Skip navigation

NL - Algemene veiligheidsaanbevelingen

WAARSCHUWING: Lees voor het uitpakken en installeren van het SP25M tastersysteem eerst de hieronder vermelde veiligheidsinstructies en zorg ervoor dat deze te allen tijde door alle gebruikers van het tastersysteem worden opgevolgd. Het gebruik van andere bedieningsapparatuur, hulpstukken of uitvoeringsprocedures dan hierin vermeld kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke infraroodstraling.

Gebruikers moeten, voordat de machine wordt gebruikt, worden opgeleid in het gebruik en de toepassing van het SP25M tastersysteem en de daarbij behorende producten in samenhang met de machine waarop het systeem is aangesloten.

OPMERKING: Hieronder wordt verwezen naar de tekens [†], [‡] en [♦] in de onderstaande afbeeldingen. Zorg ervoor dat u alle veiligheidsinstructies helder begrijpt. Maakt u zich vertrouwd met de SP25M systeemcomponenten, die te zien zijn in de volgende doorsnedes:
  • Overzicht systeemcomponenten
  • Schematische weergave van componenten tastersysteem
  • Schematische weergave van flexibel wisselrek FCR25
  • Schematische weergave van flexibel wisselrek FCR25 TC

Het SP25M tastersysteem heeft een mechanische overtravelbescherming in de tasters +Z-as, bestaande uit een vaste eindaanslag. Het besturingssysteem van de machine moet daarom de machinebeweging langs deze tasteras kunnen stopzetten voordat de eindaanslag wordt bereikt. Als dit niet zo is, dan moet de gebruiker tijdens het werk een veiligheidsbril dragen voor het geval de stylus breekt.

Zorg ervoor dat de optische vensters (aangegeven met [♦]) op zowel het tasterhuis als de module niet beschadigd raken, aangezien ze van glas zijn en dan letsel kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Er worden in enkele componenten van het SP25M systeem en de daarbij behorende producten permanente magneten gebruikt. Het is belangrijk om deze weg te houden van voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetische velden, zoals gegevensopslagsystemen, pacemakers, horloges enz.

LED veiligheid

In de SP25M zijn krachtige LED-bronnen (aangegeven met [†]) ingebouwd, die onzichtbare infrarode straling uitzenden. Deze LED's worden blootgesteld wanneer de SM25-# of TM25-20 module niet aangebracht is.

Verwijdering van de module verbreekt de contacten van twee veiligheidsschakelaars (aangegeven met [‡]), waardoor de LED-voeding automatisch uitgaat en de gebruiker veilig is.

De schakelaarcontacten moeten regelmatig worden geïnspecteerd en gecontroleerd, zodat vaststaat dat ze schoon zijn en vrij van verontreinigingen uit de lucht zoals stof, vuil en spanen. Zulke vervuiling zou, hoewel het onwaarschijnlijk is, kortsluiting van de pennen kunnen veroorzaken en dus het risico verhogen van ingeschakelde LED's terwijl de module ontbreekt. Sluit op of tussen de contacten nooit geleidende voorwerpen aan. Volg de reinigingsinstructies in het hoofdstuk Onderhoud.

Haal de SP25M altijd voor de inspectie van de tasterkop af.

Mocht het huis van de SP25M of de scanmodule ergens aan de buitenzijde beschadigd raken of breken, schakel dan ONMIDDELLIJK de voedingsspanning uit, verwijder de producten en vraag uw leverancier om advies. Gebruik de verwijderde producten niet opnieuw.

Afbeeldingen over veiligheid

Deze afbeeldingen bevatten onderdelen, aangegeven met [†], [‡] en [♦], waar in deze veiligheidsaanbevelingen naar verwezen wordt.

Tasterhuis SP25M

Aanzicht van uiteinde, met kinematische koppeling naar module

SP25M safety illustration - body end

Kinematische koppeling SP25M naar module

Scanmodules SM25

Aanzicht van uiteinde, met kinematische koppeling naar tasterhuis

SP25M safety illustration - module end

Kinematische koppeling SP25M naar tasterhuis