Skip navigation

LT - Bendrosios saugumo rekomendacijos

ATSARGIAI: Prieð iðpakuodami ir montuodami zondavimo sistemą SP25M, atidžiai perskaitykite saugos nurodymus ir jų laikykitės kaskart naudodami zondavimo sistemą. Naudojant valdiklius, nuostatas arba procedūras kitaip nei nurodyta šioje instrukcijoje, galima patirti pavojingą infraraudonųjų spindulių apšvitą.

Prieš leidžiant naudoti įrenginį, į kurį įmontuojama zondavimo sistema SP25M ir kiti su šia sistema naudojami produktai, operatoriai turi būti iðmokyti juo dirbti.

PASTABA: toliau esanèiose iliustracijose pateikiamos nuorodos á funkcijas, paþymëtas [†] [‡] [♦]. Įsitikinkite, ar aiškiai supratote visus saugos nurodymus. Rekomenduojama susipažinti su sistemos SP25M dalimis, nurodytomis šiuose skyriuose:
  • Sistemos dalių apžvalga
  • Zondavimo sistemos dalių schema
  • Lankstaus keitimo stovo FCR25 schema
  • Lankstaus keitimo stovo FCR25 TC schema

Zondavimo sistema SP25M zondo +Z ašyje turi mechaninę per didelės eigos apsaugą, kurios funkciją atlieka stacionari atrama. Todėl įrenginio valdymo sistema turi sugebėti sustabdyti įrenginio judesį zondo ašimi prieš pasiekiant atramą. Jeigu taip nėra, dirbdamas naudotojas privalo užsidėti apsauginius akinius, kad jie apsaugotų lūžus adatai.

Reikia saugotis, kad optiniai langeliai (pažymėti [♦]), įtaisyti korpuse ir modulyje, nebūtų sudaužyti, nes jie stikliniai ir gali sužeisti.

ATSARGIAI: Kai kuriose sistemos SP25M dalyse ir su ja naudojamuose įtaisuose yra nuolatinių magnetų. Todėl svarbu arti jų nelaikyti prietaisų, kuriuos gali paveikti magnetinis laukas, pavyzdžiui, duomenų atmintinių.

Šviesos diodų sauga

SP25M korpuse yra didelės galios šviesos diodų (pažymėti [†]), šie šaltiniai skleidžia nematomus infraraudonuosius spindulius. Kai modulis SM25-# arba TM25-20 nepritvirtintas, šie šaltiniai yra atviri.

Nuėmus modulį, pertraukiami du blokavimo jungiklių kontaktų rinkiniai (pažymėti [‡]), kad būtų automatiškai išjungtas šviesos diodų maitinimas ir užtikrinta naudotojo sauga.

Kartkartėmis reikia patikrinti apsauginių blokuočių jungtis, kad jos būtų švarios ir neapsinešusios dulkėmis, liekanomis bei smulkiomis drožlėmis. Mažai tikėtinu atveju dėl tokio užteršimo gali įvykti kontaktų trumpasis jungimas, todėl padidėja rizika, kad maitinimas ðviesos diodams bus tiekiamas, kai modulis nepritvirtintas. Nedėkite elektrai laidžių daiktų ant šių jungčių arba tarp jų. Laikykitės valymo nurodymų, kuriuos rasite skyriuje PRIEŽIŪRA.

Prieš pradėdami tikrinti, SP25M sistemą visada nuimkite nuo zondo galvutės.

Rimtai pažeidus bet kurią SP25M korpuso arba zondavimo modulio išorinio korpuso dalį arba jai trūkus, NEDELSDAMI atjunkite maitinimo šaltinį, nuimkite dalis ir nebandykite jų naudoti pakartotinai bei kreipkitės patarimo į tiekėją.

Saugos iliustracijos

Šiose diagramose parodytos funkcijos, pažymėtos [†] [‡] [♦], kurios minimos šiose saugos rekomendacijose.

SP25M zondo korpusas

Galinis vaizdas, kuriame matomas kinematinis sujungimas su moduliu

SP25M safety illustration - body end

SP25M kinematinis sujungimas su moduliu

SM25 zondavimo moduliai

Galinis vaizdas, kuriame matomas kinematinis sujungimas su korpusu

SP25M safety illustration - module end

SP25M kinematinis sujungimas su korpusu