Skip navigation

BG - Общи препоръки по безопасност

ВНИМАНИЕ: Преди разопаковане и монтиране на пробниковата система SP25M, потребителят трябва внимателно да прочете инструкциите по безопасност по-долу и да гарантира, че те ще се спазват през цялото време от всички оператори, използващи пробниковата система. Употребата на органи за управление или настройка, или изпълнението на процедури, различни от тук посочените, може да доведе до експозиция на опасно инфрачервено излъчване.

Операторите трябва да са обучени в употребата и прилагането на пробниковата системата SP25M и придружаващите я продукти, към които се монтира машината преди да могат да работят с тази машина.

ЗАБЕЛЕЖКА: По-долу са направени препратки към функции, които са обозначени с [†] [‡] [♦] в следващите илюстрации. Моля, уверете се че ясно разбирате всички съвети за безопасност. Препоръчва се запозване с компонентите на системата SP25M по показания в следващите раздели начин:
  • Преглед на компонентите на системата
  • Схема на компонентите на пробниковата система
  • Схема на гъвкавата за смяна стойка FCR25
  • Схема на гъвкавата за смяна стойка FCR25 TC

Пробниковата система SP25M има механична защита от излизане извън работния ход, осигурена по ос +Z в пробника от неподвижен краен изключвател с буфер. Тогава контролната система на машината ще трябва да може да спре нейното движение, в тази ос на пробника, преди да бъде достигнат ограничителя. Ако това не е така, потребителят трябва да носи предпазни средства за очите по време на работа в случай на счупване на острието.

Трябва да се внимава, за да се гарантира, че оптичните прозорци (обозначени с [♦]), разположени както на тялото, така и на модула, не се повреждат, тъй като те са изработени от стъкло и могат да предизвикат травма.

ВНИМАНИЕ: В някои компоненти на системата SP25M и свързаните с нея продукти са използвани постоянни магнити. Важно е те да се пазят от елементи, които биха могли да бъдат засегнати от магнитни полета, напр. – системи за запаметяване на данни, водачи, часовници и др.

Безопасност на светодиодите

Корпусът на SP25M съдържа вградени мощни LED източници (обозначени с [†]), които излъчват невидима инфрачервена радиация. Тези източници са открити, когато не е захванат модул SM25-# или TM25-20.

Отстраняването на модула прекъсва два набора от взаимно свързани превключвателни контакта (обозначени с [‡]), за да бъде автоматично изключено захранването към LED и да се гарантира безопасността на потребителя.

Контактите на превключвателя трябва да се проверяват през редовни интервали, за да се гарантира, че са чисти и без замърсители на въздуха като прах, отломки или стружки. При малко вероятни обстоятелства такова замърсяване би могло да причини късо съединение на пиновете и да увеличи риска от подаване на захранване към светодиодите без прикачен модул. Да не се свързват проводими предмети към или между контактите. Да се спазват инструкциите за почистване в раздел за поддръжка.

Преди проверка да се сваля винаги корпусът на SP25M от главата на пробника.

В случай на сериозна повреда или разкъсване на част от корпуса на SP25M или външния кожух на модула за сканиране, изключете ВЕДНАГА захранващия източник, свалете и не опитвайте да използвате повторно детайлите и се свържете с вашия доставчик за съвет.

Илюстрации за безопасност

Тези диаграми показват функции, които са означени с [†] [‡] [♦], и които са споменати в тези препоръки за безопасност.

Корпус на пробника SP25M

Поглед от края, показващ кинематичната връзка с модула

SP25M safety illustration - body end

Кинематична връзка на SP25M с модула

Модули за сканиране SM25

Поглед от края, показващ кинематичната връзка с корпуса

SP25M safety illustration - module end

Кинематична връзка на SP25M с корпуса