Skip navigation

SK - Všeobecné bezpečnostné odporúčania

UPOZORNENIE: Pred vybalením a nainštalovaním snímacieho systému SP25M si používateľ musí dôkladne prečítať bezpečnostné pokyny uvedené nižšie a zaručiť ich neustále dodržiavanie všetkými pracovníkmi obsluhujúcimi snímací systém. Používanie ovládacích prvkov, nastavovanie alebo vykonávanie iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže viesť k nebezpečnej expozícii infračerveným žiarením.

Obsluha musí byť predtým, než sa jej umožní ovládanie príslušného stroja, vyškolená v používaní a aplikácii snímacieho systému SP25M a príslušných produktov v kontexte stroja, do ktorého sa montuje.

POZNÁMKA: Nižšie sa odkazuje na funkcie označené ikonou [†] [‡] [♦] na obrázkoch uvedených nižšie. Všetkým bezpečnostným pokynom musíte dobre porozumieť. Odporúčame oboznámiť sa s komponentmi systému SP25M, ktoré sú vyobrazené v nasledujúcich sekciách.
  • Prehľad systémových komponentov
  • Schematický diagram komponentov snímacieho systému
  • Schematický diagram flexibilnej výmennej konzoly FCR25
  • Schematický diagram flexibilnej výmennej konzoly FCR25 TC

Snímací systém SP25M obsahuje mechanickú ochranu pred prekročením krajnej polohy, ktorú tvorí pevný koncový doraz v osi +Z sondy. Systém ovládania stroja musí byť preto schopný zastaviť pohyb stroja v smere tejto osi sondy ešte pred dosiahnutím koncového dorazu. V opačnom prípade musí užívateľ nosiť počas prevádzky ochranu očí pre prípad prasknutia snímacieho hrotu.

Musí sa dávať pozor, aby nedošlo k poškodeniu optických okienok (označených ikonou [♦]), ktoré sú umiestnené na tele hlavice aj module, pretože sú vyrobené zo skla a mohli by spôsobiť poranenie.

UPOZORNENIE: V niektorých súčastiach systému SP25M a sprievodných produktoch sa používajú permanentné magnety. Je dôležité udržiavať ich mimo predmetov, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetickými poľami, ako sú napríklad systémy na ukladanie údajov, kardiostimulátory, hodinky a podobne.

Bezpečnosť diód LED

Telo systému SP25M obsahuje integrované vysokovýkonné diódy LED (označené ikonou [†]), ktoré emitujú neviditeľné infračervené žiarenie. K odkrytiu týchto diódových zdrojov dôjde, keď nie je pripojený modul SM25-# alebo TM25-20.

Odstránením modulu sa rozpoja dve súpravy kontaktov bezpečnostných blokovacích spínačov (označené ikonou [‡]), čím sa automaticky vypne napájanie diód LED a zaručí sa bezpečnosť používateľa.

Bezpečnostné blokovacie kontakty treba vo vhodných intervaloch prezerať a kontrolovať, aby sa zaručilo, že sú čisté a bez nečistôt, ktoré sa k nim mohli dostať zo vzduchu, ako napríklad prach, pevné častice alebo piliny. V nepravdepodobných prípadoch by takéto znečistenie mohlo spôsobiť skrat vývodov a následné zvýšenie rizika prívodu napájania k diódam LED, a to aj bez pripojeného modulu. Ku kontaktom a medzi ne nikdy nepripájajte vodivé predmety. Dodržiavajte pokyny na čistenie uvedené v časti venovanej údržbe.

Pred prehliadkou vždy odstráňte telo sondy SP25M zo snímacej hlavice.

V prípade závažného poškodenia alebo prasknutia ľubovoľnej časti tela snímacieho systému SP25M alebo vonkajšieho puzdra snímacieho modulu OKAMŽITE odpojte zdroj napájania, demontujte príslušné diely a nepokúšajte sa ich znova použiť. Ďalší postup konzultujte s dodávateľom.

Bezpečnostné schémy

Tieto diagramy znázorňujú funkcie (označené ikonami [†] [‡] [♦]), na ktoré sa odkazuje v týchto bezpečnostných odporúčaniach.

Telo sondy SP25M

Koncový pohľad zobrazujúci kinematické spojenie s modulom

SP25M safety illustration - body end

Kinematické spojenie SP25M s modulom

Snímacie moduly SM25

Koncový pohľad zobrazujúci kinematické spojenie s telom sondy

SP25M safety illustration - module end

Kinematické spojenie SP25M s telom sondy