikiamos nuorodos į funkcijas, pažymėtas „†“ ir „‡“. Įsitikinkite, ar supratote visus saugos nurodymus Prieš naudojant rekomenduojama žinoti sistemos REVO dalis.

3R SFP1 klasės saugumo paveikslėlis

Ši SFP1 versija pagal EN 60825-1:2007 standartą priskiriama 3R klasės lazeriniams gaminiams. Ši klasifikacija remiasi lazerio energija, kuri spinduliuojama adatos laikiklio pagrindo lūžimo atveju, o tai yra mažai tikėtina, kaip tai nurodoma „Pavienių trikčių“ kriterijuose EN 60825-1. Jei tokios trikties nėra, spinduliuojama lazerio energija yra nežymi.

SFP1 laser safety labels

Raktas
† Apsauginės blokuotės jungtys

‡ Lazerio anga ir stiklinis langelis

ATSARGIAI: nenuimkite saugos nurodymų, priklijuotų ant SFP1 zondo korpuso.

Lazerio spinduliavimas

  • Didžiausioji galia: < 5 mW
  • Impulso trukmė: nuolatinė banga
  • Bangos ilgis: 670 nm
  • Spindulio išskyrimas: 2 mrad

SFP1 korpuse yra 3B klasei priskiriami lazerio šaltiniai, jie negali būti naudojami rimtai pažeidus gaminį ar bet kurią jo dalį arba jiems sugedus. Tokiu atveju NEDELSDAMI išjunkite įrenginį iš elektros šaltinio, išimkite tas dalis ir nebandykite jų vėl naudoti. Kreipkitės į savo tiekėją patarimo.

Normaliai naudojant įrenginį, lazerio spindulys yra visiškai uždarytas zondo korpuse ir adatos laikiklio korpuse, todėl operatoriui nepasiekiamas. Išėmus adatos laikiklį, dvi apsauginės blokuotės (nurodomos kaip „†“) automatiškai išjungia lazerį ir taip apsaugo nuo spindulio poveikio.

Kartkartėmis reikia patikrinti apsauginių blokuočių jungtis, kad jos būtų švarios ir neapsinešusios dulkėmis, liekanomis bei smulkiomis drožlėmis. riešingu atveju, pavyzdžiui, jei jungtys yra apdulkėjusios, gali kilti trumpasis jungimas, dėl to elektros srovė toliau tekės į lazerį, nors adatos laikiklis bus nuimtas. Nedėkite elektrai laidžių daiktų ant šių jungčių arba tarp jų. Laikykitės valymo nurodymų, kuriuos rasite priežiūros skyriuje.

Prieš pradėdami tikrinti, sistemą SFP1 visada nuimkite nuo galvutės. Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio angą, kuri nurodoma kaip ‡, kol SFP1 korpusas vis dar prijungtas prie zondo galvutės.

Jei adatos laikiklio pagrindas nulūžta, o apsauginės blokuotės jungtis tarp zondo ir adatos laikiklio nepažeidžiama, 3R lazerio spinduliai gali prasiveržti pro sulaužytą adatos pagrindą ir sukelti pavojų. Tiesiai pažiūrėjus į spindulį gali būti visam laikui pažeista rega, todėl to reikia vengti. Pažeidimo atveju nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulius arba į jų atspindį ir paspauskite avarinio stabdymo mygtuką rankinio valdymo pulte – tai padės išvengti netikėto pajudėjimo. Tada būtina ranka išimti zondą ir adatos laikiklį iš REVO galvutės. Tai atlikus, reikia išjungti įrenginį ir įvertinti padarytą žalą. Jokiais būdais nebandykite taisyti arba iš naujo panaudoti sulūžusio adatos laikiklio. Kreipkitės į savo tiekėją patarimo.

RCP TC-2

Maitinimo pertraukimo būdas – atjungti maitinimo laidą arba išjungti tiekimą.

Bendras naudojimas ir priežiūra

Prietaisas turi būti naudojamas tik su „Renishaw UCC2-2“ valdikliu

Rekomenduojama, kad prieš atliekant bet kokius priežiūros darbus, būtų atjungtas elektros maitinimas.

Galima atlikti tik tuos priežiūros darbus, kurie nurodyti techninės priežiūros skyriuje.

Reikia užtikrinti, kad lazerio apertūros langeliai, žymimi kaip „‡“, esantys ant SFP1 ir įvedimo rašiklių laikiklių, nebūtų pažeisti, nes jie pagaminti iš stiklo ir, jeigu suduš, gali sužaloti.

ATSARGIAI: naudojant prietaiso valdiklius, atliekant nustatymus arba procedūras kitaip, nei nurodyta šioje instrukcijoje, galima pavojinga spinduliuotė.

Įspėjimai

Saugokitės netikėtų judesių. Naudotojui nerekomenduojama atidaryti veikiančios zondo galvutės ir adatos junginio gaubto. Įrenginio tiekėjas turi užtikrinti, kad naudotojas žinotų apie didžiausią sistemos galingumą.

Atliekant visus darbus, kai naudojami įrenginio įrankiai, įrenginys valomas ir prižiūrimas, rekomenduojama užsidėti apsauginius akinius.

Įrenginio tiekėjas atsako už tai, kad naudotojas būtų įspėtas apie pavojus, susijusius su įrenginio naudojimu, taip pat apie pavojus, minimus „Renishaw“ prietaiso techninėje dokumentacijoje, ir kad būtų sumontuoti atitinkami apsauginiai įrenginiai bei blokatoriai.

Laikykitės įrenginio tiekėjo naudojimo nurodymų.

Sistemos komponentuose nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti pats naudotojas, išskyrus RCP TC-2, RCP2 ir FCR25. Negalima mėginti ardyti jokios prietaiso dalies. Kilus problemai, pagalbos kreipkitės į tiekėją.

Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, zondo signalas gali neteisingai nurodyti, kad jo reikšmės atstatytos į pradinę būseną. Nepasikliaukite zondo signalais ir iš karto nestabdykite įrenginio.

Zondo paleidimo atšaukimo funkcija, zondui atsitrenkus, apsaugos įrenginį nuo atsitraukimo.

Zondo jungtys sukurtos taip, kad susidūrimo atveju zondas ir (arba) adatos laikiklis nukristų.

Įrenginys netinkamas naudoti sprogioje aplinkoje.

Tarp detalių pakliuvę daiktai gali būti suspausti. Nelaikykite už judančio zondo ir jo galvutės.

Darbo sauga bus užtikrinta, jei saugiklius keisite tinkamo tipo ir parametrų saugikliais.

Galvutę galima vežti tik „Renishaw“ pakuotėje.

Laidai turi atitikti „Renishaw“ specifikacijas. Netinkami laidai gali sugadinti įrenginį.