Skip navigation

LV - Vispārīgi ieteikumi par drošību

UZMANĪBU! Pirms „SP25M” zondes sistēmas izsaiņošanas un uzstādīšanas lietotājam ir uzmanīgi jāizlasa drošības instrukcijas un jāpārliecinās, vai visi zondes sistēmas operatori tās vienmēr ievēro. Lietojot noteikumos nenorādītas kontrolierīces vai aprīkojumu un veicot neatļautas darbības, var rasties bīstams infrasarkanais starojums.

Pirms ierīces izmantošanas operatori ir jāapmāca atbilstoši un pareizi lietot ar iekārtu savienoto „SP25M” zondes sistēmu un aprīkojumu.

PIEZĪME: Turpmāk attēlos atsauces ir apzīmētas ar [†] [‡] [♦]. Pārliecinieties, vai skaidri saprotat visas drošības instrukcijas. Ieteicams iepazīties ar „SP25M” sistēmas sastāvdaļām, kā norādīts tālāk redzamajās nodaļās.
  • Sistēmas sastāvdaļu pārskats
  • Shematisks zondes sistēmas sastāvdaļu attēlojums
  • Shematisks „FCR25” lokāmās pamatnes attēlojums
  • Shematisks „FCR25 TC” lokāmās pamatnes attēlojums

„SP25M” zondes sistēma ir aprīkota ar mehānisku novirzīšanās aizsardzību uz zondes +Z ass ar fiksētu gala aizturi. Iekārtas kontroles sistēmai jāspēj apturēt iekārtas kustība zondes asī pirms gala aiztura sasniegšanas. Darba laikā lietotājam jāvalkā acu aizsargi, lai izvairītos no savainojumiem, adatai lūztot.

Nedrīkst pieļaut, ka korpusa un moduļa optiskie logi (apzīmēti ar [♦]) tiek bojāti, – tie ir izgatavoti no stikla un var savainot.

UZMANĪBU! Noteiktās „SP25M” sistēmas un tās aprīkojuma sastāvdaļās ir iestrādāti pastāvīgi magnēti. Svarīgi tos turēt atstatus no tādiem priekšmetiem, kurus var ietekmēt magnētiskais lauks, piem., datu glabāšanas sistēmām, elektrokardiostimulatoriem, pulksteņiem utt.

LED drošība

„SP25M” korpusā ir iebūvēti jaudīgi LED gaismas avoti (apzīmēti ar [†]), kas izstaro neredzamu infrasarkano starojumu. Ja nav pievienoti moduļi SM25–# vai TM25–20, šie gaismas avoti ir atklāti.

Noņemot moduli, nostrādā divi iekšējās bloķēšanas slēdža savienojumu kontakti (apzīmēti ar [‡]), kas automātiski atvieno LED elektroapgādi un garantē lietotāja drošību.

Iekšējās bloķēšanas savienojumi jāpārbauda noteiktos intervālos, lai pārliecinātos, vai tie ir tīri, un uz tiem nav gaisā esošo sārņu, piemēram, putekļu vai zemes daļiņu. Nepiemērotos apstākļos šāds piesārņojums var izraisīt īssavienojumu un tādējādi palielināt elektroapgādes padeves risku LED gaismas avotiem, ja nav pievienots modulis. Nekādā gadījumā nepievienojiet strāvu vadošus priekšmetus kontaktiem vai starp tiem. Ievērojiet nodaļā „Apkope” norādītās tīrīšanas instrukcijas.

Pirms pārbaudes vienmēr izņemiet „SP25M” korpusu no zondes galviņas.

Jebkuras „SP25M” korpusa daļas vai skenēšanas moduļa ārējā apvalka nopietna bojājuma vai pārrāvuma gadījumā NEKAVĒJOTIES atvienojiet barošanas avotu, noņemiet bojātās daļas, nemēģiniet tās izmantot atkārtoti un sazinieties ar piegādātāju, lai saņemtu padomu.

Drošības attēli

Shēmās attēloti elementi (apzīmēti ar [†] [‡] [♦]), uz kuriem ir atsauces šajā drošības instrukcijā.

„SP25M” zondes korpuss

Gala skatā ir attēlots kinemātiskais savienojums ar moduli

SP25M safety illustration - body end

„SP25M” kinemātiskais savienojums ar moduli

„SM25” skenēšanas moduļi

Gala skatā ir attēlots kinemātiskais savienojums ar korpusu

SP25M safety illustration - module end

„SP25M” kinemātiskais savienojums ar korpusu