Skip navigation

EL - Γενικές συστάσεις ασφάλειας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την αποσυσκευασία και εγκατάσταση του συστήματος αισθητήρα SP25M, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες ασφάλειας που ακολουθούν και να διασφαλίσει ότι θα εφαρμόζονται πάντοτε από όλους τους χειριστές του συστήματος. Η χρήση χειριστηρίων ή ρυθμίσεων, καθώς και η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που καθορίζονται στο παρόν μπορεί να προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη υπέρυθρη ακτινοβολία.

Οι χειριστές πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση και εφαρμογή του συστήματος αισθητήρα SP25M και των συνοδευτικών προϊόντων, σε σχέση με το μηχάνημα στο οποίο τοποθετείται, για να τους επιτραπεί να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο μηχάνημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γίνονται αναφορές κατωτέρω σε χαρακτηριστικά που δηλώνονται ως [†] [‡] [♦] στις απεικονιζόμενες παρακάτω εικόνες. Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε σαφώς όλες τις οδηγίες ασφάλειας. Συστήνεται η εξοικείωση με τα στοιχεία του συστήματος SP25M, όπως φαίνεται στα ακόλουθα αποσπάσματα:
  • Επισκόπηση μερών του συστήματος
  • Σχηματικό διάγραμμα των μερών του συστήματος αισθητήρα
  • Σχηματικό διάγραμμα του εύκαμπτου πλαισίου στήριξης αλλαγής FCR25
  • Σχηματικό διάγραμμα του εύκαμπτου πλαισίου στήριξης αλλαγής FCR25 TC

Το σύστημα αισθητήρα SP25M διαθέτει μηχανική προστασία υπέρβασης διαδρομής η οποία παρέχεται στον άξονα +Z του αισθητήρα, από έναν σταθερό αποσβεστήρα κρούσεων. Το σύστημα ελέγχου του μηχανήματος πρέπει επομένως να είναι σε θέση να διακόπτει την κίνηση της μηχανής, στο συγκεκριμένο άξονα του αισθητήρα, πριν από την προσέγγιση στον αποσβεστήρα κρούσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης πρέπει να φοράει συσκευή προστασίας των ματιών όταν χειρίζεται το μηχάνημα για την περίπτωση θραύσης του επαφέα.

Πρέπει να φροντίσετε ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα οπτικά παράθυρα (αναφέρονται ως [♦]), τα οποία βρίσκονται στο σώμα και στην υπομονάδα, δεν πρόκειται να πάθουν ζημιά επειδή είναι κατασκευασμένα από γυαλί και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε ορισμένα εξαρτήματα του συστήματος SP25M και των σχετικών προϊόντων χρησιμοποιούνται μόνιμοι μαγνήτες. Είναι σημαντικό να κρατάτε τους μαγνήτες μακριά από στοιχεία που μπορεί να επηρεαστούν από μαγνητικά πεδία, π.χ. συστήματα αποθήκευσης δεδομένων, βηματοδότες, ρολόγια, κ.λπ.

Ασφάλεια με LED

Το σώμα του SP25M περιέχει ενσωματωμένες πηγές LED υψηλής ισχύος (δηλώνονται με το σύμβολο [†]) οι οποίες εκπέμπουν αόρατη υπέρυθρη ακτινοβολία. Οι πηγές αυτές είναι εκτεθειμένες όταν δεν είναι τοποθετημένη μια υπομονάδα SM25-# ή TM25-20.

Η αφαίρεση της υπομονάδας απομακρύνει δύο ομάδες επαφών διακοπτών ασφαλείας (δηλώνονται με [‡]) ώστε να διακόπτεται αυτόματα η τροφοδότηση ισχύος στις φωτοδιόδους LED και να διασφαλίζεται η ασφάλεια του χρήστη.

Σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα, οι επαφές των διακοπτών ασφαλείας πρέπει να επιθεωρούνται και να ελέγχονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι καθαρές και χωρίς αερομεταφερόμενους ρύπους, όπως σκόνη, θραύσματα ή ρινίσματα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, αυτού του είδους η ρύπανση μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες και να αυξήσει με αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο να τροφοδοτούνται οι φωτοδίοδοι LED με ισχύ, χωρίς να έχει τοποθετηθεί κάποια υπομονάδα. Μη συνδέετε ποτέ αντικείμενα που είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος στις, ή ανάμεσα στις, επαφές. Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού που δίνονται στην ενότητα Συντήρηση.

Πριν από την επιθεώρηση, να αφαιρείτε πάντοτε το σώμα του SP25M από την κεφαλή του αισθητήρα.

Σε περίπτωση σοβαρής ζημιάς ή θραύσης οποιουδήποτε τμήματος του σώματος του SP25M ή του εξωτερικού περιβλήματος της μονάδας σάρωσης, αποσυνδέστε ΑΜΕΣΑ την παροχή ρεύματος, αφαιρέστε και μην προσπαθήσετε να ξαναχρησιμοποιήσετε τα κομμάτια, και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για οδηγίες.

Εικόνες ασφαλείας

Αυτά τα διαγράμματα δείχνουν χαρακτηριστικά που δηλώνονται με [†] [‡] [♦] και τα οποία αναφέρονται σε αυτές τις συστάσεις ασφάλειας.

Σώμα αισθητήρα SP25M

Όψη απόληξης που απεικονίζει την κινηματική άρθρωση στην υπομονάδα

SP25M safety illustration - body end

Κινηματική άρθρωση στην υπομονάδα του SP25M

Υπομονάδες σάρωσης SM25

Όψη απόληξης που απεικονίζει την κινηματική άρθρωση στο σώμα

SP25M safety illustration - module end

Κινηματική άρθρωση στο σώμα του SP25M