Skip navigation

PL - Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

PRZESTROGA: Przed rozpakowaniem i zainstalowaniem systemu sondy SP25M użytkownik powinien zapoznać się dokładnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapewnić stałe przestrzeganie tych instrukcji przez wszystkich operatorów korzystających z systemu pomiarowego. Skutkiem adiustacji lub regulacji, bądź wykonywania procedur innych niż przedstawione poniżej, może być narażenie na działanie niebezpiecznego promieniowania podczerwieni.

Operatorzy, przed dopuszczeniem ich do obsługi maszyny współrzędnościowej, muszą być przeszkoleni w używaniu i zastosowaniu systemu SP25M oraz elementów pomocniczych.

UWAGA:W tekście powołano się na elementy oznaczone symbolami [†] [‡] [♦] jak przedstawiono na poniższych ilustracjach. Należy zadbać o dokładne zrozumienie wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Zalecane jest zapoznanie się z częściami składowymi systemu SP25M, jak przedstawiono w następujących sekcjach:
  • Przegląd elementów składowych systemu
  • Schemat części składowych sondy
  • Schemat elastycznego systemu zasobnika FCR25
  • Schemat elastycznego systemu zasobnika FCR25 TC

System sondy SP25M jest wyposażony w mechaniczne zabezpieczenie nadmiernego wychylenia trzpienia, działające w osi +Z sondy, w postaci zderzaka krańcowego zamocowanego w ustalonym położeniu. Dlatego też system sterujący obrabiarki musi zapewniać zatrzymanie ruchu obrabiarki w tej osi zanim zostanie osiągnięty zderzak krańcowy. Jeżeli tak nie jest, użytkownik musi podczas eksploatacji maszyny współrzędnościowej zakładać osłonę oczu na wypadek złamania końcówki czujnikowej.

Należy uważać, aby nie dopuścić do uszkodzenia okienek optycznych (oznaczonych [♦]), umieszczonych zarówno na korpusie, jak i na moduLe, ponieważ są one wykonane ze szkła i mogłyby spowodować obrażenia.

PRZESTROGA: W niektrych czesciach skladowych systemu SP25M i produktw pomocniczych sa stosowane magnesy trwale. Wazne jest, aby utrzymywac je z dala od takich elementw, na ktre moga niekorzystnie oddzialywac pola magnetyczne, np. systemy przechowywania danych, stymulatory serca, zegarki itp.

Bezpieczeństwo posługiwania się diodą LED

Korpus SP25M zawiera wbudowane źródła elektroluminescencyjne o dużej mocy (oznaczone [†]), które emitują niewidzialne promieniowanie podczerwone. Źródła te są odsłonięte, gdy nie jest zamontowany moduł SM25-# ani TM25-20.

Wymontowanie tego modułu powoduje rozwarcie dwóch zespołów styków przełącznika blokady (oznakowanie [‡]) w celu automatycznego wyłączenia zasilania diod i zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowników.

W stosownych odstępach czasu należy dokonywać przeglądu i kontroli styków blokady w celu upewnienia się, czy są czyste i wolne od zanieczyszczeń zawartych w powietrzu, takich jak kurz, pył lub opiłki. W mało prawdopodobnych okolicznościach takie zanieczyszczenia mogłyby spowodować zwarcie końcówek styków i w ten sposób podnieść ryzyko podania zasilania do diod świecących bez zamontowania modułu. Nigdy nie wolno przyłączać do styków, lub pomiędzy nimi, żadnych przedmiotów przewodzących prąd elektryczny. Postępować zgodnie z zaleceniami rozdziału Konserwacja dotyczącymi czyszczenia.

Przed przystąpieniem do przeglądu należy zawsze zdejmować korpus SP25M z głowicy sondy.

W przypadku poważnego uszkodzenia lub pęknięcia jakiejkolwiek części obudowy SP25M, bądź obudowy zewnętrznej Modułu Skanującego, należy natychmiast odłączyć źródło zasilania, usunąć i nie próbować ponownie użyć zdemontowanych części, następnie niezwłocznie skontaktować się z dostawcą.

Ilustracje związane z bezpieczeństwem

Znajdujące się poniżej diagramy przedstawiają elementy oznaczone symbolami [†] [‡] [♦], do których odniesiono się w niniejszych instrukcjach bezpieczeństwa.

Korpus sondy SP25M

Widok z końca pokazujący złącze kinematyczne modułu

SP25M safety illustration - body end

Kinematyczne złącze modułu SP25M

Moduły skanujące SM25

Widok z końca pokazujący kinematyczne złącze korpusu

SP25M safety illustration - module end

Kinematyczne złącze korpusu SP25M