Skip navigation

DA - Generelle sikkerhedsanbefalinger

FORSIGTIG! Før udpakning og installation af SP25M-probesystemet skal brugeren omhyggeligt læse nedenstående sikkerhedsinstruktioner og sørge for, at de altid bliver fulgt af alle, der betjener probesystemet. Brug af kontrolenheder, justeringsenheder eller ydelsesprocedurer ud over dem, som er angivet heri, kan bevirke, at man udsættes for farlig infrarød stråling.

Operatørerne skal være uddannet i brugen og anvendelsen af SP25M-probesystemet og de medfølgende produkter i forbindelsen med den maskine, det er monteret på, før de får tilladelse til at betjene maskinen.

BEMÆRK: Nedenfor henvises der til funktioner, der er angivet med [†] [‡] [♦] på illustrationerne nedenfor. Sørg for, at du forstår alle sikkerhedsinstruktionerne fuldstændigt. Det anbefales at gøre sig bekendt med SP25M-systemkomponenterne som vist i afsnittene:
  • Oversigt over systemkomponenter
  • Skematisk diagram over probesystemets komponenter
  • Skematisk diagram over FCR25 fleksibelt rack
  • Skematisk diagram over FCR25 TC fleksibelt rack

SP25M-probesystemet er forsynet med mekanisk beskyttelse mod at bevæge sig for langt i form af et fast endestop i probens +Z-akseretning. Maskinens kontrolsystem skal derfor være i stand til at stoppe maskinens bevægelse, i denne akseretning for proben, før endestoppet nås. Hvis dette ikke er tilfældet, skal brugeren være iført beskyttelsesbriller under betjeningen i tilfælde af, at stylus knækker.

Pas på, at de optiske vinduer (angivet med [♦]), der findes både i enheden og modulet, ikke bliver beskadigede, da de er fremstillet af glas og kan forårsage kvæstelser.

FORSIGTIG! Der anvendes permanente magneter i visse komponenter i SP25M-systemet og de tilhørende produkter. Det er vigtigt at holde dem på afstand af komponenter, der kan påvirkes af magnetiske felter, f.eks. datalagringssystemer, pacemakere, ure osv.

LED sikkerhed

SP25M-enheden indeholder kraftige integrerede LED-kilder (angivet med [†]), der udsender usynlig infrarød stråling. Disse kilder er fri, når SM25-# eller TM25-20-modulet ikke er monteret.

Fjernelse af modulet afbryder to sæt låsekontakter (angivet med [‡]), så LED-strømforsyningen automatisk afbrydes, og brugeren er sikret.

Låsekontakterne skal med passende mellemrum undersøges og kontrolleres, så de er rene og fri for luftbåren kontaminering - f.eks. støv, snavs eller metalspåner. Under usædvanlige omstændigheder kan en sådan kontaminering forårsage kortslutning af stifterne og derved øge risikoen for, at LED'erne forsynes med strøm, uden at der er et modul monteret. Forbind aldrig ledende genstande til eller mellem kontakterne. Følg rengøringsanvisningerne i vedligeholdelsesafsnittet.

Før undersøgelse skal SP25M-enheden altid fjernes fra probehovedet.

I tilfælde af alvorlig skade på, eller brud på, dele af SP25M-enheden eller scannemodulets ydre metaldele, skal man ØJEBLIKKELIGT afbryde strømforsyningen, fjerne og ikke forsøge at genbruge delene, og kontakte leverandøren for hjælp.

Sikkerhedsillustrationer

Disse diagrammer viser funktioner, der er angivet med [†] [‡] [♦], som der henvises til i disse sikkerhedsanbefalinger.

SP25M probeenhed

Afbildning set fra siden, der viser kinematisk forbindelse til modulet

SP25M safety illustration - body end

SP25M kinematisk forbindelse til modulet

SM25-scanningsmoduler

Afbildning set fra siden, der viser kinematisk forbindelse til enheden

SP25M safety illustration - module end

SP25M kinematisk forbindelse til enheden